Preso ez-politikoak /​Presos no-políticos

[EUS]

Azken garaie­tan asko hitz egin da pre­so poli­ti­koei buruz, beraie­kin egi­ten dituz­ten injus­ti­ziei buruz eta Esta­tu espai­no­lean dagoen demo­kra­zia ezaz. Pre­so poli­ti­koen exis­ten­tzia­re­kin asko dira sumin­du dire­nak, gehie­nak ezus­tean harra­pa­tu ditu egoe­rak, eta gai­ne­ra pen­tsatzen dute hau orain dela gutxi­ko feno­me­noa dela.
Batzuek uste dute Kata­lu­nia­koak dire­la pre­so poli­ti­ko baka­rrak, azken batean 1898 auzi­koak eta Bate­ra­gu­ne­ko guz­tiak kalean bai­tau­de dagoe­ne­ko. Eta jaki­na, pre­so poli­ti­ko kata­la­nen artean ez dituz­te­la ETA­ko kideak iza­tea­ga­tik egon dire­nak eta orain­dik dau­de­nak sar­tzen. Bes­te batzuk azka­rra­goak dira, eta kon­tu­ra­tu dira Kata­lu­nia­koak ez dire­la pre­so poli­ti­ko baka­rrak eta zerren­da horre­tan tui­te­roak, artis­tak eta sin­di­ka­lis­tak ere badau­de­la. Eta hor bukatzen da zerren­da.
Altsa­su­koak ez dituz­te pre­so poli­ti­koen artean sar­tzen, beraie­na, Guar­dia Zibi­la­ren oku­pa­zioak arra­zoi poli­ti­koen­ga­tik era­gin­da­ko egoe­ra bat izan beha­rrean, “taber­na­ko borro­ka” bat izan dela­ko. Horre­ga­tik, “Altsa­su ez da terro­ris­moa” alda­rri­ka­tu dute lehen, eta jus­ti­zia eta pro­por­tzio­nal­ta­su­na eskatzen dio­te orain espai­niar lege­di arrotz eta bur­ge­sa­ri, Audien­tzia Nazio­na­lak terro­ris­moa ez dela onar­tu dien arren 13 urte­ko kar­tze­la zigo­rrak eza­rri diz­kie­nean. Haien seme-ala­bak «terro­ris­tak bai­li­ran» tra­ta­tu dituz­te­la sala­tu dute gura­soek, nahi gabe ira­do­kitzen beraiek bezain bes­te sufritzen duten bes­te gura­so batzuen seme-ala­bak, kar­tze­la­ko bal­din­tza­rik kas­ka­rre­ne­tan dau­de­nak, terro­ris­tak izan dai­tez­kee­la.
Ore­re­ta­ko gaz­teen aska­ta­su­na­ren alde­ko alda­rria ere ozen entzun da, eta kasu hone­tan argu­dio nagu­sia izan da «beraiek ez zire­la izan». Ez dira izan eta horre­ga­tik egon behar dute libre eta, beraz, ira­do­kitzen digu­te, kasu hone­tan ere, izan bali­ra euren aska­ta­su­ne­ra­ko esku­bi­dea­ren zile­gi­ta­su­na kolo­kan egon lite­kee­la. Modu hone­tan etor­ki­zu­nean «bai» izan­go dire­nen aur­ka­ko erre­pre­sioa­ri erraz­ta­su­nak eskai­ni­ko diz­kion dis­kur­tsoa garatzen ari dira, mani­fes­ta­zio har­ta­ko leloa «Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa» izan bal­din bazen ere.
Eta bal­din­tza erre­pre­si­bo hauei aurre egi­te­ko nagu­sitzen ari den tes­tuin­gu­ru poli­ti­ko-sozia­lean, para­do­xa bat sor­tzen da: his­to­ri­ko­ki kar­tze­la borro­ka­ra­ko espa­rru moduan uler­tu duten mili­tan­te­ei iritzi publi­koa­ren aurrean hauek pre­so ez-poli­ti­koak bila­ka­tuz izae­ra poli­ti­koa lapur­tzen die­ten bitar­tean, kar­tze­la­tik irte­tea lehen­ta­sun bakar gisa har­tzen duten horien aska­ta­su­na alda­rri­katze­ko orduan batzuek ez dau­ka­te inola­ko ara­zo­rik tin­ko eta duin man­ten­tzen dire­nen hilo­bia zulatzen jarraitze­ko.
Esa­te­ra­ko, Kata­lu­nian pre­so poli­ti­koen aska­ta­su­na eskatzen dute, inoiz ez amnis­tia, amnis­tiak Esta­tua­ren izae­ra­ren alda­ke­ta­ren beha­rra eta pre­so dagoe­na­ren borro­ka­ren zile­gi­ta­su­na bar­ne­bil­tzen ditue­la­ko. Baz­ter­tu beha­rre­ko alda­rri­ka­pe­na beraz, ez deza­la Esta­tuak gaiz­ki har­tu. Aska­ta­su­na edo­zein pre­zio­tan, horre­ta­ra­ko epai­lea­ren aurrean inde­pen­den­tzia­ren alda­rri­ka­pe­na sin­bo­li­koa izan zela onar­tu eta Kons­ti­tu­zioa­ren 155. arti­ku­lua ain­tzat har­tu behar bal­din badu­te ere. Pre­so jakin batzuen aska­ta­su­na lor­tuz gero, hemen ez da ezer ger­ta­tu.
Esta­tu espai­no­lean amnis­tia sozia­la­ri buruz­ko teo­ria kale­ra­tu zuten pro­greek zen­bait sin­di­ka­lis­ta kar­tze­la­tu zituz­te­nean, eta zorio­nez huts egin saia­ke­ra­re­kin. Amnis­tia sozia­lak pre­so poli­ti­koen arte­ko ezber­din­ta­sun argia ezar­tzen du, bio­len­tzia era­bi­li dute­nen eta era­bi­li ez dute­nen arte­koa ale­gia, bes­te behin ere mili­tan­te dui­ne­nen hilo­bia are eta sako­na­goa egi­nez eta Esta­tua­ri inda­rra­ren mono­po­li­oa onar­tuz.
Len­goaiak pen­tsa­mol­dean era­gin zuze­na dau­ka. Egu­ne­ro­ko­ta­su­nean era­bil­tzen ditu­gun ter­mi­noek errea­li­ta­tea ikus­te­ko dau­ka­gun modua alda deza­ke­te. Batzuek pai­ratzen dituz­ten injus­ti­ziak salatze­ko orduan egoe­ra berean dau­den bes­te batzuek pai­ratzen dituz­te­nak fin­ka­tu beha­rra bal­din badau­ka­gu, orduan epe labu­rre­ko estra­te­gia kal­te­ga­rria burutzen ari­ko gara.
Zuzen­ta­sun poli­ti­koan bizi dire­nen kon­ple­xuak dira pre­so poli­ti­koen arte­ko des­ber­din­ta­su­nen beha­rra sor­tzen dituz­te­nak. Argu­dio erra­zak behar dituz­te, lan­du gabe­koak. Pre­so poli­ti­ko baten jar­due­ra azal­tzeak ezber­din pen­tsatzen dute­ne­kin tal­ka egi­tea daka­rren bitar­tean, pena ema­tean oina­rri­tu­ta­ko jarre­rek otzan bihur­tzen gai­tuz­te gai­non­tze­koen begien aurrean. Horre­ga­tik eza­rri­ta­ko sta­tus quo-aren ara­be­ra sozial­ki onar­tze­ko erra­zak diren kau­sek iza­ten dute arra­kas­ta gehien hau ter­mino kuan­ti­ta­ti­boe­tan neur­tzen dugu­nean. Poli­ti­ka mar­ke­ting bila­ka­tu­ta.
Sarri­tan ahaz­ten den zer­bait da gure maxi­moak defen­da­tu ezean inork ez due­la horiek gara­tu ahal iza­te­ko mini­mo demo­kra­ti­koak alda­rri­ka­tu­ko. Inde­pen­den­tis­tak sor­tzen ez badi­tu­gu inork ez due­la auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea defen­da­tu­ko, sozia­lis­moa­ren alter­na­ti­ba defen­datzen ez badu­gu inork ez due­la sis­te­ma kapi­ta­lis­ta ber­tan behe­ra utzi nahi izan­go, oku­pa­zio inda­rrak ez dire­la Eus­kal Herri­tik joan­go oku­pa­zio hori salatzen eta borro­katzen ez badu­gu, eta amnis­tia lor­tzen ez badu­gu kar­tze­lak betetzen jarraitzea ala herri moduan amo­re ema­tea izan­go dire­la gel­di­tu­ko zaiz­ki­gun bide baka­rrak.
Gogo­ra eka­rri nahi dut pre­so bat poli­ti­ko bihur­tzen due­na ez dela bio­len­tzia era­bi­li ez iza­na, bai­zik eta aska­ta­sun kolek­ti­boen defen­t­sa akti­boa egi­tea­ga­tik kar­tze­lan ego­teak, bere izae­ra poli­ti­koa­ri uko ez egi­teak eta bere ibil­bi­dea­re­kin gai­non­tze­ko pre­soen bizi bal­din­tzei kal­te­rik ez egi­teak.
Era berean, azpi­ma­rra­tu nahi dut batzuen­tzat pre­so ez-poli­ti­ko diren horiek, beraie­kin ados egon­da ala ez, bio­len­tzia era­bi­li bazu­ten izan zela Kata­lu­nian 155a apli­ka­tu dute­nei aurre egi­te­ko, guar­dia zibi­lek Altsa­su­ko Kox­ka taber­nan egin­da­ko abu­sua­ren antze­koak egi­tea­ri utz zie­zaio­ten, Audien­tzia Nazio­na­la­ren jar­due­ra erre­pre­si­boa age­rian uzte­ko, tor­tu­ratzai­leen zigor­ga­be­ta­su­na­re­kin amaitze­ko eta herrien zein lan­gi­leen esku­bi­deak ira­baz­te­ko. Gaur alda­rri­ka­tu nahi dut pre­so ez-poli­ti­ko bihur­tu dituz­ten horiek dire­la, hain zuzen ere, guz­tien artean poli­ti­koe­nak.
Sen­doa Jura­do, pre­so ez-poli­ti­ko ohia
2018ko ekai­na­ren 11n

[ES]

En los últi­mos tiem­pos se ha habla­do mucho de los pre­sos polí­ti­cos, de las injus­ti­cias que se come­ten con ellos y de la fal­ta de demo­cra­cia que hay en el Esta­do espa­ñol. Son muchos los que se han indig­na­do con la exis­ten­cia de pre­sos polí­ti­cos, a la mayo­ría la situa­ción les ha cogi­do por sor­pre­sa y, ade­más, pien­san que es un fenó­meno recien­te.
Algu­nos creen que los de Cata­lun­ya son los úni­cos pre­sos polí­ti­cos, ya que al fin y al cabo todos los del 1898 y los del caso Bate­ra­gu­ne están ya en la calle. Y cla­ro, entre los pre­sos polí­ti­cos cata­la­nes no inclu­yen a las que están o han esta­do por ser de ETA. Otros son más lis­tos y se han dado cuen­ta de que los cata­la­nes no son los úni­cos pre­sos polí­ti­cos y que en esa lis­ta hay tam­bién tui­te­ros, artis­tas y sin­di­ca­lis­tas. Y ahí aca­ba la lis­ta.
Los de Altsa­su no figu­ran entre los pre­sos polí­ti­cos, por­que la suya, en vez de ser una situa­ción polí­ti­ca pro­vo­ca­da por la ocu­pa­ción de la Guar­dia Civil, ha sido una «pelea de bar». Por eso, antes han reivin­di­ca­do que «Altsa­su no es terro­ris­mo», y aho­ra que la Audien­cia Nacio­nal les ha con­de­na­do a 13 años de cár­cel a pesar de reco­no­cer que no es terro­ris­mo, le piden jus­ti­cia y pro­por­cio­na­li­dad a la lega­li­dad extran­je­ra y bur­gue­sa espa­ño­la. Los padres y las madres han denun­cia­do que han tra­ta­do a sus hijos e hijas «como si fue­ran terro­ris­tas», sugi­rien­do sin que­rer que los hijos e hijas de otros padres y madres que sufren tan­to como ellos mis­mos, y que ade­más están en las peo­res cir­cuns­tan­cias car­ce­la­rias, pue­de que sí lo sean.
La recla­ma­ción de la liber­tad para los jóve­nes de Ore­re­ta tam­bién se ha escu­cha­do alto, y en este caso el argu­men­to prin­ci­pal ha sido que «ellos no fue­ron». No fue­ron ellos y por eso deben estar en liber­tad y, por lo tan­to, nos sugie­ren que, tam­bién en este caso, si efec­ti­va­men­te hubie­ran sido, la legi­ti­mi­dad de su dere­cho a la liber­tad podría estar en entre­di­cho. De este modo están desa­rro­llan­do un dis­cur­so que dará faci­li­da­des para repri­mir a quie­nes en el futu­ro «sí» vayan a ser, a pesar de que el lema de aque­lla mani­fes­ta­ción fue «Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa».
Y en el con­tex­to polí­ti­co-social que se está impo­nien­do a la hora de hacer fren­te a estas con­di­cio­nes repre­si­vas, se gene­ra una para­do­ja: mien­tras se roba el carác­ter polí­ti­co a los mili­tan­tes que his­tó­ri­ca­men­te han enten­di­do la cár­cel como un espa­cio de lucha con­vir­tien­do a estos ante la opi­nión públi­ca en pre­sos no-polí­ti­cos, cuan­do se tra­ta de reivin­di­car la liber­tad de quie­nes tie­nen como úni­co obje­ti­vo salir de la cár­cel, algu­nos no tie­nen incon­ve­nien­te en seguir cavan­do la tum­ba de los que se man­tie­nen fir­mes y dig­nos.
Por ejem­plo, en Cata­lun­ya piden la liber­tad de los pre­sos polí­ti­cos, nun­ca la amnis­tía, por­que la amnis­tía inclu­ye la nece­si­dad de cam­biar el carác­ter del Esta­do, así como la legi­ti­mi­dad de la lucha de quien está pre­so. La liber­tad a cual­quier pre­cio, aun­que para ello ten­gan que reco­no­cer que la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia fue sim­bó­li­ca y ten­gan que asu­mir el artícu­lo 155 de la Cons­ti­tu­ción. Si se con­si­gue la liber­tad de deter­mi­na­dos pre­sos, peli­llos a la mar.
Los pro­gres saca­ron a la calle la teo­ría de la amnis­tía social cuan­do encar­ce­la­ron a algu­nos sin­di­ca­lis­tas, y afor­tu­na­da­men­te falla­ron en su inten­to. La amnis­tía social hace una cla­ra dis­tin­ción entre pre­sos polí­ti­cos, dife­ren­cian­do entre quie­nes han uti­li­za­do la vio­len­cia y quie­nes no, hacien­do más pro­fun­da, una vez más, la tum­ba de los mili­tan­tes más dig­nos y reco­no­cien­do al Esta­do el mono­po­lio de la vio­len­cia.
El len­gua­je tie­ne un efec­to direc­to en la for­ma de pen­sar. Los tér­mi­nos que uti­li­za­mos a dia­rio pue­den cam­biar la for­ma en la que vemos la reali­dad. Si para denun­ciar las injus­ti­cias que sufren unos tene­mos que afian­zar las que sufren otros, enton­ces esta­re­mos desa­rro­llan­do una estra­te­gia con­tra­pro­du­cen­te y cor­to­pla­cis­ta.
Son los com­ple­jos de quie­nes viven en lo polí­ti­ca­men­te correc­to los que crean la nece­si­dad de hacer dife­ren­cia entre pre­sos polí­ti­cos. Nece­si­tan argu­men­tos fáci­les, no tra­ba­ja­dos. Mien­tras que expli­car la acti­vi­dad de un pre­so polí­ti­co cho­ca con quie­nes pien­san dife­ren­te, las pos­tu­ras basa­das en dar lás­ti­ma nos con­vier­ten en man­sos a ojos del res­to. Por eso las cau­sas que son fáci­les de asi­mi­lar social­men­te según el sta­tus quo impues­to, tie­nen más éxi­to cuan­do este es medi­do en tér­mi­nos cuan­ti­ta­ti­vos. La polí­ti­ca con­ver­ti­da en mar­ke­ting.
A menu­do se olvi­da que si no defen­de­mos nues­tros máxi­mos nadie reivin­di­ca­rá los míni­mos demo­crá­ti­cos para poder lle­var­los a cabo. Que si no crea­mos inde­pen­den­tis­tas nadie defen­de­rá el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, que si no defen­de­mos la alter­na­ti­va del socia­lis­mo nadie que­rrá tum­bar el capi­ta­lis­mo, que las fuer­zas de ocu­pa­ción no sal­drán de Eus­kal Herria sin denun­ciar y hacer fren­te a esa mis­ma ocu­pa­ción, y que si no logra­mos la amnis­tía los úni­cos cami­nos que nos que­da­rán serán seguir lle­nan­do las cár­ce­les o dar­nos por ven­ci­dos como pue­blo.
Quie­ro recor­dar que lo que con­vier­te en polí­ti­co a un pre­so no es el no haber uti­li­za­do la vio­len­cia, sino estar en la cár­cel por su defen­sa acti­va de las liber­ta­des colec­ti­vas, no rene­gar de su carác­ter polí­ti­co y no per­ju­di­car con su reco­rri­do a las con­di­cio­nes de vida del res­to de pre­sos.
Igual­men­te, quie­ro des­ta­car que si esos que para algu­nos son pre­sos no-polí­ti­cos uti­li­za­ron la vio­len­cia, estan­do de acuer­do con ellos o no, fue para hacer fren­te a quie­nes han apli­ca­do el 155 en Cata­lun­ya, para que los guar­dias civi­les deja­ran de come­ter abu­sos como el que come­tie­ron en el bar Kox­ka de Altsa­su, para dejar al des­cu­bier­to la acti­vi­dad repre­si­va de la Audien­cia Nacio­nal, para ter­mi­nar con la impu­ni­dad de los tor­tu­ra­do­res y para ganar la liber­tad de los pue­blos y de la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Hoy quie­ro reivin­di­car que esos a los que han con­ver­ti­do en pre­sos no-polí­ti­cos son, pre­ci­sa­men­te, los más polí­ti­cos de todos.

Sen­doa Jura­do, expre­so no-polí­ti­co

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: