Laino guztien gainetik, sasi guztien azpitik, faxismoaren kontra borrokan darraigu eta jarraituko dugu! /​Le pese a quien le pese seguimos y seguiremos luchando contra el fascismo

[EUS]

Zin­tza­rriei izpi­ri­tu txa­rrak uxatze­ko eta ama lurra esnatze­ko fun­tzioa ema­ten zitzaien antzi­na. Hor­tik dator zin­tza­rriek dau­ka­ten pro­ta­go­nis­moa Eus­kal Herri­ko inaute­rie­tan, horre­ga­tik astin­tzen ditu­gu Momotxo­rrook hain gogor gerrian dara­matza­gun zin­tza­rriak, negu osoa pasa eta gero garai opa­roa­ri ongie­to­rria ema­te­ko. Antze­ko fun­tzioa izan zuten pasa de igan­dean Altsa­su­ko ezki­lek. Faxis­tak diren izpi­ri­tu txa­rrak uxa­tu eta herri­ta­rrak faxis­moa­ren aurrean esna­raz­te­ko fun­tzioa.

Antza, ez zitzaien bate­re gus­ta­tu faxis­ta ultra­ka­to­li­koei eman­da­ko ongie­to­rria, ezta herri­ra eto­rri berri den parro­koa­ri. Onar­tzen dugu agian ez zela jota­ko erre­pi­ke­rik hobe­re­na izan­go, bai­na bai jota­ko indar­tsue­na, diru­die­nez Esta­tu osoan entzun bai­ta.

Eli­zak ez du zeri­ku­si­rik izan, ez omen zaiz­kio gus­tatzen «Altsa­su­ko herri­ta­rron gehien­goa ordez­katzen ez duten deli­tuz­ko ekin­tzak». Azkar auke­ratzen du apaiz berriak nor sei­na­la­tu eta nori eman azal­pe­nak. Aipatzen dituen Altsa­su­ko herri­ta­rre­kin asko ikas­te­ko auke­ra izan­go du, gure izpi­ri­tu erre­bel­dea­re­kin! Bes­te alde­tik, argi utzi nahi­ko genu­ke eli­za­ren «erru­ga­be­ta­su­na». Nos­ki ez dela eli­za­ren kon­tua izan, ezki­lak ez bai­ti­ra eli­za­re­nak, altsa­sua­rro­nak dira, lagun!

Jarre­ra bitxia ere gure herri­ko alka­te jau­na­ren par­te­tik. Aska­ta­sun eta tole­ran­tzia ahoan, bai­na hauen aur­ka eki­te­ko prest dau­den faxis­tei gure herri­ko pla­za oku­patze­ko zile­gi­ta­su­na aitor­tzen die­na. Ez hori baka­rrik, herri­tar batzuk auzo­la­nean egin­da­ko komu­nak ere ara­zo­rik gabe eskai­ni ziz­kien. Herria­ren balia­bi­dee­ta­ko bat, herri mugi­men­duek era­bi­li ahal iza­te­ko hain­bes­te zail­ta­sun dakar­tza­ten ber­di­nak!

Badi­ru­di Foru­zain­goa­ri ezta ez zitzaio­la eki­me­na bate­re gus­ta­tu, eta ezki­lak astin­tzea­ga­tik arau-haus­te larri beza­la isun­du nahi dituz­te Altsa­su­ko ezki­la­ri anti­fa­xis­tak. Bitxia, izan ere badi­ru­di mozal legea­ren aur­ka ager­tu eta aza­roa­ren 4ko pro­bo­ka­zio faxis­ta gaitzetsi zuen gober­nu hau, prest ager­tzen dela altsa­suar batzuei bizia izo­rratze­ko mozal legea apli­ka­tu eta 30.000 euro arte­ko isu­nak eza­rriz. Hain zuzen ere, pro­bo­ka­zio faxis­ta­ri gure gaitzes­pe­na adie­raz­tea­ga­tik. Esa­ten genue­na onar­tzen genue­la ez zela hobe­kien jota­ko erre­pi­kea izan­go, bai­na ez dugu uste gu isun­tze­ra iris­te­ko bezain gaiz­ki jo zenik. Horre­ga­tik jarre­ra kohe­ren­tea eskatzen dugu, eta isu­nak ber­tan behe­ra geratzea espe­ro dugu.

Esa­ten duten guz­tia esa­ten dute­la, guk ez dugu uste faxis­moa­ri gure pla­zak oku­patze­ko zile­gi­ta­su­nik aitor­tu behar zaio­nik, alda­rri­katzen duten aska­ta­sun fal­tsu hori gure aska­ta­su­na ukatze­ra dato­rre­la­ko. Eta horre­ga­tik uste dugu ezin dela faxis­moa haz­ten utzi­ko duen espa­zio­rik hutsik utzi behar. Izan fisi­koa izan ideo­lo­gi­koa, fren­te guz­tie­ta­tik borro­ka­tu behar zaio faxis­moa­ri.

Faxis­moak gure kaleak oku­patzen saiatzen den aldi­ro era batean edo bes­tean joko dugu ezki­la­ka­da. Azpi­ma­rra­tu nahi­ko genu­ke iku­si dela aurre egi­te­ko prest gau­de­nak asko gare­la. Argi gera­tu da asko gare­la haiek inpu­ni­ta­te osoz nahi dute­na egi­ten uzte­ko prest ez gau­de­nak.

Zen­tzu horre­tan pasa den igan­dean eman­da­ko eran­tzu­na txa­lo­ga­rria iru­ditzen zai­gu eta egin­da­koan berres­ten gara. Hori dela eta zorion­du nahi­ko geni­tuz­ke mobi­li­za­zio anti­fa­xis­ta posi­ble egin zuten Altsa­suar, Eus­kal Herri­tar eta bai­ta atze­rri­tik eto­rri­ta­ko soli­da­rioei. Zorio­nak! Borro­ka da bidea!

Esan beza­la, 30.000 euro­ko isu­ne­kin kikil­du nahi gai­tuz­te, eskar­men­ta­tu nahi gai­tuz­te. Bai­na gu ez gara damutzen, mila aldiz egin­go genu­ke. Aspal­di­tik eza­gutzen dugu erre­pre­sioa, ara­zo poli­ti­koak per­tso­na­li­zatzen saia­tu eta per­tso­na kon­pro­me­ti­tue­nak bide­tik ken­du nahi dituz­te.

Bai­na guk bada­ki­gu elkar­ta­su­na dela gure arma­rik hobe­re­na. Eta horre­ga­tik, guz­tion artean nahi die­gu aurre egin dato­zen era­soei. Bada­ki­gu aurre­ran­tzean ere era­so berriei eran­tzun behar­ko die­gu­la, eta horre­ga­tik erre­sis­ten­tzia kutxak beza­la­ko tres­nen garran­tzia argi dau­ka­gu. Elkar babe­sa­ren garran­tzia. Ez dio­gu baka­rrik era­so honi aurre egin­go, behar dugun baino diru gehia­go lor­tu­ko dugu, etor­ki­zu­nean egi­ten jarrai­tu­ko ditu­gun eki­me­nak eka­rri­ko dituz­ten kos­tuei aurre egi­te­ko!

Horre­ga­tik eki­men ezber­di­nak jarri­ko ditu­gu martxan, erre­pre­sioa­ren aurrean elkar­ta­sun abia­raz­te­ko, faxis­moa­ren egun­go errea­li­ta­teaz haus­nar­tze­ko, faxis­moa zer der eta izan den ez ahaz­te­ko memo­ria his­to­ri­koa lan­duz…

Hain zuzen faxis­mo honi eran­tzu­te­ko ate­ra ginen kale­ra igan­dean, hitz egi­ten genuen nola 78ko erre­gi­me­na­ren kri­siak honen haz­kun­de­ra­ko lur eman­ko­rra sor­tu duen. Inoiz San Joa­nen arra­noa­ren hegal­pea­ren babe­se­tik joan ez den faxis­moa, inda­rra har­tzen dabi­le­na orain.

Esa­ten genuen ere faxis­moa ez dela eta ezin dela izan lan­gi­le kla­sea­ren­tza­ko alter­na­ti­ba bat, gure artean bana­tuz ahul­du nahi gai­tuz­te­la, espa­ño­lis­moa, matxis­moa, arra­za­ke­ria edo­ta homo­fo­bia beza­la­koak sus­ta­tuz. Eta horren aurrean babes­tea ezin­bes­te­koa da, gure buruak indar­tu behar ditu­gu, anto­la­tuz eta borro­ka­tuz. Anto­la­tuz eta borro­ka­tuz ezki­lak behin eta berriz jotze­ko, faxis­moa eta honen sor­tzai­lea den sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren aur­ka, izpi­ri­tu txar hauek behin­goz desage­rra­raz­te­ko.

Eus­kal Herrian ezki­len hot­sa era­bi­li izan da uzta garaia­ri ongie­to­rria ema­te­ko, etor­ki­zun opa­roa­ri ongie­to­rria ema­te­ko. Bada garaia Eus­kal Herri oso­ko lan­gi­leok ere etor­ki­zun opa­ro hori erai­kitzen has­te­ko.

[ES]

Anti­gua­men­te a los cen­ce­rros se les daba la fun­ción de ahu­yen­tar los malos espí­ri­tus y des­per­tar a la madre tie­rra. Es de aquí de don­de vie­ne el pro­ta­go­nis­mo que tie­nen los cen­ce­rros en los car­na­va­les de Eus­kal Herria, por eso agi­ta­mos tan fuer­te­men­te los cen­ce­rros que lle­va­mos l@s Momotxo­rros en nues­tras cin­tu­ras. Para dar­le la bien­ve­ni­da al pros­pe­ro futu­ro que se apro­xi­ma des­pués del duro invierno. El pasa­do domin­go las cam­pa­nas de Altsa­su tuvie­ron una fun­ción pare­ci­da. La de des­per­tar a l@s vecin@s para que plan­ten cara al fas­cis­mo y ahu­yen­tar los malos espí­ri­tus que son l@s fas­cis­tas.

Al pare­cer, a l@s fas­cis­tas ultracatólic@s no les gus­to en abso­lu­to la bien­ve­ni­da. Tam­po­co al recién lle­ga­do párro­co. Des­de lue­go que no habrá sido el repi­que que mejor se haya toca­do, pero si el más fuer­te, ya que pare­ce que se ha escu­cha­do por todo el esta­do.

La igle­sia no ha teni­do nada que ver, no le deben gus­tar el «acto delic­ti­vo, que en nin­gún caso repre­sen­ta a la inmen­sa mayo­ría del pue­blo de Alsa­sua». Rápi­do a ele­gi­do a quien seña­lar y a quien dar expli­ca­cio­nes. Ten­drá el pla­cer de apren­der mucho con l@s altsa­sua­rras de l@s que habla ¡De su espí­ri­tu rebel­de! Por otro lado, que­rría­mos dejar cla­ro la «inocen­cia» de la igle­sia. Cla­ro que no ha sido asun­to de ella. ¡Ami­go! ¡Las cam­pa­nas son de l@s altsa­sua­rras!

Curio­sa posi­ción tam­bién la de nues­tro señor alcal­de. Siem­pre con las ideas de liber­tad y de tole­ran­cia en boca, pero que les otor­ga la legi­ti­mi­dad de ocu­par nues­tra pla­za a l@s fas­cis­tas que se mues­tran dispuest@s a ata­car­las. No solo eso, sino que ofre­ce sin pro­ble­mas los baños que hicie­ron veci­nas en auzo­lan. ¡Una de esas herra­mien­tas del pue­blo que tan­to nos cues­ta a los movi­mien­tos popu­la­res poder uti­li­zar!

Pare­ce que la acción tam­po­co ha sido de agra­do de la Poli­cía Foral. Y quie­ren mul­tar a l@s campaner@s anti­fas­cis­tas como infrac­ción gra­ve por agi­tar unas cam­pa­nas. Curio­so por­que un gobierno que se pre­sen­ta como con­tra­rio a la ley mor­da­za y con­tra­rio a la pro­vo­ca­ción fas­cis­ta del 4 de noviem­bre pare­ce dis­pues­to, uti­li­zan­do la ley mor­da­za, a joder la vida a un@s altsa­sua­rras con mul­tas de has­ta 30.000 euros por, pre­ci­sa­men­te demos­trar su recha­zo hacia esta pro­vo­ca­ción fas­cis­ta. Ya decía­mos que qui­zá no haya sido el repi­que mejor toca­do, pero tam­po­co estu­vo tan mal como para que nos denun­cien. Es por eso que pedi­mos una pos­tu­ra cohe­ren­te y espe­ra­mos que las mul­tas no se hagan efec­ti­vas.

Digan lo que digan, nosotr@s no cree­mos que haya que otor­gar­les a l@s fas­cis­tas la legi­ti­mi­dad de ocu­par nues­tras pla­zas. Por­que la fal­sa liber­tad que reivin­di­can bus­ca negar la liber­tad de tod@s nosotr@s. Es por eso que cree­mos que no debe­mos dejar vacío nin­gún espa­cio que pue­da uti­li­zar el fas­cis­mo para cre­cer. Sea físi­co o ideo­ló­gi­co, hay que com­ba­tir al fas­cis­mo des­de todos los fren­tes.

Siem­pre que el fas­cis­mo inten­te ocu­par nues­tras calles toca­re­mos la cam­pa­na de una u otra mane­ra. Que­re­mos remar­car que se ha vis­to que somos muchos y muchas las que esta­mos dis­pues­tos a plan­tar cara. Ha que­da­do cla­ro que hay mucha gen­te dis­pues­ta a dejar cla­ro que no vamos a per­mi­tir que hagan lo que quie­ran con total impu­ni­dad.

En este sen­ti­do la res­pues­ta dada el pasa­do domin­go nos pare­ció espec­ta­cu­lar y nos reafir­ma­mos en lo echo. Por eso, que­re­mos feli­ci­tar a tod@s las Altsa­sua­rras, a todas las per­so­nas veni­das de Eus­kal Herria y tam­bién a l@s solidari@s que vinie­ron de fue­ra. ¡Zorionak!¡La lucha es el camino!

Como hemos dicho quie­ren aco­bar­dar­nos con mul­tas de 30.000 euros, nos quie­ren escar­men­tar. Pero nosotr@s no nos arre­pen­ti­mos, lo haría­mos mil veces. A la repre­sión la cono­ce­mos des­de hace tiem­po ya, bus­ca per­so­na­li­zar pro­ble­mas polí­ti­cos y qui­tar de en medio a las per­so­nas más com­pro­me­ti­das.

Pero nosotr@s sabe­mos que la soli­da­ri­dad es nues­tra mejor arma. Y por eso que­re­mos hacer fren­te a las agre­sio­nes entre tod@s. Sabe­mos que en el futu­ro ten­dre­mos que hacer­les fren­te a nue­vos ata­ques, por lo que somos cons­cien­tes de la impor­tan­cia de las herra­mien­tas como las cajas de resis­ten­cia. Cons­cien­tes de la impor­tan­cia apo­yo mutuo. No solo hare­mos fren­te a este ata­que ¡Con­se­gui­re­mos más dine­ro del que nece­si­ta­mos para hacer fren­te a los cos­tes que ven­drán de las accio­nes que segui­re­mos lle­van­do ade­lan­te!

Por eso orga­ni­za­re­mos dife­ren­tes ini­cia­ti­vas, para poner en mar­cha la soli­da­ri­dad ante la repre­sión, para refle­xio­nar de la reali­dad actual de fas­cis­mo, tra­ba­jar la memo­ria his­tó­ri­ca para no olvi­dar que ha sido y es el fas­cis­mo…

Pre­ci­sa­men­te para res­pon­der a este fas­cis­mo sali­mos a la calle el domin­go, hablá­ba­mos de cómo la cri­sis del 78 ha crea­do cal­do de cul­ti­vo para su cre­ci­mien­to. Un fas­cis­mo que nun­ca se fue de la pro­tec­ción que le brin­da­ba el águi­la de San Juan, y que aho­ra se está refor­zan­do.

Decía­mos tam­bién que el fas­cis­mo no ha sido ni pue­de ser una alter­na­ti­va para la cla­se tra­ba­ja­do­ra, que nos quie­ren divi­dir entre nosotr@s, alen­tan­do ideas como el espa­ño­lis­mo, machis­mo, racis­mo o homo­fo­bia. Y ante esto es impres­cin­di­ble que nos pro­te­ja­mos, tene­mos que empo­de­rar­nos, orga­ni­zar­nos y luchar. Orga­ni­zar­nos y luchar, para tocar siem­pre las cam­pa­nas que hagan des­apa­re­cer, de una vez, los malos espí­ri­tus que son el fas­cis­mo y su crea­dor el sis­te­ma capi­ta­lis­ta.

En Eus­kal Herria el soni­do de los cen­ce­rros ha sido uti­li­za­do para dar la bien­ve­ni­da a la épo­ca fér­til, para dar la bien­ve­ni­da a un futu­ro pro­me­te­dor. Ya es hora de que los y las tra­ba­ja­do­ras de Eus­kal Herria comen­ce­mos a cons­truir ese futu­ro.

ALTSASU FAXISMOAREN KONTRA

Pla­ta­for­ma popu­lar

10 de noviem­bre de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: