Erreforma ala iraultza soziala? /​Reforma o revolución social

[EUS]

Hots, garai batean ames­tu­ta­koa erre­for­matzea eta, gaur egun hemen «posi­ble» denaz balia­tu­rik, haren zehaz­ta­pe­na egi­tea (hau da, euskal/​espainiar/​frantses kapi­ta­lak bai­men­tzen digu­na) ala ondo­rio guz­tie­kin Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta­ren alde­ko apus­tua­ri eus­tea?

Eran­tsi­ko dugu, borro­ka­tik jaso­ta­ko umil­ta­su­nez, aldez aurre­tik, lehe­nen­go auke­rak porrot egin­go due­la. Gaur egun, ezta ongi­za­te-esta­tuak ere ez du toki­rik, sozial­de­mo­kra­zia­ren urrez­ko eden ames­tua. Gizo­nez­koe­ki­ko eta ema­ku­mee­ki­ko sobie­tar sis­te­mak zituen aban­tai­lak uxatze­ko asmoz fabri­ka­tu­ta­ko eta aspal­di­da­nik zen­tzu­rik ez duen ongi­za­te-esta­tua. Esze­na­ratzea­rren, Ber­lin­go harre­sia­ren eror­ke­tak inola­ko ara­zo­rik gabe desager­tu lite­kee­la era­kutsi zigun. Kapi­ta­la­ren ete­kin-tasak ez du ton­ta­ke­ria­rik onar­tzen. Ez gai­te­zen inozo izan; sozial­de­mo­kra­zia­ren balioa orde­na bur­ge­sa arris­kuan zegoen garaian izan zen. Orain, ordea, antzi­na­ko zen­troa da, noi­zean behin «ezke­rre­ra» jotzen due­na hala nahi iza­nez gero.

Gaur egun ez dago espa­zio­rik ezta demo­kra­ten jokoan jar­du­te­ko ere, demo­kra­zia bur­ge­sa izan arren, kasu bate­ra­ko, kapi­ta­lak ezin du onar­tu bera­ren super­egi­tu­ra­ko era­gi­leak obre­ris­moa­ren jokoan eror­tzea. Gaur egu­nean, den-denek egon behar dute bur­ge­sia­ri intere­satzen zaion argaz­kia­ren barruan. Gaur egu­nean, eskuin mutu­rrak, eskui­nak eta zen­tro eskui­nak eskuin zaba­la osatzen dute, eta bene­ta­ko kari­ka­tu­ra horre­ta­tik ez da lurral­de bat ere sal­batzen. Edo­no­la ere, bizia­gotzen diren joka­bi­de batzuek eskuin alde­ra egin­go dute beti. Azken batean, orde­na, bel­du­rra eta nahi den ongi­za­tea, bai­na behar bes­te lagun zapal­duz.

Beraz, aro his­to­ri­koa eta lekuak dire­nak dire­la­koak, amai­tue­zi­nez­ko dile­ma­re­kin egin­go dugu topo beti ezke­rra­ren espek­tro zaba­lean: posi­blea­ri ekin­go dio­gu ala jakin­ga­be­ko irtee­ra duen kale­zu­lo uto­pi­koan sar­tu­ko gara? Tran­pa­re­kin egin­da­ko galdera/​planteamendua, hain­bes­te­raino, non batzue­tan (gehie­ne­tan zoritxa­rrez) dile­ma plan­te­atzen bai­ta bene­ta­ko inter­es­du­nak, hau da, lan­gi­le kla­sea eta herri­tar xumeak, egos­ten ari denaz jaki­tun izan gabe.

Saia­tu­ko gara azken urteo­ta­ko eus­kal borro­kal­dia­ren erre­pa­so labu­rra egi­ten. Azken hiru­ro­gei urtee­tan egin­da­koa azter­tze­ko intsis­ten­tzia han­dia­ri erre­pa­ra­tuz gero, erre­bi­sio­nis­moa­re­ki­ko duten tema his­te­ri­koa has­ta­pe­ne­tan dagoe­la deritzo­gu, betie­re ikus­pun­tu mar­xis­ta­tik, jaki­na. Labur­bil­duz modu tele­gra­fi­koan, azken urteo­tan gau­za asko ikas­te­ko auke­ra izan dugu­la esan deza­ke­gu zen­tzu­rik posi­ti­boe­nean, hor­taz, hala­ko lider­goek berriz engai­na­tu­ko ez gai­tuz­te­la­koan gau­de, azke­nez etsai oku­patzai­lea­ri eta eus­ko-espai­niar bur­ge­sia esplo­tatzai­lea­ri amo­re ema­ten bai­tie­te .

Nazio nahiz gizar­te eman­tzi­pa­zio-pro­ze­suak labur-labur berri­ku­siz gero, kon­trae­san pila bat, une gore­nak eta txa­rrak ikus ditza­ke­gu, eta Eus­kal Herria ez da sal­bues­pe­na izan, are gutxia­go, bera­ren koka­pen geo­gra­fi­koa Euro­pa dela kon­tuan izan­da, mun­du­ko kapi­ta­lis­moa­ren gunee­ta­ko bat. Ildo horre­tan, eus­kal nazioa zapal­tzen duten bi esta­tu inpe­ria­lis­tek mun­du osoan barre­na agre­sio, inba­sio, hil­ke­ta, harra­pa­ke­ta eta abar uga­ri egi­teaz gain, ara­zo larriak sor­tzen diz­kie­te euren sor­te­rri­ko par­tetzat jotzen dituz­ten lurral­deei: Eus­kal Herria, Kor­si­ka, Bre­tai­nia, neo­ko­lo­niak…

Bes­tal­de, egiaz­koa da gaur egun gure lurral­dean edo bera­ren zati batean (segun eta non­goak diren datuak, Hegoal­de­koak, Eus­kal Herri­koak, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­koak edo Nafa­rroa­koa Garai­koak…), balia­bi­de­rik eza dela eta, 300.000 per­tso­nak (zifra ofi­zia­lak eta, horren­bes­tez, intere­sa­tuak), ez dau­ka­te­la bero­gai­lu­rik eta ezin dute­la gai­ne­ra­ko oina­rriz­ko beha­rrak bete. Hala­ber, egiaz­koa da gaur egun hiruz­pa­lau biz­tan­le­ko etxe­bi­zitza batzue­tan ez dire­la iris­ten ezta 1.500 euro eta piko­ra ere denen artean, adi­bi­de bat ipin­tzea­rren. Hala ere, gosez hil­tzen ez badi­ra ere, pobre­zia mai­la geroz eta han­dia­goa da, kasu asko muga-mugan dau­de­la­rik.

Era berean, esan deza­ke­gu eus­ko bur­ge­sia edo eus­ko-espai­niar sen­doa zegoe­la 1936/​1939ko gerra­ren aurrean eta harre­man estua zue­la espai­niar nahiz inge­le­sa­re­kin (men­de­ta­su­nean eta interes par­te­ka­tua­re­kin), eta antze­ko egoe­ra dugu gaur egun dife­ren­tzia logi­koak alde bate­ra utzi­ta. Aipa­tu­ko dugu, bada, EAJ eta Eli­za beti bi bote­re fak­ti­ko izan dire­la, eta orain­dik badi­re­la, lagun­tza han­dia iza­ten bur­ges kla­sea­ren sen­do­ta­su­nean.

Aipa­tu pano­ra­ma­ren koor­di­na­tue­tan iga­ro behar izan du Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­tak, horre­ga­tik, orain­dik hasi gabe dagoe­la dio­gu. Hala­ber, hain­bat eta hain­bat urte­tan erre­pi­ka­tu­ta­ko kons­tan­tea: kon­tzien­tee­nak eta posi­zio iraul­tzai­lea­ri eus­ten zio­te­nak idea nagu­si batez jan­tzi­ta zeu­den, hots, aurre­ra egi­te­ko asmoz, “gur­dia­ri” indar osoz bul­tza­da eman zitzaion. Horre­ta­ra, gur­dian eus­kal disi­den­tzia osoa sar­tzen zen, kla­se­koa, kla­sear­te­koa… Azke­nean, aspal­di­da­nik eta kon­tze­sio bat bes­tea­ren atze­tik, bur­ge­sia txi­kiak eta erre­for­mis­mo­rik ozpin­due­nak bote­rea bere­ga­na­tu eta, lehen mai­la­ko borro­kak aurre­ra era­man ondo­ren, antzi­na­ko Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua­ren zati han­di bat deu­sez­ta­tu edo sis­te­ma­ren joko-ere­mu­ra era­man egin dute, nor­be­rak uler­tu­ta­koa­ren ara­be­ra.

Bali­te­ke etsi­pe­nean eror­tze­ko nahi­koa arra­zoi iza­tea, bai­na kon­tua da ez dugu­la horre­ta­ra­ko asti­rik, ezta minu­tu erdi bat ere. Zere­gin han­dia dau­ka­gu aurre­tik, izan ere, Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta aurre­ra era­man beha­rra dau­ka­gu, nahiz eta oso pano­ra­ma ilu­na izan. Ildo horre­tan, ondo daki­gu ez dela inon­go kon­tze­sio teo­ri­ko­rik, tak­ti­ko­rik eta estra­te­gi­ko­rik egin beha­rrik, liki­da­zio­nis­ten, erre­for­mis­ten eta erre­bi­sio­nis­ten garaian egin ez zen beza­la­xe. Azke­nik, gurean (hor dugu FAR­Cen adi­bi­de­rik naba­rie­na, bai­na ez da baka­rra), ger­ta­tu ohi den beza­la, bur­ge­sia txi­kia­ren esku gera­tu da pro­ze­sua­ren gida­ritza, gure kasuan, Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa­re­kin zeri­ku­si­rik ez duen pro­ze­sua, hain jus­tu. Aurrei­kus­te­ko modu­koa bazen ere… ez da kexa­ka ibil­tze­ko garaia, egin­da­ko akatsak azter­tze­ko bai­zik.

Edo­no­la ere, pis­ta­ren bat eman­go dugu, bada, herri­tar xumeok, zer­ga­tia ondo jakin gabe, lide­rrak sor­tzen ohi­tu eta ezin­bes­te­kotzat jotze­raino iritsi gara, hori bai kon­tu kas­ka­rra. For­ma­zio poli­ti­ko eta ideo­lo­gi­koa urritzen hasi eta ia desager­tze­raino ires­ten den hei­nean, hori bai oso kon­tu kas­ka­rra. Horrez gain, bal­din eta iritzien arte­ko kon­tras­te eta ezta­bai­da sanoak, arra­zoi bat edo bes­tea­ga­tik, ia desager­tu­rik dau­de­la kon­tu­ratzen baga­ra, hori bai izu­ga­rriz­ko kon­tu kas­ka­rra. Bal­din eta hel­bu­ru nagu­siak tonu gri­sak eta zehaz­tu­ga­beak har­tzen has­ten badi­ra, hori bai izu­ga­rriz­ko kon­tu kas­ka­rra baino txa­rra­goa. Bal­din eta, atze­ra begi­ra­tu­rik, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du osoa pix­ka­na­ka des­mun­ta­tua izan dela ikus­ten badu­gu (eta ez baka­rrik 2009. urteaz geroz­tik), batzuok gehie­giz­ko kon­fian­tza izan dugu­la uler­tu­ko dugu, dena dela, baten batzuk hain­bes­tean ibi­li dira hala­ko kon­fian­tza­ren aurrean. Edo­zein kasu­tan, nahi­koa izan da 60 urte­ta­ko borro­kal­dia des­mun­ta­tua uzte­ko, horrez gain, oso zail jarri die­te Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa lor­tze­ko hel­bu­ruei eutsi nahi die­te­nei.

Ez dizue­gu ezer kon­tatzen egi­tu­ra gore­ne­tan egin­da­ko alian­tzak aipatzean, beha­rrez­ko ezta­bai­da­rik egin gabe eta zor zaien obe­dien­tzia­ri jarrai­ki, nego­zia­zio baten esku uzten bai­tu­gu gure etor­ki­zu­na, nahiz eta alian­tzak bete­ko ez diren eta aska­pe­ne­ra­ko borro­kak etsaia­ren luba­kie­tan egi­ten ez diren jakin… Bote­rea har­tze­ko borro­ka ondo­rio guz­tie­kin egi­ten ez denean, gaiz­ki ibi­li­ko gara. Era berean, afe­ra bir­bi­de­ratze­ko zail­ta­sun han­diak izan­go ditu­gu eta berri­ro eki­te­ko kon­pli­ka­zio han­die­giak. Ez dugu ahaz­tu behar, egia esa­te­ko, zai­la eta ezi­nez­koa sino­ni­moak ez dire­la.

Inde­pen­den­tzia lor­tzea­ri dago­kio­nez, ikus­te­ko modu­koa izan­go litza­te­ke, atxi­lo­ke­tak, isu­nak, egu­ne­ro­ko ten­tsioa… hasiz gero, zer egin­go luke­ten bur­ge­sia txi­kiak, sozial­de­mo­kra­tek eta euren kide diren gai­ne­ra­ko frak­zioek. Horren ingu­ruan pen­tsatzen dugu­na argi aurre­ra­tu deza­ke­gu bi zen­tzu­tan: alde bate­tik, inde­pen­den­tzia lor­tze­ko bidean ez dau­de inola­ko sufri­men­du­rik jasa­te­ko prest, bes­te alde bate­tik, jakin bada­ki­te ez dagoe­la inde­pen­den­tzia­rik iraul­tza sozia­la egin gabe.

Geu­re burua eus­kal iraul­tzai­letzat jotzen dugu­nok lan esker­ga dau­ka­gu hemen­dik aurre­ra. Lehe­nen­go eta behin, azken 60 urteo­tan ger­ta­tu­ta­koa­ren iden­ti­fi­ka­zio zuze­na egin eta ana­li­sia behar bezain labu­rra eta gor­di­na izan beha­rra dago. Hor­tik aurre­ra, argi edu­ki behar da teo­ria iraul­tzai­leak prak­ti­ka daka­rre­la bere­kin eta pra­xi barik ez dagoe­la bene­ta­ko aurre­ra­pe­nik, ez eta, bilatzen dugu­na lor­tze­ko modu­koa ote den jaki­te­ko age­ri­ko zan­tzu­rik ere.

Kon­tzien­te izan behar dugu den-dena eta ia guz­tiak gure kon­tra izan­go dire­la eta kale gorrian hotz han­dia egi­ten due­la. Joko arauak mar­katzen ditue­na kapi­ta­la iza­ki, era­bat bar­ne­ra­tu­rik izan behar dugu sis­te­ma barru­tik ezin dai­te­kee­la teo­ria eta prak­ti­ka iraul­tzai­le­rik erai­ki. Horren­bes­tez, herri kon­tra­bo­te­re-mai­lak era­bil­tze­ko dina­mi­kak abia­tu behar ditu­gu, hain zuzen ere, azke­nean erai­ki nahi dugu­na­re­kin lotu­ra teo­ri­ko edo prak­ti­ko­ren bat duten dina­mi­kak.

Hori dugu ozto­po­ak saihes­tu eta aurre­ra egi­te­ko bidea. Borro­ka iraul­tzai­le­rik gabe ez dago ezer egi­te­rik, borro­ka ez dela inoiz musu­truk izan­go jaki­tun iza­nik, bada­ki­gu ere libre egin­go gai­tue­la. Aurre­ra beti, Eus­kal Herri inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta­ren alde!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2018ko urria­ren 23an

[ES]

¿Refor­ma de lo que un día soña­mos y con­cre­ción de dicha refor­ma en lo que hoy y aquí es «posi­ble» (es decir, lo que el capi­tal vasco/​español/​francés nos per­mi­te) o segui­mos apos­tan­do con todas las con­se­cuen­cias por la Revo­lu­ción Socia­lis­ta Vas­ca?

Aña­di­mos, con la sufi­cien­te humil­dad que la lucha nos ha dado, que la pri­me­ra posi­bi­li­dad está, de ante­mano, abo­ca­da al fra­ca­so. Hoy en día no hay sitio ni siquie­ra para la social­de­mo­cra­cia y su dora­do y soña­do edén, el esta­do del bien­es­tar. El Esta­do de bien­es­tar fabri­ca­do para ahu­yen­tar las ven­ta­jas del sis­te­ma sovié­ti­co para con sus muje­res y hom­bres, hace ya tiem­po que no tie­ne razón de ser. Por esce­ni­fi­car, la caí­da del muro de Ber­lín supu­so que ese esta­do de bien­es­tar podía des­apa­re­cer sin nin­gún serio pro­ble­ma. La tasa de ganan­cia del capi­tal no admi­te ton­te­rías. No sea­mos inge­nuos. La social­de­mo­cra­cia tuvo su valor cuan­do peli­gra­ba el orden bur­gués. Hoy la social­de­mo­cra­cia es el cen­tro de anta­ño que se per­mi­tía algún lujo por la «izquier­da» de vez en cuan­do.

Hoy en día no hay espa­cio para jugar ni a demó­cra­tas. Ni siquie­ra en una demo­cra­cia bur­gue­sa. El capi­tal no pue­de per­mi­tir que agen­tes de su super­es­truc­tu­ra jue­guen al obre­ris­mo, por ejem­plo. Hoy en día nadie se pue­de salir de la foto que le intere­sa a la bur­gue­sía. Hoy en día tene­mos extre­ma dere­cha, dere­cha y cen­tro dere­cha, todos encua­dra­dos en la amplia dere­cha. Y de ese encua­dre cari­ca­tu­res­co, pero cier­to, no se sal­va nin­gún terri­to­rio. En todo caso se pue­den exa­cer­bar aún más cier­tos com­por­ta­mien­tos y siem­pre lo harán hacia la dere­cha. Orden, mie­do, orden y un pre­ten­di­do bien­es­tar pisan­do a quien haga fal­ta.

Así pues, y depen­dien­do de qué tiem­po his­tó­ri­co ten­ga­mos en cuen­ta y en qué lugar, siem­pre nos encon­tra­re­mos en el amplio cam­po de la izquier­da con el eterno dile­ma. ¿Hace­mos algo den­tro de lo posi­ble o nos mete­mos en un calle­jón utó­pi­co y de incier­ta sali­da? Pregunta/​planteamiento con tram­pa. Has­ta tal pun­to que a veces esa dis­yun­ti­va dis­cu­rre sin que las ver­da­de­ras interesadas/​os, la cla­se obre­ra y capas popu­la­res, se den cuen­ta de lo que se está cocien­do. Las más, por des­gra­cia.

Ante tan­ta insis­ten­cia por revi­sar todo lo que se ha hecho en estos últi­mos sesen­ta años, con­si­de­ra­mos que éste his­té­ri­co empe­ño revi­sio­nis­ta no ha hecho sino empe­zar. Mirán­do­lo des­de la pers­pec­ti­va mar­xis­ta cla­ro. Tele­grá­fi­ca­men­te podría­mos resu­mir que, en su sen­ti­do más posi­ti­vo, hemos apren­di­do mucho en los últi­mos años. No pen­sa­mos que nos vuel­van a enga­ñar con lide­raz­gos que final­men­te se entre­gan al enemi­go que nos ocu­pa y a la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la que nos explo­ta.

Hacien­do un some­ro repa­so de los pro­ce­sos de eman­ci­pa­ción nacio­nal y social, estos tie­nen muchas con­tra­dic­cio­nes, pun­tos álgi­dos, bajos y en lo que se refie­re a Eus­ka­ra Herria no iba a ser la excep­ción. Y mucho menos tenien­do en cuen­ta su ubi­ca­ción geo­grá­fi­ca. Situa­da en uno de los cen­tros del capi­ta­lis­mo mun­dial, como es Euro­pa. Y sien­do ade­más una nación opri­mi­da por dos Esta­dos impe­ria­lis­tas con múl­ti­ples agre­sio­nes, inva­sio­nes, matan­zas, des­po­jos, etc. a lo lar­go y ancho del mun­do. Y que, enci­ma, les crean pro­ble­mas serios en lo que pre­ten­den que sea par­te de su sue­lo patrio: Eus­kal Herria, Cor­ce­ga, Bre­ta­ña, neo­co­lo­nias…

Por otro lado es cier­to que hoy en día en nues­tra tie­rra o en par­te de ella (las cifras a veces son de Hegoal­de, otras de Eus­kal Herria, otras de Vas­con­ga­das otras de Nafa­rroa garaia…) hay 300.000 per­so­nas (cifras ofi­cia­les y por tan­to intere­sa­das) que no pue­den acce­der a la cale­fac­ción y demás nece­si­da­des bási­cas por fal­ta de recur­sos. Es ver­dad que hoy en día hay pisos ocu­pa­dos por 3 o 4 per­so­nas que no lle­gan a 1.500 euros y pico entre todos, por poner un ejem­plo. Y así y todo se pue­de decir que no se mue­re de ham­bre aun­que el nivel de pobre­za cada vez más sea mayor y en muchos casos lími­te.

Tam­bién pode­mos afir­mar que la bur­gue­sía vas­ca o vas­co-espa­ño­la era fuer­te antes de la gue­rra de 19361939. Man­te­nía una estre­cha rela­ción con la espa­ño­la e ingle­sa (de sumi­sión e inte­rés com­par­ti­do) y hoy en día la situa­ción es pare­ci­da sal­van­do las lógi­cas dis­tan­cias. Y, sim­ple­men­te seña­lar, que el PNV y la Igle­sia han sido y son dos pode­res fác­ti­cos que han ayu­da­do a esa for­ta­le­za de cla­se bur­gue­sa.

En las coor­de­na­das de ese pano­ra­ma ha teni­do que dis­cu­rrir el camino que pre­ten­de la Revo­lu­ción Socia­lis­ta Vas­ca. Por eso deci­mos que toda­vía no ha hecho ni empe­zar. Tam­bién con una cons­tan­te que se ha repe­ti­do a lo lar­go de muchos años y era que los más cons­cien­tes, los que man­te­nían una posi­ción revo­lu­cio­na­ria, esta­ban impreg­na­dos de una idea cen­tral y era la de que había que tirar para ade­lan­te con todo el «carro». Y en ese carro entra­ba todo tipo de disi­den­cia vas­ca, de cla­se, inter­cla­sis­ta… Al final, hace ya tiem­po, de con­ce­sión en con­ce­sión, es la peque­ña bur­gue­sía y el refor­mis­mo más ran­cio, quien toma el man­do y ha traí­do a una gran par­te del anta­ño MLNV, que ha lle­va­do ade­lan­te luchas de pri­mer orden, a la nada. O al cam­po de jue­go del sis­te­ma. Según cómo se quie­ra inter­pre­tar.

Esto podría ser sufi­cien­te moti­vo para la autén­ti­ca deses­pe­ra­ción, pero el pro­ble­ma es que no tene­mos tiem­po para ello. Ni medio minu­to. Tene­mos mucha tarea por delan­te. Tene­mos que lle­var la Revo­lu­ción Socia­lis­ta Vas­ca ade­lan­te por muy negro que esté el pano­ra­ma. En ese sen­ti­do sabe­mos que no hay que hacer con­ce­sio­nes teó­ri­cas ni tác­ti­cas ni estra­té­gi­cas. No se hicie­ron en su tiem­po con los liqui­da­cio­nis­tas ni tam­po­co con los refor­mis­tas o revi­sio­nis­tas. Y al final des­de casa (ahí tene­mos el ejem­plo de las FARC como el más visi­ble pero no es el úni­co), como sue­le ser casi siem­pre, nos sale la peque­ña bur­gue­sía y toma las rien­das de un pro­ce­so que, en nues­tro caso, nada tie­ne que ver con la Inde­pen­den­cia y el Socia­lis­mo. Y esto era pre­vi­si­ble pero… Pero no es tiem­po de gemir. Sí de saber dón­de se ha erra­do.

Y en todo caso algu­na pis­ta. Cuan­do los de a pie no sabe­mos muy bien por qué empe­za­mos a crear líde­res y acos­tum­brar­nos a ello has­ta con­si­de­rar­los impres­cin­di­bles, mal asun­to. En la medi­da en que la for­ma­ción polí­ti­ca e ideo­ló­gi­ca empie­za a esca­sear has­ta casi des­apa­re­cer, muy mal asun­to. Si enci­ma vamos per­ci­bien­do que la sana dis­cu­sión y deba­te está casi des­apa­re­ci­do jus­ti­fi­ca­do por uno u otro moti­vo, el asun­to está fatal. Si coin­ci­de en que los obje­ti­vos prin­ci­pa­les empie­zan a tomar tonos gri­ses, de inde­fi­ni­ción, el asun­to está peor que fatal. Si mira­mos hacia atrás y vemos cómo se ha ido des­mon­ta­do poco a poco todo lo que fue el MLNV (y no habla­mos sola­men­te a par­tir del 2009) enten­de­re­mos que algu­nos y algu­nos hemos sido dema­sia­do con­fia­dos y ante esa con­fian­za algu­nos y algu­nas han juga­do media­na­men­te bien. En todo caso, sufi­cien­te para des­mon­tar 60 años de lucha y dejar­lo muy difí­cil a los que quie­ran con­ti­nuar con los obje­ti­vos de inde­pen­den­cia y socia­lis­mo para Eus­kal Herria.

No os con­ta­mos nada si se hacen alian­zas des­de arri­ba sin el nece­sa­rio deba­te y por obe­dien­cia debi­da a las estruc­tu­ras y dele­ga­mos nues­tro futu­ro en una nego­cia­ción, a sabien­das que se incum­pli­rán y que las luchas de libe­ra­ción no se diri­men en las trin­che­ras del enemi­go… Cuan­do no se lucha para tomar el poder con todas las con­se­cuen­cias, mal anda­re­mos. Esta­re­mos con una muy difí­cil recon­duc­ción y una vuel­ta a empe­zar com­pli­ca­dí­si­ma. En todo caso, no debe­mos olvi­dar que lo difí­cil no es sinó­ni­mo de impo­si­ble.

Habría que ver a la peque­ña bur­gue­sía y a los social­de­mó­cra­tas, y demás frac­cio­nes afi­nes, qué harían por con­se­guir la inde­pen­den­cia cuan­do comen­za­rán las encar­ce­la­cio­nes, mul­tas, ten­sión dia­ria… Pen­sa­mos que pode­mos ade­lan­tar una afir­ma­ción cla­ra en dos sen­ti­dos. Por un lado, no están dis­pues­tos a sufrir por con­se­guir la inde­pen­den­cia. Por otro, saben que no hay inde­pen­den­cia si no va acom­pa­ña­da de la revo­lu­ción social.

En lo que res­pec­ta a los que nos cosi­de­ra­mos revo­lu­cio­na­rios y revo­lu­cio­na­rias vas­cas, no es poco el tra­ba­jo que nos que­da de aquí en ade­lan­te. Pri­me­ro iden­ti­fi­car correc­ta­men­te qué es lo que ha ocu­rri­do en los últi­mos sesen­ta años. Y ese aná­li­sis ha de ser todo lo con­ci­so y cru­do que ten­ga que ser. De ahí en ade­lan­te habrá que tener cla­ro que la teo­ría revo­lu­cio­na­ria con­lle­va su prác­ti­ca y sin pra­xis no hay avan­ces reales y seña­les pal­pa­bles que lo que per­se­gui­mos se pue­de con­se­guir.

Tene­mos que ser cons­cien­tes que ten­dre­mos todo y casi todos en con­tra y que en la calle hace mucho frío. Tene­mos que tener abso­lu­ta­men­te inte­rio­ri­za­do que, sien­do el capi­tal quien mar­ca las reglas del jue­go, des­de den­tro del sis­te­ma no se pue­de cons­truir una teo­ría y prác­ti­ca revo­lu­cio­na­ria. Tene­mos que comen­zar con diná­mi­cas que con­lle­ven nive­les de con­tra poder popu­lar. Diná­mi­cas que ten­gan algu­na liga­zón teó­ri­ca o prác­ti­ca con lo que final­men­te que­re­mos cons­truir.

En ese camino ire­mos sal­van­do obs­tácu­los y avan­zan­do. Nada hare­mos sin lucha revo­lu­cio­na­ria, sabien­do que la lucha nun­ca será gra­tis pero sabien­do tam­bién que nos hará libres. Siem­pre ade­lan­te por una Eus­kal Herria Inde­pen­dien­te y socia­lis­ta.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

23 de octu­bre de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: