Consideraciones en relación a la candidatura Front Republicà a las elecciones generales españolas

Deskargak /​Descargas (12 aldiz/​veces)

FileAction
[ePub]Jeitsi /​Des­car­gar 
[PDF] A5Jeitsi /​Des­car­gar 
[PDF] Let­terJeitsi /​Des­car­gar 
Boltxe_arran_consideraciones-en-relacion-a-la-candidatura-front-republica-a-las-elecciones-generales-espanolas.epubJeitsi /​Des­car­gar 
[mobi] Kind­leJeitsi /​Des­car­gar 

[ES]

Con­si­de­ra­cio­nes en rela­ción a la can­di­da­tu­ra Front Repu­bli­cà a las elec­cio­nes gene­ra­les espa­ño­las

Cómo es cono­ci­do la CUP deci­dió asam­blea­ria­men­te al Con­se­jo Polí­ti­co del 10 de mar­zo no pre­sen­tar­se a las elec­cio­nes gene­ra­les en el Esta­do espa­ñol, des­pués de un pro­ce­so de deba­te y pri­sa de deci­sio­nes con la mili­tan­cia. Ante esta situa­ción Poble Lliu­re ha deci­di­do impul­sar una can­di­da­tu­ra estas elec­cio­nes con­jun­ta­men­te con otros agen­tes. En este con­tex­to, como orga­ni­za­ción juve­nil de la Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta, que­re­mos tras­la­dar algu­nas con­si­de­ra­cio­nes como orga­ni­za­ción:

 1. Com­par­ti­mos el posi­cio­na­mien­to de la mili­tan­cia de la CUP sobre no pre­sen­tar­se a los comi­cios y enten­de­mos que estas deci­sio­nes se toma­ron en el espa­cio asam­blea­rio y de repre­sen­ta­ción de la mili­tan­cia per­ti­nen­te.
 2. Enten­de­mos que con­cu­rrir a estas elec­cio­nes refuer­za la idea que las con­quis­tas polí­ti­cas y socia­les se logra­rán median­te las ins­ti­tu­cio­nes, cuan­do estas han mos­tra­do reite­ra­das veces sus lími­tes y cuan­do se ha podi­do com­pro­bar que los momen­tos en que más hemos avan­za­do en nues­tra libe­ra­ción como pue­blo, cla­se y géne­ro han sido aque­llos en que la calle y la orga­ni­za­ción popu­lar han sido los pro­ta­go­nis­tas.
 3. Enten­de­mos, tam­bién, que pre­sen­tar­se a las elec­cio­nes refuer­za la idea que defien­de que la extre­ma dere­cha se para­rá des­de las ins­ti­tu­cio­nes. Recha­za­mos esto e insis­ti­mos a apos­tar para con­fron­tar su dis­cur­so y prác­ti­ca polí­ti­ca des­de todas las for­mas y fren­tes de lucha nece­sa­rios.
 4. Cues­tio­na­mos la posi­bi­li­dad de blo­quear la legis­la­tu­ra y la capa­ci­dad de inci­den­cia que podría tener una can­di­da­tu­ra rup­tu­ris­ta al Con­gre­so de los Dipu­tados.
 5. Com­par­ti­mos la idea que, muchas veces, es nece­sa­rio tra­ba­jar con el res­to de pue­blos del Esta­do por­que solo si esti­ra­mos des­de todos los rin­co­nes con­se­gui­re­mos ser más fuer­tes. Enten­de­mos que esta volun­tad no tie­ne por qué ser expre­sa­da a tra­vés de can­di­da­tu­ras elec­to­ra­les, sino des­de un tra­ba­jo de base y de autén­ti­ca soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta, que entien­da que los pro­ce­sos de libe­ra­ción de cada pue­blo bene­fi­cian la libe­ra­ción del res­to.
 6. Con­ti­nua­mos apos­tan­do por la orga­ni­za­ción popu­lar, gene­rar con­tra­po­der, man­te­nien­do siem­pre el cen­tro en la calle, tra­ba­jan­do incan­sa­ble­men­te con el movi­mien­to popu­lar para tejer alian­zas que unan todas las luchas. Es des­de aquí don­de logra­re­mos nues­tros obje­ti­vos y des­de don­de aho­ga­re­mos el fas­cis­mo.

Segui­mos tra­ba­jan­do y cons­tru­yen­do Uni­dad Popu­lar. Segui­mos tra­ba­jan­do, cons­cien­tes y orga­ni­za­das.

[CAT]

Con­si­de­ra­cions en rela­ció a la can­di­da­tu­ra Front Repu­bli­cà a les elec­cions gene­rals espan­yo­les

Com és cone­gut la CUP va deci­dir assem­bleà­ria­ment al Con­sell Polí­tic del 10 de març no pre­sen­tar-se a les elec­cions gene­rals a l’Estat espan­yol, des­prés d’un pro­cés de debat i pres­sa de deci­sions amb la mili­tàn­cia. Davant d’aquesta situa­ció Poble Lliu­re ha deci­dit impul­sar una can­di­da­tu­ra aques­tes elec­cions con­jun­ta­ment amb altres agents. En aquest con­text, com a orga­nitza­ció juve­nil de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta, volem tras­lla­dar algu­nes con­si­de­ra­cions com orga­nitza­ció:

 1. Com­par­tim el posi­cio­na­ment de la mili­tàn­cia de la CUP sobre no pre­sen­tar-se als comi­cis i ente­nem que aques­tes deci­sions es van pren­dre en l’espai assem­blea­ri i de repre­sen­ta­ció de la mili­tàn­cia per­ti­nent.
 2. Ente­nem que con­có­rrer a aques­tes elec­cions refo­rça la idea que les con­ques­tes polí­ti­ques i socials s’assoliran mit­ja­nçant les ins­ti­tu­cions, quan aques­tes han mos­trat reite­ra­des vega­des els seus límits i quan s’ha pogut com­pro­var que els moments en què més hem ava­nçat en el nos­tre alli­be­ra­ment com a poble, clas­se i gène­re han estat aquells en què el carrer i l’organització popu­lar han estat els pro­ta­go­nis­tes.
 3. Ente­nem, tam­bé, que pre­sen­tar-se a les elec­cions refo­rça la idea que defen­sa que l’extrema dre­ta s’aturarà des de les ins­ti­tu­cions. Rebut­gem això i insis­tim a apos­tar per con­fron­tar el seu dis­curs i pràc­ti­ca polí­ti­ca des de totes les for­mes i fronts de llui­ta neces­sa­ris.
 4. Qües­tio­nem la pos­si­bi­li­tat de blo­que­jar la legis­la­tu­ra i la capa­ci­tat d’incidència que podria tenir una can­di­da­tu­ra rup­tu­ris­ta al Con­grés dels Dipu­tats.
 5. Com­par­tim la idea que, molts cops, és neces­sa­ri tre­ba­llar amb la res­ta de pobles de l’Estat per­què només si esti­rem des de tots els racons acon­se­gui­rem ser més for­tes. Ente­nem que aques­ta volun­tat no té per què ser expres­sa­da a tra­vés de can­di­da­tu­res elec­to­rals, sinó des d’un tre­ball de base i d’autèntica soli­da­ri­tat inter­na­cio­na­lis­ta, que enten­gui que els pro­ces­sos d’alliberament de cada poble bene­fi­cien l’alliberament de la res­ta.
 6. Con­ti­nuem apos­tant per l’organització popu­lar, gene­rar con­tra­po­der, man­te­nint sem­pre el cen­tre al carrer, tre­ba­llant incan­sa­ble­ment amb el movi­ment popu­lar per tei­xir alian­ces que unei­xin totes les llui­tes. És des d’aquí on asso­li­rem els nos­tres objec­tius i des d’on ofe­ga­rem el fei­xis­me.

Seguim tre­ba­llant i cons­truint Uni­tat Popu­lar. Seguim tre­ba­llant, cons­cients i orga­nitza­des.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: