Piztu Bilbo, Itzali MTV!

[EUS]

Arratsal­de on eta eske­rrik asko gaur­ko 11 Botxo Egu­na posi­ble egin duzuen guz­tioi. Gaur­ko egun hau azken hila­be­tee­tan «Piz­tu Bil­bo-Itza­li MTV» era­gi­leak hiri-ere­du hege­mo­ni­koa­ren ingu­ruan egin dituen haus­nar­ke­ten oste­ko pro­ze­su logi­ko beza­la uler­tu behar dugu. Haus­nar­ke­ta haue­ta­tik, bes­te batzuen artean, ondo­rio argi bat ate­ra genuen: inoiz gure bizitza eta espa­zioen sub­jek­tu akti­bo iza­te­ko asmoa badu­gu, bai, Piz­tu Bil­bo-Itza­li MTVren bai­tan, bai­na bai­ta, hiri ere­du honen kon­tra­ko espre­sio guz­tie­tan ere, izae­ra bikoitze­ko mugi­men­du bat eza­rri beha­rra dau­ka­gu­la. Alde bate­tik, mugi­men­du des­ti­tuien­tea, gen­tri­fi­ka­zioa eta turis­ti­fi­ka­zioa sus­tatzen dituen eta makroe­ben­toz osa­tu­ta­ko hiri ere­du neo­li­be­ral honen kon­tra egin­go due­na. Bes­te alde­tik, mugi­men­du ins­ti­tuien­tea, erai­kitzai­lea; pen­tsatze­ko, bizitze­ko eta hiria­ren kide iza­te­ko mode­lo berrien alde­ko apus­tua egin­go due­na; orain­dik sor­tzen eta erai­kitzen ari garen hiri ere­du bat hain zuzen; eta, urru­ti­ra joa­te­ko beha­rrik gabe, 11 Botxo Egu­nean eta due­la hile batzue­ta­tik egun honen hari­ra ehun­tzen ari diren saree­tan edu­ki hasie­ra deza­kee­na.

Gas­tei­ze­ko Oku­pa­TU Gas­tei­ze­ko kideek due­la egun batzuk esan zuten beza­la, barri­ka­da batean bizi gara, elka­rren­ga­na­ko anta­go­ni­koak diren bi alde bereiz­ten dituen barri­ka­da batean. Alde bate­tik «eurak» dau­de: oli­gar­kia vas­co-espa­ño­la­ren ordez­ka­ri den PNV (Abur­to, Urta­ran, Bar­ko­sen… PNV) eta Kapi­tal meta­ke­ta han­dien ordez­ka­ri diren Iber­dro­la, BBK, Labo­ral Kutxa, Las­tour… Eta bes­te aldean, «gu»: Herria, Lan­gi­le Kla­sea, Herri Mugi­men­duak eta Eus­kal Herria des­mer­kan­ti­li­zatze­ko, des­pa­triar­ka­li­zatze­ko eta des­ko­lo­ni­zatze­ko lanean ari diren sub­jek­ti­bi­ta­te eta bizitze­ko era guz­tiak.

Barri­ka­da honek bereiz­ten dituen ter­mi­noak ezin­bes­tean dira etsai. «Eurak», bote­re poli­ti­ko, eko­no­mi­ko eta finan­tzie­roa­ren ordez­ka­riak- espa­zio publi­koa pri­ba­ti­zatzen ari dire­nak, gero eta harre­man mer­kan­ti­li­za­tu eta patriar­ka­la­goak erai­kitzen dituz­te­nak eta gure auzoak mili­ta­ri­zatzen ari dire­nak. «Gu», Herri Mugi­men­dua, espa­zio publi­koa onda­sun komun beza­la alda­rri­katzen dugu­nok, bero­ni era­bi­le­ra-balio bat ema­ten dio­gu­nok, harre­man eta bizi ere­du des­mer­kan­ti­li­za­tu eta femi­nis­ten alde egi­ten dugu­nok, gu gara, (zail­ta­sun eta kon­trae­san guz­tie­kin) lurral­de-ere­du, hiri-ere­du eta bizitze­ko-ere­du berri bat posi­ble dela adie­raz­ten dugun espre­sio­rik zin­tzoe­na.

Eurek hiri neo­li­be­ral baten alde­ko apus­tua egin dute, Bil­bo zeru argi­ko zen­tro komer­tzial bihur­tu nahi dute, tru­ke-balioa era­bi­le­ra-balioa­ren aurre­tik jarriz, bizitze­ko era ezber­di­nak eta harre­man sozia­lak fol­klo­ri­za­tuz. Mer­kan­tzia gisa eskai­ni nahi gai­tuz­te, mer­ka­tu inter­na­zio­na­len esti­mu­ra­ko. Diruan, interes indi­bi­dua­lean eta mer­ka­tuan oina­rri­tu­ta­ko harre­ma­nak intere­satzen zaiz­kie soi­lik, harre­man eko­no­mi­ko eta mer­kan­ti­lak. Euren para­di­gak mer­kan­tzien eta kapi­ta­la­ren zir­ku­la­zio­ra­ko espa­zio bihur­tu­ko ditu his­to­riaz, bizitzaz eta borro­kaz bete­ta­ko espa­zioak. Per­tso­nen eta kolek­ti­bi­ta­teen harre­man gune eta elkar­gu­ne ziren espa­zioak, eten­ga­be­ko flu­xu-espa­zio bila­ka­tu nahi dituz­te, elkar eza­gutzen ez duten eta elkar begi­ratzen ez duten per­tso­na ato­mi­za­tuek zehar­katzen dituz­te­nak. Gizon hauen eta euren uga­za­ba eko­no­mi­koen ara­be­ra, BBK eta Labo­ral Kutxak finan­tzia­tu­ta­ko pasa­re­le­tan soi­lik egon eta pasea­tu deza­ke­gu, Euro­pa eta EEUU-eta­tik ekar­tzen diz­ki­gu­ten EXPOen pasa­re­la horie­tan edo hips­ter eta turis­taz josi­ta dau­den erre­ka ondo­ko txi­rin­gi­to txatxi-gua­ye­tan. Intere­satzen zaien harre­man ere­du baka­rra eko­no­mi­koa eta mer­kan­ti­la da, diruak, interes indi­bi­dua­lak eta mer­ka­tuak erre­gu­latzen due­na. Guk ordea, gaur hemen argi eta gar­bi era­kutsi dugu zein den erai­ki nahi dugun eta erai­kitzen ari garen hiri-ere­dua: ezber­din­ta­su­nak adie­raz­ten dituen herri bat, soli­da­ri­ta­tean eta komu­ni­ta­tean erai­ki­ko diren harre­man eta bin­ku­loak berres­ku­ra­tu­ko ditue­na. Kaleak berri­ro bizitzaz eta borro­kaz bete­ko dituen hiria. Gure his­to­ria eta memo­ria euren museo­tan ager­tze­ko mer­kan­tzia baino gehia­go izan­go dena, kon­tra­ra, bizitzaz bete­ri­ko his­to­ria eta memo­ria matxi­noa edu­ki­ko dituen hiri bat, alter­na­ti­bak erai­kitzen lagun­du­ko digu­te­nak; hemen eta orain.

Era­kus­leiho izan dadin ari dira erai­kitzen Bil­bo, gure auzoak guz­tiz «giri­za­tuz», Euro­pa Ipa­rral­de­ko turis­ta abe­ratsen kon­tsu­mo­ra­ko. Alde bate­tik, era argian, gure auzoak euren gida eta ofi­zi­na turis­ti­koe­tan mer­kan­tzia exoti­ko beza­la sal­tzen dituz­te­nean, turis­tek euren Expe­rien­ce in Bil­bao-ren barruan kon­tsu­mi­tu beha­rre­ko arti­ku­luak bai­li­ran. Horre­la esen­tzia herri­koia­ren zatitxo bat eros­ten dute, sel­fie edo kama­ra batek harra­pa­tu­ta. Bes­te alde­tik, era suti­la­go batean, makro-hote­len eta makro-erre­si­den­tzien inau­gu­ra­zioak txa­lotzen eta errez­ten dituz­te gure auzoen erdi­gu­nean (Alde Zaha­rrean edo San­fra­nen ger­tatzen den beza­la); edo pisu turis­ti­koen eta AirBnb pisuen eten­ga­be­ko gora­ka­da­ren aurrean ezi­ku­sia­re­na egi­ten dute. Guz­ti hau goi­tik egin­da­ko kla­se borro­ka­ren par­te da, egu­ne­ro era sutil baten batai­latzen ari diren gerra, alki­le­rren pre­zioa igoz, bizitza gares­ti­tuz, kale­ratzeak buru­tuz, lan hiper-pre­ka­ri­za­tuen balia­tuz, lagun­tza sozia­lak murriz­tuz. Hauek guz­tiak azken finean eko­no­mia kapi­ta­lis­ta­ren kri­sia­ren adie­raz­ga­rri dira eta honen ondo­rioak Bil­bao hirian bizi(irauten) dugun kla­se sub­al­ter­nook jasa­ten ditu­gu.

Guk, ordea, kla­se herri­koien eta auzoen Bil­bo baten alde­ko apus­tua egi­ten dugu; zei­nean hiria bizitzen dugu­no­na den. Izan ere, argi dau­ka­gu haiek turis­mo­fo­bia deitzen duten hori guretzat kla­se borro­ka dela; kla­se des­ja­be­tu, herri­koi eta men­pe­koek erre­sis­titze­ko eta err/​existitzeko dugun lana­bes baka­rra.

«Bil­bao caput mun­di» adie­raz­ten dute sober­biaz, maris­koz bete­ta­ko euren ban­ke­tee­ta­tik «fama, lana eta hiria­ren gara­pe­na» eka­rri­ko omen duen makro-eben­to bat aditze­ra ema­ten duten bakoitzean. Horre­la bere iru­di eli­tis­te­ne­tik, «mun­du­ko alka­te­rik one­na» edu­kitzeaz harro den Bil­bo­ta­rra­ren este­reo­ti­poa indar­tzen dute. Gure hiria kolo­ni­zatzen duten makroe­ben­toen bitar­tez, sek­to­re herri­koien­gan era nega­ti­boan era­gi­ten duen ere­du hiper-desarroi­lis­ta bat garatzen dute eta horre­la, auzoak, harre­man­tze­ko-erak eta bizitze­ko-erak sun­tsitzen dituz­te. Bai­na guk, bada­ki­gu makroe­ben­to bakoitza­ren atzean dagoe­na, izan MTV-a, Rug­bia, Red Bulla edo etor­ki­zu­ne­ko Euro­pean Gay Pri­de-a, guretza­ko pre­ka­ri­za­zioa, ira­ba­zien pri­ba­ti­za­zioa eta gale­ren sozia­li­za­zioa baino ez dela.

Hori dela eta, hurren­go aza­roan, MTVa­ren aurrean egon­go gara, barri­ka­da­ren bes­te aldean. MTVa, esan beza­la, makroe­ben­to huts bat baino askoz gehia­go da. Inpo­sa­tu nahi digu­ten bizi ere­dua eta kul­tu­ra ere­du bur­ges, indi­bi­dua­lis­ta, patriar­kal eta kolo­nia­la­ren ordez­ka­ri nagu­sie­ne­ta­koa da. Este­ti­ka­ren inpe­rioa da, mise­ria exis­ten­tzia­la­re­na, harre­man-por­no­gra­fi­koe­na, diru eta bote­rea­ren desira­re­na, indi­bi­dua­lis­mo eta kon­tsu­mis­moa­re­na. Bizi­mo­du homo­ge­ni­zatzai­lea­ren mun­dua da (zen­bat eta for­ma gehia­go, orduan eta bizitza gutxia­go). Edu­kiz guz­tiz hus­tu­ta­ko mun­dua sal­tzen dute, edo­zein eti­ka­tik alden­du­ta­ko este­ti­ka­re­na. MTV-a amets ame­ri­ka­rra da azken finean, zei­ne­tan baten amet­sa asko­ren amets­gaiz­to bihur­tzen den; «just do it»-aren amet­sa, GU-aren gai­ne­tik jar­tzen den NI-are­na, GU sun­tsitzen duen Nia­re­na. Mun­dua­ren aniz­ta­su­na isi­la­ra­zi nahi duen mun­duak dira MTVak, mun­du anitz horiek euren iru­di kon­for­mis­ta eta glo­ba­li­zatzai­le­ra murriz­tuz. MTVak ez dira inpo­satzen ari diren ere­du kul­tu­ra­la baka­rrik, bizi­mo­du bat da, mun­duan ego­te­ko era bat –beti kan­po­ta­su­ne­tik, bera­ren­gan­dik inola­ko era­gi­nik jasan gabe–, mun­dua begi­ratze­ko modu bat –hau iku­tu, sen­ti­tu edo­ta bizi gabe–, mudua kon­tsu­mitze­ko era bat -hone­tan bizi izan gabe.

Hone­ga­tik eta ere­du honen kon­tra, «MTV Music Week»-a dela eta, herri mugi­men­du ezber­di­nek anto­la­tu dituz­ten mobi­li­za­zio ezber­di­ne­tan par­te har­tze­ra gon­bi­datzen zai­tuz­te­gu, urria­ren 29tik aza­roa­ren 4ra doan astean.

Horre­la, hiri hone­ta­ko patrono eko­no­mi­koei, PNVri, MTV-ari eta Eus­kal Herria EEUU-en kolo­nia txi­ki bat (pol­ti­koa baino lehen, kul­tu­ra­la eta exis­ten­tzia­la) bihur­tu nahi dute­nei, hurren­goa esan nahi die­gu barri­ka­da­ren gure alde hone­ta­tik: «Ez zare­te gure jabeak! Ez gara zuen mer­kan­tzia!

Zuen Bil­bao homo­ge­neoa­ren aur­ka, zuen Bil­bao zuri, kla­sis­ta eta patriar­ka­la­ren aur­ka, gure 11 Botxo matxi­noak kale­ra ate­ra­ko ditu­gu. Hamai­ka frag­men­tu ezber­din eta anitze­kin (auzoak, iden­ti­ta­teak, kul­tu­rak, bizitze­ko erak…) guk gure Bil­bo erai­ki­ko dugu, zuen hiri ere­dua­re­ki­ko guz­tiz­ko anta­go­nis­moan.

Guk erai­kitzen dugu herri bote­rea, zuek bote­re eta deno­mi­na­zio bur­ge­sa zare­ten bitar­tean. Guk herri femi­nis­moa dau­ka­gu, zuek ber­din­ta­sun eli­tis­ta eta kla­sis­ta bat ordez­katzen duzuen bitar­tean. Guk kul­tu­ra ezber­di­nen arte­ko elkar­bi­zitza eta elka­rre­za­gutza erei­ten ditu­gu, zuek homo­ge­nei­za­zio okzi­den­tal eta arra­zis­mo estruk­tu­ra­la inpo­satzen duzuen bitar­tean. Labur­bil­duz, gu gara Eus­kal Herri Lan­gi­le, Femi­nis­ta eta des­ko­no­li­zatzai­le baten poten­tzia des­ti­tuien­tea eta ins­ti­tuien­tea, zuek ins­ti­tui­tu­ta dagoen Espai­niar bote­rea baino ez zare­te. Papa­rra ate­ra­ta sal­tzen duzuen Bas­que Country neo­li­be­ral horren ordez­ka­ri baino ez zare­te, kla­se men­pe­ra­kun­tza­ren eran­tzu­leak zare­te, gene­ro zapal­kun­tza­re­na eta bai­ta gure herrian bizi dugun kolo­nia­lis­mo eta exklu­sio sozia­la­ren meka­nis­mo guz­tie­na.

Bi ere­du inkon­pa­ti­ble gara, etsaiak diren bi mun­du ordez­katzen ditu­gu, gerran sin­bo­li­ko, epis­te­mi­ko eta mate­ria­lean dau­den bi mun­du: zapal­tzai­lee­na –eure­na, gutxien­goa­re­na- eta zapal­due­na –gurea, herria­re­na-. Euren mun­dua indi­bi­dua­lis­moa­ren, kon­tsu­mis­moa­ren eta bere­koi­ta­su­na­ren mun­dua da, iso­la­tu­ta­ko eta indi­bi­dua­li­za­tu­ta­ko inurriz egin­da­ko mun­dua. Euren mun­du­ko inurriak, inoiz elkar aur­ki­tu gabe ari dira bata bes­tea­ren kon­tra tupus­tean, inoiz elkar­ba­na­tu gabe bereiz­ten dute espa­zioa, emo­zioak, lagun­ta­su­na eta espe­rien­tziak sozia­li­za­tu gabe elkar­tru­katzen dituz­te dirua, begi­ra­dak eta iritziak. Gure mun­dua ordea soli­da­ri­ta­tea­re­na da, elka­rren­ga­na­ko babe­sa­re­na, herria­ren pro­ta­go­nis­moa­re­na, kul­tu­ra eta sub­jek­tuen aniz­ta­su­na­re­na; mun­du asko­ren­tza­ko kabi­da duen mun­du bat, bizitze­ko era ezber­di­nak ernal­tzen dituen mun­dua, euren mun­dua­re­ki­ko ezin­bes­te­ko anta­go­nis­mo eta hos­ti­li­ta­tean. Horre­ga­tik uste dugu gaur 11 Botxo Egu­nean sor­tu dena sareak ehun­tzen jarraitze­ko, alter­na­ti­ba herri­koiak erai­kitzen jarraitze­ko eta azpi­tik eta auzoe­ta­tik erai­ki­ko den hiri ere­du bat sor­tze­ko lehe­nen­go pau­sua baino ez dela. Azken finean barri­ka­da bat erai­kitzen jaki­teak ez bai­tu ezer­ta­ra­ko balio luba­kia­ren alde baten bizitzen ez bal­din bada­ki­gu.

[ES]

Arratsal­de on eta eske­rrik asko a todxs las que hoy habéis hecho posi­ble el 11 Botxo Egu­na, ini­cia­ti­va que sur­ge a tra­vés de la refle­xión y el deba­te sobre el mode­lo de ciu­dad hege­mó­ni­co lle­va­dos a cabo en el mar­co de la diná­mi­ca «Piz­tu BILBO, Itza­li MTV». Des­de las refle­xio­nes que hemos lle­va­do a cabo en los últi­mos meses, hemos cap­ta­do la exi­gen­cia de imple­men­tar un doble movi­mien­to para vol­ver a ser suje­tos acti­vos en nues­tras vidas y en nues­tros terri­to­rios: por un lado, un movi­mien­to des­ti­tu­yen­te, que se opo­ne al mode­lo de ciu­dad neo-libe­ral, hecho de macro-even­tos, gen­tri­fi­ca­ción y turis­ti­fi­ca­ción; y, por otro, un movi­mien­to ins­ti­tu­yen­te, que apues­ta por otras for­mas de pen­sar, habi­tar y vivir la ciu­dad, otro mode­lo que toda­vía está en cons­truc­ción, y cuyo pun­to de par­ti­da pue­de ser, sin ir más lejos, este 11 Botxo Egu­na y las redes que des­de hace unos meses empe­za­mos a tejer colec­ti­va­men­te.

Como decían hace unos días lxs com­pa­ñerxs de Gas­teiz en el Oku­pa­TU Gas­teiz, vivi­mos en una barri­ca­da, una barri­ca­da con dos lados cla­ra­men­te defi­ni­dos. Por un lado «ellos»: el PNV (de los Abur­to, Urta­ran, Bar­cos…), los repre­sen­tan­tes de la oli­gar­quía vas­co-espa­ño­la, el Gran Capi­tal de Iber­dro­la, BBK, Labo­ral Kutxa, Las­tour… Y, al otro lado, «nosotrxs»: el pue­blo, la Cla­se Tra­ba­ja­do­ra, los movi­mien­tos popu­la­res y todas las sub­je­ti­vi­da­des y for­mas de vida que están tra­ba­jan­do para des­mer­can­ti­li­zar, des­pa­triar­ca­li­zar y des­co­lo­ni­zar Eus­kal Herria. Los tér­mi­nos que divi­den esta barri­ca­da son irre­duc­ti­blemn­te enemi­gos: ellos –los repre­sen­ten­tan­tes del poder polí­ti­co, eco­nó­mi­co y finan­cie­ro– están pri­va­ti­zan­do y valo­ri­zan­do el espa­cio públi­co, están cons­tru­yen­do rela­cio­nes cada vez más mer­can­ti­li­za­das y patriar­ca­les y mili­ta­ri­zan­do cada vez más nues­tros barrios; nosotrxs, el movi­mien­to popu­lar, reivin­di­ca­mos el espa­cio públi­co como bien común y por su valor de uso, apos­ta­mos por mode­los de rela­ción y de vida des­mer­can­ti­li­za­dos, somos la expre­sión más genui­na (aún con mil con­tra­dic­cio­nes y difi­cul­ta­des) de que otro mode­lo –de terri­to­rio, de ciu­dad y de vida– es posi­ble.

Ellos están impul­san­do un mode­lo de ciu­dad neo-libe­ral, que quie­re tras­for­mar nues­tra ciu­dad en un cen­tro comer­cial a cie­lo abier­to, pri­man­do el valor de cam­bio sobre el valor de uso, cosificando/​folklorizando las rela­cio­nes socia­les y las for­mas de vida – ofre­cién­do­nos como mer­can­cía valio­sa y coti­za­da por los mer­ca­dos inter­na­cio­na­les. Su para­dig­ma apun­ta a tras­for­mar lo que eran luga­res (lle­nos, den­sos) de his­to­ria, de vida y de lucha en espa­cios (vacíos) de cir­cu­la­ción de mer­can­cías y de capi­ta­les; quie­ren con­ver­tir lo que eran luga­res de encuen­tro y de rela­ción entre per­so­nas y colec­ti­vi­da­des, en espa­cios de flu­jo con­ti­nuo, atra­ve­sa­dos por (y que atra­vie­sa a) per­so­nas ato­mi­za­das que no se cono­cen ni se miran entre ellas. Según estos seño­res (y sus due­ños eco­nó­mi­cos), el úni­co espa­cio don­de podría­mos estar y pasear son las pasa­re­las de los mer­ca­dos ofi­cia­les finan­cia­dos por BBK y Labo­ral Kutxa, las de las EXPO que nos traen de toda Euro­pa o de EEUU o las de los chi­rin­gui­tos cha­chi-guay fre­cuen­ta­dos por hips­ter y turis­tas que tan bien que­dan a lado de la Ría. La úni­ca rela­ción por la que apues­tan es la rela­ción eco­nó­mi­ca y mer­can­til, media­da por el dine­ro, por el inte­rés indi­vi­dual y por el mer­ca­do. En cam­bio, nosotrxs, hoy y aquí hemos deja­do cla­ro cual es la ciu­dad que que­re­mos y que esta­mos cons­tru­yen­do: una ciu­dad en la que se refle­jen las dife­ren­cias, don­de recons­truir rela­cio­nes y víncu­los de soli­da­ri­dad y de comu­ni­dad, una ciu­dad en la que los luga­res vuel­van a estar lle­nos de vida y de lucha, luga­res en los que nues­tra memo­ria y nues­tra his­to­ria no sea una mer­can­cía a expo­ner en sus museos, sino his­to­ria y memo­ria vivas e insur­gen­tes que nos ayu­den a cons­truir alter­na­ti­vas, aquí y aho­ra.

Ellos están cons­tru­yen­do una ciu­dad-esca­pa­ra­te para uso y con­su­mo de los turis­tas ricos del Nor­te de Euro­pa, gui­ri­zan­do nues­tros barrios: por un lado, de for­ma evi­den­te, ven­dien­do nues­tros barrios en sus guías y ofi­ci­nas turís­ti­cas como mer­can­cía exó­ti­ca y musei­za­da que el turis­ta debe con­su­mir como par­te de su expe­rien­ce in Bil­bao –com­pran­do un tro­ci­to de la esen­cia popu­lar, cap­tu­ra­da con una cáma­ra o por un sel­fie–; y, por otro lado, de for­ma más sutil, favo­re­cien­do y aplau­dien­do a la aber­tu­ra de nue­vos mega-hote­les o macro-resi­den­cias en el medio de nues­tros barrios popu­la­res (como en Alde Zaha­rra o en San­fran), o no actuan­do fren­te al aumen­to cons­tan­te de pisos turís­ti­cos y de Air BnB. Todo esto es par­te de una lucha de cla­se des­de lo alto, una gue­rra que nos mue­ven coti­dia­na­men­te y sutil­men­te, por ejem­plo con aumen­tos de alqui­le­res y del cos­te de vida o por medio de des­pi­dos, tra­ba­jos hiper-pre­ca­ri­za­dos y recor­tes a las ayu­das socia­les, que son el pre­cio de la cri­sis eco­nó­mi­ca capi­ta­lis­ta en sus efec­tos situa­dos sobre las cla­ses sub­al­ter­nas que (sobre)viven en Bil­bao.

Noso­tras, en cam­bio, apos­ta­mos por un Bil­bo de los barrios y de las cla­ses popu­la­res, don­de la ciu­dad per­te­nez­ca a quie­nes la habi­ta­mos; por­qué tene­mos cla­ro que a lo que ellos lla­man turis­mo­fo­bia, para nosotrxs es lucha de cla­se, la úni­ca herra­mien­ta que tene­mos las cla­ses des­po­seí­das, popu­la­res y sub­al­ter­nas para resis­tir y r/​existir.

«Bil­bao caput mun­di», decla­ran con sober­bia des­de sus ban­que­tes reple­tos de maris­co cada vez que anun­cian un macro-even­to que «trae­rá fama, empleo y desa­rro­llo a la ciu­dad» – repro­du­cien­do, des­de su ima­gen más eli­tis­ta, el este­reo­ti­po del Bil­baíno orgu­llo­so de tener «el mejor alcal­de del mun­do». Impul­san, a tra­vés de estos macro-even­tos un mode­lo hiper-desa­rro­llis­ta que impac­ta de mane­ra nega­ti­va sobre las cla­ses popu­la­res y des­po­seí­das, des­tru­yen­do los barrios, las for­mas de rela­cio­nar­nos y las for­mas de vida –que tie­nen que re-adap­tar­se (pro­duc­ti­va­men­te) y «lim­piar­se la ima­gen» a la medi­da del turis­ta-con­su­mi­dor. Pero noso­tras, sabe­mos, que lo úni­co que hay detrás de cada macro-even­to (ya sea la MTV, el rugby, el Red Bull o el futu­ro Euro­pean Gay Pri­de), es úni­ca­men­te pre­ca­ri­za­ción del tra­ba­jo, pri­va­ti­za­ción de las ganan­cias y socia­li­za­ción de las per­di­das.

Y por eso el pró­xi­mo «noviem­bre», ante la MTV vamos a estar ahí, al otro lado de esa barri­ca­da. Por­qué la MTV, para nosotrxs, es mucho más que un macro-even­to, es la máxi­ma expre­sión del mode­lo que nos quie­ren impo­ner. La MTV es la repre­sen­ta­ción sim­bó­li­ca de un mode­lo cul­tu­ral y de una for­ma de vida que pre­ten­den impor­tar a su Bil­bao bur­gués, libe­ral, patriar­cal y colo­nial – ante­po­nien­do su «mar­ca» a nues­tras vidas. La MTV es el impe­rio de la esté­ti­ca, del vacío exis­ten­cial, de la por­no­gra­fía rela­cio­nal (vacia­da de cual­quier ero­tis­mo), del deseo de poder y de dine­ro, del indi­vi­dua­lis­mo y del con­su­mis­mo; es el mun­do de la for­ma de vida homo­ge­nei­za­do­ra (y a cuan­to más for­ma, cada vez menos vida), el mun­do de la for­ma vacia­da de con­te­ni­do y de la esté­ti­ca vacia­da de toda éti­ca. La MTV s el sue­ño ame­ri­cano –don­de el sue­ño de uno se con­vier­te en pesa­di­lla de muchxs– el del «just do it» –el mun­do del Ego, del Yo que se sobre­po­ne al nosotrxs y lo des­tru­ye– el mun­do que quie­re silen­ciar y cap­tu­rar la plu­ra­li­dad de mun­dos, redu­cién­do­los a su ima­gen más con­for­mis­ta y glo­ba­li­za­do­ra. La MTV no es solo un mode­lo cul­tu­ral que nos están impo­nien­do, es un modo de estar en el mun­do –siem­pre des­de la exte­rio­ri­dad, sin ser afec­ta­dos por él–, un modo de mirar al mun­do –sin tocar­lo, sen­tir­lo, ni vivir­lo–, una for­ma de con­su­mir el mun­do –sin habi­tar­lo.

Por ello, y con­tra este mode­lo, os ani­ma­mos a tomar par­te en las movi­li­za­cio­nes que des­de el movi­mien­to popu­lar se están orga­ni­zan­do en con­tra de la «MTV Music Week» la sema­na del 29 de octu­bre al 4 de noviem­bre.

Así, a los patro­nes eco­nó­mi­cos de esta ciu­dad, al PNV, a la MTV y a los que quie­ren tras­for­mar Eus­kal Herria en una peque­ña colo­nia (cul­tu­ral y exis­ten­cial, antes que polí­ti­ca) de EEUU, que­re­mos decir, des­de nues­tro lado de la barri­ca­da, que: ¡No sois nues­tros due­ños, no somos vues­tra mer­can­cía! A vues­tro Bil­bao homo­gé­neo –blan­co, cla­sis­ta y patriar­cal– opo­ne­mos nues­tros 11 botxo insur­gen­tes, nues­tro Bil­bo hecho de los muchos frag­men­tos dife­ren­tes y plu­ra­les que esta­mos hoy aquí (los barrios, las iden­ti­da­des, las cul­tu­ras, las for­mas de vivir…), todos anta­gó­ni­cos a –y no sub­su­mi­bles en– vues­tro Bil­bao-esca­pa­ra­te. Nosotrxs cons­trui­mos poder popu­lar, mien­tras voso­tros sois la domi­na­ción y el poder bur­gués. Nosotrxs teje­mos el femi­nis­mo popu­lar, mien­tras voso­tros repre­sen­táis un igua­li­ta­ris­mo eli­tis­ta y cla­sis­ta. Nosotrxs sem­bra­mos la con-viven­cia y el encuen­tro entre cul­tu­ras dife­ren­tes, mien­tras voso­tros impo­néis la homo­ge­ni­za­ción (occi­den­ta­li­za­ción) y el racis­mo estruc­tu­ral. En sín­te­sis, nosotrxs somos la poten­cia des­ti­tu­yen­te e ins­ti­tu­yen­te de una Eus­kal Herria tra­ba­ja­do­ra, femi­nis­ta y descolonizad(or)a, voso­tros sois sola­men­te el poder ins­ti­tui­do de Espa­ña y de esa Bas­que Contry neo-libe­ral con la que os lle­náis la boca, sois los res­pon­sa­bles de la domi­na­ción de cla­se, de la opre­sión de géne­ro y de todos los meca­nis­mos de colo­nia­li­dad y de exclu­sión social que sufri­mos hoy en día en nues­tro país.

A cada lado de esa barri­ca­da hay dos mode­los incom­pa­ti­bles, dos mun­dos enemi­gos y en gue­rra (una gue­rra sim­bó­li­ca, epis­té­mi­ca y mate­rial): el de los opre­so­res –ellos, unos pocos– y el de lxs opri­midxs y des­po­seidxs –nosotrxs, el pue­blo. Su mun­do es el del indi­vi­dua­lis­mo, del con­su­mis­mo y del egoís­mo, un mun­do hecho de hor­mi­gui­tas ais­la­das e indi­vi­dua­li­za­das, que cho­can entre sí sin encon­trar­se nun­ca, que se divi­den el espa­cio sin nun­ca com­par­tir luga­res, que inter­cam­bian (dine­ro, mira­das y opi­nio­nes…) sin nun­ca socia­li­zar y comu­ni­zar (emo­cio­nes, amis­ta­des, expe­rien­cias…). Nues­tro mun­do es el de la soli­da­ri­dad, el del apo­yo mutuo, el del pro­ta­go­nis­mo popu­lar, el mun­do de la plu­ra­li­dad de cul­tu­ras y de suje­tos; un mun­do don­de caben muchos mun­dos, don­de se engen­dran otras for­mas de vida y de habi­tar (los barrios, los terri­to­rios y el mun­do), irre­duc­ti­ble­men­te anta­gó­ni­cas y hos­ti­les a las suya. Por ello cree­mos que lo que hoy ha sur­gi­do de este 11 Botxo egu­na no sea más que el pun­to de par­ti­da para con­ti­nuar tejien­do redes, crean­do alter­na­ti­vas popu­la­res y cons­tru­yen­do un mode­lo de ciu­dad des­de aba­jo y des­de los barrios, por­qué saber cons­truir una barri­ca­da no es nada si no apren­de­mos a vivir tras ella.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: