Euskal sozialdemokraziaren koordinatzaileak eskainitako elkarrizketaren harira /​Sobre la entrevista al coordinador de la socialdemocracia vasca

[EUS]

Zer esan deza­ke­gu, Eus­kal Herria­ren aur­ka Espai­niak eta Fran­tziak dara­bil­ten kon­fron­ta­zioa­ri buruz­ko kon­trae­san nagu­si­rik plan­te­atzen ez dute­nez? Zer­ga­tik, garran­tzi han­di­ko auke­ra media­ti­ko horren aurrean, ez da plan­te­atzen Eus­kal Herria­ren nazio eta gizar­te ara­zoa? Zer­ga­tik ez da argi eta gar­bi plan­te­atzen Herri Lan­gi­lea bere etor­ki­zu­na­ren jabe baka­rra denik?

Gal­de­ra irain­ga­rri mor­do bat Eus­kal Herria bizi­rau­te­ko, bede­ren, aha­le­gin­du dire­nen­tzat azken hamar­ka­de­tan, beraz, zeo­zer esan edo alda­rri­katze­ko teno­rean gau­de. Argi utzi nahi dugu ETA ez dela era­kun­de terro­ris­ta izan, eus­kal herri lan­gi­lea­ren zer­bitzu­ra­ko aban­goar­dia poli­ti­ko eta mili­ta­rra bai­zik, bere ibil­bi­dea­ren zati­rik gehie­nean behin­tzat.

Ildo horre­tan, Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa lor­tzea izan zen ETA­ren jar­dun poli­ti­ko eta mili­ta­rra­ren ardatz nagu­sia, gure oku­patzai­leek eta esplo­tatzai­leek kon­tu horren uka­zioa egi­ten badu­te ere, horre­ta­ra, ETA nahiz hel­bu­ru ber­be­ren alde borro­ka­tu dute­nak terro­ris­tatzat jotzea da haien azal­pen nagu­sia. Naba­ri da, 60 urteo­tan, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­duan izan gare­nok, X inpli­ka­zio mai­la­re­kin eta esku har­tze­ko dina­mi­ka des­ber­di­ne­tan, ETA­ren hel­bu­ru ber­be­ren alde­ko borro­kan eta defen­tsan jar­dun dugu­la. Hori ukatzea his­to­ria­ri eta gure burua­ri uko egi­tea da.

Era berean, naba­ri da, guz­ti horren uka­zioa publi­ko­ki egi­ten dute­nak gezu­rre­tan ari dire­la edo, neu­rri batean zein bes­tean, gure oku­patzai­leen eta esplo­tatzai­leen ere­mu­ra pasa­tu dire­la. Den­bo­rak esan­go du non kokatzen diren sare zabal horre­tan.

Espai­nian eza­gu­tu­ta­ko garai­rik oke­rre­ne­ta­ko batean (kri­sial­diz kri­sial­di azken urteo­tan), eus­kal sozial­de­mo­kra­ziak sis­te­ma oku­patzai­le eta esplo­tatzai­lea­ren bide­la­gun zin­tzo eta ber­matzai­le gisa joka­tu du Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du osoa desegi­te­raino, borro­ka poli­ti­ko-mili­ta­rra bar­ne dagoe­la. Izan ere, horre­la­ko borro­ka mota da sis­te­ma oku­patzai­leek onar­tu ezin duten kon­trae­san baka­rra, fran­tses eta espai­niar esta­tuak eta kapi­ta­la zalan­tzan jar­tzen bai­ti­tu. Naba­ri da, hala­ber, espai­niar edo fran­tses sis­te­ma­ren norian buel­ta­ka ibil­tze­ko bes­te­rik ez due­la balio.

Interes anta­go­ni­koak iza­nez gero, ezin dai­te­ke aur­ka­ria­re­kin zuri­ke­rie­tan ibi­li, nahiz eta kon­fron­ta­zio­ra­ko bitar­te­ko kas­ka­rra­goak edu­ki, are gutxia­go, ezin dakio­ke aur­ka­ria­ri zirt edo zart eutsi, bera bai­ta, hain zuzen, gure ira­ga­na, orai­na eta geroa ukatzen ditue­na.

Asko izan dira azken 60 urteo­ta­ko borro­kan ero­ri­ta­ko eus­kal herri­ta­rrak. Ala­bai­na, eus­kal erre­sis­ten­te-mili­tan­tea min sor­tzai­le dena­ren kon­tzep­tua ontzat har­tzen dute Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta sozial­de­mo­kra­ta­ko kide uga­rik, gehia­go­rik eta gutxia­go­rik gabe. Herri eta kla­sea­ren alde­ko borro­ka eta erre­sis­ten­tzia inoiz ger­ta­tu behar ez zue­la sines­ta­ra­zi nahi digu­te, eta hori dena oku­patzai­lea­ren ideia nagu­sien onar­pe­na­re­kin.

Ale­gia, erre­sis­ten­te iza­tea terro­ris­ta­ren sino­ni­moa da. indar­ke­ria iraul­tzai­le ber­din terro­ris­mo. Bakeak, diber­tsi­ta­teak, inter­kla­sis­moak… uko egi­ten dio­te kla­se borro­ka­ri. Ezer ez da posi­ble oku­pa­tu eta esplo­tatzen gai­tuen demo­kra­zia kapi­ta­lis­ta­ren para­me­troe­ta­tik kan­po.

ETA kon­de­natzea eskatzen zaion unean hurren­go eran­tzun hau jasan behar dio­gu Ote­gi­ri: «ETA kon­de­natzea baino zer­bait garran­tzitsua­goa egin dugu, haren behin beti­ko desegi­tean lagun­du bai­tu­gu». Gau­zak hala, gal­de­ra bat egi­ten dio­gu gure burua­ri: bal­din eta gure oku­patzai­leen lege­ria­pean eus­kal etor­ki­zun aske eta sozia­lis­ta ikus­te­ko modu­rik ez bada­go (Espai­niak eta Fran­tziak hala­xe dio­te uneo­ro), zer­ga­tik desegin da eus­kal erre­sis­ten­tzia eta zer­ga­tik utzi dira gure pre­so poli­ti­koak ustel­tzen oku­patzai­leen kar­tze­le­tan, Eus­kal Herria­ren nazio eta gizar­te aska­pe­ne­ra­ko gehien eman dute­nak iza­nik?

Haiek dio­te (ez da baka­rrik boze­ra­mai­lea­ren edo koor­di­natzai­lea­ren kon­tu bat) sen­titzen dute­la era­gin­da­ko mina­ga­tik, are gehia­go, adie­raz­pe­nen bate­ga­tik logi­koa den min hori bizia­go­tu egin badu­te… Zera dio­gu berri­ro ere: Eus­kal Herria da lehe­nen­go bik­ti­ma eta ez Espai­nia edo Fran­tzia mai­la per­tso­na­lean ezta kolek­ti­boan ere. Bi herrial­de kapi­ta­lis­ta eta inpe­ria­lis­ta horiek bar­ka­me­na eskatzeaz gain, his­to­rian zehar bortxaz egin­da­ko ekin­tzak, oku­pa­zioa, tor­tu­rak eta sufri­men­dua dire­la kau­sa, ordai­na eman behar digu­te.

Hona bes­te eran­tzun kez­ka­ga­rri bat (EAJ­ren mezua eta hiz­ke­ra era­bi­liz): «ez blo­keo­rik (PSOE-GAL), ezta txe­ke zuri­rik ere». Hala­ko eran­tzu­na eman­da, imi­ta­tu nahian dabi­len bai­na beran­du iris­ten den EAJ­ren ikas­lea ikus­ten dugu. Bes­te askok baino gehia­go entre­ga­tu behar­ko dio­zue sis­te­ma­ri, zuek baino lehe­na­go ber­tan uztar­tu bazi­ren ere.

Hein batean, Ote­gi­ri egin­da­ko elka­rriz­ke­ta zoro horre­tan indar han­di­ko guneak dau­de. Alde bate­tik, GALen Feli­pe Gon­za­lez mafio­soak izan­da­ko lider­goa eta babe­sa aitor­tze­ko nahia adie­raz­ten du, bai­na ez epaitze­ko asmo­tan, bizi­ki­detza demo­kra­ti­koa­ri begi­ra bai­zik. Kon­tra­jar­tze gisa: badi­ru­di eus­kal pre­so poli­ti­koak exis­titzen ez dire­la, eta estra­te­gia­ren alda­ke­ta eta ETA­ren erren­di­zioa zire­la medio, dena «lau» egu­ne­tan kon­pon­du­ko zela­ren kon­tua.

Bes­te alde­tik, berak dio bali­te­kee­la bik­ti­men­gan mina era­gin iza­tea, bai­na soi­lik boze­ra­mai­le gisa, ez baitzi­ren era­kun­de poli­ti­ko-mili­ta­rre­ko kide kali­ta­te horre­tan. Horren aurrean, esan beha­rra dago Era­kun­deak nahi gabe­ko akatsen aitor­pe­na egin due­la bere bizitzan zehar, hor­taz, ez dau­ka inork horren ardu­ra har­tu beha­rrik, are gutxia­go, bar­ka­me­na eskatzea egin ez duen zer­bai­ten­ga­tik.

Ez da kon­tu berria bik­ti­men aipa­me­na egi­tea, hori bai­ta Fran­tzia eta Espai­nia­ri intere­satzen zaien ihes­bi­dea ara­zo­ren mui­ne­ra iritsi ez egi­te­ko. Izu­ga­rria da Ote­gi­ri egin­da­ko gal­de­ra guz­tie­tan gataz­ka­ren arra­zoien ingu­ruan ezer aipa­tu ez iza­na. Eus­kal Herria da agre­sioa jasa­ten duen lehe­na, eta bere etor­ki­zun nazio­nal eta sozia­la garatze­ko gau­za ez den bitar­tean, oku­patzai­le edo esplo­tatzai­lea­ren kon­tra­ko gerran egon­go da.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko uztai­la­ren 1ean

[ES]

¿Qué pode­mos decir de quie­nes no plan­tean las con­tra­dic­cio­nes prin­ci­pa­les que enfren­tan a Espa­ña y Fran­cia con­tra Eus­kal Herria? ¿Por qué no se plan­tea la cues­tión nacio­nal y social de Eus­kal Herria ante una opor­tu­ni­dad mediá­ti­ca tan impor­tan­te? ¿Por qué no plan­tear abier­ta­men­te que el Pue­blo Tra­ba­ja­dor es el úni­co due­ño de su des­tino?

Ante tan­ta pre­gun­ta insul­tan­te hacia los que, cuan­do menos, han hecho sobre­vi­vir a Eus­kal Herria duran­te las últi­mas dece­nas de años, algo ten­dre­mos que afir­mar y reivin­di­car. Que­re­mos dejar bien cla­ro que ETA no ha sido una orga­ni­za­ción terro­ris­ta sino una van­guar­dia polí­ti­co mili­tar al ser­vi­cio del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co, al menos en gran par­te de du reco­rri­do.

En ese sen­ti­do, ETA tuvo como eje fun­da­men­tal de su accio­nar polí­ti­co mili­tar con­se­guir la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria. Esta cues­tión es nega­da por los que nos ocu­pan y explo­tan. No tie­nen más expli­ca­ción plau­si­ble que cali­fi­car a ETA como terro­ris­ta, así como a cual­quier per­so­na que haya lucha­do por los obje­ti­vos que la mis­ma per­si­gue.

Es evi­den­te que los que nos hemos situa­do en el MLNV duran­te sesen­ta años con X gra­do de impli­ca­ción, en sus dife­ren­tes diná­mi­cas de inter­ven­ción, hemos lucha­do y defen­di­do los mis­mos obje­ti­vos que ETA. Negar eso es negar la his­to­ria y a noso­tros mis­mos.

Quie­nes públi­ca­men­te renie­gan de todo esto es evi­den­te que mien­ten o se han pasa­do en una u otra medi­da pre­ci­sa­men­te al lado de los que nos opri­men y explo­tan. El tiem­po dirá qué lugar ocu­pan en ese vas­to entra­ma­do.

La social­de­mo­cra­cia vas­ca, en uno de los peo­res tiem­pos que ha cono­ci­do Espa­ña (con varias cri­sis en los últi­mos años), se ha com­por­ta­do como una fiel acom­pa­ñan­te y garan­te del sis­te­ma que nos ocu­pa y explo­ta. Has­ta el pun­to de des­mon­tar todo el MLNV, inclui­da la úni­ca con­tra­dic­ción que los sis­te­mas que nos ocu­pan no pue­den per­mi­tir, esto es, la lucha polí­ti­co mili­tar en tan­to que cues­tio­na a los Esta­dos, fran­cés, espa­ñol y al capi­tal. Es evi­den­te que con ella no pode­mos con­tar sino para dar vuel­tas a la noria sis­té­mi­ca, sea esta espa­ño­lis­ta o fran­ce­sa.

Nadie que ten­ga intere­ses anta­gó­ni­cos, inclu­so sien­do infe­rior en todos los medios para enfren­tar­se a su opo­nen­te, pue­de tomar acti­tu­des ser­vi­les y aún menos para apun­ta­lar de mane­ra deci­si­va a su opo­nen­te que, pre­ci­sa­men­te, le nie­ga su pasa­do, pre­sen­te y futu­ro.

En los últi­mos sesen­ta años han caí­do en la lucha muchas vas­cas y vas­cos. Miem­bros de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y social­de­mó­cra­ta dan por bue­nos con­cep­tos que sitúan a la o al resistente/​militante vas­co como gene­ra­dor de dolor, sin más y sin menos. Pre­ten­den hacer­nos creer que la lucha y resis­ten­cia como pue­blo y como cla­se nun­ca debie­ra haber pasa­do. Todo ello den­tro de la acep­ta­ción de las ideas-fuer­za de quien nos ocu­pa.

Esto es, resis­ten­te es sinó­ni­mo de terro­ris­ta. Vio­len­cia revo­lu­cio­na­ria igual a terro­ris­mo. Paz, diver­si­dad, Inter cla­sis­mo… nega­do­res de la lucha de cla­ses. Nada es posi­ble fue­ra de los pará­me­tros de la demo­cra­cia del capi­tal que nos ocu­pa y explo­ta…

Tene­mos que sopor­tar oír lo siguien­te ante una peti­ción de con­de­na a ETA: «noso­tros hemos hecho más que con­de­nar a ETA pues hemos cola­bo­ra­do para su defi­ni­ti­va diso­lu­ción» (Ote­gi). Así las cosas, nos hace­mos una pre­gun­ta: Si bajo las leyes de los que nos ocu­pan es impo­si­ble vis­lum­brar un futu­ro libre y socia­lis­ta vas­co (Espa­ña y Fran­cia lo dicen cada minu­to de su vida) ¿por qué se ha des­mon­ta­do la resis­ten­cia vas­ca y se les deja pudrir en las cár­ce­les de los ocu­pan­tes a nues­tras pre­sas y pre­sos polí­ti­cos que son quie­nes más han dado por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria?

Dicen (pues no es cues­tión de un por­ta­voz o coor­di­na­dor) que sien­ten el daño cau­sa­do y más si, ade­más del lógi­co daño, lo han aumen­ta­do por algu­na decla­ra­ción… Vol­ve­mos a decir que la pri­me­ra víc­ti­ma es Eus­kal Herria y no per­so­nal ni colec­ti­va­men­te Espa­ña o Fran­cia. Estos dos paí­ses capi­ta­lis­tas e impe­ria­lis­tas nos tie­nen que pedir per­dón y resar­cir­nos por todas las vio­la­cio­nes, ocu­pa­ción, tor­tu­ras y sufri­mien­to que nos han hecho pade­cer a lo lar­go de nues­tra his­to­ria.

Otra res­pues­ta preo­cu­pan­te (pues el men­sa­je y el len­gua­je es del PNV) «no blo­queo (al PSOE-GAL), no che­ques en blan­co». Ante esa res­pues­ta vemos al alumno del PNV que pre­ten­de imi­tar, pero lle­ga tar­de. Vais a tener que entre­gar al sis­te­ma más de lo que entre­ga­ron otros muchos que se aco­pla­ron al mis­mo antes que voso­tros.

En cier­to sen­ti­do, la locu­ra de la entre­vis­ta tie­ne pun­tos muy fuer­tes. Uno es cuan­do Ote­gi dice que lo que se pre­ten­de es que el mafio­so Feli­pe Gon­za­lez reco­noz­ca su lide­raz­go y patro­ci­nio de los GAL pero no para enjui­ciar­lo sino cara a la con­vi­ven­cia demo­crá­ti­ca. En con­tra­po­si­ción pare­ce que los pre­sos polí­ti­cos vas­cos no exis­ten. Y eso que con el cam­bio de estra­te­gia y la ren­di­ción de ETA todo se iba a solu­cio­nar en «cua­tro» días.

Tam­bién dice que han podi­do gene­rar dolor en las víc­ti­mas, pero solo como por­ta­vo­ces pues en esa cali­dad no eran miem­bros de la orga­ni­za­ción polí­ti­co mili­tar. Ante esto, hay que decir que la Orga­ni­za­ción ha reco­no­ci­do los erro­res no pre­ten­di­dos a lo lar­go de su exis­ten­cia. No hace fal­ta que nadie se haga car­go de ello. Y menos se dis­cul­pe por algo que no ha hecho.

No es nue­vo que se hable de víc­ti­mas pues ese sub­ter­fu­gio le intere­sa a Fran­cia y a Espa­ña para no lle­gar al meo­llo de la cues­tión. Lo que es terri­ble es que Ote­gi se deje entre­vis­tar, pre­gun­ta tras pre­gun­ta sin hablar de las cau­sas del con­flic­to. La pri­me­ra agre­di­da es Eus­kal Herria y has­ta que ésta no pue­da desa­rro­llar su futu­ro nacio­nal y social, Eus­kal Herria esta­rá en gue­rra con­tra quien la ocu­pe o explo­te.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

1 de julio de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

One Response

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: