Askapena

Iraultza bolivartarra defendatzeko garaia da! /​¡Es hora de defender la revolución bolivariana!

[EUS] Hogei urte bete dira Hugo Rafael Chá­vez Frías ize­ne­ko mili­tar pobre eta mula­to bat Gober­nu­ra iritsi eta Vene­zue­lan garai berri bat hasi zene­tik. Eta bera­re­kin, ordu­rar­te baz­ter­tuak zeu­den miloi­ka herri­tar hasi ziren herrial­dea­ren gida­ritza har­tzen, biga­rren inde­pen­den­tzia­ranz­ko bidea egi­ten. Pen­tsae­zi­na zen eral­da­ke­ta martxan jarri zuen mugi­men­du boli­var­ta­rrak; gizar­te neo­li­be­ra­la­ren

Gezurrak eta burges metodologia: errebisionismoaren porrota. Eneko Compainsi erantzuna

Azken egu­no­ta­ko ger­ta­ka­rien hari­ra, ildo komu­nis­ta­re­ki­ko ahotsak indar­tu egin dira berau sun­tsitze­ko deter­mi­na­zioa ager­tu duten ordez­ka­ri des­ber­di­nen par­te­tik. Izan ere, haiek kri­ti­ka poli­ti­koa zer­bait «natu­ral» gisa aur­kez­ten saiatzen badi­ra ere, haien esen­tzia­lis­mo dog­ma­ti­koa­ren lehen ager­ka­ria, jarre­ra horien guz­tien atzean den­bo­ra luzez sis­te­ma­ti­ko­ki erre­pi­katzen ari den zapal­kun­tza eta zan­pa­ke­ta estra­te­gia aur­kitzen

Boltxe

Erraki, gune autogestionatuen babes sarea aurkeztu da

Garai zai­lak bizi ditu­gu egun domi­na­zio bur­ge­sak bahi­tu­ta dituen Eus­kal lurre­tan. Kri­sial­di kapi­ta­lis­tak lan­gi­le kla­sean geroz eta gor­di­na­goa den pro­le­ta­ri­za­zioa eka­rri du. Geroz eta gehia­go dira legea­ren eta orde­na sozia­la­ren dog­ma zibi­koa gain­di­tu eta hala­beha­rrez euren burua lege­di bur­ge­se­tik at pen­tsatze­ra behar­tu­ta dau­den lan­gi­le sek­to­reak. Izan ere, jabe­go eza pro­le­tar­goak

Boltxe

Gure duintasuna ez dago salgai /​Nuestra dignidad no está en venta

[EUS] Gutun hau sinatzen dugu­nok hain­bat eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko­ren seni­de eta hur­koak gara, haien sos­ten­gua, haien arna­sa, haien begiak eta haien bela­rriak kalean eta Eus­kal Herrian eta, eskatzen digu­ten guz­tie­tan haien ahot­sa ere bihur­tzen gara. Gaur­koan, ordea, seni­de moduan guk geuk sen­titzen dugu­na­ri buruz hitz egin nahi dugu. Bada­ki­gu bes­te

Boltxe

Unibertsitateko Indar Batasuna sortu da

Leioa­ko Cam­pu­sean bil­du gara hamar­na­ka ikas­le, UIBren sorre­ra­ren berri ema­te­ko. Hego Eus­kal Herri­ko Cam­pus ezber­di­ne­ta­ko ikas­leak batu gara, uni­ber­tsi­ta­te espa­rruan sufritzen ditu­gun ezin­ta­sun, muga eta zapal­kun­tza ezber­di­nei eran­tzun bate­ra­tua anto­latzen ari gare­la azal­tze­ko. Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na (UIB), ordea, ez da ikas­le era­gi­le bat gehia­go. Ikas­le mugi­men­duan dina­mi­ka asko­ren par­te izan

Boltxe

Gazte Koordinadora Sozialista, PRESENTE!

A vosotrxs, jóve­nes de la Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, por medio de estas líneas quie­ro trans­mi­ti­ros todo mi res­pe­to y admi­ra­ción por el paso que habéis dado, ade­más de ani­ma­ros a con­ti­nuar por el camino que habéis ini­cia­do, que no es otro que la lucha por el socia­lis­mo, por la revo­lu­ción socia­lis­ta que

Gazte Koordinadora Sozialista

Araba eta Bizkaiko Gazte Topaketa Sozialistak, apirilaren 5etik 7ra Laudion

Gaur gure lehen­da­bi­zi­ko eki­me­na aur­kez­tu asmoz gatoz zuen­ga­na, bame rnai­la­ko lanak egi­ten ibi­li ondo­ren jar­du­ne­ra­ko gogotsu bal­kau­de, jar­du­na bai­ta, hain zuzen ere, gure hel­bu­ru eta beha­rri­za­nei eran­tzu­te­ko era erreal baka­rra. Hona hemen, ildo polltl­ko sozia­lis­ta­ren pla­za­ratzea, eta ildo honen era­ma­lle den borro­ka komu­ni­ta­tea ell­katzea hel­bu­ru duen jar­du­nal­dia: Ara­ba eta Biz­kai­ko

Boltxe

Un hombre luminoso

[El Colec­ti­vo «Vie­jo Bebe Sen­dic vive» [Uru­guay] apro­bó el per­fil ela­bo­ra­do por Jor­ge Sel­ves —que se trans­cri­be a con­ti­nua­ción— para con­vo­car a sumar­se, de una mane­ra u otra, a las acti­vi­da­des que esta­mos coor­di­nan­do a trein­ta años del cor­te­jo que lo acom­pa­ñó has­ta el cemen­te­rio de La Teja. Somos pocos y la mayo­ría vie­jos. Se pre­ci­san

Malditos arrepentidos

En un prin­ci­pio fue Seni­deak, des­pués Etxe­rat. Seni­deak nació para ayu­dar y arro­par a los pre­sos polí­ti­cos vas­cos y vas­cas y un poco más tar­de a los hui­dos y depor­ta­dos. Seni­deak fue una ins­ti­tu­ción. «Into­ca­ble», res­pe­ta­da por la mayo­ría de Eus­kal Herria. La labor que ha rea­li­za­do Seni­deak ha sido inta­cha­ble con todo el dolor y la

Boltxe

Respuestas a la carta de Eneko Compains «GAZTETXES Y LUCHA OBRERA. SOBRE EL NACIENTE IZQUIERDISMO EN LA EUSKAL HERRIA DE HOY»

A raíz de la pre­sen­ta­ción de la Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta y de la reac­ción dada por sex­to­res cer­ca­nos a Sor­tu hemos reco­gi­do las res­pues­tas a la car­ta publi­ca­da en Gara (que tam­bién repro­du­ci­mos al final) por Eneko Comains al res­pec­to En res­pues­ta a Eneko Com­pains Tras leer con aten­ción el artícu­lo de Eneko Com­pains