Sortu konplexuak merkealditan jarraitzen du /​El complejo Sortu continúa de rebajas

[EUS]

Sor­tuk, eskuin alde­ra egin­da­ko bira­ke­ta berria dela eta, aho zaba­lik utzi gai­tu berri­ro ere. Ira­ku­rri berri dugu­na­ren ara­be­ra, orain­go hone­tan, larri­ki gai­xo dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koen­tza­ko espetxeal­di arin­dua eska­tu egin du. Gehie­giz­koa al da aske utzi eta euren etxean sus­per­tzea exijitzea bal­din eta, zor­te onez, hala­ko­rik posi­ble balitz? Posi­ble eta «ezi­nez­ko» diko­to­miak, nazio eta kla­se etsaia­ren­tzat onar­ga­rria dena alda­rri­katze­ra gara­matza.

Kon­ple­xua mer­keal­di­tan dagoe­la dio­gu, eta hor dago «Inde­pen­den­tis­tak» tal­dea, zei­nek aur­ten­go Abe­rri Egu­ne­ra­ko deial­dia­ri uko egin dion, maiatza­ren hau­tes­kun­de borro­kak deial­di bate­ra­tua, hala­beha­rrez, kutsa­tu­ko lukee­la­koan dau­de-eta.

Gutxie­nez bi kon­tu azpi­ma­rra­tu nahi genu­ke: lehe­nik, EH Bil­du­ren bai­tan denak ez dire­la inde­pen­den­tis­tak (horrez gain, buru­za­gitzak intere­sa ager­tzen du inde­pen­den­tzia zaleak ez dire­nak koa­li­zio­ra era­kar­tzen). Zer esa­nik ez dago EAJ­ren egi­tu­ra­ri eta bera­ren gehien­goa­ri dago­kie­nez, modu pri­ba­tuan nahiz jen­dau­rrean uko egin bai­tio­te alda­rri­ka­pen inde­pen­den­tis­ta­ri!

Biga­rre­nik, bal­din eta hau­tes­kun­deek era­gi­na badu­te egun bate­ko deial­di bate­ra­tuan (kon­pro­mi­so­rik gabe­koa eta lite­kee­na da biha­ra­mu­nean batek baino gehia­gok esan­da­koa­ri muzin egi­tea), behe­ra­pe­nak mer­ke baino mer­kea­go dau­de. Hori dena, batez ere, Espai­nia eta Fran­tzia­ri begi­ra, behe­ra­pe­nak beraien eskui­na­ren, bur­ge­sia­ren eta kapi­ta­la­ren mese­de­ra­ko dire­la­ko (bur­ge­sia eus­ko-espai­nia­rra ahaz­tu gabe), hau da, euren sis­te­ma­ri eus­ten dio­ten alder­dien eta gai­ne­ra­ko maku­luen mese­de­ra­ko.

Argu­men­tua­ren hari berean, otsai­la­ren 10ean, igan­dea, Naiz-en argi­ta­ra­tu­ta­ko elka­rriz­ke­tan Etxe­ra­tek, zoritxa­rrez, baz­ter­tze­ko ezer ez duten adie­raz­pe­nak eta asmoak ager­tu zituen. Etxe­ra­tek lan huma­ni­ta­rioa eta asis­ten­tziaz­ko lanak alda­rri­ka­tu ditu beti. Hala ere, aipa­tu elka­rriz­ke­tan boze­ra­mai­le ofi­zia­lek adie­ra­zi­ta­koa­ren ara­be­ra, «sala­ke­taz eta asis­ten­tziaz gain, kon­pon­tze-pro­ze­su inte­gra­la­ren alde lan egin nahi dugu, berri­ro ez ger­tatze­ra era­man­go due­na». Sor­tu­ren esti­lo­ko adie­raz­pe­nak, aldi berean, joan eta eto­rri egi­ten dire­nak.

Zein izan behar­ko luke kon­pon­tze-pro­ze­su inte­gra­la­ren alde­ko lanak eus­kal­du­non alde­tik? Bada, hel­bu­ru his­to­ri­koen alde­ko borro­ka; hain zuzen ere, Ezker Aber­tza­leak (bere seni­tar­teak bar­ne dire­la) bizitza osoan borro­ka­tu dituen hel­bu­ruak, ale­gia, Eus­kal Herria­ren Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­ka. Nos­ki, bal­din eta ban­de­ra-ontzia hala­ko­rik egi­te­ko prest ez bada­go, Etxe­rat, are gutxia­go. Age­ri­koa diru­di.

Goian aipa­tu­ta­koa hone­la amaitzen da: «kon­pon­bi­de inte­gra­lak berri­ro ez ger­tatze­ra era­man­go du». Horrek badau­ka zen­tzu­rik, bai­na Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa lor­tuz gero, jaki­na! Bis­tan denez, aska­pe­ne­ra­ko ibil­bi­de des­ber­di­na egin beha­rra dago, bai­na, beti ere, lor­tu­ta­koa­ren defen­tsan.

Dena dela, hitz-jokoa dena­ren bel­dur gara per­tso­na asko. Age­ri­ko kon­trae­san batez jan­tzi­ta­ko jokoa da hori, hots, «luba­kiak aban­do­na­tu­rik kon­pon­bi­de inte­gra­la­ren alde borro­katzea da hori, elka­rri entzu­te­ko» ez diru­di posi­ble denik, kon­pon­bi­de poli­ti­koa­re­ki­ko bes­te alde­koek era­kutsi­ta­ko gogo eza kon­tuan har­tzen badu­gu.

Plan­te­amen­dua uler­tu ahal iza­te­ko ikas­ta­ro bat eman behar­ko digu­te, esa­ten omen dute­na guz­tiz bes­te­la­koa iza­tea diru­die­la­ko. Hau da, ez dago kon­pon­bi­de inte­gra­lik, ezertxo ere ez. Ber­ton, eus­kal­du­noi dago­ki­gu­nez, zati­ka­ko eta aldiz­ka­ko erren­di­zioa dator eta Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ko mun­du guz­tia­ri dago­kio.

Hor dugu Sor­tu, espai­niar lega­li­ta­tea ondo­rio guz­tie­kin onar­tu due­na, ETA, teo­ria iraul­tzai­lea eta arma­te­gia ber­tan behe­ra utzi ditue­na eta abar. Ez dute nego­zia­tu nahi? Bada, erren­di­tu eta armak entre­gatzen ditu­gu. Legez kan­po utzi nahi gai­tuz­te? Bada, oku­patzen gai­tuz­te­nen lege­ria onar­tzen dugu itsu-itsuan. Ez dute eus­kal pre­so poli­ti­koak aska­tu nahi? Bada, nor­be­rak bila deza­la bere aska­ta­su­na. Modu horre­ta­ra, ez die­gu aurre egi­ten Eus­kal Lan­gi­le Herria sun­tsi­tu nahi dute­nei.

Gure gal­de­ra da (nahiz eta fun­tsez­ko zalan­tza ez izan) ea Sor­tu kon­ple­xuak Etxe­rat nahas­tu behar duen hala­ko des­ka­la­bruan. Den­bo­ra pix­ka bat behar izan badu­te ere, baiez­koan gau­de. Hala dio­te, behin­tzat, boze­ra­mai­leek.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko otsai­la­ren 22an

[ES]

No sali­mos de nues­tro asom­bro al cono­cer la nue­va vuel­ta de tuer­ca hacia la dere­cha de Sor­tu. Veni­mos de leer que aho­ra pide pri­sión ate­nua­da para los pre­sos polí­ti­cos vas­cos gra­ve­men­te enfer­mos. ¿Será dema­sia­do exi­gir que se les pon­ga en liber­tad e inten­ten recu­pe­rar­se en su casa si, por suer­te, ello fue­ra posi­ble? Lo posi­ble y lo «impo­si­ble» nos lle­va a reivin­di­car lo que nues­tro enemi­go nacio­nal y de cla­se está dis­pues­to a acep­tar.

Deci­mos que el com­ple­jo está de reba­jas por­que Inde­pen­den­tis­tak se nie­ga a con­vo­car el Abe­rri Egu­na este año por­que es impo­si­ble que la con­vo­ca­to­ria uni­ta­ria que­de sin ser con­ta­mi­na­da por la dispu­ta elec­to­ral de mayo.

Sub­ra­yar al menos dos cues­tio­nes. La pri­me­ra es que ni siquie­ra en EH Bil­du son todos inde­pen­den­tis­tas (y enci­ma diri­gen­tes de la coa­li­ción se intere­san por incluir en sus siglas a no inde­pen­den­tis­tas) ¡Qué decir de la estruc­tu­ra y mayo­ría del PNV sobre sus ansias inde­pen­den­tis­tas cuan­do ha nega­do esta reivin­di­ca­ción en pri­va­do y en públi­co!

La segun­da es que si una cita elec­to­ral pue­de afec­tar a una con­vo­ca­to­ria uni­ta­ria para un solo día (sin más com­pro­mi­so y cuan­do al día siguien­te, pre­vi­si­ble­men­te, algu­nos nega­rían lo afir­ma­do la vís­pe­ra) pues las reba­jas están por los sue­los. Todo esto, sobre todo, miran­do a Espa­ña y Fran­cia, pues las reba­jas, pre­ci­sa­men­te, les bene­fi­cian a ellos, a sus dere­chas, a sus bur­gue­sías y capi­tal (sin olvi­dar a la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la) bien repar­ti­dos entre dife­ren­tes par­ti­dos y demás mule­tas de su sis­te­ma.

Siguien­do este hilo argu­men­tal, algu­nas afir­ma­cio­nes e inten­cio­nes que Etxe­rat apun­ta en la entre­vis­ta que el domin­go 10 de febre­ro publi­ca Naiz, tam­po­co tie­nen des­per­di­cio, des­gra­cia­da­men­te. Etxe­rat siem­pre ha reivin­di­ca­do su labor huma­ni­ta­ria y asis­ten­cial. En dicha entre­vis­ta, sus por­ta­vo­ces ofi­cia­les afir­man que «ade­más de la denun­cia y la asis­ten­cia van a tra­ba­jar por un pro­ce­so inte­gral de reso­lu­ción que lle­ve a la no-repe­ti­ción». Esas decla­ra­cio­nes son muy al esti­lo de Sor­tu que lo mis­mo van que vie­nen en el mis­mí­si­mo momen­to.

Tra­ba­jar por un pro­ce­so inte­gral de reso­lu­ción debie­ra sig­ni­fi­car, des­de la par­te vas­ca, que van a luchar por los obje­ti­vos his­tó­ri­cos que la Izquier­da Aber­tza­le (inclui­dos sus pro­pios fami­lia­res) ha lucha­do toda la vida. Eso no es otra cosa que luchar por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria. Cla­ro que si el buque insig­nia no está por esa labor, menos lo esta­rá Etxe­rat. Pare­ce algo evi­den­te.

La cues­tión a la que nos refe­ri­mos ter­mi­na dicien­do que «la solu­ción inte­gral lle­va­rá a la no repe­ti­ción». Pues tie­ne sen­ti­do, si con­se­gui­mos la inde­pen­den­cia y socia­lis­mo, cla­ro. Evi­den­te­men­te, no habrá que pasar por el mis­mo camino de libe­ra­ción sino, en todo caso, de defen­sa de lo con­se­gui­do.

Pero muchos nos teme­mos que todo ello sea un jue­go de pala­bras. Jue­go que con­lle­va una con­tra­dic­ción evi­den­te. «Luchar por una solu­ción inte­gral y aban­do­nar trin­che­ras para escu­char­se» no pare­ce posi­ble cuan­do des­de la otra par­te no hay áni­mo de solu­ción polí­ti­ca.

Nos ten­drán que dar un cur­si­llo a ver si enten­de­mos el plan­tea­mien­to por­que va a resul­tar que lo que pare­cen decir no es así sino todo lo con­tra­rio. Es decir, de reso­lu­ción inte­gral nada de nada. Aquí, des­de la par­te vas­ca, la ren­di­ción vie­ne por par­tes y tiem­pos y le toca a todo quis­qui de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta.

Sor­tu con su acep­ta­ción de la lega­li­dad espa­ño­la con todas las con­se­cuen­cias. ETA con la entre­ga de su teo­ría revo­lu­cio­na­ria y su arse­nal, etc. ¿Que no quie­ren nego­ciar? Pues nos ren­di­mos y entre­ga­mos las armas. ¿Que nos quie­ren ile­ga­li­zar? Pues asu­mi­mos a pies jun­ti­llas la ley de los que nos ocu­pan. ¿Que no sacan a los pre­sos polí­ti­cos vas­cos? Pues que cada cual se bus­que su liber­tad. Y así esta­mos desechan­do el enfren­ta­mien­to con los que quie­ren ani­qui­lar al Pue­blo Tra­ba­ja­dor de Eus­kal Herria.

Lo que nos pre­gun­ta­mos (tam­po­co es la duda esen­cial) es si al com­ple­jo Sor­tu le hace fal­ta tam­bién prin­gar a Exerat en todo este desas­tre. Pare­ce que han tar­da­do un poco, pero va a ser que si. Al menos en boca de sus por­ta­vo­ces.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

22 de febre­ro de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: