Día internacionaldel derecho a la rebelión armada

2008ko martxoa­ren 26an Manuel Maru­lan­da “Tiro­fi­jo” kolon­biar gerri­lla­ria hil zen, Kolon­bia­ko Indar Arma­tu Iraul­tzai­leen (FARC) sor­tzai­le eta ardu­ra­dun gore­na izan­da­koa. Bere oroi­me­nez martxoa­ren 26a Matxi­na­da Arma­tu­ra­ko herrien esku­bi­de uni­ber­tsa­la­ren egun izen­da­tu da. Ordu­tik aurre­ra, martxoa­ren 26an mun­du­ko alde asko­tan (bere­zi­ki, Cara­ca­se­ko Manuel Maru­lan­da Pla­zan) oli­gar­kia­ren kon­tra Matxi­na­da Arma­tu­ra­ko zile­giz­ko esku­bi­dea aurre­ra era­man duten matxi­na­de­ta­ko heroi eta herri guz­tiak gogo­ratzen dira.

Matxi­na­da arma­tu­ra­ko esku­bi­dea beti izan da kon­de­na­tua, uka­tua eta kri­mi­na­li­za­tua. Herriek, kolek­ti­boek eta per­tso­nek zapal­tzai­leen­gan­dik babes­te­ko eta auto­de­fen­t­sa aurre­ra era­ma­te­ko zile­giz­ko esku­bi­dea berres­ku­ratze­ko eta babes­te­ko deia da martxoa­ren 26a.

Las muje­res y hom­bres que inte­gran las FSRC-EP deci­den decla­rar el 26 de mar­zo como el Día Mun­dial del Dere­cho Uni­ver­sal de los Pue­blos a la Rebe­lión Arma­da. Sim­bo­li­za el reco­no­ci­mien­to y pós­tu­mo home­na­de al pen­sa­mien­to, con­duc­ta y obra del irre­duc­ti­ble e inaol­vi­da­ble Manuel Maru­lan­da Vélez (Tiro­fi­jo) que falle­ció ese día en 2008.

Para saber un poco más:

https://​www​.lahai​ne​.org/​m​m​_​s​s​_​m​u​n​d​o​.​p​h​p​/​2​6​-​d​e​-​m​a​r​z​o​-​d​i​a​-​m​u​n​d​i​a​l​-​d​e​l​-​d​e​r​e​c​h​o​-​u​niv

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: