Apirilaren 28an eta maiatzaren 26an burutu behar diren hauteskundeen aurrean herri adierazpena abstetzio aktiboaren alde /​Manifiesto popular a favor de la abstención activa en las citas electorales del 28 de abril y el 26 de mayo

Deskargak /​Descargas (41 aldiz/​veces)

auzolana_adierazpena.pdf
auzolana_adierazpena.pdf

[EUS]

Aur­ten­go uda­be­rrian, Espai­nia­ko esta­tua­ren men­pe dagoen Eus­kal Herri­ko alde hone­tan, hain­bat hau­tes­kun­de deial­di badi­tu­gu. Alde bate­tik, Maiatza­ren 26a dugu (Udal- eta Foru-Hau­tes­kun­deak, Euro­par Par­la­men­tua hau­tatze­koe­kin bate­ra) eta, bes­te­tik, Espai­nia­ko hau­tes­kun­de oro­ko­rrak, Api­ri­lak 28.

Deial­di hauen tes­tuin­gu­ru­ko ezau­ga­rri nagu­sia Espai­nia­ko esta­tuak jasa­ten dituen kon­trae­sa­nen eta kri­sien area­gotzea dugu. Izan ere, infor­ma­zio asko­ren ara­be­ra, 2007-ko kri­sial­dia­ren berres­ku­ra­pe­nak, lan­gi­le-kla­seen kon­tu­ra ete­kin han­diak eka­rri due­nak, bere muga jo du eta bada­to­rre­la bes­te kri­si bat. Area­go, hain da ahu­la haz­kun­dea ezen esan ahal bai­ta atze­ra­pen eko­no­mi­koa­ren egoe­ra batean bagau­de­la. Itxu­raz­ko berres­ku­ra­pen honek lan­gi­leen esplo­ta­zioa han­ditzea, ema­ku­me lan­gi­lee­na batez ere, ban­ketxeen zorra zor publi­ko bila­katzea, pen­tsioen eta zer­bitzu publi­koen murriz­ke­tak eta etxe­ga­betzeak oina­rri izan ditue­nak ez du eka­rri haz­kun­de sen­do bat. Aitzi­tik, Esta­tu Espai­no­la­ren eko­no­mia mun­du­ko zor­tzi­ga­rre­na iza­te­tik hama­lau­ga­rre­na iza­te­ra pasa­tu da. Eta, azke­nik, zorra­ren kon­trol gabe­ko haz­kun­deak hurren­go kri­si eko­no­mi­koa­ren eto­rre­ra azkar­tu­ko du.

Kri­si eko­lo­gi­koa eta ener­ge­ti­koa gero eta nabar­me­na­goak zaiz­ki­gu. Azken lau urteak beroe­nak izan dire­la­rik, erre­gis­troak dau­de­ne­tik. Kapi­ta­lis­tak saiatzen ari dira gero eta urria­goak diren natu­ra-balia­bi­deak pilatzen eta haien esku­ra­ga­rri­ta­su­na ziur­tatzen, etor­ki­zu­ne­ko eska­siei begi­ra. Gerra-Dan­bo­rren hotsak inpe­ria­lis­mo yan­kiak balia­bi­de estra­te­gi­koak kon­tro­latze­ko boron­da­tea ira­gar­tzen dute, Vene­zue­la asken asteo­tan leku­ko. Hau guz­tia Euro­par Bata­su­na­ren onar­pe­na­re­kin. Zeren eta Esta­tu Batue­kin kon­trae­sa­nak izan arren, ez bai­ta poli­ti­ka inde­pen­den­te aurre­ra era­ma­te­ko, haie­ki­ko, NATO­ren bidez, duen men­pe­ko­ta­su­na­re­kin.

Bur­ge­sia nagu­siak errea­li­ta­te emer­gen­teen aurrean bere posi­zio men­pe­ratzai­lea­ri eus­te­ko ba ditu zail­ta­sun han­diak ere. Bai eta errea­li­ta­te horiek kudeatze­ko ere. Honek guz­tiak aipa­tu­ta­ko nagu­si­ta­sun horren kri­sia eka­rri du. Eta bera­re­kin lotu­ta gas­tu mili­ta­rrak han­ditzea­ren eskae­ra, zei­nek modu arti­fi­zia­lean eko­no­mia­ren martxan man­ten­tzeaz gain, kri­sial­di­tik irtee­ra mili­ta­rra pres­tatzen dute.

Espai­nia­ko esta­tu­ko kri­si poli­ti­koa hau­tes­kun­de-perio­do hone­tan gera­tu da nabar­men, Pedro San­che­zek bere aurre­kon­tuak onar­tze­ko behar zuen babe­sa, postua­ri eutsi ahal­bi­de­ra­tu­ko zue­na, ez lor­tzean. Honen piz­ga­rria nazio-ara­zoa kudeatze­ko gai­ta­sun eza izan dela­rik. Indar kata­la­ne­kin nego­ziatzea­ri uko egi­tea eta pro­cés dela­koa­ren aur­ka­ko epai­ke­ta inda­rrean man­ten­tzea, hain zuzen ere. Hau­xe da gora­go aipa­tu dire­ne­kin bate­ra Espai­nia­ko esta­tu­ko bes­te kri­si-era­gi­le bat, 78ko Erre­gi­me­na kin­ka larrian jarri due­na. Monar­kak edo­ta ezke­rre­ko eta eskui­ne­ko popu­lis­moek esta­tua­ren berritze pro­ze­su bati ezin eki­tea­ga­tik, age­rian utzi due­na Espai­nia den herrien espetxea, haren men­pe dau­den herri-kla­se guz­tiak zapal­tzen eta esplo­tatzen ditue­na.

Espai­nia­ko esta­tua­ren era­ba­te­ko porro­ta saihes­te­ko esta­ta­lis­moak (PP, PSOE, Pode­mos…) bul­tzatzen dituen irten­bi­de guz­tiek esta­tu-bote­rea­ren indar­tzea dute xede. Supo­satzen due­na auke­ra fun­da­men­ta­lis­te­na eta zen­tra­lis­te­na indar­tzea ere bai. Alde bate­tik, PSOE-k, herri-borro­ken gora­ka­da gel­dia­raz­te­ko bere misioa bete ondo­ren gain­behe­ra doan sozial­de­mo­kra­zia­ren oinor­de­ko nagu­si horrek, sis­te­ma sal­ba­tu nahi du, bere esen­tzia kon­tser­ba­tuz. Bes­te­tik, Pode­mos-ek bene­tan arti­ku­latzen ez duen fede­ra­lis­moaz min­tzo da. Nazio Zapal­duen ara­zoa­ri hel­tze­ko eta gero eta pobre­tua­goak dau­den herri-kla­seei auke­ra bat eskain­tze­ko haien gai­ta­sun-ezak lagun­du dute faxis­mo eta neo-faxis­moa­ren berri­ro ager­tzen. Eskui­nean, berriz, badau­de esta­tua berritzea­ri buruz­ko kon­trae­sa­nak, ere­du fran­kis­ta baten barruan. Horiek, bai­na, ñabar­du­rak baino ez dira. Nork gorro­tatzen dituen eus­kal­du­nak eta katalanak,nor den homo­fo­boe­na, miso­gi­noe­na etab. Vox eta Ciu­da­da­nos alder­dien ager­pe­na­ren era­gi­na ez da horren­bes­te eskui­na zatitzea eta, ondo­rioz, ahul­tzea, pano­ra­ma poli­ti­koan modu berrie­tan esku har­tzea bai­zik. Faxis­moa eta Neo Faxis­moa­ren berri­ro ager­tzeak kri­sia­ren ultra eskui­ne­ko kon­pon­bi­dea­ren ideia indar­tu dute, sal­da beroa baino eskain­tzen ez duen ezker baten aurrean.

EAJ-k (bai eta Geroa Bai bere sukur­tsa­lak ere) sumatzen ditu orain­dik urrun ikus­ten diren arris­kuak eta hain­bat mer­ka­tu ez gal­tze­ko zein bere ira­ba­ziei eus­te­ko behar duen Esta­tuan mugitzen diren joe­ra zen­tri­pe­tuez jabetzen da. Honen aurrean EAJ-k beti auke­ra­tu­ko dituen gehien kome­ni zaiz­kion itu­nak, PSOE habetze­ko, sis­te­ma zalan­tzan jarri­ko e z duen erre­for­ma­ren bera­re­kin ados­te­ko eta herri kata­la­na­ren inde­pen­den­tzia gina itzal­tzen lagun­tze­ko. Eus­kal Herrian ondo eza­gutzen dugun jarre­ra. Izan ere, EAJ-ren bel­du­rrik han­die­na sozia­lis­mo­rantz abia dai­te­keen inde­pen­den­tzia da.

EH Bil­du, bere alde­tik, ezker aber­tza­lea­ren estra­te­gia alda­ke­ta­ren ondo­rioz, gotor­tu da ins­ti­tu­zioe­tan par­te har­tze­ko alde­ko apus­tuan, esta­tua «demo­kra­ti­zatze­ko» bide gisa. Une hone­tan Orain Erre­pu­bli­kak koa­li­zioan mur­gil­du­ta aur­kitzen da, Madri­len PSOE­ren gober­nu «aurre­ra­koi» baten alde­ko apus­tu egi­nez. Nahiz eta alder­di honek Eus­kal Herria­ren exis­ten­tzia bera ukatu,155 babes­tu, eta bere esen­tzia galo­soa, sakon espa­ño­lis­ta, erre­ge­za­le eta libe­ra­la eko­no­mia-arloan, man­ten­du.

Honen guz­tia­ren hel­bu­rua Eus­kal Herria Esta­tua­re­ki­ko izan­go bide duen lotu­ra nego­ziatzea da. Sor­tu­ren estra­te­gia poli­ti­koa ardu­ra­du­nak El Dia­rio Vas­co egun­ka­riak argi­ta­ra­tu­ta­ko elka­rriz­ke­ta batean adie­ra­zi zue­nez, EAE-aren­tzat haien hel­bu­rua da bete ez zen Ger­ni­ka­ko Esta­tu­tua­ren berritze bat, eus­kal nazio-errea­li­ta­tea­ren eta era­ba­kitze­ko esku­bi­dea­ren aipa­me­na­re­kin bai­na hauek ukatzen dituen Espai­nia­ko kons­ti­tu­zioa­ren barruan, EAJ-aren segi­dis­tak bila­katzen horre­la. Nafa­rroa­ren­tzat, berriz, alda­ke­tan jarraitzea­ren alde­ko apus­tua egi­ten dute. Hego Eus­kal Herri­ko zatitzea gain­ditze­ko aurre­ra­pau­so­rik eka­rri ez duen alda­ke­ta. Geroa Bai indar­tu due­na herri mugi­men­dua­ren adie­raz­pen anitzak jazar­tze eta erre­pri­mitzea­ren kos­tu­ra. Herri Mugi­men­dua­ren sek­to­re horiek ebo­lu­zio hone­kin euren atse­ka­bea ager­tu arren.

Trump-ari bida­li­ta­ko zorio­nak eta indar erre­pre­si­boei 2017-ko Bar­tze­lo­na­ko aten­ta­tuen aurrean euren jokae­ra­ga­tik ebo­lu­zio estra­te­gi­ko honen par­tea ere badi­ra. Hala nola amnis­tia beza­la­ko erre­kla­ma­zio his­to­ri­koak albo­ratzea, pre­so poli­ti­koen «bir­so­zia­li­zatzea» bul­tzatze­ko, herri mugi­men­du lan ins­ti­tu­zio­na­len men­pe jar­tzea, hura indar­ga­betze­ko kasu batzue­tan; esa­te­ra­ko, ESAIT edo orain dela gutxia­go Inde­pen­den­tis­tak edo Gure Esku Dago, ins­ti­tu­zioen nor­mal­du­ta­ko par­te har­tzea­ri lehen­ta­su­na ema­tea­ga­tik.

Hurren­go hau­tes­kun­deen tes­tuin­gu­rua­ri egin­da­ko erre­pa­so labur hau beha­rrez­koa da, herri-mugi­men­duak eta inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde anto­la­tu­ta­ko sek­to­reek hura ondo uler­tze­ko. Hau­tes­kun­de une hau da gure herria men­pe­ratzen duten ins­ti­tu­zio bur­ge­se­tan errea­li­ta­te poli­ti­koa­re­ki­ko alie­na­zio­rik han­die­ne­koa da. Poli­ti­ka bila­ka­tu bai­ta boto-emai­leen mer­ka­tuan are­rioak baino hobea iza­tea juku­trie­tan, edo­zein pre­zio­tan ira­baz­tea hel­bu­ru. Ezker Aber­tza­le Ofi­zia­lak alie­na­zio hau area­gotzen, zeren eta esplo­ta­zio eta zapal­kun­tza­ren errea­li­ta­tea age­rian uztea­ren ordez, sis­te­ma legi­ti­matzen bai­tu, hau demo­kra­ti­zatze­ko eta gozoa­go bila­katze­ko pro­me­sak egi­nez. Zen­tzu hone­tan ofi­zia­lis­moak era­sotze die eus­kal pro­ze­su iraul­tzai­lea ber­piz­te­ko xede anto­latzen eta lan egi­ten hasi diren sek­to­reei, azken hone­tan ger­ta­tu dena­ren eta, zehaz­kia­go, estra­te­gia-alda­ke­ta­ren ondo­rioak dire­nak. Era­so hone­tan bere­ga­natzen dute Mar­ga­ret Tat­cher-ek sor­tu­ta­ko TINA (The­re is no alter­na­ti­ve, ez dago auke­ra­rik). Hau da, ez dago bes­te irten­bi­de­rik demo­kra­zia bur­ge­sa erre­for­matzea baino. Hau baino gehia­go ez dugu posi­ble. Kan­po geratzen dena faxis­mo­ra buel­tatzea­ren, erre­pre­sioa­ren eta derro­ta saihes­te­zi­na­ren eran­tzu­lea izan­go da.

Gure ustez, herri-mugi­men­duak eta mili­tan­te iraul­tzai­leek hau­tes­kun­de-une hau pro­ze­su iraul­tzai­lea­ren bes­te edo­zein une bat beza­la. Argi edu­kiz ins­ti­tu­zio-fron­tea bes­te borro­ka-fron­te bat baino ez dela eta, ondo­rioz, azter­tu behar da une poli­ti­koa­ren, indar-korre­la­zioa­ren , mugi­men­dua­ren gara­pen mai­la­ren eta haren bar­ne kon­trae­sa­nen ara­be­ra. Pen­tsatzen dugu, bes­tal­de, ildo poli­ti­ko elek­to­ra­lak ildo poli­ti­ko oro­ko­rra­ren atal bat izan behar due­la, eta ez alde­ran­tziz. Ezker Aber­tza­leak, bere his­to­rian zehar, iriz­pi­de hauek era­bi­li ditu hau­tes­kun­de-deial­di ezber­di­nen aurrean bere era­ba­kia har­tze­ko: par­te har­tze­rik ez, par­te har­tzea hau­tes­kun­dee­tan bai­na ez hauei zego­kien ins­ti­tu­zioan, par­te har­tzea akti­boa ins­ti­tu­zioa­ren kla­se-izae­ra zapal­tzai­lea age­rian uzte­ko, par­te har­tze matxino eta intsu­mi­soa lege­ga­betzen garaian… Par­te Har­tzea ez zen lehen­ta­su­na, bere lotu­ra borro­ken zikloa­re­kin eta gai­non­tze­ko fron­te­ta­ko jar­due­re­kin, une ego­kian guz­tiok bate­ra kol­patzea hel­bu­ru. Ins­ti­tu­zioe­tan par­te har­tzeak herri- eta lan­gi­le-borro­ka­ren adie­raz­pe­na izan behar du (Rosa Luxem­burg-ek zioe­nez, «bere bio­len­tzia­ren adie­raz­pen bat») hura ez geratze­ko harra­pa­tu­ta par­la­men­ta­ris­mo bur­ge­sa­ren (eta espai­no­la­ren, gure kasuan) tran­pe­tan.

Euren burua iraul­tzai­leen­tzat zeu­ka­ten inda­rrek egin­da­ko estra­te­gia alda­ke­tak eka­rri du beraiek erre­for­mis­moa eta auto­no­mis­moa lehe­nes­tea eta euren onda­re poli­ti­ko eta his­to­ri­ko guz­tia bur­ge­sia­re­ki­ko itu­nak lor­tze­ko zer­bitzuan jar­tzea. Ez dugu uste, beraz, aipa­tu­ta­ko indar horiek Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren hel­bu­ruak lor­tze­ko tres­nak izan zitez­kee­nik. Era berean, par­la­men­ta­ris­moan buru­tu­ta­ko edo­zein esku har­tzeak argi izan behar ditu haren mugak. Bere­zi­ki faxis­moa gel­ditze­ko gai­ta­sun eza, ez bai­ta­go mun­du zaba­lean hori lor­tu duen par­la­men­tu­rik. Aitzi­tik, herri kon­tzien­te eta anto­la­tua, fron­te guz­tie­tan borro­katzen, da hura gel­ditze­ko gau­za.

Egun, aska­pen nazio­na­lean eta sozia­lean lagun­ga­rri izan lite­keen esku har­tze ins­ti­tu­zio­na­la aurre­ra era­ma­te­ko tres­na­rik ez dugu. Par­te Har­tze ez kri­ti­koak ez du age­rian jar­tzen ins­ti­tu­zioa­ren bene­ta­ko izae­ra zapal­tzai­lea. Par­te har­tze otzan eta kola­bo­ra­zio­nis­tak ez die eka­rri­ko herri-kla­seen bizi bal­din­tzei ez eta pro­ze­su iraul­tzai­lea­ri aurre­ra­pe­nik. Horre­ga­tik abs­ten­tzio akti­boa pro­po­satzen dugu. Egun­go tes­tuin­gu­ruan esku har­tze­ko era ego­kia dela­koan. Hone­la sala­tu­ko ditu­gu gure herrial­dea oku­patzen duten ins­ti­tu­zio arrotzak eta hauek babes­ten indar poli­ti­koak. Bai eta esta­tuen kola­bo­ra­zio­nis­tak diren EAE-ko eta NAF-eko bur­ge­siak ere. Eta, azke­nik, erre­for­mis­moak egin­da­ko lana, sis­te­ma erre­for­matze­ko gau­za beza­la aur­kez­ten due­na eta, beraz, legi­ti­matzen due­na eta desitxu­ra­tu egi­ten du herri-borro­kak.

Gure deia da herri lan­gi­lea­ren par­te har­tze akti­boa­ren, kon­tzien­tzia har­tzea­ren eta akti­ba­zioa­ren alde­koa da. Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa­ren alde­koa. Erre­pu­bli­ka Sozia­lis­ta erai­kitze­koa­ren alde­koa. Eus­kal Iraul­tza­ren alde­koa. Egoe­ra bakoitzean ego­kiak diren armak era­bi­liz, fron­te guz­tie­tan borro­ka­ren alde­koa.

Auzo­la­na

Eus­kal Herrian, 2019ko api­ri­la­ren 2an

[ES]

En este 2019 tene­mos por delan­te una pri­ma­ve­ra mar­ca­da por varias citas elec­to­ra­les en la par­te de Eus­kal Herria bajo domi­na­ción del Esta­do espa­ñol. Las elec­cio­nes muni­ci­pa­les, fora­les, al par­la­men­to nava­rro y euro­peas el 26 de mayo, a las que en el últi­mo momen­to se han suma­do las elec­cio­nes gene­ra­les espa­ño­las el 28 de abril.

Estas con­vo­ca­to­rias elec­to­ra­les se pro­du­cen en un con­tex­to de agu­di­za­ción de las con­tra­dic­cio­nes y de las cri­sis den­tro del Esta­do espa­ñol. Son ya bas­tan­tes las infor­ma­cio­nes que augu­ran que la recu­pe­ra­ción de la cri­sis de 2007, que ha posi­bi­li­ta­do la obten­ción de enor­mes bene­fi­cios a cos­ta de las cla­ses tra­ba­ja­do­ras, ha lle­ga­do al lími­te y que se apro­xi­ma una nue­va cri­sis eco­nó­mi­ca, con un nivel de cre­ci­mien­to tan bajo que ya se pue­de hablar de que esta­ría­mos en una eta­pa regre­si­va en lo eco­nó­mi­co. El aumen­to de explo­ta­ción de los tra­ba­ja­do­res, espe­cial­men­te de las muje­res tra­ba­ja­do­ras, los recor­tes con­ti­nuos que han engor­da­do los bene­fi­cios, el tras­pa­so de la deu­da ban­ca­ria a las cuen­tas publi­cas, los recor­tes de pen­sio­nes, edu­ca­ción, desahu­cios… que han posi­bi­li­ta­do en el Esta­do espa­ñol esta apa­ren­te recu­pe­ra­ción no per­mi­te que haya más cre­ci­mien­to, des­cen­dien­do de ser la octa­va eco­no­mía mun­dial a ser la 14 y esa ten­den­cia se agu­di­za­rá. El aumen­to incon­tro­la­do de la deu­da mun­dial no hace más que ace­le­rar la ges­ta­ción de la pró­xi­ma cri­sis eco­nó­mi­ca.

La cri­sis eco­ló­gi­ca y ener­gé­ti­ca se han hecho cada vez más evi­den­tes, habien­do sido los últi­mos cua­tro años los más cáli­dos des­de que hay regis­tros. Ante los cada vez más esca­sos recur­sos, el capi­ta­lis­mo actúa para poder aca­pa­rar y ase­gu­rar­se estos recur­sos de cara a afron­tar su esca­sez futu­ra. Tam­bo­res de gue­rra se oyen por par­te del impe­ria­lis­mo como, por ejem­plo, estas las últi­mas sema­nas en Vene­zue­la y en otros paí­ses con el obje­ti­vo de con­tro­lar los recur­sos estra­té­gi­cos que per­mi­tan al impe­ria­lis­mo esta­dou­ni­den­se per­pe­tuar­se con la aquies­cen­cia de una Unión Euro­pea depen­dien­te a tra­vés de la OTAN e inca­paz de lle­var una polí­ti­ca inde­pen­dien­te, aun­que no sin con­tra­dic­cio­nes.

La bur­gue­sía domi­nan­te, en la situa­ción actual, tam­bién tie­ne muchas difi­cul­ta­des en un pro­ble­ma de direc­ción para per­pe­tuar­se ante las reali­da­des emer­gen­tes de Chi­na, Rusia… y la inca­pa­ci­dad de ges­tio­nar las cri­sis cita­das, lo que hace que su pro­pio mode­lo entre en cri­sis. Uni­do a todo esto tene­mos el aumen­to del mili­ta­ris­mo y la exi­gen­cia del aumen­to de los gas­tos mili­ta­res que, a par­te de man­te­ner una eco­no­mía que cre­ce arti­fi­cial­men­te, atis­ba la sali­da mili­tar a las cri­sis en mar­cha.

En el Esta­do espa­ñol la cri­sis polí­ti­ca apa­re­ce en pleno apo­geo en este perio­do elec­to­ral al no haber con­se­gui­do el eje­cu­ti­vo de Pedro San­chez los apo­yos nece­sa­rios para poder apro­bar los pre­su­pues­tos que le hubie­ran per­mi­ti­do per­pe­tuar­se. El moti­vo des­en­ca­de­nan­te ha sido la inca­pa­ci­dad de ges­tio­nar la cues­tión nacio­nal, negán­do­se a nego­ciar con las fuer­zas cata­la­nas y man­te­nien­do acti­vo el jui­cio con­tra el pro­cés. Este es uno de los fac­to­res, jun­to a los efec­tos de los ya cita­dos, que hacen que el mode­lo de Esta­do capi­ta­lis­ta espa­ñol entre en una ver­da­de­ra cri­sis que supera al lla­ma­do «régi­men del 78», al no haber sido capaz de arti­cu­lar ni con la figu­ra del monar­ca ni con los popu­lis­mos de izquier­da o dere­cha una rege­ne­ra­ción esta­tal, que­dan­do a la vis­ta la cár­cel de pue­blos que explo­ta y opri­me a todas las cla­ses popu­la­res bajo sus domi­nios.

Todas las sali­das por las que apues­ta el esta­ta­lis­mo (PP, PSOE, Pode­mos…), para no aca­bar sien­do un pro­yec­to falli­do, pasan por afian­zar el Esta­do espa­ñol, apa­re­cien­do con espe­cial viru­len­cia la opcio­nes más fun­da­men­ta­lis­tas y cen­tra­li­za­do­ras. Por un lado el PSOE, prin­ci­pal here­de­ro de una social­de­mo­cra­cia en pleno retro­ce­so al haber cum­pli­do ya su fun­ción de impe­dir el ascen­so de las luchas popu­la­res, que quie­re sal­var el sis­te­ma actual man­te­nien­do­lo en su esen­cia. Por otro, Pode­mos que habla de un fede­ra­lis­mo que no arti­cu­la real­men­te. Sus inca­pa­ci­da­des de afron­tar la cues­tión de las nacio­nes opri­mi­das uni­da a la inca­pa­ci­dad de ofre­cer una alter­na­ti­va a las cla­ses popu­la­res, cada vez más empo­bre­ci­das, ha favo­re­ci­do la reapa­ri­ción del fas­cis­mo y del neo­fas­cis­mo. En la dere­cha se dan con­tra­dic­cio­nes res­pec­to a cómo rege­ne­rar el Esta­do con un mode­lo fran­quis­ta que se dife­ren­cia solo en mati­ces car­ga­do de un espe­cial odio homó­fo­bo, machis­ta, misó­gino, anti­vas­co, anti­ca­ta­lán… la apa­ri­ción de Ciu­da­da­nos y Vox, hoy por hoy, más que divi­dir a la dere­cha debi­li­tán­do­la le per­mi­te inter­ve­nir en el pano­ra­ma polí­ti­co de nue­vas mane­ras, con la reapa­ri­ción del fas­cis­mo y del neo­fas­cis­mo como hemos cita­do ante­rior­men­te, refor­zan­do la idea de una sali­da a la cri­sis por la ultra­de­re­cha mien­tras la izquier­da no ofre­ce más que paños calien­tes.

El PNV (y su sucur­sal Geroa Bai) ve los peli­gros que se atis­ban en el hori­zon­te y es cons­cien­te de las ten­den­cias cen­trí­pe­tas en un Esta­do que nece­si­ta, para poder man­te­ner sus bene­fi­cios, acce­der a diver­sos mer­ca­dos. Ante esta situa­ción, el PNV siem­pre se mue­ve en los pac­tos que mejor le con­ven­gan para apun­ta­lar a un PSOE con el que poder pac­tar algu­na refor­ma que no pon­ga en duda el sis­te­ma, sien­do un acti­vo en con­tra del pue­blo cata­lán en sus ansias de inde­pen­den­cia, acti­tud que ya cono­ce­mos bien en Eus­kal Herria, don­de lo que más teme es que se lle­gue a una inde­pen­den­cia que avan­ce hacia el socia­lis­mo.

En cuan­to a EH Bil­du, debi­do al cam­bio de estra­te­gia de la izquier­da aber­tza­le, se encuen­tra enro­ca­do en su apues­ta por la par­ti­ci­pa­ción ins­ti­tu­cio­nal como vía para una «demo­cra­ti­za­ción» del Esta­do, se encuen­tra inmer­so en la coa­li­ción Orain Erre­pu­bli­kak, apos­tan­do por un gobierno «pro­gre­sis­ta» del PSOE en Madrid, aun­que este nie­gue la exis­ten­cia de Eus­kal Herria, haya apo­ya­do el 155 y man­ten­ga su esen­cia galo­sa, pro­fun­da­men­te espa­ño­lis­ta, monár­qui­ca y libe­ral en lo eco­nó­mi­co. Esto lo hace, EH Bil­du, con la espe­ran­za de poder nego­ciar algún tipo de enca­je de Eus­kal Herria en el Esta­do, tal como decla­ró el res­pon­sa­ble de estra­te­gia polí­ti­ca de Sor­tu en una entre­vis­ta en el Dia­rio Vas­co: para la CAV apues­tan por una reedi­ción del incum­pli­do esta­tu­to de Ger­ni­ka, con alu­sio­nes a la reali­dad nacio­nal vas­ca y a sus dere­chos a deci­dir pero den­tro de la cons­ti­tu­ción espa­ño­la, que a su vez los nie­ga con­vir­tién­do­los en segui­dis­tas del PNV; y en Nafa­rroa apues­ta por la con­ti­nua­ción de un cam­bio que no ha avan­za­do en supe­rar la par­ti­ción del sur de Eus­kal Herria, afian­zan­do a Geroa Bai a cos­ta de repri­mir y per­se­guir las expre­sio­nes del movi­mien­to popu­lar que mues­tran su des­con­ten­to por la deri­va toma­da. Esta deri­va estra­té­gi­ca va acom­pa­ña­da de feli­ci­ta­cio­nes a Trump en su toma de pose­sión, a las fuer­zas repre­si­vas espa­ño­las por su actua­ción en los aten­ta­dos de Bar­ce­lo­na de 2017… aban­do­nan­do, para­le­la­men­te, reivin­di­ca­cio­nes his­tó­ri­cas como la amnis­tía, apos­tan­do por la rein­ser­ción, subor­di­nan­do el movi­mien­to popu­lar a la vía ins­ti­tu­cio­nal, lle­gan­do a des­ac­ti­var­lo como, por ejem­plo, ESAIT o los más recien­tes de Inde­pen­den­tis­tak o Gure Esku Dago! para prio­ri­zar su par­ti­ci­pa­ción nor­ma­li­za­da en las ins­ti­tu­cio­nes.

Este some­ro repa­so del con­tex­to en el que se desa­rro­llan estas elec­cio­nes es nece­sa­rio para poder abor­dar el con­tex­to elec­to­ral des­de el movi­mien­to popu­lar y des­de los sec­to­res orga­ni­za­dos por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo. El momen­to elec­to­ral es pre­ci­sa­men­te en las ins­ti­tu­cio­nes bur­gue­sas que domi­nan nues­tro país el de mayor alie­na­ción res­pec­to a la reali­dad polí­ti­ca, con­ver­ti­da en el arte de enga­ñar mejor que el con­tra­rio en el mer­ca­do de votan­tes con el obje­ti­vo de ganar a cual­quier pre­cio. Esta alie­na­ción es aun mayor con una izquier­da aber­tza­le ofi­cial que en vez de des­ta­par la reali­dad de la opre­sión y la explo­ta­ción, legi­ti­ma el sis­te­ma con pro­me­sas de demo­cra­ti­zar­lo y endul­zar­lo. En este sen­ti­do el ofi­cia­lis­mo denun­cia los sec­to­res que, ante el cada vez mayor des­con­ten­to con el deve­nir de los acon­te­ci­mien­tos y con el cam­bio de estra­te­gia en con­cre­to, se orga­ni­zan y comien­zan a tra­ba­jar en cla­ves que pue­dan reac­ti­var el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio vas­co, lle­gan­do a asu­mir la doc­tri­na TINA crea­da por Mar­ga­ret Tat­cher (The­re is no alter­na­ti­ve, no hay nin­gu­na alter­na­ti­va) que defien­de que no hay más sali­da que la de refor­mar la demo­cra­cia bur­gue­sa edul­co­rán­do­la y que solo ellos son capa­ces de hacer­lo. Que eso es a lo más que se pue­de aspi­rar. Quien se que­de fue­ra será res­pon­sa­ble de la vuel­ta del fas­cis­mo, de la repre­sión y de la nece­sa­ria derro­ta.

Pen­sa­mos que el movi­mien­to popu­lar y la mili­tan­cia revo­lu­cio­na­ria ha de afron­tar este momen­to elec­to­ral como uno más en el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio de libe­ra­ción y que el fren­te ins­ti­tu­cio­nal es otro de los fren­tes de inter­ven­ción en la lucha, por lo tan­to va uni­do al momen­to polí­ti­co, a la corre­la­ción de fuer­zas, al pro­pio desa­rro­llo del movi­mien­to y a las pro­pias con­tra­dic­cio­nes. Enten­de­mos a su vez que la línea polí­ti­ca elec­to­ral ha de ser a su vez una exten­sión de la línea polí­ti­ca gene­ral y no al revés. His­tó­ri­ca­men­te la Izquier­da Aber­tza­le ha deci­di­do ante cada cita elec­to­ral con estos cri­te­rios, optan­do algu­nas veces por la no par­ti­ci­pa­ción, otras por la par­ti­ci­pa­ción elec­to­ral pero no ins­ti­tu­cio­nal, otras por la par­ti­ci­pa­ción acti­va en la ins­ti­tu­ción para reve­lar su carác­ter opre­sor y de cla­se… lle­gan­do a la par­ti­ci­pa­ción insu­mi­sa y rebel­de en las épo­cas de ile­ga­li­za­ción. No se prio­ri­za­ba esa par­ti­ci­pa­ción si no iba en con­so­nan­cia con el ciclo de lucha y el res­to de inter­ven­cio­nes en el res­to de fren­tes, para en el momen­to opor­tuno gol­pear jun­tos. La par­ti­ci­pa­ción ins­ti­tu­cio­nal ha de ser una expre­sión de la lucha popu­lar y del pro­le­ta­ria­do (como decía Rosa Luxem­burg «una expre­sión de su vio­len­cia») para que esta no que­de atra­pa­da en las tram­pas del par­la­men­ta­ris­mo bur­gués (y espa­ñol en este caso).

Debi­do al cam­bio de estra­te­gia lle­va­do a cabo por par­te de fuer­zas que en otros momen­tos se defi­nían como revo­lu­cio­na­rias y que aho­ra prio­ri­zan el refor­mis­mo y el auto­no­mis­mo, apos­tan­do con todo su baga­je polí­ti­co e his­tó­ri­co a rea­li­zar pac­tos con la bur­gue­sía, afir­ma­mos que no pen­sa­mos que dichas fuer­zas pue­dan ser una herra­mien­ta que sir­va a los fines del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co y que por lo tan­to no han de con­tar con nues­tro apo­yo. Igual­men­te cual­quier par­ti­ci­pa­ción en el par­la­men­te­ris­mo ha de ser cons­cien­te de sus lími­tes, de su inca­pa­ci­dad de ser útil para la trans­for­ma­ción social en los pun­tos impor­tan­tes y su inca­pa­ci­dad para parar el fas­cis­mo (cosa que nin­gún par­la­men­to ha con­se­gui­do) si no es que el pue­blo orga­ni­za­do y cons­cien­te esté luchan­do en todos los fren­tes.

A día de hoy no con­ta­mos con nin­gu­na herra­mien­ta para hacer una inter­ven­ción ins­ti­tu­cio­nal que pue­da ayu­dar en la lucha por la libe­ra­ción nacio­nal y social, la par­ti­ci­pa­ción acrí­ti­ca no reve­la la ver­da­de­ra natu­ra­le­za opre­so­ra de la ins­ti­tu­ción y la par­ti­ci­pa­ción sumi­sa y cola­bo­ra­do­ra no trae como resul­ta­do avan­ces ni en las con­di­cio­nes de vida de las cla­ses popu­la­res ni en el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio, por lo que a nivel elec­to­ral apos­ta­mos por la abs­ten­ción acti­va como for­ma de inter­ven­ción en el con­tex­to actual, denun­cian­do la fal­ta de legi­ti­mi­dad de las ins­ti­tu­cio­nes que ocu­pan nues­tro país y las fuer­zas polí­ti­cas que las apo­yan, denun­cian­do tam­bién la labor de las fuer­zas de la bur­gue­sía vas­ca y nava­rra que cola­bo­ran con estos Esta­dos y la labor del refor­mis­mo pre­sen­tan­do al sis­te­ma como refor­ma­ble, por lo que lo legi­ti­ma, des­vir­tuan­do, por ello, las luchas popu­la­res.

Apos­ta­mos por prio­ri­zar la cons­truc­ción del inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio como úni­co pro­yec­to que pue­de mejo­rar la vida de las cla­ses tra­ba­ja­do­ras, ase­gu­rar la super­vi­ven­cia del pue­blo vas­co y su idio­ma, prac­ti­car una vida eco­ló­gi­ca­men­te sos­te­ni­ble y apor­tar a la libe­ra­ción de la huma­ni­dad opri­mi­da y explo­ta­da en el que la mujer lle­gue a su ver­da­de­ra eman­ci­pa­ción.

Lla­ma­mos a la par­ti­ci­pa­ción acti­va, toma de con­cien­cia, orga­ni­za­ción y acti­va­ción, del pue­blo tra­ba­ja­dor a favor de la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo, de la cons­truc­ción de la Repú­bli­ca Socia­lis­ta Vas­ca, de la revo­lu­ción vas­ca, de la lucha en cada uno de los fren­tes, con las armas ade­cua­das a cada situa­ción.

Auzo­la­na

Eus­kal Herria, 2 de abril de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

One Response

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: