Julen Ibarrolaren espetxeratzearen aurrean

Julen Iba­rro­la Amu­rrio­ko gaz­tea espetxe­ra­tua izan da gaur Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak eza­rri­ta­ko urte­be­te­ko espetxe zigo­rra bete dezan, error­tul­ki bate­kin pin­ta­da bat egi­tea egotzi­ta. Garran­tzitsue­na, ordea, ez da pin­ta­da bat egi­te­ko ze bitar­te­ko era­bi­li duen. Ber­din dio erro­tul­ki bate­kin edo spray bate­kin pin­ta­tu duen; ber­din dio mezu bat ahoz edo­ta inter­ne­ten zabal­du duen. Bene­ta­ko ara­zoa Espai­nia­ko Esta­tuak disi­den­tzia poli­ti­koa adie­raz­pen aska­ta­su­nik gabe uzte­ko eza­rria duen kan­pai­na bor­titza da.

Espai­nia­ko Esta­tuak per­tso­na uga­ri epai­tu eta kon­de­na­tu ditu azken urtean zehar haien iritzia modu publi­koan ema­tea­ga­tik, den denak ezker­tia­rrak, eta dagoe­ne­ko bi eus­kal herri­tar espetxe­ra­tu ditu. Harri­ga­rria eman deza­keen jokae­ra erre­pre­si­bo hau, ordea, guz­tiz logi­koa da fran­kis­mo zaha­rra­ri mozo­rro berria janz­ten dion espai­no­la beza­la­ko esta­tu neo-faxis­ta batean: kapi­ta­lis­moa lan­gi­le­ria­ren bal­din­tzak gero eta oke­rra­goak bihur­tzen ari denean, borro­ka­ren bitar­tez herriak ira­ba­zi­ta­ko lor­pen guz­tiak birrin­duak iza­ten ari dire­nean, inpe­ria­lis­moa herrien zan­pa­ke­tan indar­tsuen sen­titzen den hone­tan, Eus­kal Herria­ren asi­mi­la­zio kukltu­ra­la 2006tik hona errea­li­ta­te bihur­tzen ari den pro­ze­sua abian (esa­te bate­ra­ko eus­ka­ra­ren era­bi­le­ra), Espai­nia­ko faxis­moa ero­so sen­titzen da herriak eta lan­gi­leak jipoitzen jarraitze­ko.

Esan beza­la, ez da harritze­koa ger­tatzen ari dena, izan ere Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­ka Euro­pa osoa­ren­tzat ere­du izan den bitar­tean, gerra­te guz­tie­tan ger­tatzen dena­ren antze­ra behin arti­lle­ria­re­kin buka­tu­ta, orain atze­guar­dia kol­pa­tu nahi bai­tu Esta­tu espai­no­lak. Pro­tes­ta tes­ti­mo­nia­lez apar­te, ez da faxis­moa­ri aurre egi­ten dion bene­ta­ko erre­sis­ten­tzia­rik exis­titzen eta, ondo­rioz, erre­pre­sioa gau­zatze­ko ere­muak gero eta zaba­la­goak dira.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio Jule­ni zein bere fami­lia­ri gaur beza­la­ko egun zai­lean, eta bes­te behin ere borro­ka­ra­ko deia egin nahi dio Eus­kal Herria­ri, bes­te behin ere age­rian gel­ditzen dela­ko amnis­tia­rik gabe ezin­go dugu­la ber­ma­tu pre­so poli­ti­koen exis­ten­tzia.

Eus­kal Herria, 2018ko otsai­la­ren 11.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: