Txikitok bataila irabazi du /​Txikito ha ganado la batalla

Deskargak /​Descargas (8 aldiz/​veces)

[PDF] A4
[PDF]      A4
[PDF] A5
[PDF]      A5
[PDF] Let­ter
[PDF]  Letter
[ePub]
[ePub]
[mobi] Kind­le
[mobi] Kindle

[EUS]

Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koak batai­la ira­ba­zi dio Puer­to III-ko kar­tze­la­ri. Bisi­te­ta­ra joa­te­ko esku­bur­di­nak jarri­ta ate­ra behar­ko zue­la jaki­na­ra­zi zion orain egun gutxi kar­tze­la­ko Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­deak Txi­ki­to­ri. Txi­ki­tok ira­ga­rri zuen ez zue­la horre­la­ko neu­rri­rik onar­tu­ko eta han­dik aurre­ra bisi­tei uko egin­go zie­la.

Ala­bai­na, pasa den oste­gu­nean Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­dea Puer­to III-ko iso­la­men­du modu­lu­ra joan zen Txi­ki­to­ri esa­te­ra neu­rria ber­tan behe­ra uzten dute­la. Ten­tuz har­tu beha­rre­ko hitzak dira kar­tze­la­ria­re­na, Txi­ki­to­ren hurren­go bisi­tan kon­fir­ma­tu beha­rre­koak.

Txi­ki­to­ren duin­ta­sun jarre­rak kar­tze­lak atze­ra egin behar iza­tea era­gin du, bai­na ez deza­gun ahaz­tu ze bal­din­tze­tan man­ten­tzen duten Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koa orain­dik ere. Txi­ki­tok 35 urte baino gehia­go dara­matza kar­tze­lan, azken 12ak Puer­to III-ko iso­la­men­du modu­luan. Argi­tu behar dugu Puer­to III-ko kar­tze­la­ko iso­la­men­du modu­luan 10 gale­ria dau­de­la, erdia bost zie­ge­ta­koa eta bes­te erdia hama­rre­koa, labu­rrak alde batean eta luzeak bes­tean. Bakoitza­ren patioa­ren luze­ra ere zie­gen ara­be­ra­koa da, hamar ala bost zie­gen luze­ra­koa ale­gia.

Era berean, azpi­ma­rratze­koa da kar­tze­la horre­ta­ko iso­la­men­du modu­lu­tik eri­zain­de­gi­ra joan behar iza­te­ko­tan baino ez dire­la irte­ten ber­ta­ko pre­soak, eta bisi­te­ta­ra joa­te­ko ezta hori ere ez, modu­luan ber­tan egi­ten bai­ti­tuz­te. Gale­ria­tik, ordea, bai irten behar dute.

Neu­rri hori har­tze­ko orduan segur­ta­sun aitza­kiak jarri zituen kar­tze­lak, eta aitza­kiak dio­gu iso­la­men­du gale­riak bene­ta­ko bun­ke­rrak dire­la­ko: gale­ria bakoitzean fil­matze­ko bi kame­ra dau­de, eta gale­ria­tik gale­ria­ra joa­te­ko pasa­bi­deak ere fil­matzen dituz­te egu­ne­ko 24 ordue­tan zehar.

Inoiz ez dago kon­tak­tu zuze­na kar­tze­la­rien eta pre­soen artean, beti dagoe­la­ko euren artean ate, hesi, kris­tal blin­da­tu edo bur­din sare­ren bat (irris­tai­lu-atea), bisi­te­ta­ra joa­ten dire­nean sal­bu, hain­bat kar­tze­la­rik lagun­du­ta bai­toaz. Azke­nik, bos­ga­rren gale­rian dagoen pre­so batek urru­ti­ko kon­trol bidez­ko zor­tzi ate eta bur­din sare iga­ro behar ditu bisi­ta­ra­ko loku­to­rio­ra iris­te­ko, eta aurre­koa ez da inoiz ire­kitzen atzean utzi dute­na ixten den arte.

Orain dela bi urte lehe­nen­go gra­dua­ren lehe­nen­go fasea apli­ka­tu zio­ten Iña­ki Bil­bao­ri, kar­tze­lan apli­ka­tu dai­te­keen gogo­rre­na (hila­be­te batzuk geroa­go lehe­nen­go gra­dua­ren biga­rren fase­ra pasa­tu zuten berriz), eta gai­ne­ra hiru hur­ko­re­kin komu­ni­katzea debe­ka­tu zio­ten are eta gehia­go iso­la­tu nahian.

Bes­tal­de, gogo­ra­ra­zi behar dugu Puer­to III-ko kar­tze­la bene­ta­ko sarras­ki espetxea izan dela ire­ki zuten une bere­tik, eta eus­kal pre­so poli­ti­koe­kin espe­ri­men­tatze­ko era­bi­li egin dute­la hasie­ra­tik. Eza­rri­ta­ko erre­gi­me­na sobe­ran eza­gu­na da bere gogor­ta­su­na­ga­tik, eta ber­ta­ko kar­tze­la­riak bere jarre­ra mili­tan­te faxis­ta­ga­tik. 2010eko maiatzean Arkaitz Bellon elo­rrioa­rra (gero­ra Puer­to I-ean hilik ager­tu zena) jipoi­tu egin zuten, eta iaz Xabi Rey hil zen ber­tan espetxe poli­ti­kak erai­la, bai­ta bi pre­so sozial ere.

Kar­tze­la per­tso­na apur­tzea eta pre­so poli­ti­koek bere mili­tan­tzia­ri uko egi­tea bilatzen duen ins­ti­tu­zio bat dela ezin argia­go era­kus­ten duen adi­bi­dea da Puer­to III-koa, delin­kuen­te eta hil­tzai­le­rik han­die­nak kar­tze­lak sus­ten­gatzen dituz­ten horiek dire­la age­rian utziz.

Gaur­koan Txi­ki­to­ren jarre­ra ere­du­ga­rria txa­lo­tu eta bera­re­kin bate­ra borro­kan jarraitze­ko deia egin nahi dugu. Borro­ka da bide baka­rra!

Eus­kal Herria, 2019ko ekai­na­ren 8a

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua

[ES]

El pre­so polí­ti­co de Leza­ma, Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to», ha gana­do la bata­lla a la cár­cel de Puer­to III. Hace pocos días que el Sub­di­rec­tor de Segu­ri­dad de la cár­cel le hizo saber que para acu­dir a las visi­tas ten­dría que hacer­lo espo­sa­do. Txi­ki­to anun­ció que no iba a acep­tar seme­jan­te medi­da y que a par­tir de ese momen­to renun­cia­ba a las visi­tas.

Sin embar­go, el pasa­do jue­ves el sub­di­rec­tor de Segu­ri­dad se pre­sen­tó en el módu­lo de ais­la­mien­to para decir­le a Txi­ki­to que sus­pen­dían dicha medi­da. Hay que tomar con pru­den­cia las pala­bras del car­ce­le­ro, a expen­sas de con­fir­mar­las en la pró­xi­ma visi­ta de Txi­ki­to.

La pos­tu­ra de dig­ni­dad de Txi­ki­to ha hecho retro­ce­der a la cár­cel, pero no olvi­de­mos en que cir­cuns­tan­cias man­tie­nen aún al pre­so polí­ti­co de Leza­ma. Txi­ki­to lle­va más de 35 años en la cár­cel, los últi­mos doce en el módu­lo de ais­la­mien­to de la cár­cel de Puer­to III. Hay que acla­rar que en el módu­lo de ais­la­mien­to de la cár­cel de Puer­to III hay diez gale­rías, la mitad de ellas de cin­co cel­das y la otra mitad de diez, las cor­tas a un lado y las lar­gas al otro. Tam­bién la lon­gi­tud de cada patio se corres­pon­de con las cel­das, es decir, con la de diez o cin­co cel­das.

Asi­mis­mo, hay que sub­ra­yar que los pre­sos que per­ma­ne­cen en el módu­lo de ais­la­mien­to de esa cár­cel solo lo aban­do­nan en caso de tener que acu­dir a la enfer­me­ría, y que para acu­dir a las visi­tas ni siquie­ra eso, ya que las hacen en el mis­mo módu­lo, aun­que sí tie­nen que salir de su gale­ría.

A la hora de tomar esta medi­da la cár­cel puso excu­sas sobre segu­ri­dad, y deci­mos excu­sas por­que las gale­rías son autén­ti­cos bun­kers: en cada gale­ría hay dos cáma­ras para fil­mar, tam­bién los pasi­llos que van de gale­ría a gale­ría son gra­ba­dos duran­te las 24 horas del día.

Nun­ca hay con­tac­to direc­to entre los car­ce­le­ros y los pre­sos por­que siem­pre están sepa­ra­dos por algu­na puer­ta, valla, cris­tal blin­da­do o ras­tri­llo (puer­ta corre­di­za), sal­vo cuan­do van a las visi­tas, a las que acu­den acom­pa­ña­dos por varios car­ce­le­ros. Por últi­mo, un pre­so que se encuen­tra en la quin­ta gale­ría tie­ne que pasar ocho puer­tas y ras­tri­llos para lle­gar des­de su cel­da al locu­to­rio de visi­tas, y el que tie­ne delan­te nun­ca se abre has­ta que el que ha deja­do atrás se cie­rra.

Hace aho­ra dos años le apli­ca­ron a Iña­ki la pri­me­ra fase del pri­mer gra­do, el más duro de los que se pue­den apli­car en la cár­cel (algu­nos meses más tar­de le vol­vie­ron a pasar a la segun­da fase del pri­mer gra­do), y ade­más le prohi­bie­ron comu­ni­car­se con tres de sus alle­gadxs con la inten­ción de ais­lar­lo aún más.

Por otro lado, debe­mos recor­dar que la de Puer­to III ha sido una autén­ti­ca cár­cel de exter­mi­nio des­de el mis­mo momen­to de su aper­tu­ra, y que des­de el prin­ci­pio ha sido uti­li­za­da para expe­ri­men­tar con los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. El régi­men impues­to es de sobra cono­ci­do por su dure­za, y los car­ce­le­ros lo son por su acti­tud mili­tan­te fas­cis­ta. En mayo de 2010 le die­ron una pali­za al elo­rria­rra Arkaitz Bellon que des­pués apa­re­ce­ría muer­to en Puer­to I, y el año pasa­do murió en ella, ase­si­na­do por la polí­ti­ca peni­ten­cia­ria, Xabi Rey, ade­más dos pre­sos socia­les.

El de Puer­to III es uno de los ejem­plos más cla­ros de que la cár­cel es una ins­ti­tu­ción que pre­ten­de rom­per a la per­so­na y que los pre­sos polí­ti­cos renun­cien a su mili­tan­cia, dejan­do al des­cu­bier­to que los mayo­res delin­cuen­tes y ase­si­nos son aque­llos que sus­ten­tan las cár­ce­les.

En el día de hoy que­re­mos aplau­dir el ejem­plo de Txi­ki­to y que­re­mos hacer un lla­ma­mien­to a seguir luchan­do jun­to a él. ¡La lucha es el úni­co camino!

Eus­kal Herria, 8 de junio de 2019

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

One Response

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: