Ikasle Abertzaleak Ikasle Abertzaleak

Ikasle Abertzaleak VII kongresuaren amaiera ekitaldia ospatu du euskal eskola nazionala eta euskal estatu sozialistaren aldeko apostua berretsiz /​Ikasle Abertzaleak ha celebrado el acto de conclusión de su VII congreso renovando su apuesta por una escuela nacional vasco y un estado socialista vasco

Ber­tan ira­ku­rri­ta­ko adie­raz­pe­na­ren labur­pe­na eta bideoa: [EUS] [ES] [Bideoa] [EUS] Zorio­nak gaur Berrio­zar­ko Musi­ka Esko­la gai­nez­ka bete duzuen guz­tioi! Zorio­nak, Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko mili­tan­tzia guz­tia­ri #VII­Kon­gre­sua posi­ble egi­tea­ga­tik. Bai­na ez soi­lik posi­ble egi­tea­ga­tik. Era­kutsi­ta­ko kon­pro­me­zu, inpli­ka­zio, boron­da­te, deter­mi­na­zio eta lan gai­ta­su­na­ga­tik! 7 hila­be­te­ko ezta­bai­da dina­mi­ka izan Kon­gre­su pro­ze­sua. Mili­tan­tzia­ren %83ak har­tu

Iñaki Gil de San Vicente

Debate sobre fascismo y nacionalismo español

El ciclo elec­to­ral que se ini­ció con las auto­nó­mi­cas en la nación anda­lu­za, que con­clui­rá con las elec­cio­nes de mayo de 2019 tras supe­rar las esta­ta­les del pró­xi­mo 28 de abril, está mos­tran­do las quie­bras his­tó­ri­cas de Esta­­do-nación bur­gués espa­ñol. La corrup­ción estruc­tu­ral; el espio­na­je ins­ti­tu­cio­na­li­za­do, el con­trol social masi­vo

Auzolan

Apirilaren 28an eta maiatzaren 26an burutu behar diren hauteskundeen aurrean herri adierazpena abstetzio aktiboaren alde /​Manifiesto popular a favor de la abstención activa en las citas electorales del 28 de abril y el 26 de mayo

[EUS] Aur­ten­go uda­be­rrian, Espai­nia­ko esta­tua­ren men­pe dagoen Eus­kal Herri­ko alde hone­tan, hain­bat hau­tes­kun­de deial­di badi­tu­gu. Alde bate­tik, Maiatza­ren 26a dugu (Udal- eta Foru-Hau­­te­s­­ku­n­­deak, Euro­par Par­la­men­tua hau­tatze­koe­kin bate­ra) eta, bes­te­tik, Espai­nia­ko hau­tes­kun­de oro­ko­rrak, Api­ri­lak 28. Deial­di hauen tes­tuin­gu­ru­ko ezau­ga­rri nagu­sia Espai­nia­ko esta­tuak jasa­ten dituen kon­trae­sa­nen eta kri­sien area­gotzea dugu. Izan ere,

Boltxe

Entrevista con Iñaki Gil de San Vicente

Habla­mos con Iña­ki Gil de San Vicen­te sobre la situa­ción en Vene­zue­la, el Movi­mien­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano, el auge del fas­cis­mo, la situa­ción de Eus­kal Herria el sur­gi­mien­to de nue­vas orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias y las posi­bi­li­da­des actua­les del socia­lis­mo.

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Juan Jose Regoren heriotzaren aurrean /​Ante el fallecimiento de Juan Jose Rego

[EUS] Ohar honen bidez, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere tris­te­zia era­kutsi nahi du Juan Jose Rego Donos­tia­ko pre­so poli­ti­ko ohia­ren heriotza­ren aurrean, eta bere fami­lia­ri dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio. Era berean gogo­ra­ra­zi nahi dugu Juan Jose kar­tze­lan gai­xo­tu zela eta lau urtez egon zela borro­kan, herria­re­kin bate­ra, espetxe­tik

Iñaki Gil de San Vicente

Internacionalismo contra imperialismo

Has­ta la Pri­me­ra Inter­na­cio­nal El inter­na­cio­na­lis­mo pro­le­ta­rio empie­za a irrum­pir en la his­to­ria con la revo­lu­ción de 1848 apa­re­cien­do ya como tal, polí­ti­ca y teó­ri­ca­men­te, en 1864 con la fun­da­ción de la Pri­me­ra Inter­na­cio­nal, pero la soli­da­ri­dad entre los pue­blos y las cla­ses explo­ta­das es muy ante­rior. Ciñén­do­nos solo a la his­to­ria capi­ta­lis­ta, en

Boltxe

Gure duintasuna ez dago salgai /​Nuestra dignidad no está en venta

[EUS] Gutun hau sinatzen dugu­nok hain­bat eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko­ren seni­de eta hur­koak gara, haien sos­ten­gua, haien arna­sa, haien begiak eta haien bela­rriak kalean eta Eus­kal Herrian eta, eskatzen digu­ten guz­tie­tan haien ahot­sa ere bihur­tzen gara. Gaur­koan, ordea, seni­de moduan guk geuk sen­titzen dugu­na­ri buruz hitz egin nahi dugu. Bada­ki­gu bes­te

Gazte Koordinadora Sozialista

Araba eta Bizkaiko Gazte Topaketa Sozialistak, apirilaren 5etik 7ra Laudion

Gaur gure lehen­da­bi­zi­ko eki­me­na aur­kez­tu asmoz gatoz zuen­ga­na, bame rnai­la­ko lanak egi­ten ibi­li ondo­ren jar­du­ne­ra­ko gogotsu bal­kau­de, jar­du­na bai­ta, hain zuzen ere, gure hel­bu­ru eta beha­rri­za­nei eran­tzu­te­ko era erreal baka­rra. Hona hemen, ildo polltl­ko sozia­lis­ta­ren pla­za­ratzea, eta ildo honen era­ma­lle den borro­ka komu­ni­ta­tea ell­katzea hel­bu­ru duen jar­du­nal­dia: Ara­ba eta Biz­kai­ko

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Etxeraten adierazpenaren aurrean /​Ante la declaración de Etxerat

[EUS] Pasa den osti­ra­lean, martxoak 1, Etxe­rat elkar­teak egin­da­ko adie­raz­pen harri­ga­rria­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Pre­so poli­ti­koen seni­deek zer­bait era­gi­ten badi­gu­te, hori era­ba­te­ko erres­pe­tua da, pre­soen mili­tan­tzia­re­kin ados ez dau­den kasue­tan ere bai, izan ere borro­ka­ren hau­tua egin zuen per­tso­na horren ondoan urte

Boltxe

Gasteiz 1976: Pasan los años…

Pasan los años des­de aquel mar­zo de 1976 y los ros­tros de los cin­co obre­ros ase­si­na­dos en Gas­teiz por la poli­cía fas­cis­ta espa­ño­la se man­tie­nen como eran, jóve­nes. Los ros­tros jóve­nes de cin­co per­so­nas inte­gran­tes del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co que par­ti­ci­pa­ban en una asam­blea enmar­ca­da en una durí­si­ma huel­ga que per­si­guió