Azken asteko errepresioaren inguruko irakurketa/​Lectura sobre la represión de la última semana


[EUS]

Ustezko etakideen atxiloketa Alemanian

Urria­ren 27an Ale­ma­nia­ko Poli­ziak Iñi­go Guli­na eta Mikel Barrios nafa­rrak atxi­lo­tu zituen. Iñi­go Guli­na lehe­na­go ere pre­so egon­da­koa da eta Mikel Barrio­sek 2008an sare­ka­da poli­zial bati ihes egin zion.

Atxi­lo­ke­ta hauek argi­ki era­kus­ten dute zein den «Nazioar­te­ko Komu­ni­ta­tea» deritzan horrek man­ten­tzen duen jarre­ra Eus­kal Herriak Fran­tzia eta Espai­nia­ko Esta­tue­kin bizi duen gataz­ka­ren aurrean, aipa­tu­ta­ko bi Esta­tu horien erre­pre­sioa­re­kin bat egi­te­koa, ale­gia.

Ez deza­gun ahaz­tu Euro­par Bata­su­na elkar­te kapi­ta­lis­ta dela eta bera osatzen duten Esta­tu guz­tiek interes eko­no­mi­ko eta, ondo­rioz, poli­ti­ko aman­ko­mu­nak dituz­te­la. Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia­ren alde­ko borro­ka eta iraul­tza sozia­lis­ta­ren alde­koa bat eta baka­rra izan behar­ko dute nahi­ta nahiez.

Hori dela eta, soi­lik amnis­tia poli­ti­koa­ren gau­za­pen osoak, herri honen aska­ta­sun demo­kra­ti­ko mini­moen lor­pen gisa uler­tu­ta, ber­ma­tu­ko du gure herria­ren alde borro­ka egi­tea­ga­tik bes­te inor ez atxi­lotzea. Lor­pen horren ezean mili­tan­te poli­ti­ko hauen aur­ka­ko jazar­pe­na bizi oso­ra­koa izan­go da.

12 gazte Audientzia Nazional espainolaren aurrean

Urria­ren 30ean 12 gaz­tek sal­bues­pen epai­te­gia­ren aurrean dekla­ra­tu behar izan zuten martxoa­ren 11n Iru­ñean jazo­ta­ko isti­lue­tan par­te har­tzea lepo­ra­tu­ta. Guz­ti­ra 21 dira «iker­tu­ta­ko» gaz­teak, horie­ta­ko hiruk kar­tze­lan dau­de­la­rik ordu­tik (garaian hona­ko ira­kur­ke­ta egin genuen poli­ziak era­gin­da­ko isti­luen ingu­ruan: http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​7​/​0​3​/​p​o​l​i​z​i​a​k​-​i​r​u​n​e​a​n​-​s​o​r​t​u​t​a​k​o​-​i​s​t​i​l​u​e​n​.​h​tml).

Nola ez, gure elkar­ta­su­na eta babe­sa 21 gaz­te hauei, eta gurea bai zin­tzoa eta bal­din­tza­rik gabe­koa. Bal­din­tza­rik gabe­ko elkar­ta­su­na adie­raz­ten dio beti gure mugi­men­duak erre­pre­sioa pai­ratzen due­na­ri, defen­datzen dituz­ten dina­mi­ke­kin ados ez gau­de­nean ere. Hau esan beha­rra dugu, ez lepo­ratzen die­ten dina­mi­ka­tik alden­tzen gare­la­ko (gu dina­mi­ka horren par­te izan gare­la­ko, inolaz ere haren dina­mi­zatzai­lea kri­mi­na­li­za­tu nahi gai­tuz­te­nek eten­ga­be adie­raz­ten duten beza­la), bai­zik eta bes­te batzuek, eta Sor­tu alder­dia­ri buruz ari gara, erre­pre­sio hau gure mugi­men­dua­ri era­so egi­te­ko era­bil­tzen ari dire­la­ko martxoa­ren 11tik ber­ta­tik.

Auzi­pe­ratze hauen aurrean Sor­tuk bere jarre­ra adie­raz­te­ko ate­ra zuen oha­rrak lau pun­tu zituen, horie­ta­tik luzee­na martxoa­ren 11ko mani­fes­ta­zioa­ri kri­ti­ka egi­ten dio­na. Horre­la­ko dina­mi­kak erre­pre­sioa­ri aurre egi­te­ko orduan era­gin­ko­rrak ez dire­la dio eta Kata­lu­nia­ko pro­ze­sua jar­tzen du ere­dutzat, horrek dagoe­ne­ko 10 pre­so poli­ti­ko era­gin ditue­la (eta Sor­tu­ren jarre­ra desobe­dien­tea iza­te­tik oso urrun dagoe­la) alde bate­ra utziz.

Lehe­nen­goz eta behin esan beha­rra dugu erre­pre­sa­lia­tuen mili­tan­tzia ere­dua­ri era­sotze­ko erre­pre­sioa baliatzea jarre­ra guz­tiz zita­la dela, eta elkar­ta­su­na bal­din­tza­rik gabe­koa izan ezean ez dela elkar­ta­su­na izan­go, opor­tu­nis­mo poli­ti­koa bai­zik.

Gure mugi­men­duak ez du Sor­tu­ren aur­ka era­bi­li Maja­re­na­sen eta Troi­ti­ño­ren kasue­tan epai­te­gien aurrean sina­tu­ta­ko doku­men­tuek ez dute­la balio izan hauek aske gel­ditze­ko, ezta pre­so gai­xoe­ki­ko eska­tu den kalee­ta­ko zein kar­tze­le­ta­ko borro­ka ezak ez due­la pre­so gai­xo bakar bat ere ate­ratze­ko balio­ga­rria izan, bai­zik eta aska­pen borro­ka lokar­tze­ko balio izan due­la. Gure mugi­men­duak ez du era­bi­li @erreharriaren espetxe­ratzea epai­te­gie­ta­ko akor­dioak beti ez dire­la balio­ga­rriak era­kus­te­ko, eta ez du orain arte esan Ore­re­ta­ko gaz­teen gura­soek herri bio­len­tzia­ren aur­ka egin­da­ko adie­raz­pe­nek ez zute­la balio izan haien semeak espetxe­tik ate­ratze­ko, ezta Altsa­su­koen des­po­li­ti­za­zioak eta «pro­por­tzio­nal­ta­sun» eskae­rek ere ez dute­la balio izan 60 urte­rai­no­ko espetxe eska­riak eki­di­te­ko.

Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koek gure elkar­ta­su­na dute gure babes poli­ti­koa ez dute­nean ere, eta defen­datzen jarrai­tu­ko dugu erre­pre­sioa saihes­te­ko modu­rik desego­ki eta kal­te­ga­rrie­na etsaia­ren jokoan sar­tzea dela.

Kataluniaren kontrako errepresioa

Aste honek Kata­lu­nia­ko Erre­pu­bli­ka­ko Gober­nu­ko 8 kide­ren espetxe­ratzea utzi digu Paï­sos Cata­lans-en zati baten inde­pen­den­tzia alda­rri­katzea lepo­ra­tu­ta. Lehen adie­ra­zi dugun moduan, erre­pre­sioa­ren aurrean elkar­ta­su­na eta pre­so poli­ti­ko hauen aska­ta­su­na­ren gal­de­gi­tea, gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­koe­na beza­la­xe.

Espetxe­ratze hauek modu gor­di­nean utzi dute age­rian Espai­nia­ren proiek­tua indar­ke­rian oina­rritzen dela. Indar­ke­ria­ren bitar­tez sor­tu zuten Espai­nia eta indar­ke­ria­ren bitar­tez man­ten­tzen dute. Era berean age­rian gel­di­tu da aska­ta­su­na ez dela arra­zoi kon­tu bat, indar kon­tu bat bai­zik, eta pazi­fis­mo bur­ge­sa­ren pen­tsae­ra hege­mo­ni­koa iza­ten jarraitzen duen bitar­tean herri zapal­duen boron­da­tea­ren muga zapal­tzai­lea­ren bote­tan egon­go dela beti. Alter­na­ti­ba iraul­tzai­le­rik gabe ez dago urru­na­go aile­gatze­rik.

Bes­te­tik, adie­raz­ga­rria izan da PDe­Cat eta ERC beza­la­ko alder­diek amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na egin iza­na. Alda­rri­ka­pen honi hel­du iza­nak poz­ten gai­tu, eta zalan­tza­rik ez dugu erre­pre­sio oro­ko­rra­ren tes­tuin­gu­ru hone­tan gero eta gehia­go izan­go dire­la amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­ne­ra batu­ko diren sek­to­reak. Ala­bai­na, gure mugi­men­duak azpi­ma­rra­tu beha­rra dau­ka pre­so poli­ti­koen exis­ten­tzia zaha­rra dela Esta­tu espai­no­lean. Komu­nis­tak, anar­kis­tak edo­ta eus­kal inde­pen­den­tis­tak, bai­na ehun­ka dira Esta­tu espai­no­lak bahi­tu­ta man­ten­tzen dituen pre­so poli­ti­koak. Ez dugu onar­tu­ko Govern-eko kideak espetxe­ra­tu dituen sis­te­ma­ren aur­ka gehien arris­ka­tu dute­nak terro­ris­tak dire­la esa­tea bio­len­tzia era­bi­li dute­na­ren aitza­kia­pean.

Gure mugi­men­duak amnis­tia­ren alde aza­roa­ren 18an buru­tu­ko duen mani­fes­ta­zio nazio­na­lean par­te har­tze­ko gon­bi­tea luza­tu nahi dio aska­ta­sun osoa­ren alde­koa eta faxis­moa­ren kon­tra­koa sen­titzen den oro­ri.

Raperoen aurkako epaiketa

Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­nal faxis­tak 12 rape­ro epai­tu zituen aza­roa­ren 1ean haien abes­tie­tan «terro­ris­moa­ren gora­za­rrea» egi­tea lepo­ra­tu­ta. Haie­ta­ko bakoitza­ren­tzat 2 urte­ko kar­tze­la zigo­rra eskatzen du fis­ka­lak.

Eus­kal Herria­ri hain­ba­te­tan elkar­ta­su­na adie­ra­zi dio­ten artis­tak dira orain­goan erre­pre­sioa pai­ratzen ari dire­nak, kasu hone­tan komu­nis­moa defen­datzea­ga­tik, poli­zia­ren gehie­gi­ke­riak salatzea­ga­tik, sozial­de­mo­kra­zia kri­ti­katzea­ga­tik edo­ta «tran­tsi­zioa» dela­koa­ren iru­zu­rra­ren aur­ka kan­tatzea­ga­tik.

Ez dugu ahaz­tu nahi Esta­tu espai­no­la­ren dik­ta­du­ra­pean bizi den lan­gi­le­ria osoak, bizi den herrian bizi dela­rik, pai­ratzen due­la erre­pre­sioa. Gure elkar­ta­sun osoa Eus­kal Herri­tik.

Erreharriaren espetxeratzea eta Berrirohemenen zigorraren berrespena

Alfre­do Remí­rez (@erreharria) urte­be­te­ra­ko espetxe­ra­tu duten egun berean, Ande­ka Jura­dok (@berrirohemen) jakin du Audien­tzia Nazio­na­lak eza­rri­ta­ko urte­be­te eta sei hila­be­te­ko zigo­rra berretsi dio­la Epai­te­gi Gore­nak.

Alfre­do­ren kasuan, Amu­rrio­ko jaie­tan bi pre­so poli­ti­ko­ren argaz­kia ordez­katzen zuten pan­pi­nak era­kus­tea­ga­tik urte­be­tez kar­tze­la­ra­tu dute. Elkar­ta­su­na deli­tua da faxis­ten­tzat. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak bat egi­ten dut Alfre­dok pre­soen alde egin zuen alda­rri­ka­pe­na­re­kin eta bere elkar­ta­su­na eta babe­sa adie­ra­zi nahi dio.

Bes­te­tik, Ande­ka zigor­tu egin dute Iosu Uri­betxe­be­rria zena­ri sare sozia­le­tan «Agur eta oho­re» esal­dia eskain­tzea­ga­tik. Iosu espetxean gaiz­ki arta­tu­ta­ko gai­xo­ta­sun larri baten ondo­rioz hil zen, kar­tze­lak hil zuen. Ande­kak egin­da­ko ome­nal­di xumea berea egi­ten du mugi­men­du honek eta epai­ke­tan era­kutsi­ta­ko jarre­ra dui­na azpi­ma­rra­tu nahi dugu (hona hemen epai­ke­ta­ren kro­ni­ka: http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​6​/​1​2​/​a​k​u​s​a​t​u​-​b​a​t​e​k​-​t​o​r​t​u​r​a​r​e​n​-​i​n​p​u​n​i​t​a​t​e​a​.​h​tml).

Alfre­do eta Ande­ka­ren kasuak erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen ingu­ruan ezar­tzen duten zen­tsu­ra­ren adie­raz­ga­rri argiak dira. Honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak ozto­po guz­tien gai­ne­tik erre­pre­sa­lia­tuen alde lanean jarraitze­ko deia egin nahi du. Ez gai­tuz­te isil­du­ko!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du

Eus­kal Herria, 2017ko aza­roa­ren 5a

[EUS]

Detención de presuntos miembros de ETA en Alemania

El 27 de octu­bre la Poli­cía ale­ma­na detu­vo a los nava­rros Iñi­go Guli­na y Mikel Barrios. Iñi­go Guli­na estu­vo pre­so ante­rior­men­te y Mikel Barrios huyó de una reda­da poli­cial en 2008.

Estas deten­cio­nes demues­tran cla­ra­men­te cuál es la acti­tud que la lla­ma­da «Comu­ni­dad Inter­na­cio­nal» man­tie­ne ante el con­flic­to que vive Eus­kal Herria con los Esta­dos de Espa­ña y Fran­cia, que es la de ali­near­se con la repre­sión de estos.

No olvi­de­mos que la Unión Euro­pea es una aso­cia­ción capi­ta­lis­ta y que todos los esta­dos que la con­for­man tie­nen intere­ses eco­nó­mi­cos y, por lo tan­to, tam­bién intere­ses polí­ti­cos comu­nes. La lucha por la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria y la lucha por la revo­lu­ción socia­lis­ta debe­rán ser una mis­ma obli­ga­to­ria­men­te.

Por ello, sólo la con­se­cu­ción de la amnis­tía polí­ti­ca total, enten­di­da como la con­se­cu­ción de las liber­ta­des demo­crá­ti­cas míni­mas, garan­ti­za­rá que no se vuel­va a dete­ner a nadie por luchar por nues­tro pue­blo. Sin ella, la per­se­cu­ción con­tra estxs mili­tan­tes polítcxs será de por vida.

12 jóvenes ante la Audiencia Nacional española

El 30 de octu­bre 12 jóve­nes tuvie­ron que decla­rar ante el tri­bu­nal de excep­ción acu­sa­dos de par­ti­ci­par en los inci­den­tes del 11 de mar­zo en Iru­ñea. En total son 21 los jóve­nes «inves­ti­ga­dos», per­ma­ne­cien­do en pri­sión des­de aquel día tres de ellos (enton­ces hici­mos esta lec­tu­ra polí­ti­ca sobre los inci­den­tes pro­vo­ca­dos por la poli­cía: http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​7​/​0​3​/​a​n​t​e​-​l​o​s​-​i​n​c​i​d​e​n​t​e​s​-​p​r​o​v​o​c​a​d​o​s​-​p​o​r​-​l​a​.​h​tml).

Cómo no, nues­tra soli­da­ri­dad y apo­yo a estos 21 jóve­nes y, ade­más, la nues­tra es una soli­da­ri­dad sin­ce­ra e incon­di­cio­nal. Nues­tro movi­mien­to siem­pre mues­tra su soli­da­ri­dad incon­di­cio­nal a quien sufre la repre­sión, aún cuan­do no esta­mos de acuer­do con las diná­mi­cas que defien­den. Debe­mos decir esto, no por­que nos des­mar­que­mos de las diná­mi­cas de las que les acu­san (ya que hemos sido par­te de esa diná­mi­ca, de nin­gu­na de las mane­ra dina­mi­za­do­res de ella como quie­nes nos quie­ren cri­mi­na­li­zar ase­gu­ran cons­tan­te­men­te), sino por­que otros, y nos esta­mos refi­rien­do al par­ti­do Sor­tu, están uti­li­zan­do esta repre­sión para ata­car a nues­tro movi­mien­to des­de el mis­mo 11 de mar­zo.

La nota publi­ca­da por Sor­tu para mar­car su posi­ción ante estas cita­cio­nes tenía cua­tro pun­tos, el más lar­go de ellos para cri­ti­car la mani­fes­ta­ción del 11 de mar­zo. Dice que diná­mi­cas como esa no son efi­ca­ces para hacer fren­te a la repre­sión, y pone como mode­lo el pro­ce­so de Cata­lun­ya obvian­do que éste ya se ha cobra­do 10 pre­sos polí­ti­cos (y que la acti­tud de Sor­tu dis­ta mucho de ser desobe­dien­te).

En pri­mer lugar debe­mos decir que valer­se de la repre­sión para ata­car al mode­lo de mili­tan­cia de los repri­mi­dos es una acti­tud abso­lu­ta­men­te mez­qui­na y que, si la soli­da­ri­dad no es incon­di­cio­nal, no será soli­da­ri­dad sino opor­tu­nis­mo polí­ti­co.

Nues­tro movi­mien­to no ha uti­li­za­do con­tra Sor­tu que, en los casos de Maja­re­nas y Troi­ti­ño, los docu­men­tos fir­ma­dos ante los tri­bu­na­les no han ser­vi­do para que estos que­da­sen libres, ni que la inac­ción pedi­da a la calle y a las cár­ce­les res­pec­to a lxs presxs enfermxs no ha ser­vi­do para libe­rar ni a unx solo de ellxs, sino para ador­me­cer la lucha de libe­ra­ción. Nues­tro movi­mien­to no ha uti­li­za­do el encar­ce­la­mien­to de @erreharria para demos­trar que los acuer­dos judi­cia­les no siem­pre son váli­dos, y has­ta aho­ra no ha dicho que las decla­ra­cio­nes de los padres y madres de los de Ore­re­ta en con­tra de la vio­len­cia no sir­vie­ron para sacar a sus hijos de la cár­cel, ni que la des­po­li­ti­za­ción de los de Altsa­su y las peti­cio­nes de «pro­por­cio­na­li­dad» no han ser­vi­do para evi­tar peti­cio­nes de cár­cel de has­ta 60 años.

Lxs repre­sa­liadxs polí­ticxs tie­nen nues­tra soli­da­ri­dad inclu­so cuan­do no tie­nen nues­tro apo­yo polí­ti­co, y segui­re­mos defen­dien­do que el modo más inade­cua­do y per­ju­di­cial para evi­tar la repre­sión es entrar en el jue­go del enemi­go.

Represión contra Catalunya

Esta sema­na nos ha deja­do el encar­ce­la­mien­to de 8 miem­bros del Gobierno de la Repú­bli­ca de Cata­lun­ya por decla­rar la inde­pen­den­cia de una par­te de los Paï­sos Cata­lans. Como decía­mos ante­rior­men­te, soli­da­ri­dad ante la repre­sión y la exi­gen­cia de que libe­ren tan­to a estxs como al res­to de presxs polí­ticxs.

Estos encar­ce­la­mien­tos han deja­do al des­cu­bier­to de una mane­ra cru­da que el pro­yec­to de Espa­ña se basa en la vio­len­cia. Median­te la vio­len­cia crea­ron Espa­ña y median­te la vio­len­cia la man­tie­nen. Asi­mis­mo, ha que­da­do al des­cu­bier­to que la liber­tad no es un asun­to de razón, sino de fuer­za, y que mien­tras el paci­fis­mo bur­gués siga sien­do el pen­sa­mien­to hege­mó­ni­co, el lími­te de la volun­tad de los pue­blos opri­mi­dos segui­rá para siem­pre en las botas del opre­sor. Sin alter­na­ti­va revo­lu­cio­na­ria no hay posi­bi­li­dad de lle­gar más lejos.

Por otro lado, es sig­ni­fi­ca­ti­vo que par­ti­dos como PDe­Cat y ERC hayan reivin­di­ca­do la amnis­tía. Que hayan hecho suya esta reivin­di­ca­ción nos ale­gra, y no tene­mos duda de que en este con­tex­to de repre­sión gene­ral cada vez serán más los sec­to­res que se suma­rán a la reivin­di­ca­ción de la amnis­tía. Sin embar­go, nues­tro movi­mien­to debe des­ta­car que la exis­ten­cia de presxs polí­ticxs es vie­ja en el Esta­do espa­ñol. Comu­nis­tas, anar­quis­tas o inde­pen­den­tis­tas vascxs, pero son cien­tos lxs presxs polí­ticxs que el Esta­do espa­ñol man­tie­ne secues­tradxs. No acep­ta­re­mos que se lla­me terro­ris­tas bajo la excu­sa de que han uti­li­za­do la vio­len­cia a quie­nes más han arries­ga­do con­tra el sis­te­ma que ha encar­ce­la­do al Govern.

Nues­tro movi­mien­to quie­re hacer una invi­ta­ción a par­ti­ci­par en la mani­fes­ta­ción que lle­va­rá a cabo a favor de la amnis­tía el 18 de noviem­bre, a toda per­so­na que se sien­ta favo­ra­ble a la liber­tad ple­na y con­tra­ria al fas­cis­mo.

Juicio contra los raperos

La fas­cis­ta Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la juz­go el 1 de noviem­bre a 12 rape­ros bajo la acu­sa­ción de hacer «apo­lo­gía del terro­ris­mo» en sus can­cio­nes. El fis­cal soli­ci­ta para cada uno de ellos 2 años de cár­cel.

Quie­nes aho­ra están sufrien­do la repre­sión son los artis­tas que tan­tas veces han mos­tra­do su soli­da­ri­dad con Eus­kal Herria, en este caso por defen­der el comu­nis­mo, por denun­ciar los abu­sos poli­cia­les, por cri­ti­car a la social­de­mo­cra­cia o por can­tar en con­tra de ese frau­de lla­ma­do «tran­si­ción».

No que­re­mos olvi­dar que toda la cla­se tra­ba­ja­do­ra que vive bajo la dic­ta­du­ra del esta­do espa­ñol, viva en el pue­blo que viva, sufre la repre­sión. Toda nues­tra soli­da­ri­dad des­de Eus­kal Herria.

Encarcelamiento de Ereharria y confirmación de condena a Berrirohemen

El mis­mo día que han encar­ce­la­do a Alfre­do Remí­rez (@erreharria), Ande­ka Jura­do (@berrirohemen) ha sabi­do que el Tri­bu­nal Supre­mo ha rati­fi­ca­do la con­de­na de un año y seis meses que la Audien­cia nacio­nal le impu­so.

En el caso de Alfre­do, le han encar­ce­la­do para un año por mos­trar en fies­tas de Amu­rrio dos muñe­cos que repre­sen­ta­ban la foto de dos pre­sos polí­ti­cos. La soli­da­ri­dad es deli­to para los fas­cis­tas. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía hace suya la reivin­di­ca­ción que Alfre­do hizo a favor de los pre­sos y quie­re mos­trar­le su soli­da­ri­dad y su apo­yo.

Por otra par­te, han con­de­na­do a Ande­ka por dedi­car la fra­se Agur eta oho­re (Salud y honor) en las redes socia­les al falle­ci­do Iosu Uri­betxe­be­rria. Iosu falle­ció como con­se­cuen­cia de una enfer­me­dad con­traí­da y mal tra­ta­da en pri­sión, a Iosu lo mató la cár­cel. Este movi­mien­to hace suyo el humil­de home­na­je que Ande­ka le brin­dó a Iosu y quie­re des­ta­car la acti­tud dig­na que man­tu­vo en el jui­cio (aquí la cró­ni­ca del jui­cio: http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​6​/​1​2​/​u​n​-​a​c​u​s​a​d​o​-​d​e​n​u​n​c​i​a​-​e​n​-​l​a​-​a​u​d​i​e​n​c​i​a​.​h​tml).

Los casos de Alfre­do y de Ande­ka son fie­les ejem­plos de la cen­su­ra que se apli­ca sobre lxs repre­sa­liadxs polí­ticxs. Ante ello, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía lla­ma a seguir tra­ba­jan­do a favor de estxs repre­sa­liadxs por enci­ma de todos los obs­tácu­los. ¡No nos calla­rán!

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión

En Eus­kal Herria, a 5 de noviem­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: