Zuek gabe inora ez /​Sin vosotrxos a ninguna parte

[EUS]

Irai­la pasa­tu da, borro­kan ero­ri­ta­ko guda­riak bere­zi­ki gogo­ra­tu eta omen­du ditu­gun garaia. Gataz­kak urte asko­tan era­gin­da­ko bio­len­tzia­ren isla. Bai­na urtean zehar, ia egu­ne­ro ez bada, Eus­kal Herri­ko etxe batean heriotza bor­titz baten urte­mu­ga «ospatzen» da.

Era­kun­de arma­tu des­ber­di­nek era­gin­da­ko bik­ti­mak badau­de, bai, eta Esta­tu oku­patzai­leek era­gin­da­koak ere bai, eta azken hauek gure borro­ka bul­tza­tu eta gure­kin hel­bu­ruak kon­par­ti­tu zituz­te­nez, gure bidean, pau­so bakoitzean pre­sen­tea­goak egon behar­ko lira­te­ke, horiek bai­ti­ra bide hone­tan, duda­rik gabe, gal­du dugun gau­za­rik pre­zia­tue­na eta bai­ta ere aurre­ra jarraitze­ko arra­zoi­rik argie­na.

Bi alde­ko bik­ti­mak dau­de alde­bi­ko gataz­ka bat izan bai­ta. Gure alde­ko bik­ti­mak ez ziren buru­ga­be­ko batzuk, ez ziren hil­tzai­le basa­ti batzuk. Haie­ta­ko batzuk ez ziren hil borro­ka arma­tua prak­ti­katzen, bai­na bes­te batzuk bai, era­bat kon­pro­me­ti­tuak aska­ta­su­na­re­kin, hau da, inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­re­kin, eta kohe­ren­tziaz bete­ta borro­ka arma­tua­ren era­ba­ki zile­gi bezain arris­kutsua har­tu zuten. Beraz, bio­len­tzia poli­ti­koa eta iraul­tzai­lea prak­ti­ka­tu zuten, ondo­rio guz­tie­kin, eta bide horre­tan haiek hil ziren, hil zituz­ten.

Gaur egun, Eus­kal Herri­ko egoe­ra alda­tu da, eta alde baten bio­len­tziak inda­rrean jarrai­tu arren, batzuk buru-bela­rri ari dira exis­titzen ez den erra­dio­gra­fia bat mar­go­tu nahian eta, euren ilu­sioa gero eta sines­ga­rria­go iza­te­ko asmoz, era­kun­deak, mili­tan­te­ak, pre­soak, gataz­ka eta bai­ta ere ero­ri­ta­koen izae­ra des­po­li­ti­zatzen. Finean, etsaien ber­tsioa ain­tzat har­tzen eta horre­ta­ra­ko, bai­ta ere, bik­ti­men ere­muan tema­tu­ta dau­de pare­ko­ta­sun bat bilatzen, eta bide horre­tan area­gotzen dira EH Bil­du­ren ordez­ka­rien pre­sen­tzia bio­len­tzia iraul­tzai­leak era­gin­da­ko bik­ti­men ome­nal­die­tan.

Irail hone­tan adi­bi­de bat egon zen Ore­re­tan, eta ome­nal­di horren hari­ra EH Bil­du­ren buru­za­gi batek hau esan zuen: «Nues­tro com­pro­mi­so éti­co y polí­ti­co nos per­mi­te seguir cami­nan­do des­de la empa­tía con todo el dolor y sufri­mien­to cau­sa­do en déca­das de con­flic­to. Nues­tro obje­ti­vo está cla­ro: cons­truir un mode­lo inclu­si­vo de paz esta­ble y dura­de­ra. Gra­cias Erren­te­ria» (Gara 2018/​09/​16). Berri hau ira­kur­tzean, buru­ra eto­rri zitzai­dan orain dela urte batzuk herri ber­di­nean ger­ta­ki­zun baten bes­te berria, era bor­titzez hil zen herri horre­ta­ko eta­ki­de baten ome­nez jarri­ta­ko pla­ka ken­du zute­la. EH Bil­du­ren uda­la­ren gar­bi­ke­ta bri­ga­dak egin zuen «lana» egun­sen­tian.

Hola­ko jarre­rak bene­tan lotsa­ga­rriak bezain min­ga­rriak iru­ditzen zaiz­kit. Gure ira­ga­na­ren uka­zio honek ez du lagun­tzen eta ez dira, ezin dira izan, ere­du­ga­rri gataz­ka­ren kon­pon­bi­de bate­ra­ko.

Beraz, eta EH Bil­du­ren buru­za­gi horren adie­raz­pe­ne­ta­ra buel­ta­tuz, ze bake da hori? Orain asma­tu­ta­ko enpa­tia eta kon­pro­mi­so poli­ti­ko eta eti­ko horrek bakea eka­rri­ko al dute? Noren­tzat?.

Azken urtee­tan herri mugi­men­du iraul­tzai­leen kri­sia iku­si dugu, des­po­li­ti­za­zioa­ren bes­te adi­bi­de bat. Sek­to­re batek dara­man bideak ez du zer iku­si­rik Eus­kal Herri borro­ka­la­ri batek behar due­na­re­kin. Bakea ira­baz­tea gataz­ka gain­ditzea da, eta amo­re eman barik gataz­ka­re­kin amaitze­ko auke­ra baka­rra dago: borro­ka. Bakea ezin da lor­tu gataz­ka­ren sus­trai­ra jo gabe, borro­ka­tu gabe, izan gare­naz lotsa­tuz, zapal­tzai­leen ber­tsioa ontzat har­tuz, sasi kon­pon­bi­deak bul­tza­tuz, eta gure herria­ren oroi­me­na deu­sez­ta­tuz.

Herri erre­bel­de honen oroi­me­nean dau­de eta beti­ra­ko egon­go dira aska­ta­su­na­ren alde hil zire­nak, gure guda­riak, dena eman zute­nak. Haien­gan­dik ika­si genuen ere, makur­tzea edo damutzea ez zela bidea, ez gare­la lotsa­tu behar gure ira­ga­naz, herri honek ez dio­la inori ezer zor, are gutxia­go zapal­kun­tza basa­tia burutzen dute­nei.

Dena eman zuten guda­riak gure bizitzan dau­de pre­sen­te, bai­ta gure pau­su edo era­ba­kie­tan ere. Ez dugu ez lotsa­rik ezta bel­du­rrik ere haien oroi­me­na eta pre­sen­tzia alda­rri­katze­ko, haie­taz harro gau­de­la esa­te­ko. Beha­rrez­koa da era­soen aurrean ten­te man­ten­tzea, inde­pen­den­tzia, sozia­lis­mo eta amnis­tia­ren alde­ko borro­kan gogoz jarraitzea… gure kideak dire­la­ko, gure ira­ga­na dela­ko, gure ira­ga­na ere dire­la­ko, gure ere­dua dire­la­ko, gure malkoen eta inda­rren «erru­du­nak» izan dire­la­ko, mai­te ditu­gu­la­ko. Ez ditu­gu inoiz ahaz­tu­ko, eta ez dugu onar­tu­ko haien ahanz­tu­ra edo mani­pu­la­zioa.

Zuek gabe inora ez!!! Gora gure guda­riak!!! Izan dire­la­ko gara eta gare­la­ko izan­go dira!!!

Amaitze­ko, orain dela aste batzuk Hodei eta Egoitzen heriotza­ren urte­mu­ga izan zen. Fami­liei besar­ka­da estua, egun haue­tan oroi­me­na min­ga­rria­goa da. Euren barreak, kohe­ren­tzia eta ausar­dia beti­ra­ko nire­kin, haien kon­pro­mi­soa eta zuen duin­ta­su­na niretzat ere­du.

Jon Kepa Pre­cia­do Iza­rra, eus­kal pre­so poli­ti­koa

2018ko urrua­ren 11n

[ES]

Ha pasa­do sep­tiem­bre, épo­ca en la que hemos recor­da­do de mane­ra espe­cial y hemos home­na­jea­do a lxs guda­ris caí­dos en la lucha. Refle­jo de la vio­len­cia ori­gi­na­da duran­te muchos años por el con­flic­to. Pero a lo lar­go del año, si es que no lo es duran­te casi a dia­rio, en una casa de Eus­kal Herria se «cele­bra» el aniver­sa­rio de una muer­te terri­ble.

Hay víc­ti­mas ori­gi­na­das por las dife­ren­tes orga­ni­za­cio­nes arma­das, sí, y tam­bién las ori­gi­na­das por los Esta­dos ocu­pan­tes, y como estas últi­mas impul­sa­ron nues­tra lucha y com­par­tie­ron nues­tros obje­ti­vos, en nues­tro camino debe­rían estar más pre­sen­tas a cada paso, por­que ellas son, sin nin­gu­na duda, lo más pre­cia­do que hemos per­di­do en el camino y la razón más cla­ra para seguir ade­lan­te.

Ha habi­do víc­ti­mas de las dos par­tes por­que ha sido un con­flic­to bila­te­ral. Las víc­ti­mas de nues­tro lado no eran unxs incons­cien­tes, no fue­ron unxs ase­sinxs sal­va­jes. Algunxs de ellxs no murie­ron prac­ti­can­do la lucha arma­da, pero otrxs sí, abso­lu­ta­men­te com­pro­me­tidxs con la liber­tad, es decir, con la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo, y car­gadxs de cohe­ren­cia toma­ron la tan legí­ti­ma como arries­ga­da deci­sión de la lucha arma­da. Por lo tan­to, prac­ti­ca­ron la vio­len­cia revo­lu­cio­na­ria, con todas las con­se­cuen­cias, y en ese camino murie­ron, lxs mata­ron.

Hoy ha cam­bia­do la situa­ción de Eus­kal Herria, y aun­que la vio­len­cia de una de las par­tes se man­tie­ne, algunxs están empe­ñadxs en pin­tar una radio­gra­fía que no exis­te y, con la inten­ción de que su ilu­sión sea cada vez más creí­ble, están des­po­li­ti­zan­do el carác­ter de las orga­ni­za­cio­nes, de lxs mili­an­tes, de lxs presxs, del con­flic­to y tam­bién de lxs caídxs. Al fin y al cabo, están toman­do en con­si­de­ra­ción la ver­sión de los enemi­gos y para ello, tam­bién, están empe­ci­nadxs en bus­car una equi­va­len­cia en el cam­po de las víc­ti­mas, y en ese camino se mul­ti­pli­ca la pre­sen­cia de repre­sen­tan­tes de EH Bil­du en home­na­jes a víc­ti­mas ori­gi­na­das por la vio­len­cia revo­lu­cio­na­ria.

Este sep­tiem­bre hubo un ejem­plo de ello en Ore­re­ta, y al hilo de ese home­na­je un jefe de Sor­tu dijo esto: «Nues­tro com­pro­mi­so éti­co y polí­ti­co nos per­mi­te seguir cami­nan­do des­de la empa­tía con todo el dolor y sufri­mien­to cau­sa­do en déca­das de con­flic­to. Nues­tro obje­ti­vo está cla­ro: cons­truir un mode­lo inclu­si­vo de paz esta­ble y dura­de­ra. Gra­cias Erren­te­ria» (Gara 2018/​09/​16). Al leer esta noti­cia me vino a la cabe­za otra noti­cia de un hecho ocu­rri­do en el mis­mo pue­blo, en el cual reti­ra­ron la pla­ca colo­ca­da en honor a un miem­bro de ETA muer­to de mane­ra vio­len­ta. La bri­ga­da de lim­pie­za del Ayun­ta­mien­to de Bil­du hizo el «tra­ba­jo» al ama­ne­cer.

Acti­tu­des así me pare­cen real­men­te tan ver­gon­zo­sas como dolo­ro­sas. Esta nega­ción de nues­tro pasa­do no ayu­da y no es, no pue­de ser­lo, mode­lo a seguir para la solu­ción de un con­flic­to.

Por lo tan­to, vol­vien­do a las decla­ra­cio­nes de aquel jefe de EH Bil­du, ¿qué paz es esa? ¿Esa empa­tía y ese com­pro­mi­so polí­ti­co y éti­co inven­ta­dos aho­ra van a traer la paz? ¿Para quién?

Los últi­mos años hemos vis­to la cri­sis del movi­mien­to popu­lar revo­lu­cio­na­rio, otro ejem­plo de la des­po­li­ti­za­ción. El camino que lle­va un sec­tor no tie­ne nada que ver con el que nece­si­ta una Eus­kal Herria lucha­do­ra. Ganar la paz es supe­rar el con­flic­to, y para aca­bar con el con­flic­to sin ren­dir­se hay una sola mane­ra: la lucha. No se pue­de supe­rar el con­flic­to sin ir a su raíz, sin pelear, aver­gon­zán­do­nos de lo que hemos sido, dan­do por bue­na la ver­sión de los opre­so­res, impul­san­do fal­sas solu­cio­nes y des­tru­yen­do la memo­ria de nues­tro pue­blo.

En la memo­ria de este pue­blo rebel­de están y esta­rán para siem­pre quie­nes murie­ron por la liber­tad, nuestrxs guda­ris, quie­nes lo die­ron todo. De ellxs tam­bién apren­di­mos que doble­gar­se o arre­pen­tir­se no era el camino, que no nos debe­mos aver­gon­zar de nues­tro pasa­do, que este pue­blo no le debe nada a nadie, mucho menos a los que prac­ti­can la opre­sión más sal­va­je.

Lxs guda­ris que die­ron todo están pre­sen­tes en nues­tra vida, tam­bién en nues­tros pasos y nues­tras deci­sio­nes. No nos da ni ver­güen­za ni mie­do reivin­di­car su memo­ria y su pre­sen­cia, ni decir que esta­mos orgu­llo­sos de ellxs. Es nece­sa­rio man­te­ner­se fir­mes ante los ata­ques, seguir con ganas en la lucha por la inde­pen­den­cia, el socia­lis­mo y la amnis­tía… por­que son nuestrxs com­pa­ñerxs, por­que es nues­tro pasa­do, por­que tam­bién son nues­tro pasa­do, por­que son nues­tro ejem­plo, por­que han sido lxs «cul­pa­bles de nues­tras» lágri­mas y de nues­tras fuer­zas, por­que lxs que­re­mos. Nun­ca lxs olvi­da­re­mos, y no per­mi­ti­re­mos su olvi­do ni su mani­pu­la­ción.

¡¡¡Sin vosotrxs a nin­gu­na par­te!!! Gora gure guda­riak!!! ¡¡¡Por­que fue­ron somos y por­que somos serán!!!

Para ter­mi­nar, hace unas sema­nas fue el aniver­sa­rio de las muer­tes de Hodei y Egoitz. Un fuer­te abra­zo a las fami­lias, en estos días el recuer­do es más dolo­ro­so. Sus risas, su cohe­ren­cia y su valor esta­rán para siem­pre con­mi­go, su com­pro­mi­so y vues­tra dig­ni­dad son un ejem­plo para mí.

Jon Kepa Pre­cia­do Iza­rra, pre­so polí­ti­co vas­co

11 de octu­bre de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: