Iraultza bolivartarra defendatzeko garaia da! /​¡Es hora de defender la revolución bolivariana!

[EUS] Hogei urte bete dira Hugo Rafael Chá­vez Frías ize­ne­ko mili­tar pobre eta mula­to bat Gober­nu­ra iritsi eta Vene­zue­lan garai berri bat hasi zene­tik. Eta bera­re­kin, ordu­rar­te baz­ter­tuak zeu­den miloi­ka herri­tar hasi ziren herrial­dea­ren gida­ritza har­tzen, biga­rren inde­pen­den­tzia­ranz­ko bidea egi­ten. Pen­tsae­zi­na zen eral­da­ke­ta martxan jarri zuen mugi­men­du boli­var­ta­rrak; gizar­te neo­li­be­ra­la­ren zimen­duak astin­du eta sozia­lis­mo­ranz­ko bidea […]

Venezuelari buruzko Sanchezen gezurrak

Marc Gar­cia, Ita­ca Herrial­de Kata­la­ne­ta­ko era­kun­de iter­na­zio­na­lis­tako mili­tan­te­ak, Gober­nu espai­nia­rrak Guai­dó kol­pis­ta pre­si­den­te aitor­tu iza­na­ren hari­ra idatzia. Arti­ku­lua l’Accent aldiz­ka­ri digi­ta­lak argi­ta­ra­tu du. Bela­rrian entzun­gai­lu bat dut eta esa­ta­riak elka­rriz­ke­ta ete­ten du Pedro Sán­chez Espai­nia­ko pre­si­den­tea­ren pren­tsau­rre­koa jar­tze­ko. Pape­ra eta arkatz bat har­tu eta hitz egin aha­la aipatzen dituen hitz gako batzuk idaz­tea­ri ekin diot: […]