Kepa del Hoyo preso politikoaren heriotzaren aurrean /​ Ante la muerte del preso político Kepa del Hoyo

[EUS]

Kepa del Hoyo Gal­da­kao­ko pre­so poli­ti­koa­ren heriotza­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Gure mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio Kepa del Hoyo­ren fami­lia­ri eta lagu­nei eta besar­ka­da bero bat bizitzen ari diren une min­ga­rri haue­tan.

Kepak 46 urte zituen eta ia 20 urte zera­matzan kar­tze­lan, bizitza erdia ale­gia. «Espetxe Era­kun­deak» dela­koa dioe­na­ren ara­be­ra, Kepa arra­zoi natu­ra­len­ga­tik hil da kar­tze­lan. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik, ordea, baiez­ta­tu nahi dugu bizi oso­ra­ko zigo­rra ezar­tzen dio­te­na­ri kar­tze­lan hil­tzea iza­ten dela natu­ra­le­na. Hori­xe da Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tuek pre­so poli­ti­koe­kin egi­ten dute­na, zigor amai­ga­beak eza­rri eta hor­mi­goiz­ko hil­kutxa han­die­tan lur­pe­ra­tu­ta man­ten­du.

Kepa­re­kin 28 dira 1981etatik hona kar­tze­lak hil­da­ko eus­kal mili­tan­te­ak, batzuk kar­tze­lan ber­tan eta bes­te batzuk kar­tze­la­tik aska­tu berri etxean hil zite­zen. Zen­tzu hone­tan, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak argi eta gar­bi adie­ra­zi nahi du heriotza hauek guz­tiak espetxe poli­ti­ka­ren erail­ke­tak dire­la, espai­niar eta fran­tziar Esta­tuen erail­ke­tak. Era berean, esan behar dugu ez dugu­la uste Kepa saka­ba­na­ke­tak, era horre­tan sin­pli­fi­ka­tua, hil due­nik, kar­tze­la sis­te­mak bai­zik, Bada­jo­zen Zaba­llan bezain hil­tzai­lea dela­rik.

Sala­tu beha­rra dago kar­tze­le­ta­ko osa­sun asis­ten­tzia­ren pre­ka­rie­ta­tea pre­so poli­ti­koen kasuan are han­dia­goa dela orain­dik. Ustez­ko segur­ta­su­na­ren aitza­kia­pean zen­ba­te­zi­nak dira beha­rrez­koa duten arre­ta medi­kua jasotze­ko eta ospi­ta­le­ko kon­tsul­ta pasatze­ko jar­tzen diz­kie­ten tra­bak. Zer esa­nik ez pre­so gai­xo larrie­kin era­kus­ten ari diren kru­del­ke­ria, hauei hil­tzea ala damutzea­ren artean auke­ratze­ko egoe­ran jar­tzen dituz­te­nean. Adi­bi­de honen azken kasua orain dela aste­be­te sala­tu zuen Aitzol Gogor­zak, kar­tze­la­ri batek bera­ren­tza­ko ate­ra­bi­de moduan Lan­graitz Bidea har­tzea pro­po­sa­tu zio­nean (http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​7​/​0​7​/​a​i​t​z​o​l​-​g​o​g​o​r​t​z​a​r​e​n​-​e​r​a​n​t​z​u​n​a​-​e​s​p​e​t​x​e​k​o​.​h​tml) .

Gaur­koa beza­la­ko egun tris­te batean, amnis­tia­ren alde­ko borro­ka­ra dei­tu behar dugu bes­te behin ere. Amnis­tia da erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko guz­tien egoe­ra­ri ate­ra­bi­de ego­kia eman die­zaio­keen eta kar­tze­lak berri­ro ez betetze­ko ber­mea eman deza­keen alter­na­ti­ba baka­rra. Dena eman dute­nei, gure herria­ri eta etor­ki­zu­ne­ko belau­nal­diei zor die­gu aska­ta­su­na esku­ratzea. Hori dela eta, borro­ka­ra­ko deia egin nahi dugu. Agur eta oho­re Kepa, herriak ez du bar­ka­tu­ko!

Kartzelan hildako euskal preso politikoen zerrenda

 • Juan Jose Cres­po Galen­de (1981-06-19)
 • Jose Ramon Goi­koetxea Bil­bao (1985-0626)
 • Jose­ba Asen­sio Arta­raz (1986-06-08)
 • Mikel Lope­te­gi Larrar­te (1988-03-02)
 • Juan Car­los Alber­di Mar­tia­re­na (1988-06-15)
 • Migel Zala­kain Odrio­zo­la (1990-11-30)
 • Jean Groix (1991-01-27)
 • Pello Mari­ñe­la­re­na Imaz (1993-05-15)
 • Jose Maria Aran­za­men­di Arbu­lu (1997-02-07)
 • Juan Car­los Her­nan­do Gon­za­lez (1997-07-20)
 • Oiha­ne Erraz­kin Gal­dos (2004-07-07)
 • Jose Angel Altzu­gu­ren “Kot­to” (2005-10-31)
 • Igor Angu­lo Itu­rra­te (2006-02-27)
 • Rober­to Sainz “Baru” (2006-03-03)
 • Xabier Lopez Peña (2013-03-30)
 • Arkaitz Bellon Blan­co (2014-02-05)
 • Kepa del Hoyo (2017-07-31)

Kartzelatik kanpo hiltzeko askatutako presoak politikoak

 • Juan Jose Etxa­be (1996-07-11)
 • Josu Reto­la­za Loi­di (1987-05-19)
 • Jabi Goros­ti­za Leja­rria­ga (1995-06-17)
 • Jean Lois Mai­tia (1997-08-25)
 • San­tia­go Diez Uriar­te (1997-10-27)
 • Este­ban Este­ban Nie­to (1999-09-26)
 • Ramon Gil Ostoa­ga (2002-10-23)
 • Kepa Miner Alda­bal­de (2004-04-26)
 • Mikel Iba­ñez Otei­za (2011-04-07)
 • Angel Figue­roa Fer­nan­dez (2008-11-11)
 • Iosu Uri­betxe­be­rria Boli­na­ga (2015-01-16)

Eus­kal Herria, 2017ko uztai­la­ren 31.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.

[ES]

Ante la muer­te del pre­so polí­ti­co de Gal­da­kao Kepa del Hoyo, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar lo siguien­te:

Nues­tro movi­mien­to quie­re hacer lle­gar sus con­do­len­cias y un calu­ro­so abra­zo a la fami­lia y ami­gos de Kepa del Hoyo en este dolo­ro­so momen­to que están vivien­do.

Kepa tenía 46 años y lle­va­ba casi 20 en la cár­cel, es decir, media vida. Según Ins­ti­tu­cio­nes Peni­ten­cia­rias, Kepa ha muer­to en la cár­cel por razo­nes natu­ra­les. Des­de el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, sin embar­go, que­re­mos con­fir­mar que lo natu­ral es que a quien le impo­nen una con­de­na de por vida mue­ra en la cár­cel. Eso es lo que hacen los Esta­dos espa­ñol y fran­cés con los pre­sos polí­ti­cos, impo­ner­les con­de­nas inter­mi­na­bles y man­te­ner­los en gran­des ataú­des de hor­mi­gón.

Con Kepa son 28 los mili­tan­tes vas­cos ase­si­na­dos por la cár­cel des­de 1981, algu­nos en la pro­pia cár­cel y otros recién libe­ra­dos de la cár­cel para que murie­ran en casa. En este sen­ti­do, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar con cla­ri­dad que todas estas muer­tes son ase­si­na­tos de la polí­ti­ca peni­ten­cia­ria, son ase­si­na­tos de los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Igual­men­te, debe­mos decir que no cree­mos que la dis­per­sión, sim­pli­fi­ca­da de ese modo, sea la cau­san­te de la muer­te de Kepa, sino el sis­te­ma car­ce­la­rio, sien­do éste igual de ase­sino en Bada­joz que en Zaba­lla.

Debe­mos denun­ciar que la pre­ca­rie­dad de la asis­ten­cia sani­ta­ria es aún mayor en el caso de los pre­sos polí­ti­cos. Bajo la excu­sa de la supues­ta segu­ri­dad son incon­ta­bles las tra­bas que se les ponen para reci­bir la asis­ten­cia médi­ca que requie­ren y para pasar la con­sul­ta del hos­pi­tal. Ni que decir de la cruel­dad que están mos­tran­do con los pre­sos gra­ve­men­te enfer­mos, ponién­do­les en la tesi­tu­ra de ele­gir entre arre­pen­ti­mien­to o muer­te. El últi­mo ejem­plo es la denun­cia del caso denun­cia­do por Aitzol Gogor­za, cuan­do un car­ce­le­ro le pro­pu­so como sali­da para él que toma­ra la Vía Nan­cla­res (http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​7​/​0​7​/​r​e​s​p​u​e​s​t​a​-​d​e​-​a​i​t​z​o​l​-​g​o​g​o​r​t​z​a​-​a​l​.​h​tml).

En un día tris­te como el de hoy, debe­mos lla­mar una vez más a la lucha por la amnis­tía. La amnis­tía es le úni­ca alter­na­ti­va que pue­de dar una solu­ción satis­fac­to­ria a la situa­ción de todos y todas las repre­sa­lia­das polí­ti­cas y la úni­ca que pue­de garan­ti­zar que las cár­ce­les no se vuel­van a lle­nar. Les debe­mos la el logro de la liber­tad a quie­nes lo han dado todo, a nues­tro pue­blo y a las gene­ra­cio­nes del futu­ro. Por ello, que­re­mos hacer un lla­ma­mien­to a la lucha. Agur eta oho­re Kepa, herriak ez du bar­ka­tu­ko!

Lista de presos y presas políticas muertas en prisión

 • Juan Jose Cres­po Galen­de (1981-06-19)
 • Jose Ramon Goi­koetxea Bil­bao (1985-0626)
 • Jose­ba Asen­sio Arta­raz (1986-06-08)
 • Mikel Lope­te­gi Larrar­te (1988-03-02)
 • Juan Car­los Alber­di Mar­tia­re­na (1988-06-15)
 • Migel Zala­kain Odrio­zo­la (1990-11-30)
 • Jean Groix (1991-01-27)
 • Pello Mari­ñe­la­re­na Imaz (1993-05-15)
 • Jose Maria Aran­za­men­di Arbu­lu (1997-02-07)
 • Juan Car­los Her­nan­do Gon­za­lez (1997-07-20)
 • Oiha­ne Erraz­kin Gal­dos (2004-07-07)
 • Jose Angel Altzu­gu­ren “Kot­to” (2005-10-31)
 • Igor Angu­lo Itu­rra­te (2006-02-27)
 • Rober­to Sainz “Baru” (2006-03-03)
 • Xabier Lopez Peña (2013-03-30)
 • Arkaitz Bellon Blan­co (2014-02-05)
 • Kepa del Hoyo (2017-07-31)

Presos políticos liberados para morir fuera de la cárcel

 • Juan Jose Etxa­be (1996-07-11)
 • Josu Reto­la­za Loi­di (1987-05-19)
 • Jabi Goros­ti­za Leja­rria­ga (1995-06-17)
 • Jean Lois Mai­tia (1997-08-25)
 • San­tia­go Diez Uriar­te (1997-10-27)
 • Este­ban Este­ban Nie­to (1999-09-26)
 • Ramon Gil Ostoa­ga (2002-10-23)
 • Kepa Miner Alda­bal­de (2004-04-26)
 • Mikel Iba­ñez Otei­za (2011-04-07)
 • Angel Figue­roa Fer­nan­dez (2008-11-11)
 • Iosu Uri­betxe­be­rria Boli­na­ga (2015-01-16)

Eus­kal Herria, 31 de julio de 2017.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: