Bake prozesua, birgizarteratzea /​Proceso de paz, reinserción

EUS

«Bakea Bideak», «Harre­rak» eta «Cois­tek» kon­fe­ren­tzia bat anto­la­tu dute dato­rren ekai­na­ren 25erako, eta aurre­ra­tu­ta­koa­ren ara­be­ra, pre­so poli­ti­koen «bir­gi­zar­te­ratzea bake pro­ze­sua­ren bai­tan» har­tu­ko dute min­tza­gaitzat (eus­kal eta irlan­dar pre­so poli­ti­koez ari­tu­ko dire­la­koan gau­de, bai eta, Eus­kal Herri­ko eta Ipar Irlan­da­ko «bake pro­ze­suaz» ere).

Sozial­de­mo­kra­ten, epel jokatzen dute­nen, buro­kra­ten eta, oro har, nor­be­ra­ren ongi­za­tea lor­tzea xede nagu­sitzat dute­nen kon­tu­ra «orain­dik hamai­ka ikus­te­ko jaioak gara» esan dugu sarri­tan kideon artean koiun­tu­raz­ko poli­ti­ka oro­ko­rra­ri eta par­ti­ku­la­rra­ri buruz­ko eta gau­za­tu beha­rre­ko ildo poli­ti­koa­ri buruz­ko bar­ne ezta­bai­de­tan. Euren burua eus­kal­dun­tzat, irlan­dar­tzat, eus­ko-espai­niar­tzat edo dire­nak dire­la­kotzat jotzen badu­te ere.

Modu labu­rrean bada ere, «bake pro­ze­suaz» hitz egin­go dugu. Eus­kal Herrian behin­tzat, 2009 amaie­ra­ra­ko, borro­ka poli­ti­ko-mili­ta­rra des­fa­sa­tu­rik zegoe­la ziur­tzat ema­ten zigu­ten, eta hori­xe zela nazio eta gizar­te aska­pe­ne­ra­ko pro­ze­suan aurre­ra ez egi­te­ko arra­zoi eta kon­trae­san nagu­sia, horren­bes­tez, indar­ke­ria­ren mono­po­li­oa esta­tua­ren (kapi­ta­la­ren) esku uztea zen bidez­koa eta, eus­kal gizar­te hel­duak desobe­dien­tzian oina­rri­tu­ta­ko dina­mi­ka­ri ekin behar zion.

Hala­ko dina­mi­ka­ren bidez lor­tu­ko litza­te­ke ordu­ra arte eta azken 60 urtee­tan Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua lor­tze­ko gai izan ez zena. Ale­gia, eta den-dena kol­pe­tik ez esa­tea­rren, nazio eta gizar­te aska­pe­ne­ra­ko hel­bu­ru nagu­siak lor­tzea demo­kra­zia­ren makiltxo magi­koa­ren bidez, oku­pa­tu eta esplo­tatzen gai­tuen sis­te­ma­ren demo­kra­zia, hain zuzen ere.

Asko labur­bil­duz, desobe­dien­tzia izpi­rik ez, ezertxo ere ez. Horra, PSOE-GALi eman­da­ko babe­sa eta, itun auto­no­mis­ta espai­niar berria­ren hitzau­rrea dela eta, EAJ­ko bur­ge­sia eus­ko-espai­nia­rra­re­kin egin­da­ko akor­dioak, Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta lor­tze­ko modu­rik ez dagoen arren, eta hori guz­tia hamar urte baino gutxia­go­tan.

Era berean, gure memo­ria fres­katze­ko ondo­ko hauek aipa­tu­ko ditu­gu: porrot egin zuen nego­zia­zio estra­te­gia (ustez, esku har­tze­ko ere­mu jus­tua, bai­na kapi­ta­lak eta gure kasuan Fran­tziak eta Espai­niak era­bat hon­da­tua) eta Men­de­bal­de­ko Euro­pan, azken hamar­ka­de­tan, geratzen zen gotor­le­ku iraul­tzai­le gutxi­ta­ko bat espai­nol­du eta fran­tses­te­ko eten­ga­be­ko aha­le­gi­nak eskui­na­ren alde­tik. Hau da, demo­kra­zian bizi gara, aska­ta­su­nez boz­ka deza­ke­gu eta askok sol­da­ta ona jasotzen dute. Bai­na, egia esan, demo­kra­zia da oku­pa­tu eta esplo­tatzen gai­tuen legea, eta libre ez iza­teaz gain, diruz jus­tu gabil­tza edo egoe­ra txa­rra­goan gau­de.

Behin eta berri­ro gau­za bera eka­rri­ko dugu gogo­ra, ez dago etor­ki­zun aske­rik nazio zapal­dua­ren­tzat, bal­din eta zapal­tzai­lea­ren lege­ria oina­rritzat har­tzen bada. Kla­se kapi­ta­lis­tak ez du inoiz gerra tres­ne­ria pres­ta­tu­ko (Esta­tua, sis­te­ma eko­no­mi­koa, alder­diak, sin­di­ka­tuak, komu­ni­ka­bi­deak eta aba­rrak), bal­din eta bere intere­sak babes­te­ko ez bada, hala­ber, bere lege­riak eta bere demo­kra­ziak ez dituz­te inoiz zapal­duak eta esplo­ta­tuak kon­tuan har­tu­ko. Eus­kal herri lan­gi­leaz ari gara. Era berean, ez du inoiz onar­tu­ko bere ins­ti­tu­zioe­tan (ezta kan­poan ere)euskal lan­gi­leak euren etor­ki­zu­na­ren jabe iza­te­rik, ez modu onean behin­tzat.

Zoritxa­rrez ez dugu ezer berri­rik kon­tatzen. Ondo­ren­goa da Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ren ara­zo­rik behi­ne­na, bada, bere burua hala­kotzat jotzen due­nak ez dakie­la noraino iritsi­ko diren bere egi­tu­ra poli­ti­koak: atzo Oba­ma­re­kin eta gaur Trump-ekin, POSE-GAL espai­niar ezker­tiar­tzat har­tzen da, EAJ beha­rrez­ko da kez­ko itu­nak egi­te­ko. Gaur egun, esku har­tzei, itu­nei, alian­tzei, bere egi­te­koa­ri, jus­ti­fi­ka­zioei… dago­kie­nez, EHBil­duk jar­du­ten du fran­tses edo espai­niar sis­te­ma­ren alder­di bat gehia­go beza­la.

Hala­ber, tama­lez, koka­pen-ara­zo bat dau­ka­gu hala­ko kri­ti­ka egi­ten dugu­nok, horre­ta­ra, kos­tatzen ari zai­gu jaki­tea non­dik gato­zen, nola iritsi garen egoe­ra hone­ta­ra eta zein diren gure pers­pek­ti­bak. Gure iritzi­ra­ko, kla­se posi­zioak zituz­ten eta dituz­ten iraul­tzai­leen artean jarre­ra oke­rrak nagu­si­tu ziren, denok elka­rre­kin herri zapal­du gisa aurre­ra egi­te­koak, ale­gia. Ala­bai­na, azke­nean eus­kal bur­ge­sia txi­kia­ren estal­pean ibi­li gara eta gabil­tza, bai eta, ban­ke­tean par­te har­tu nahi izan duten buro­kra­ta eta opor­tu­nis­ta guz­tien estal­pean ere. Espe­ro deza­gun ira­ga­nean egin­da­ko akatsak ez erre­pi­katzea.

Gau­zak horre­la, eta aipa­tu kon­fe­ren­tzia­ren izen­bu­rua­ri erreparaturik,hau da, «pre­so poli­ti­koen bir­gi­zar­te­ratzea» eta «bake pro­ze­sua», esker­tze­koa da mozo­rro ia osoa ken­tzea eta orain­dik sines­go­go­rrei argi­xea­go iku­sa­raz­tea hurren­go hauen arte­ko oso­ta­su­na: "Sor­tu Bidea, bir­gi­zar­te­ratzea, pre­so poli­ti­koak eta bake pro­ze­sua".

Maka­broa den desas­tre poli­ti­ko, humano eta eti­ko honen aurrean dia­lek­ti­ko­ki orain­dik erreak­zio­natzen ez dute­nei zera aipa­tu­ko die­gu: nazioar­te mai­lan zer esan nahi dute bir­gi­zar­te­ratzeek, Sor­tu Bideek, bake pro­ze­suek…? Bada, esta­tu oku­patzai­le eta zapal­tzai­lea­re­ki­ko edo kapi­ta­la­ren une­ko dik­ta­du­ra­re­ki­ko matxi­na­tuen sumi­sioa.

Hemen ez dago bake pro­ze­su­rik, borro­ka pro­ze­sua bai­zik, eta kla­se posi­zio argia duen eus­kal nazio aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­du sozia­lis­ta eta iraul­tzai­lea orain osatzea da kon­tua, izan ere, 60 urte eta gero hel­bu­ru nagu­siak bere horre­tan darrai: Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta eratzea.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko ekai­na­ren 20n

ES

«Bakea Bideak», «Harre­rak» y «Cois­tek» con­vo­can una con­fe­ren­cia el 25 de junio y anti­ci­pan que la mis­ma diser­ta­rá sobre la «rein­ser­ción» de los pre­sos polí­ti­cos den­tro del «roce­so de paz» (ima­gi­na­mos que los pre­sos polí­ti­cos serán vas­cos e irlan­de­ses y que el «pro­ce­so de paz» tam­bién esta­rá en rela­ción con Eus­kal Herria y el Nor­te de Irlan­da).

Muchas veces hemos dicho inter­na­men­te, entre com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras, en sesio­nes de deba­te sobre la coyun­tu­ra polí­ti­ca gene­ral y par­ti­cu­lar, sobre la línea polí­ti­ca a seguir que… «toda­vía lo que ten­dre­mos que ver» de par­te de los social-demó­cra­tas, tibios/​as, buró­cra­tas y, en gene­ral, de los y las que como logro supe­rior tie­nen su pro­pio bien­es­tar. Se sien­tan vas­cas, irlan­de­sas vas­co espa­ño­les o lo que ten­gan a bien ele­gir.

Aun­que sea bre­ve­men­te, hable­mos del «pro­ce­so de paz». Al menos en Eus­kal Herria, a fina­les del 2009, nos ase­gu­ra­ban que la cues­tión y con­tra­dic­ción prin­ci­pal para avan­zar en el pro­ce­so de libe­ra­ción nacio­nal y social era que la lucha polí­ti­co-mili­tar esta­ba des­fa­sa­da. Lo correc­to era dejar el mono­po­lio de la vio­len­cia al Esta­do (del capi­tal) y, como la socie­dad vas­ca era madu­ra, ini­ciar una diná­mi­ca de desobe­dien­cia.

Esta diná­mi­ca de desobe­dien­cia logra­ría lo que has­ta ese momen­to, y en los últi­mos sesen­ta años, el MLNV no había podi­do con­se­guir. Esto es, y sin decir­lo todo de gol­pe, con la vari­ta mági­ca de la demo­cra­cia del sis­te­ma que nos ocu­pa y explo­ta, lograr nues­tros máxi­mos obje­ti­vos de libe­ra­ción nacio­nal y social.

Resu­mien­do mucho, de desobe­dien­cia nada de nada. Apo­yo al PSOE-GAL, acuer­dos con la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la del PNV en rela­ción al preám­bu­lo de un nue­vo pac­to auto­no­mis­ta espa­ñol de don­de nun­ca ven­drá el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co… Y todo esto en menos de diez años.

Por refres­car tam­bién nues­tra memo­ria dire­mos que, ade­más de la fra­ca­sa­da estra­te­gia de nego­cia­ción (cam­po de inter­ven­ción supues­ta­men­te jus­to pero total­men­te mina­do por el capi­tal, y en nues­tro caso Fran­cia y Espa­ña), hay un cons­tan­te empe­ño en espa­ño­li­zar y afran­ce­sar por la dere­cha lo que fue uno de los pocos reduc­tos revo­lu­cio­na­rios en la Euro­pa Occi­den­tal de las últi­mas déca­das. Esto es, vivi­mos en demo­cra­cia, somos libres de votar y muchos tie­nen un buen suel­do. Cla­ro que lo cier­to es que la demo­cra­cia es la ley del que nos ocu­pa y explo­ta y ade­más de no ser libres la mayo­ría anda­mos con el bol­si­llo jus­ti­to, o peor.

No nos can­sa­re­mos de recor­dar­lo. No hay nación opri­mi­da que apo­yán­do­se en las leyes de su opre­sor encuen­tre su libre futu­ro. Jamás la cla­se capi­ta­lis­ta orga­ni­za­rá sus ins­tru­men­tos de gue­rra (Esta­do, sis­te­ma eco­nó­mi­co, par­ti­dos, sin­di­ca­tos, medios de comu­ni­ca­ción, etc.) si no es para sal­va­guar­dar sus intere­ses. Jamás su ley, su demo­cra­cia, con­ta­rá con los que opri­me y explo­ta. Y habla­mos del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co. Jamás en sus ins­ti­tu­cio­nes (ni fue­ra de ellas) admi­ti­rá que la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca sea due­ña de su futu­ro. Al menos por las bue­nas.

Por des­gra­cia, no esta­mos con­tan­do nada nue­vo. El pro­ble­ma fun­da­men­tal que tie­ne la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta es que nadie que se con­si­de­re como tal sabe has­ta dón­de van a ir sus estruc­tu­ras polí­ti­cas. Ayer con Oba­ma y hoy con Trump. El POSE-GAL es con­si­de­ra­do izquier­da espa­ño­la. El PNV, nece­sa­rio para pac­tar humo. Hoy en día EH Bil­du fun­cio­na en sus inter­ven­cio­nes, pac­tos, alian­zas, en lo que no hace, en lo que jus­ti­fi­ca en… como un par­ti­do más del sis­te­ma fran­cés o espa­ñol.

Y, por des­gra­cia, tam­bién tene­mos un pro­ble­ma los que hace­mos esa crí­ti­ca. Nos está cos­tan­do situar de dón­de veni­mos, cómo hemos lle­ga­do a esta situa­ción y qué pers­pec­ti­vas tene­mos. Pen­sa­mos que la gen­te que man­tu­vo, y man­tie­ne, posi­cio­nes revo­lu­cio­na­rias, de cla­se, en el pasa­do pri­mó equi­vo­ca­da­men­te posi­cio­nes que pre­ten­dían avan­zar todos jun­tos como pue­blo opri­mi­do. Lo que final­men­te ocu­rrió y ocu­rre es que hemos cami­na­do bajo el man­to de la peque­ña bur­gue­sía vas­ca y todos los buró­cra­tas y opor­tu­nis­tas que se han que­ri­do unir al fes­tín. Es de espe­rar que no come­te­re­mos los erro­res del pasa­do.

Así las cosas, y en rela­ción al titu­lar de la anun­cia­da con­fe­ren­cia «rein­ser­ción de pre­sos poli­ti­cos» y «pro­ce­so de paz» es de agra­de­cer que casi se qui­ten la care­ta y hagan ver un poco más cla­ro, a los toda­vía incré­du­los, un todo entre la «vía Sor­tu, rein­ser­ción, pre­sos polí­ti­cos y pro­ce­so de paz».

Si toda­vía hay alguien que no rela­cio­na dia­léc­ti­ca­men­te este maca­bro desas­tre polí­ti­co, humano y éti­co, dire­mos que inter­na­cio­nal­men­te la rein­ser­cio­nes, las vías Sor­tu, los pro­ce­sos de paz… quie­ren decir sumi­sión de la par­te insur­gen­te al Esta­do ocu­pan­te y opre­sor o a la dic­ta­du­ra del capi­tal de turno.

Aquí no exis­te pro­ce­so de paz. Aquí exis­te un pro­ce­so de lucha que en estos momen­tos pasa por la con­for­ma­ción de un movi­mien­to socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio vas­co de libe­ra­ción nacio­nal con cla­ra posi­ción de cla­se. Y el obje­ti­vo prin­ci­pal sigue inal­te­ra­ble des­pués de sesen­ta años. La crea­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vas­co.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

20 de jumio de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

One Response

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: