Iraultza bolivartarra defendatzeko garaia da! /​¡Es hora de defender la revolución bolivariana!

Deskargak /​Descargas (15 aldiz/​veces)

[PDF] A4
[PDF] A4
[PDF] A5
[PDF] A5
[PDF] Let­ter
[PDF] Letter
[ePub]
[ePub]
[mobi] Kind­le
[mobi] Kindle

[EUS]

Hogei urte bete dira Hugo Rafael Chá­vez Frías ize­ne­ko mili­tar pobre eta mula­to bat Gober­nu­ra iritsi eta Vene­zue­lan garai berri bat hasi zene­tik. Eta bera­re­kin, ordu­rar­te baz­ter­tuak zeu­den miloi­ka herri­tar hasi ziren herrial­dea­ren gida­ritza har­tzen, biga­rren inde­pen­den­tzia­ranz­ko bidea egi­ten.

Pen­tsae­zi­na zen eral­da­ke­ta martxan jarri zuen mugi­men­du boli­var­ta­rrak; gizar­te neo­li­be­ra­la­ren zimen­duak astin­du eta sozia­lis­mo­ranz­ko bidea hasi zuen Vene­zue­lak, herri xumea­ri bote­rea ema­nez. Bai­na iraul­tza boli­var­ta­rrak kon­ti­nen­te osoa izan du hel­bu­ru. Vene­zue­lak eta Kubak bul­tza­tu­ta­ko nazioz gain­di­ko egi­tu­rek (ALBA, CELAC, UNASUR, Petro­ca­ri­be, Tele­Sur…) «Kolon­bia Han­di­ko» ideia boli­var­ta­rra ia 200 urte beran­dua­go, eta ikus­pe­gi ezker­tiar bate­tik gau­za­ga­rria zela era­kutsi zuen. Izan ere, Cha­ve­zek eta Fide­lek gara­tu­ta­ko poli­ti­ka inter­na­zio­na­lis­ta ere­du izan da edo­zein iraul­tzai­le­ren­tzat.

Ame­ri­ke­ta­ko Esta­tu Batuek Lati­noa­me­ri­kan zuten nagu­si­ta­su­na kolo­kan jarri zuen iraul­tza boli­var­ta­rrak, yan­kien atze­ko patioa kolo­re gorria har­tzen ari baitzen. Gober­nu iraul­tzai­leez gain, Bra­sil eta Argen­ti­na beza­la­ko poten­tziak ere inpe­rioa­ren atza­pa­rre­ta­tik askatzen hasiak ziren. Indar korre­la­zioa­ren alda­ke­ta arris­kutsu hori kon­tuan har­tu behar da azken urtee­tan Argen­ti­nak, Bra­si­lek, Ekua­do­rrek eta Hon­du­ra­sek, bes­teak bes­te, eskui­ne­rantz izan­da­ko bira­ke­ta uler­tze­ko, batzuk esta­tu kol­pe bidez.

Jaki­na da Vene­zue­la­ko petro­leoa, gasa, urrea, kol­ta­na… balia­bi­de pre­zia­tuak dire­la, eta inpe­ria­lis­mo yan­kiak ez due­la seku­la onar­tu­ko mer­ka­tu kapi­ta­lis­ta­tik kan­po geratzea. Bai­na Vene­zue­la­re­ki­ko obse­sioak bes­te arra­zoi bat dau­ka: Iraul­tza Boli­var­ta­rrak eka­rri­ta­ko ahal­dun­tze pro­ze­su kolek­ti­boa eta honek gara­tu­ta­ko sozia­lis­moa­ren eta inter­na­zio­na­lis­moa­ren ideia gel­dia­raz­tea. Eta egun herrial­deak bizi duen esta­tu kol­pe saia­ke­ra azken 20 urtee­ta­koa­ren jarrai­pe­na baino ez da, orain­goan, ordea, bes­te for­ma bat har­tu­ta.

Izan ere, nazioar­te­ko komu­ni­ta­tea dei­tu­ri­koa­ren pre­sioa­ren ele­men­tua zinez garran­tzitsua izan da saia­ke­ra berri hone­tan. Guai­dó­ren agin­ta­ritza­ren erre­ko­no­zi­men­du diplo­ma­ti­ko­tik hasi eta komu­ni­ka­bi­deen ins­tru­men­ta­li­za­zio­raino. Eus­kal Herrian, Nafa­rroa­ko Par­la­men­tuak ez zuen Vene­zue­la­ren buru­ja­betza erres­pe­tatzea­ren alde­ko mozioa onar­tu, eta Guai­dó Vene­zue­la­ko pre­si­den­te beza­la onar­tu zuen Eus­ko Lege­bil­tza­rrak; EAJ-PNV, Anasa­gas­ti jau­na buru due­la, Vene­zue­la­ko opo­si­zio ultra­es­kuin­dar kol­pis­ta­ren babes­le­rik zin­tzoe­na iza­nik. Eta eus­kal tele­bis­ta publi­koa den EITBk ere mas­ka­ra­rik gabe defen­da­tu du nazioar­te­ko lege­dia eta giza esku­bi­de guz­tiak urratzen dituen esta­tu kol­pe saia­ke­ra.

Vene­zo­lar herriak bai­na, ongi daki Eus­kal Herriak hori baino duin­ta­sun gehia­go due­la. Gure herrian gara­tu­ta­ko elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­tak erre­fe­ren­te bila­ka­tu gai­tu Vene­zue­lan, eta iraul­tza boli­var­ta­rra­ren bide­la­gun izan gara azken 20 urteo­tan. Hala era­kus­ten dute esta­tu kol­pe honen aur­ka Eus­kal Herrian anto­la­tu ditu­gun hamai­ka elka­rre­ta­ratze, hitzal­di eta elkar­ta­sun ekin­tzek, hamai­ka herri komu­ni­ka­bi­de­tan egin­da­ko elka­rriz­ke­tek, eta urte haue­tan guz­tie­tan bri­ga­dis­ta izan­da­ko ehun­da­ka bri­ga­dis­ten kon­pro­mi­so­ak. Eus­kal inter­na­zio­na­lis­moa ere­du da gai­non­tze­ko herrien­tzat ere.

Eus­kal herri­ta­rrok asko dugu jokoan Vene­zue­lan. Iraul­tza boli­var­ta­rra eror­tzeak ondo­rio larriak izan­go lituz­ke bai Lati­noa­me­ri­kan eta bai­ta Eus­kal Herrian ere. Momen­tu larri hone­tan ez dago tar­te­ko posi­zio inje­ren­zis­ten­tza­ko toki­rik, bakea­ren zein proiek­tu askatzai­leen alde gau­de­noi Vene­zue­la­ko herrial­dea­ren buru­ja­betza defen­datzea dago­ki­gu, eta horrek iraul­tza boli­var­ta­rra defen­datzea esan nahi du, elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta bider­katzea.

Vene­zue­la­ko 30 herri mugi­men­du­tik gora, beren herrial­dea­ren buru­ja­betza eta iraul­tza boli­var­ta­rra defen­datze­ko deia egin digu­te; ez ditza­gun baka­rrik utzi, haien borro­ka gurea ere bade­la­ko.

Bi herri, borro­ka baka­rra!
Gora Iraul­tza Boli­var­ta­rra!
Gora Eus­kal Herri inter­na­zio­na­lis­ta!

Aska­pe­na | Paki­to Arria­ran

2019ko martxoa­ren 15ean

[ES]

Han pasa­do vein­te años des­de que un mili­tar mula­to humil­de lla­ma­do Hugo Rafael Chá­vez Frías lle­ga­ra al Gobierno de Vene­zue­la y die­ra comien­zo una nue­va era en Vene­zue­la. Jun­to con él fue­ron millo­nes las vene­zo­la­nas y vene­zo­la­nos mar­gi­na­dos has­ta enton­ces, que toma­ron el timón y empren­die­ron el camino hacia la segun­da inde­pen­den­cia.

El movi­mien­to boli­va­riano puso en mar­cha una trans­for­ma­ción que pare­cía impen­sa­ble has­ta enton­ces; sacu­dió los cimien­tos de la socie­dad neo­li­be­ral y Vene­zue­la empren­dió un camino hacia el socia­lis­mo, dán­do­le el poder al pue­blo llano. Sin embar­go, la revo­lu­ción boli­va­ria­na siem­pre ha teni­do como obje­ti­vo la trans­for­ma­ción de todo el con­ti­nen­te. A tra­vés de estruc­tu­ras supra­na­cio­na­les (ALBA, CELAC, UNASUR, Petro­ca­ri­be, Tele­Sur…) impul­sa­das por Vene­zue­la y Cuba, la idea boli­va­ria­na de la «Gran Colom­bia» pare­cía poder mate­ria­li­zar­se 200 años más tar­de y des­de una pers­pec­ti­va de izquier­das. De echo, las polí­ti­cas inter­na­cio­na­lis­tas desa­rro­lla­das por Chá­vez y Fidel han sido de ejem­plo para muchas revo­lu­cio­na­rias.

La revo­lu­ción boli­va­ria­na puso en jaque la supe­rio­ri­dad de los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca en Amé­ri­ca Lati­na, ya que el has­ta enton­ces patio trasero yan­qui se vol­vía de color rojo. A los gobier­nos revo­lu­cio­na­rios había que aña­dir­les los pro­ce­sos pro­gre­sis­tas que se esta­ban dan­do en paí­ses como Bra­sil y Argen­ti­na que tam­bién esta­ban empe­zan­do a libe­rar­se de las garras del impe­rio. Hay que tener en cuen­ta esa peli­gro­sa corre­la­ción de fuer­zas para enten­der los movi­mien­tos hacia la dere­cha que se han dado en estos últi­mos años en paí­ses como Argen­ti­na, Bra­sil, Ecua­dor u Hon­du­ras, entre otros, algu­nos de ellos habien­do sido a tra­vés de gol­pes de Esta­do.

Es bien sabi­do que el petro­leo, el gas, el oro, el col­tán etc que posee Vene­zue­la son recur­sos muy pre­cia­dos y que el impe­ria­lis­mo grin­go jamás va a per­mi­tir que éstos se que­den fue­ra del mer­ca­do capi­ta­lis­ta. Pero la obse­sión hacia Vene­zue­la tie­ne otra razón de ser: aca­bar con el pro­ce­so de empo­de­ra­mien­to fru­to de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na y aca­bar tam­bién con la idea de socia­lis­mo e inter­na­cio­na­lis­mo desa­rro­lla­da median­te el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio. Y es que el gol­pe de esta­do que vive hoy el país no es más que una expre­sión más de la agre­sión con­ti­nua­da que se suce­de des­de hace 20 años. Sin embar­go, este últi­mo ata­que ha toma­do una for­ma dis­tin­ta.

De echo, la pre­sión de la lla­ma­da comu­ni­dad inter­na­cio­nal ha sido un ele­men­to vital en esta últi­ma inten­to­na. Empe­zan­do por el reco­no­ci­mien­to diplo­má­ti­co del auto­pro­cla­ma­do pre­si­den­te (que no es más que un títe­re) Juan Guai­dó, has­ta lle­gar a la ins­tru­men­ta­li­za­ción de los medios de des­in­for­ma­ción. En Eus­kal Herria, el Par­la­men­to de Nava­rra no apo­yó la moción que pedía res­pe­to a la sobe­ra­nía de Vene­zue­la, y el Par­la­men­to Vas­co reco­no­ció a Guai­dó como pre­si­den­te de Vene­zue­la; sien­do el PNV, con el señor Anasa­gas­ti a la cabe­za, el más fiel pro­tec­tor de la extre­ma dere­cha gol­pis­ta vene­zo­la­na. Y no pode­mos olvi­dar que la tele­vi­sión públi­ca vas­ca, EITB, ha defen­di­do sin nin­gún tipo de más­ca­ra este inten­to de gol­pe de esta­do que vul­ne­ra el dere­cho inter­na­cio­nal y todo tipo de dere­chos huma­nos.

Pero el pue­blo vene­zo­lano sabe bien que el pue­blo vas­co tie­ne más dig­ni­dad que todo eso. La soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta desa­rro­lla­da en nues­tro pue­blo nos ha con­ver­ti­do en refe­ren­tes en cuan­to a la soli­da­ri­dad hacia Vene­zue­la se refie­re, y hemos acom­pa­ña­do la revo­lu­ción boli­va­ria­na en estos últi­mos vein­te años, hacién­do­les ver que Vene­zue­la no cami­na sola. Así lo demues­tran las dece­nas de con­cen­tra­cio­nes, char­las y mues­tras de soli­da­ri­dad orga­ni­za­das en Eus­kal Herria en con­tra del gol­pe, así como las dece­nas de entre­vis­tas con­ce­di­das a medios popu­la­res de comu­ni­ca­ción, o el com­pro­mi­so de los cien­tos de bri­ga­dis­tas que han visi­ta­do Vene­zue­la en todos estos años. El inter­na­cio­na­lis­mo vas­co es ejem­plo tam­bién para el res­to de pue­blos.

Y es que el pue­blo vas­co tene­mos mucho en jue­go en Vene­zue­la. La derro­ta de la revo­lu­ción boli­va­ria­na ten­dría gra­ves con­se­cuen­cias tan­to en Lati­noa­mé­ri­ca como tam­bién en Eus­kal Herria. En estos momen­tos difí­ci­les no hay lugar para posi­cio­nes inter­me­dias inje­ren­cis­tas, no hay lugar para la equi­dis­tan­cia, ni para la timi­dez. A las per­so­nas que defen­de­mos la paz y los pro­yec­tos eman­ci­pa­do­res nos toca defen­der la sobe­ra­nía del pue­blo de Vene­zue­la, y esto sig­ni­fi­ca defen­der la revo­lu­ción boli­va­ria­na, sig­ni­fi­ca mul­ti­pli­car la soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta.

Más de trein­ta orga­ni­za­cio­nes del movi­mien­to popu­lar de Vene­zue­la han hecho un lla­ma­do a la defen­sa de la sobe­ra­nía de Vene­zue­la y a la defen­sa de la revo­lu­ción boli­va­ria­na; no las deje­mos solas, por­que su lucha tam­bién es la nues­tra.

Bi herri, borro­ka baka­rra!
Gora Iraul­tza Boli­var­ta­rra!
Gora Eus­kal Herri inter­na­zio­na­lis­ta!

Aska­pe­na | Paki­to Arria­ran

15 de febre­ro de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

One Response

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: