Maravillas gaztetxearen agiria epaiketen harira /​Comunicado del Gaztetxe Maravillas en relación con los juicios

Deskargak /​Descargas (27 aldiz/​veces)

[PDF] A4
[PDF] A4
[PDF] A5
[PDF] A5
[PDF] Let­ter
[PDF] Letter
[ePub]
[ePub]
[mobi] Kind­le
[mobi] Kindle

[EUS]

MARAVILLAS GAZTETXEA • GUNE SOZIAL AUTOGESTIONATUA

Bi hila­be­te pasa egin dira Mara­vi­llas Gaz­tetxea hus­tu zute­ne­tik ins­pek­zio tek­ni­ko baten aitza­ki­pean. Ez dugu ahaz­tu­ko astee­tan zehar gure auzoak pai­ra­tu­ta­ko oku­pa­zio poli­zia­la zein honen ondo­rioak.

Argi dau­ka­gu zein zen hel­bu­rua; Mara­vi­llas Gaz­tetxea bes­te behin ere era­sotzeaz ez ezik, gure mun­dua uler­tze­ko era hor­ma­tu nahi izan dute. Aste horre­tan, ehun­da­ka izan ziren zau­ri­tu eta iden­ti­fi­ka­tu gaz­tetxea­ren defen­tsan aritzea­ga­tik; bitar­tean, espa­zioa eta proiek­tua sun­tsitzen zute­la­rik.

Proiek­tua gau­zatze­ko era­bil­ga­rri genuen mate­rial oro lapur­tu egin dute; Iru­ñe­rri­ko kolek­ti­bo ezber­di­nek euren proiek­tuak finan­tzatze­ko Herri Den­dan sal­gai jarri­ta­koe­kin bate­ra.

Momen­tuz, daki­gu­nez, 82 lagun dira erre­pre­sio juri­di­koa jaso­ko dute­nak:

35 auzi­pe­ra­tu (7 atxi­lo­tu, bat gar­tze­lan sar­tze­ko arris­kuan). 27 isun­du. Gutxie­nez bes­te 20 isun­duak iza­te­ko arris­kuan.

Maiatza­ren 9an egin­go den epai­ke­ta­re­kin bate­ra, martxoa­ren 11, 12 eta 14an dekla­ratze­ra dei­tuak izan ziren hain­bat per­tso­na. Erre-pre­sio judi­zia­la ez ezik, eko­no­mi­ko­ki era­so­tuak izan gara ere; mo-men­tuz, 100.000 euro­tik gora­ko isu­nen bitar­tez.

Herriak ere eman du eran­tzu­na: taber­na­riek, elkar­teek, auzo­ki-deek… Gaz­tetxea­re­ki­ko elkar­ta­su­na era­kutsi digu­te, kale­ji­re­tan, kon­tzen­tra­zioe­tan, mani­fes­ta­zioe­tan eta bai­ta egu­ne­ro­ko­ta­su-nean ere. Horre­ga­tik orain inoiz baino gehia­go argi dau­ka­gu Iru­ñe­ko Alde Zaha­rrak espa­zio auto­ges­tio­na­tu baten beha­rra dau­ka­la eta ez gai­tuz­te­la gel­di­tu­ko hura lor­tze­ko bidean.

Mara­vi­llas Gaz­tetxea hus­tu iza­nen dute, bai­na orain arte erai­ki-takoa ezin­go dute seku­lan hor­ma­tu.

[ES]

MARAVILLAS GAZTETXEA • GUNE SOZIAL AUTOGESTIONATUA

Han pasa­do dos meses des­de del des­alo­jo del Gaz­tetxe Mara­vi­llas bajo la excu­sa de una ins­pec­ción téc­ni­ca. No hemos olvi­da­do la ocu­pa­ción poli­cial que sufrio el barrio duran­te sema­nas y lo que ello supu­so.

Tene­mos cla­ro cuel era el obje­ti­vo; ade­más de ata­car una vez mes el Gaz­tetxe Mara­vi­llas, tapiar tam­bien nues­tra mane­ra de enten­der el mun­do. Esa sema­na un cen­te­nar de per­so­nas fue­ron heri­das e iden­ti­fi­ca­das por defen­der el Gaz­tetxe, sien­do des­trui­do el espa­cio al mis­mo tiem­po.

Nos han roba­do todo mate­rial que nos per­mi­tía cons­truir y lle­nar de vida el pro­yec­to, jun­to con los mate­ria­les que dife­ren­tes colec­ti­vos del barrio pusie­ron en la Herri den­da para poder finan­ciar sus pro­yec­tos.

Por lo que de momen­to sabe­mos, 82 per­so­nas serán repri­mi­das juri­di­ca­men­te:

35 encau­sa­das (7 dete­ni­das, una con ries­go de cár­cel). 27 mul­ta­das. Por lo menos 20 per­so­nas más con ries­go de ser mul­ta­das.

Jun­to al jui­cio que se cele­bra­rá el 9 de mayo, los dias 11, 12 y 14 de mar­zo varias per­so­nas fue­ron lla­ma­das a decla­rar. Ade­más de la repre­sión judi­cial, hemos sido ata­ca­das eco­ner­ni­ca­men­te; con mul­tas, por aho­ra, de mes de 100.000€.

Han pasa­do dos meses, y tal y como lo hemos cono­ci­do duran­te mas de 20 años, el Pala­cio Mar­qués de Roza­le­jo, hoy no es mas que un edi­fi­cio des­trui­do, gris y vacio para el barrio.

El pue­blo tam­bién ha res­pon­di­do: los comer­cios, las veci­nas, las aso­cia­cio­nes… nos han demos­tra­do soli­da­ri­dad con el Gaz­tetxe el dia a dia como en kale­ji­ras, con­cen­tra­cio­nes, mani­fes­ta­cio­nes…

Por todo ello, tene­mos muy cla­ro que Alde Zaha­rra nece­si­ta un espa­cio auto­ges­tio­na­do y que nada nos va a parar. Habran des­alo­ja­do el Gaz­tetxe Mara­vi­llas, pero nun­ca podran tapiar lo cons­trui­do.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: