Les eleccions del 28-A i l’acció política de l’Esquerra Independentista /​Las elecciones del 28-A y la acción política de la Esquerra Independentista

[CAT]

El prò­xim diu­men­ge 28 d’abril, l’estat espan­yol cele­bra unes elec­cions gene­rals i unes d’autonòmiques al País Valen­cià. Enda­vant OSAN volem com­par­tir una lec­tu­ra de la situa­ció polí­ti­ca i unes refle­xions sobre com res­pon­dre a l’escenari que sor­gei­xi del 28-A.

Un escenari de reassentament de l’Estat

El règim polí­tic ha super­at i absor­bit l’auge elec­to­ral del 2015 de les for­ces que es recla­ma­ven par­ti­dà­ries d’un can­vi polí­tic en pro­fun­di­tat. Cal recor­dar que aques­tes for­ces, ente­ses en la seva glo­ba­li­tat, van aca­bar acce­dint al poder, de mane­ra exclu­si­va o en alia­nça amb el PSOE, en la tota­li­tat de les ins­ti­tu­cions inte­riors dels Paï­sos Cata­lans sota domi­na­ció espan­yo­la. Així mateix, l’Estat ha acon­se­guit neu­tra­litzar l’embat rup­tu­ris­ta plan­te­jat l’octubre del 2017 per una marea de mili­ons de per­so­nes que van des­bor­dar els plan­te­ja­ments pro­ces­sis­tes al Prin­ci­pat.

Mal­grat que el joc elec­to­ral és de resul­tat incert, amb la irrup­ció de l’extrema dre­ta, la dispu­ta de diver­ses hege­mo­nies al si de l’independentisme o la revà­li­da a la qual se sot­me­ten les for­ces «del can­vi», el joc polí­tic de fons és el d’una manio­bra de reas­sen­ta­ment de l’Estat, de moment exi­to­sa.

No només nin­gú no ame­naça a curt ter­mi­ni la uni­tat de l’Estat o la con­ti­nuï­tat del règim polí­tic, sinó que, a més, el règim i el nacio­na­lis­me espan­yol han acon­se­guit recon­duir el cen­tre de gra­ve­tat de l’agenda polí­ti­ca cap a posi­cions més recen­tra­litza­do­res i anti­so­cials.

Tot i això, per­sis­tei­xen els ele­ments i les con­tra­dic­cions que poden per­me­tre a mit­jà ter­mi­ni tor­nar a plan­te­jar un embat amb més èxit i més inten­si­tat que el dels darrers anys, però aquests ele­ments i aques­tes con­tra­dic­cions no es diri­mei­xen en l’escenari del 28-A, sinó en la mobi­litza­ció i l’autoorganització social que es pugui gene­rar com a res­pos­ta al nou esce­na­ri polí­tic, sigui quin sigui.

La irrupció de l’extrema dreta

VOX juga un paper ins­tru­men­tal als inter­es­sos de l’Estat en aquest pro­cés de reas­sen­ta­ment. Eixam­plant l’espai polí­tic per l’extrema dre­ta ha acon­se­guit que es recons­truís el joc d’alternances dels par­tits del règim i, alho­ra, ha acon­se­guit rebai­xar els posi­cio­na­ments rup­tu­ris­tes en favor d’un reagru­pa­ment de les esque­rres i del nacio­na­lis­me peri­fè­ric de for­ma subor­di­na­da al PSOE.

El PSOE ha exhi­bit explí­ci­ta­ment la seva estra­tè­gia de vot útil anti­VOX: és a dir, davant l’amenaça de l’extrema dre­ta, refo­rçar el flanc de cen­tre­es­que­rra del règim polí­tic. Això, entre altres coses, vol dir apar­car tota pers­pec­ti­va de can­vi.

El des­acom­ple­xa­ment del dis­curs de l’extrema dre­ta és una reali­tat. I això és l’avantsala de l’empitjorament de les con­di­cions de vida, en pri­me­ra ins­tàn­cia de les per­so­nes migra­des i de les dones tre­ba­lla­do­res, d’un repunt de l’ofensiva espan­yo­lis­ta i del crei­xe­ment de les agres­sions fei­xis­tes. No podem obviar l’amenaça que supo­sa, i per això no podem donar vali­de­sa als mis­sat­ges elec­to­ra­lis­tes que, amb la inten­ció d’explotar la por a VOX, fan creu­re que és pos­si­ble derro­tar l’extrema dre­ta sim­ple­ment anant a votar.

Com­ba­tre VOX ali­men­tant l’estratègia del PSOE no només no és com­ba­tre VOX, sinó que és insu­flar-li aire i con­ver­tir l’extrema dre­ta en alter­na­ti­va al govern. Per a com­ba­tre l’extrema dre­ta cal com­ba­tre els fona­ments de les seves pro­pos­tes i retor­nar el cen­tre de gra­ve­tat de l’agenda polí­ti­ca a posi­cions més favo­ra­bles a la rup­tu­ra. Això no es pot fer des del joc par­la­men­ta­ri, sinó que només es pot fer des de la mobi­litza­ció i l’autoorganització social. Per aca­bar amb els sis­te­mes d’explotació i de domi­na­ció, cal posar la vida al cen­tre.

Candidatures independentistes: avenç tàctic o oportunisme polític?

A dife­rèn­cia d’anteriors elec­cions, les can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes no afron­ten aquests comi­cis amb cap objec­tiu tàc­tic per a fer ava­nçar l’autodeterminació. Els objec­tius de les can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes es reduei­xen al joc de les cadi­res i al com­bat per l’hegemonia en diver­sos sec­tors socials ja inde­pen­den­tis­tes.

Les pro­pos­tes que aques­tes can­di­da­tu­res fan en matè­ria d’autodeterminació són, al nos­tre enten­dre, una mos­tra d’oportunisme polí­tic. Són pro­pos­tes que no estan fetes amb l’objectiu de ser mate­ria­litza­des, per­què no és pos­si­ble mate­ria­litzar-les, sinó d’aplegar el màxim vot pos­si­ble en detri­ment de les altres can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes.

L’obertura d’una tau­la de nego­cia­ció sobre l’autodeterminació no és pos­si­ble. L’independentisme no té la capa­ci­tat de coac­ció neces­sà­ria per a fer seu­re tot el poder polí­tic i eco­nò­mic de l’Estat a nego­ciar l’aspecte més inne­go­cia­ble de tots els seus prin­ci­pis. Si la podia arri­bar a tenir, la va per­dre des­prés de la derro­ta tàc­ti­ca de la tar­dor del 2017 i l’hivern del 2018.

El blo­queig del Con­grés espan­yol no és pos­si­ble. Els dos blocs dibui­xats medià­ti­ca­ment, el PSOE i la dre­ta espan­yo­lis­ta, són en reali­tat un únic bloc. Són el bloc del 135, el bloc del 155, el bloc de la monar­quia i el bloc dels inter­es­sos into­ca­bles de l’Ibex 35.

Les can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes a les elec­cions del 28-A només poden aspi­rar a dispu­tar petits espais de poder polí­tic o d’hegemonies regio­nals. És a dir, el resul­tat de l’independentisme el 28-A no té cap relle­vàn­cia real en l’avenç de la llui­ta per l’autodeterminació.

En can­vi, creiem que el plan­te­ja­ment de cam­pan­ya de les can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes apro­fun­deix nega­ti­va­ment en alguns plan­te­ja­ments erro­nis. Con­fon­dre Estat i govern. Con­fon­dre Estat i dre­ta espan­yo­lis­ta. Con­fon­dre la corre­la­ció de for­ces amb l’aritmètica par­la­men­tà­ria. Situar la par­ti­ci­pa­ció elec­to­ral nor­ma­litza­da com l’únic ins­tru­ment per ava­nçar. Creu­re que és pos­si­ble ava­nçar cap a la inde­pen­dèn­cia men­tre es con­ti­nua fent polí­ti­ca i pre­ser­vant els inter­es­sos auto­no­mis­tes. Pen­sar que l’origen i la solu­ció del con­flic­te nacio­nal pas­sa per una modi­fi­ca­ció del taran­nà no dia­lo­gant de l’Estat. Con­ti­nuar fabri­cant mis­sat­ges i solu­cions sim­plis­tes i emo­cio­nals.

Forces «del canvi»: d’impugnar el règim a ser el soci menor del PSOE

L’actual dinà­mi­ca polí­ti­ca por­ta a mou­re el cen­tre de l’agenda polí­ti­ca cap a posi­cions més recen­tra­litza­do­res i més anti­so­cials. Una mos­tra d’això és com en una dèca­da s’ha pas­sat de la pre­ten­sió de l’autonomisme de com­par­tir sobi­ra­nia amb l’Estat, a fixar totes les deman­des per a poder rebre més diners de l’Estat.

Aques­ta dinà­mi­ca tam­bé ha arros­se­gat les can­di­da­tu­res «del can­vi», des de Podem i l’espai dels comuns fins a Com­pro­mís i Més. Si el 2014 es pre­sen­ta­ven com a can­di­da­tu­res que impug­na­ven el règim del 78 i que en la qües­tió nacio­nal pro­po­sa­ven una redis­tri­bu­ció en pro­fun­di­tat a curt ter­mi­ni del poder terri­to­rial, el 2019 se situen com un pun­tal per a sos­te­nir l’alternativa de cen­tre­es­que­rra i auto­no­mis­ta dins el mateix règim.

És cert que la posi­ció del 2014 es basa­va en una estra­tè­gia que no des­car­ta­va una vic­tò­ria elec­to­ral d’aquestes opcions a esca­la esta­tal, men­tre que el 2019 les seves pers­pec­ti­ves elec­to­rals es limi­ten a l’opció de ser un dels pos­si­bles socis de govern del PSOE. Però con­vé no obli­dar que en les elec­cions del 2015 aques­tes opcions polí­ti­ques van asso­lir quo­tes de poder molt impor­tants en les dife­rents ins­ti­tu­cions inte­riors dels Paï­sos Cata­lans.

L’acció ins­ti­tu­cio­nal d’aquestes can­di­da­tu­res és la mos­tra més cla­ra dels límits que el règim ha situat. No s’ha forçat cap can­vi polí­tic estruc­tu­ral ni s’ha pogut ni tan sols recu­pe­rar la capa­ci­tat de nego­cia­ció auto­nò­mi­ca o d’inversió social de fa poques dèca­des. Aquests nous límits posen fi a les aspi­ra­cions his­tò­ri­ques de l’autonomisme d’un apro­fun­di­ment des­cen­tra­litza­dor en clau fede­ral, i tam­bé a les aspi­ra­cions his­tò­ri­ques del pro­gres­sis­me de con­ver­tir el marc cons­ti­tu­cio­nal en una garan­tia de pro­grés social.

L’aposta dels diri­gents d’aquest espai polí­tic ha estat la de rein­ven­tar-se com a garan­tia que el PSOE com­pleix el seu pro­gra­ma social per esco­rar l’agenda polí­ti­ca cap a l’esquerra. Això supo­sa renun­ciar a qual­se­vol plan­te­ja­ment rup­tu­ris­ta. I tam­bé supo­sa assu­mir la ple­na inte­gra­ció en el règim del 78 i en el marc auto­nò­mic, i accep­tar-ne els límits. És a dir, situar l’horitzó polí­tic d’una ges­tió hones­ta de les lleis cons­ti­tu­cio­nals i esta­tu­tà­ries com a horitzó màxim de la jus­tí­cia social i de les lli­ber­tats nacio­nals.

Quina acció política en clau rupturista era possible davant d’aquestes eleccions?

Ni l’esquerra inde­pen­den­tis­ta ni la uni­tat popu­lar hem pogut fer una inter­ven­ció cla­ra i a l’ofensiva en aques­ta con­vo­ca­tò­ria elec­to­ral. No reve­lem cap secret si afir­mem que les difi­cul­tats per a res­ta­blir una estra­tè­gia polí­ti­ca efec­ti­va des­prés de la tar­dor del 2017 tam­bé afec­ten de ple el nos­tre movi­ment.

A Enda­vant no creiem que la tas­ca de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta en aques­tes elec­cions fos cons­truir una ofer­ta elec­to­ral més dins les actuals can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes i/​o «del can­vi», per­què a la pràc­ti­ca no s’hauria pogut abs­trau­re de les dinà­mi­ques des­cri­tes ante­rior­ment ni hau­ria ser­vit per a obrir espais polí­tics nous amb reco­rre­gut.

L’única alter­na­ti­va que creiem que hau­ria pogut afron­tar les elec­cions del 28-A des d’una posi­ció d’ofensiva polí­ti­ca era que l’independentisme jugués a fons la car­ta del boi­cot elec­to­ral. El boi­cot a unes elec­cions és una eina de llui­ta i d’acumulació de for­ces igual d’important que pre­sen­tar-se a unes elec­cions o que altres for­mes de desobe­dièn­cia civil. El boi­cot a unes elec­cions pot pren­dre dife­rents for­mes: cam­pan­ya per a l’abstenció, can­di­da­tu­ra absen­tis­ta, vot nul, objec­ció de cons­cièn­cia a for­mar part de l’administració elec­to­ral, etc.

El boi­cot elec­to­ral està més que jus­ti­fi­cat des del punt de vis­ta demo­crà­tic, espe­cial­ment des­prés de l’1 d’octubre i de la repres­sió que l’ha seguit. Les elec­cions no poden ser legí­ti­mes si deter­mi­nats drets demo­crà­tics no poden ser apli­cats, mal­grat que les can­di­da­tu­res que els defen­sen guan­yin aques­tes elec­cions.

Aques­ta eina de llui­ta és una assig­na­tu­ra pen­dent de l’independentisme. I això és una mos­tra més de com l’independentisme gover­na­men­tal no és capaç d’assumir una estra­tè­gia rup­tu­ris­ta i vol con­ti­nuar la línia con­tra­dic­tò­ria de tren­car amb l’Estat tot con­ser­vant l’autonomia.

Enda­vant OSAN vam pro­po­sar, el novem­bre del 2015, que la uni­tat popu­lar llan­cés la pro­pos­ta de boi­co­te­jar les elec­cions esta­tals de, desem­bre de, 2015 com una estra­tè­gia per a donar con­ti­nuï­tat als resul­tats de les auto­nò­mi­ques del 27-S. Gran part de l’independentisme, però, esta­va més preo­cu­pat per garan­tir que Artur Mas i la vella Con­ver­gèn­cia con­ti­nues­sin al coman­da­ment del pro­cés que no per inten­si­fi­car el pols per a l’autodeterminació. Quan, el 27 d’octubre, el govern de l’Estat va con­vo­car elec­cions auto­nò­mi­ques fent ser­vir l’article 155, s’obria una gran pos­si­bi­li­tat d’articular el boi­cot elec­to­ral, que va ser ràpi­da­ment liqui­da­da pel sobi­ra­nis­me gover­na­men­tal. Davant la dis­jun­ti­va de sos­te­nir de mane­ra tes­ti­mo­nial la idea del boi­cot amb el con­se­qüent risc de que­dar anul·lats polí­ti­ca­ment, l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta vam optar, amb el suport explí­cit de la nos­tra orga­nitza­ció, per par­ti­ci­par en els comi­cis del 21-D. Va ser una deci­sió que, vis­tos els resul­tats del «govern efec­tiu», ens gene­ra dub­tes de si va ser encer­ta­da.

Com podem afrontar l’escenari post 28-A?

Ja hem expres­sat més amunt que creiem que, sigui quin sigui el resul­tat aquest 28-A, és un pas enre­re en la llui­ta per l’autodeterminació i per plan­tar cara al sis­te­ma capi­ta­lis­ta patriar­cal. El nos­tre objec­tiu no són els resul­tats d’aquesta nit elec­to­ral, sinó la cons­truc­ció d’una acció polí­ti­ca que pugui con­di­cio­nar tant l’acció de l’Estat com els plan­te­ja­ments en reple­ga­ment de les can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes i/​o «del can­vi», i que pas­si, així, a l’ofensiva polí­ti­ca.

L’objectiu de tota acció polí­ti­ca el podem resu­mir en inten­tar evi­tar que tan­quin des de dalt tot allò que el poble ha obert des de baix en els darrers anys. I fer-ho amb l’aprenentatge dels encerts i dels errors de la darre­ra eta­pa polí­ti­ca.

Som ple­na­ment cons­cients que l’acció polí­ti­ca que creiem que el moment dema­na no es pot dur a ter­me només des d’una orga­nitza­ció en soli­ta­ri, i menys des d’una orga­nitza­ció modes­ta com la nos­tra. Aques­ta acció polí­ti­ca només podrà ser fèr­til si impli­ca tots els sec­tors socials que han impug­nat el règim i l’Estat en diver­ses mobi­litza­cions els darrers anys als Paï­sos Cata­lans.

Seguint el fil de totes les refle­xions fetes en aquest comu­ni­cat, pro­po­sem cinc eixos de tre­ball que han de per­me­tre res­pon­dre a l’escenari que sor­gei­xi de les elec­cions del 28-A:

  • Tre­ba­llar per l’èxit de les can­di­da­tu­res muni­ci­pa­lis­tes d’unitat popu­lar a les elec­cions del 26-M. Davant d’unes auto­no­mies blo­que­ja­des per la impo­tèn­cia a l’hora d’exercir l’autodeterminació o pels límits impo­sats per la recen­tra­litza­ció, cal­drà des­plaçar el cen­tre gra­vi­ta­to­ri de l’audàcia en polí­ti­ca ins­ti­tu­cio­nal a les ins­ti­tu­cions locals.

  • Impul­sar una agen­da de mobi­litza­cions socials al vol­tant de deman­des bàsi­ques per a una vida dig­na de les clas­ses tre­ba­lla­do­res i de les dones tre­ba­lla­do­res. Aques­ta agen­da mobi­litza­do­ra ha de cer­car agre­gar un gruix impor­tant de les clas­ses popu­lars i ha de ser­vir per tor­nar a plan­te­jar l’antagonisme entre les deman­des popu­lars i la defen­sa tan­ca­da que tot el sis­te­ma polí­tic fa dels inter­es­sos del capi­tal.

  • Ava­nçar cap a la crea­ció d’un pro­gra­ma femi­nis­ta d’unitat popu­lar que posi la vida al cen­tre i que garan­te­ixi la millo­ra de les con­di­cions mate­rials de vida de les dones tre­ba­lla­do­res. Només un movi­ment femi­nis­ta fort i orga­nitzat, reflex de les mobi­litza­cions del 8 de març, pot fer front a l’auge del mas­clis­me i del fei­xis­me.

  • Gene­rar una gran cam­pan­ya anti­re­pres­si­va que visua­litzi com la repres­sió de bai­xa inten­si­tat està afec­tant cen­te­nars de per­so­nes i com en aques­ta repres­sió hi par­ti­ci­pen tots els apa­rells de l’Estat i es man­té ina­mo­vi­ble gover­ni qui gover­ni. Alho­ra, la cam­pan­ya ha de ser­vir per a gene­rar una auto­or­ga­nitza­ció popu­lar que per­me­ti fer front a l’elevació del llin­dar d’autoritarisme que estan cons­truint els apa­rells repres­sius de l’Estat.

  • Impul­sar una acció polí­ti­ca a esca­la nacio­nal en defen­sa del dret d’autodeterminació que per­me­ti come­nçar a posar les bases d’una alter­na­ti­va polí­ti­ca a l’autonomisme al País Valen­cià i a les Illes, i d’un des­bor­da­ment del blo­queig del sobi­ra­nis­me gover­na­men­tal al Prin­ci­pat.

Enda­vant OSAN

Paï­sos Cata­lans, 26 d’abril de 2019

[ES]

El pró­xi­mo domin­go 28 de abril, el Esta­do espa­ñol cele­bra unas elec­cio­nes gene­ra­les y auto­nó­mi­cas al País Valen­cià. Enda­vant OSAN que­re­mos com­par­tir una lec­tu­ra de la situa­ción polí­ti­ca y unas refle­xio­nes sobre como res­pon­der al esce­na­rio que sur­ja del 28-A.

Un escenario de reasentamiento del Estado

El régi­men polí­ti­co ha supe­ra­do y absor­bi­do el auge elec­to­ral del 2015 de las fuer­zas que se recla­ma­ban par­ti­da­rias de un cam­bio polí­ti­co en pro­fun­di­dad. Hay que recor­dar que estas fuer­zas, enten­di­mien­tos en su glo­ba­li­dad, aca­ba­ron acce­dien­do al poder, de mane­ra exclu­si­va o en alian­za con el PSOE, en la tota­li­dad de las ins­ti­tu­cio­nes inte­rio­res de los Paï­sos Cata­lans bajo domi­na­ción espa­ño­la. Así mis­mo, el esta­do ha con­se­gui­do neu­tra­li­zar el emba­te rup­tu­ris­ta plan­tea­do el octu­bre del 2017 por una marea de millo­nes de per­so­nas que des­bor­da­ron los plan­tea­mien­tos pro­ce­sis­tes al Prin­ci­pat.

A pesar de que el jue­go elec­to­ral es de resul­ta­do incier­to, con la irrup­ción de la extre­ma dere­cha, la dispu­ta de varias hege­mo­nías al si del inde­pen­den­tis­mo o la revá­li­da a la cual se some­ten las fuer­zas «del cam­bio», el jue­go polí­ti­co de fon­do es el de una manio­bra de reasen­ta­mien­to del Esta­do, de momen­to exi­to­sa.

No solo nadie ame­na­za a cor­to pla­zo la uni­dad del Esta­do o la con­ti­nui­dad del régi­men polí­ti­co, sino que, ade­más, el régi­men y el nacio­na­lis­mo espa­ñol han con­se­gui­do recon­du­cir el cen­tro de gra­ve­dad de la agen­da polí­ti­ca hacia posi­cio­nes más recen­tra­litza­do­res y anti­so­cia­les.

Aun así, per­sis­ten los ele­men­tos y las con­tra­dic­cio­nes que pue­den per­mi­tir a medio pla­zo vol­ver a plan­tear un emba­te con más éxi­to y más inten­si­dad que lo de los últi­mos años, pero estos ele­men­tos y estas con­tra­dic­cio­nes no se diri­men en el esce­na­rio del 28-A, sino en la movi­li­za­ción y la auto­or­ga­ni­za­ción social que se pue­da gene­rar como res­pues­ta al nue­vo esce­na­rio polí­ti­co, sea qué sea.

La irrupción de la extrema derecha

VOX jue­ga un papel ins­tru­men­tal a los intere­ses del Esta­do en este pro­ce­so de reasen­ta­mien­to. Ensan­chan­do el espa­cio polí­ti­co por la extre­ma dere­cha ha con­se­gui­do que se recons­tru­ye­ra el jue­go de alter­nan­cias de los par­ti­dos del régi­men y, a la vez, ha con­se­gui­do reba­jar los posi­cio­na­mien­tos rup­tu­ris­tas en favor de un reagru­pa­mien­to de las izquier­das y del nacio­na­lis­mo peri­fé­ri­co de for­ma subor­di­na­da al PSOE.

El PSOE ha exhi­bi­do explí­ci­ta­men­te su estra­te­gia de voto útil anti­VOX: es decir, ante la ame­na­za de la extre­ma dere­cha, refor­zar el flan­co de cen­tro-izquier­da del régi­men polí­ti­co. Esto, entre otras cosas, quie­re decir apar­car toda pers­pec­ti­va de cam­bio.

El des­acom­ple­ja­mien­to del dis­cur­so de la extre­ma dere­cha es una reali­dad. Y esto es la ante­sa­la del empeo­ra­mien­to de las con­di­cio­nes de vida, en pri­me­ra ins­tan­cia de las per­so­nas migra­das y de las muje­res tra­ba­ja­do­ras, de un repun­te de la ofen­si­va espa­ño­lis­ta y del cre­ci­mien­to de las agre­sio­nes fas­cis­tas. No pode­mos obviar la ame­na­za que supo­ne, y por eso no pode­mos dar vali­dez a los men­sa­jes elec­to­ra­lis­tas que, con la inten­ción de explo­tar el mie­do a VOX, hacen creer que es posi­ble derro­tar la extre­ma dere­cha sim­ple­men­te yen­do a votar.

Com­ba­tir VOX ali­men­tan­do la estra­te­gia del PSOE no solo no es com­ba­tir VOX, sino que es insu­flar­le aire y con­ver­tir la extre­ma dere­cha en alter­na­ti­va al gobierno. Para com­ba­tir la extre­ma dere­cha hay que com­ba­tir los cimien­tos de sus pro­pues­tas y devol­ver el cen­tro de gra­ve­dad de la agen­da polí­ti­ca a posi­cio­nes más favo­ra­bles a la rup­tu­ra. Esto no se pue­de hacer des­de el jue­go par­la­men­ta­rio, sino que solo se pue­de hacer des­de la movi­li­za­ción y la auto­or­ga­ni­za­ción social. Para aca­bar con los sis­te­mas de explo­ta­ción y de domi­na­ción, hay que posar la vida al cen­tro.

Candidaturas independentistas: adelanto táctico u oportunismo político?

A dife­ren­cia de ante­rio­res elec­cio­nes, las can­di­da­tu­ras inde­pen­den­tis­tas no afron­tan estos comi­cios con nin­gún obje­ti­vo tác­ti­co para hacer avan­zar la auto­de­ter­mi­na­ción. Los obje­ti­vos de las can­di­da­tu­ras inde­pen­den­tis­tas se redu­cen al jue­go de las sillas y al com­ba­te por la hege­mo­nía en varios sec­to­res socia­les ya inde­pen­den­tis­tas.

Las pro­pues­tas que estas can­di­da­tu­ras hacen en mate­ria de auto­de­ter­mi­na­ción son, a nues­tro enten­der, una mues­tra de opor­tu­nis­mo polí­ti­co. Son pro­pues­tas que no están hechas con el obje­ti­vo de ser mate­ria­li­za­das, por­que no es posi­ble mate­ria­li­zar­las, sino de reunir el máxi­mo voto posi­ble en detri­men­to de las otras can­di­da­tu­ras inde­pen­den­tis­tas.

La aper­tu­ra de una tabla de nego­cia­ción sobre la auto­de­ter­mi­na­ción no es posi­ble. El inde­pen­den­tis­mo no tie­ne la capa­ci­dad de coac­ción nece­sa­ria para hacer sen­tar todo el poder polí­ti­co y eco­nó­mi­co del Esta­do a nego­ciar el aspec­to más inne­go­cia­ble de todos sus prin­ci­pios. Si la podía lle­gar a tener, la per­dió des­pués de la derro­ta tác­ti­ca del oto­ño del 2017 y el invierno del 2018.

El blo­queo del Con­gre­so espa­ñol no es posi­ble. Los dos blo­ques dibu­ja­dos mediá­ti­ca­men­te, el PSOE y la dere­cha espa­ño­lis­ta, son en reali­dad un úni­co blo­que. Son el blo­que del 135, el blo­que del 155, el blo­que de la monar­quía y el blo­que de los intere­ses into­ca­bles del Ibex 35.

Las can­di­da­tu­ras inde­pen­den­tis­tas a las elec­cio­nes del 28-A solo pue­den aspi­rar a dispu­tar peque­ños espa­cios de poder polí­ti­co o de hege­mo­nías regio­na­les. Es decir, el resul­ta­do del inde­pen­den­tis­mo el 28-A no tie­ne nin­gu­na rele­van­cia real en el ade­lan­to de la lucha por la auto­de­ter­mi­na­ción.

En cam­bio, cree­mos que el plan­tea­mien­to de cam­pa­ña de las can­di­da­tu­ras inde­pen­den­tis­tas pro­fun­di­za nega­ti­va­men­te en algu­nos plan­tea­mien­tos erró­neos. Con­fun­dir Esta­do y gobierno. Con­fun­dir Esta­do y dere­cha espa­ño­lis­ta. Con­fun­dir la corre­la­ción de fuer­zas con la arit­mé­ti­ca par­la­men­ta­ria. Situar la par­ti­ci­pa­ción elec­to­ral nor­ma­li­za­da como el úni­co ins­tru­men­to para avan­zar. Creer que es posi­ble avan­zar hacia la inde­pen­den­cia mien­tras se con­ti­núa hacien­do polí­ti­ca y pre­ser­van­do los intere­ses auto­no­mis­tas. Pen­sar que el ori­gen y la solu­ción del con­flic­to nacio­nal pasa por una modi­fi­ca­ción del talan­te no dia­lo­gan­te del Esta­do. Con­ti­nuar fabri­can­do men­sa­jes y solu­cio­nes sim­plis­tas y emo­cio­na­les.

Fuerzas «del cambio»: de impugnar el régimen a ser el socio menor del PSOE

La actual diná­mi­ca polí­ti­ca pues­ta a mover el cen­tro de la agen­da polí­ti­ca hacia posi­cio­nes más recen­tra­litza­do­res y más anti­so­cia­les. Una mues­tra de esto es cómo en una déca­da se ha pasa­do de la pre­ten­sión del auto­no­mis­mo de com­par­tir sobe­ra­nía con el Esta­do, a fijar todas las deman­das para poder reci­bir más dine­ro del Esta­do.

Esta diná­mi­ca tam­bién ha arras­tra­do las can­di­da­tu­ras «del cam­bio», des­de Poda­mos y el espa­cio de los comu­nes has­ta Com­pro­mís y Más. Si el 2014 se pre­sen­ta­ban como can­di­da­tu­ras que impug­na­ban el régi­men del 78 y que en la cues­tión nacio­nal pro­po­nían una redis­tri­bu­ción en pro­fun­di­dad a cor­to pla­zo del poder terri­to­rial, el 2019 se sitúan como un pun­tal para sos­te­ner la alter­na­ti­va de cen­tre­es­que­rra y auto­no­mis­ta den­tro del mis­mo régi­men.

Es cier­to que la posi­ción del 2014 se basa­ba en una estra­te­gia que no des­car­ta­ba una vic­to­ria elec­to­ral de estas opcio­nes a esca­la esta­tal, mien­tras que el 2019 sus pers­pec­ti­vas elec­to­ra­les se limi­ten a la opción de ser uno de los posi­bles socios de gobierno del PSOE. Pero con­vie­ne no olvi­dar que en las elec­cio­nes del 2015 estas opcio­nes polí­ti­cas logra­ron cuo­tas de poder muy impor­tan­tes en las dife­ren­tes ins­ti­tu­cio­nes inte­rio­res de los Paï­sos Cata­lans.

La acción ins­ti­tu­cio­nal de estas can­di­da­tu­ras es la mues­tra más cla­ra de los lími­tes que el régi­men ha situa­do. No se ha for­za­do nin­gún cam­bio polí­ti­co estruc­tu­ral ni se ha podi­do ni siquie­ra recu­pe­rar la capa­ci­dad de nego­cia­ción auto­nó­mi­ca o de inver­sión social de hace pocas déca­das. Estos nue­vos lími­tes ponen fin a las aspi­ra­cio­nes his­tó­ri­cas del auto­no­mis­mo de una pro­fun­di­za­ción des­cen­tra­li­za­do­ra en cla­ve fede­ral, y tam­bién a las aspi­ra­cio­nes his­tó­ri­cas del pro­gre­sis­mo de con­ver­tir el mar­co cons­ti­tu­cio­nal en una garan­tía de pro­gre­so social.

La apues­ta de los diri­gen­tes de este espa­cio polí­ti­co ha sido la de rein­ven­tar­se como garan­tía que el PSOE cum­ple su pro­gra­ma social para esco­rar la agen­da polí­ti­ca hacia la izquier­da. Esto supo­ne renun­ciar a cual­quier plan­tea­mien­to rup­tu­ris­ta. Y tam­bién supo­ne asu­mir la ple­na inte­gra­ción en el régi­men del 78 y en el mar­co auto­nó­mi­co, y acep­tar los lími­tes. Es decir, situar el hori­zon­te polí­ti­co de una ges­tión hones­ta de las leyes cons­ti­tu­cio­na­les y esta­tu­ta­rias como hori­zon­te máxi­mo de la jus­ti­cia social y de las liber­ta­des nacio­na­les.

¿Qué acción política en clave rupturista era posible ante estas elecciones?

Ni la izquier­da inde­pen­den­tis­ta ni la uni­dad popu­lar hemos podi­do hacer una inter­ven­ción cla­ra y a la ofen­si­va en esta con­vo­ca­to­ria elec­to­ral. No reve­la­mos nin­gún secre­to si afir­ma­mos que las difi­cul­ta­des para res­ta­ble­cer una estra­te­gia polí­ti­ca efec­ti­va des­pués del oto­ño del 2017 tam­bién afec­tan de pleno nues­tro movi­mien­to.

Enda­vant no cree­mos que la tarea de la Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta en estas elec­cio­nes fue­ra cons­truir una ofer­ta elec­to­ral más den­tro de las actua­les can­di­da­tu­ras inde­pen­den­tis­tas y/​o «del cam­bio», por­que a la prác­ti­ca no se habría podi­do abs­traer de las diná­mi­cas des­cri­tas ante­rior­men­te ni habría ser­vi­do para abrir espa­cios polí­ti­cos nue­vos con reco­rri­do.

La úni­ca alter­na­ti­va que cree­mos que habría podi­do afron­tar las elec­cio­nes del 28-A des­de una posi­ción de ofen­si­va polí­ti­ca era que el inde­pen­den­tis­mo juga­ra a fon­do la car­ta del boi­cot elec­to­ral. El boi­cot a unas elec­cio­nes es una herra­mien­ta de lucha y de acu­mu­la­ción de fuer­zas igual de impor­tan­te que pre­sen­tar­se a unas elec­cio­nes o que otras for­mas de desobe­dien­cia civil. El boi­cot a unas elec­cio­nes pue­de tomar dife­ren­tes for­mas: cam­pa­ña para la abs­ten­ción, can­di­da­tu­ra absen­tis­ta, voto nulo, obje­ción de con­cien­cia a for­mar par­te de la admi­nis­tra­ción elec­to­ral, etc.

El boi­cot elec­to­ral está más que jus­ti­fi­ca­do des­de el pun­to de vis­ta demo­crá­ti­co, espe­cial­men­te des­pués del 1 de octu­bre y de la repre­sión que lo ha segui­do. Las elec­cio­nes no pue­den ser legí­ti­mas si deter­mi­na­dos dere­chos demo­crá­ti­cos no pue­den ser apli­ca­dos, a pesar de que las can­di­da­tu­ras que los defien­den ganen estas elec­cio­nes.

Esta herra­mien­ta de lucha es una asig­na­tu­ra pen­dien­te del inde­pen­den­tis­mo. Y esto es una mues­tra más de como el inde­pen­den­tis­mo guber­na­men­tal no es capaz de asu­mir una estra­te­gia rup­tu­ris­ta y quie­re con­ti­nuar la línea con­tra­dic­to­ria de rom­per con el Esta­do con­ser­van­do la auto­no­mía.

Enda­vant OSAN pro­pu­si­mos, el noviem­bre del 2015, que la uni­dad popu­lar lan­za­ra la pro­pues­ta de boi­co­tear las elec­cio­nes esta­ta­les de, diciem­bre de, 2015 como una estra­te­gia para dar con­ti­nui­dad a los resul­ta­dos de las auto­nó­mi­cas del 27-S. Gran par­te del inde­pen­den­tis­mo, pero, esta­ba más preo­cu­pa­do para garan­ti­zar que Artur Mas y la vie­ja Con­ver­gèn­cia con­ti­nua­ran al man­do del pro­ce­so que no para inten­si­fi­car el pul­so para la auto­de­ter­mi­na­ción. Cuan­do, el 27 de octu­bre, el gobierno del Esta­do con­vo­có elec­cio­nes auto­nó­mi­cas usan­do el artícu­lo 155, se abría una gran posi­bi­li­dad de arti­cu­lar el boi­cot elec­to­ral, que fue rápi­da­men­te liqui­da­da por el sobe­ra­nis­mo guber­na­men­tal. Ante la dis­yun­ti­va de sos­te­ner de mane­ra tes­ti­mo­nial la idea del boi­cot con el con­se­cuen­te ries­go de que­dar anu­la­dos polí­ti­ca­men­te, el Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta opta­mos, con el apo­yo explí­ci­to de nues­tra orga­ni­za­ción, para par­ti­ci­par en los comi­cios del 21-D. Fue una deci­sión que, vis­tos los resul­ta­dos del «gobierno efec­ti­vo», nos gene­ra dudas de si fue acer­ta­da.

¿Cómo podemos afrontar el escenario puesto 28A?

Ya hemos expre­sa­do arri­ba que cree­mos que, sea qué sea el resul­ta­do este 28-A, es un paso atrás en la lucha por la auto­de­ter­mi­na­ción y para hacer fren­te al sis­te­ma capi­ta­lis­ta patriar­cal. Nues­tro obje­ti­vo no son los resul­ta­dos de esta noche elec­to­ral, sino la cons­truc­ción de una acción polí­ti­ca que pue­da con­di­cio­nar tan­to la acción del Esta­do como los plan­tea­mien­tos en replie­gue de las can­di­da­tu­ras inde­pen­den­tis­tas y/​o «del cam­bio», y que pase, así, a la ofen­si­va polí­ti­ca.

El obje­ti­vo de toda acción polí­ti­ca lo pode­mos resu­mir al inten­tar evi­tar que cie­rren des­de arri­ba todo aque­llo que el pue­blo ha abier­to des­de bajo en los últi­mos años. Y hacer­lo con el apren­di­za­je de los acier­tos y de los erro­res de la últi­ma eta­pa polí­ti­ca.

Somos ple­na­men­te cons­cien­tes que la acción polí­ti­ca que cree­mos que el momen­to pide no se pue­de lle­var a cabo solo des­de una orga­ni­za­ción en soli­ta­rio, y menos des­de una orga­ni­za­ción modes­ta como la nues­tra. Esta acción polí­ti­ca solo podrá ser fér­til si impli­ca todos los sec­to­res socia­les que han impug­na­do el régi­men y el Esta­do en varias movi­li­za­cio­nes los últi­mos años en los Paï­sos Cata­lans.

Siguien­do el hilo de todas las refle­xio­nes hechas en este comu­ni­ca­do, pro­po­ne­mos cin­co ejes de tra­ba­jo que tie­nen que per­mi­tir res­pon­der al esce­na­rio que sur­ja de las elec­cio­nes del 28-A:

  • Tra­ba­jar por el éxi­to de las can­di­da­tu­ras muni­ci­pa­lis­tas de uni­dad popu­lar a las elec­cio­nes del 26-M. Ante unas auto­no­mías blo­quea­das por la impo­ten­cia a la hora de ejer­cer la auto­de­ter­mi­na­ción o por los lími­tes impues­tos por la recen­tra­litza­ció, habrá que des­pla­zar el cen­tro gra­vi­ta­to­rio de la auda­cia en polí­ti­ca ins­ti­tu­cio­nal a las ins­ti­tu­cio­nes loca­les.

  • Impul­sar una agen­da de movi­li­za­cio­nes socia­les alre­de­dor de deman­das bási­cas para una vida dig­na de las cla­ses tra­ba­ja­do­ras y de las muje­res tra­ba­ja­do­ras. Esta agen­da mobi­litza­do­ra tie­ne que bus­car agre­gar un gro­sor impor­tan­te de las cla­ses popu­la­res y tie­ne que ser­vir para vol­ver a plan­tear el anta­go­nis­mo entre las deman­das popu­la­res y la defen­sa cerra­da que todo el sis­te­ma polí­ti­co hace de los intere­ses del capi­tal.

  • Avan­zar hacia la crea­ción de un pro­gra­ma femi­nis­ta de uni­dad popu­lar que pose la vida al cen­tro y que garan­ti­ce la mejo­ra de las con­di­cio­nes mate­ria­les de vida de las muje­res tra­ba­ja­do­ras. Solo un movi­mien­to femi­nis­ta fuer­te y orga­ni­za­do, refle­jo de las movi­li­za­cio­nes del 8 de mar­zo, pue­de hacer fren­te al auge del machis­mo y del fas­cis­mo.

  • Gene­rar una gran cam­pa­ña anti­re­pres­si­va que visua­li­ce como la repre­sión de baja inten­si­dad está afec­tan­do cen­te­na­res de per­so­nas y como en esta repre­sión par­ti­ci­pan todos los apa­ra­tos del Esta­do y se man­tie­ne ina­mo­vi­ble gobier­ne quién gobier­ne. A la vez, la cam­pa­ña tie­ne que ser­vir para gene­rar una auto­or­ga­ni­za­ción popu­lar que per­mi­ta hacer fren­te a la ele­va­ción del umbral de auto­ri­ta­ris­mo que están cons­tru­yen­do los apa­ra­tos repre­si­vos del Esta­do.

  • Impul­sar una acción polí­ti­ca a esca­la nacio­nal en defen­sa del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción que per­mi­ta empe­zar a posar las bases de una alter­na­ti­va polí­ti­ca al auto­no­mis­mo en el País Valen­ciano y en las Islas, y de un des­bor­da­mien­to del blo­queo del sobe­ra­nis­mo guber­na­men­tal al Prin­ci­pat.

Enda­vant OSAN

Paï­sos Cata­lans, 26 de abril de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

2 Responses

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: