Doce apuntes sobre marxismo (III de XII)

Hace­mos la entre­ga III de la serie de XII escri­ta para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. Como diji­mos, en esta entre­ga ana­li­za­re­mos el perío­do que va de 1848 a 1871. Avi­sa­mos que en la IV tra­ta­re­mos del perío­do que va de la Comu­na de 1871 has­ta la Segun­da Inter­na­cio­nal de 1889.

Aurrerantz

Herri poterea /​Poder popular

[EUS] Egun­go hau­tes­kun­de fasea buka­tu­ta­koan, maiatza­ren 26an, Pers­pec­ti­vasen bil­du­ta­ko ana­li­si sai­lak, zei­na­ren lehe­nen­go alea argi­ta­ra­tu zen, jarrai­tu­ko du, biga­rren alean ziklo honen balo­ra­zio bat jaso­ko due­la­rik. Orain­goan, eske­ma itxu­ra­ko ekar­pen txi­ki hone­kin, Eus­kal Herri­ko pro­ze­su iraul­tzai­lea­ren barruan ezta­bai­da estra­te­gi­koa izan den herri-bote­­rea­­ren ingu­ru­ko ezta­bai­da era­gin nahi dugu. Prin­tzi­pio oro­ko­rrak Herri-bote­­rea

Kolitza

Ikasle borroka, antolakuntza eta estrategia sozialista /​Lucha estudiantil,organización y estrategia socialista

[EUS] «Lan umil, isil, eta era­gin­ko­rra­ren mili­tan­tzia kul­tu­ran egon­kor­tzen ari gara. Izan ere, ikas­le­ria­ren eta pro­le­tal­goa­ren bizitze­tan ekar­pen garran­tzitsuak egi­te­ko gai­ta­su­na duen ikas­le anto­la­kun­de sozia­lis­ta iza­tea da hel­bu­rua. Hauek dira emaitza onak eta hau da bidea.» Manex Gurrutxa­ga, Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko kidea. Anto­la­kun­dea­ren VII. Kon­gre­suan egi­ni­ko hitzar­tzea Aurre­ko astean pro­le­tal­goa­ren intere­se­ta­ra­ko

Iñaki Gil de San Vicente

Doce apuntes sobre marxismo, II. Socialismo y comunismo utópicos

Avi­sá­ba­mos en la entre­ga I de comien­zos de abril de 2019 de esta serie que la segun­da tra­ta­ría sobre el socia­lis­mo utó­pi­co, has­ta la revo­lu­ción de 1848 y la publi­ca­ción del Mani­fies­to del Par­ti­do Comu­nis­ta. O sea, lo que pode­mos defi­nir como la fase en la que el socia­lis­mo utó­pi­co entra en ago­ta­mien­to,

Boltxe

Por una patria socialista, por un Primero de Mayo revolucionario

De la mis­ma mane­ra que el calen­da­rio, capri­cho­so, este 2019, ha situa­do cer­ca, con ape­nas una sema­na de dife­ren­cia entre el Abe­rri Egu­na y el Pri­me­ro de Mayo, Txa­bi situó de la mis­ma mane­ra estas dos fechas. Las pala­bras del bil­baíno no deja­ban lugar a la duda. Inde­pen­den­tzia y sozia­lis­mo son las dos

Ikasle Abertzaleak Ikasle Abertzaleak

Ikasle Abertzaleak VII kongresuaren amaiera ekitaldia ospatu du euskal eskola nazionala eta euskal estatu sozialistaren aldeko apostua berretsiz /​Ikasle Abertzaleak ha celebrado el acto de conclusión de su VII congreso renovando su apuesta por una escuela nacional vasco y un estado socialista vasco

Ber­tan ira­ku­rri­ta­ko adie­raz­pe­na­ren labur­pe­na eta bideoa: [EUS] [ES] [Bideoa] [EUS] Zorio­nak gaur Berrio­zar­ko Musi­ka Esko­la gai­nez­ka bete duzuen guz­tioi! Zorio­nak, Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko mili­tan­tzia guz­tia­ri #VII­Kon­gre­sua posi­ble egi­tea­ga­tik. Bai­na ez soi­lik posi­ble egi­tea­ga­tik. Era­kutsi­ta­ko kon­pro­me­zu, inpli­ka­zio, boron­da­te, deter­mi­na­zio eta lan gai­ta­su­na­ga­tik! 7 hila­be­te­ko ezta­bai­da dina­mi­ka izan Kon­gre­su pro­ze­sua. Mili­tan­tzia­ren %83ak har­tu

Iñaki Gil de San Vicente

La situación de Venezuela en profundidad y enseñanzas para Euskal Herria

Recien­te­men­te Iña­ki Gil de San Vicen­te ha esta­do en Vene­zue­la. Una Vene­zue­la que vive una situa­ción con­vul­sa des­de hace tiem­po. En esta entre­vis­ta se tra­ta­rán en pro­fun­di­dad los dife­ren­tes ele­men­tos que ope­ran en la reali­dad vene­zo­la­na ade­más de seña­lar las ense­ñan­zas que se pue­den extraer para la reali­dad vas­ca de

Boltxe

Entrevista con Iñaki Gil de San Vicente

Habla­mos con Iña­ki Gil de San Vicen­te sobre la situa­ción en Vene­zue­la, el Movi­mien­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano, el auge del fas­cis­mo, la situa­ción de Eus­kal Herria el sur­gi­mien­to de nue­vas orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias y las posi­bi­li­da­des actua­les del socia­lis­mo.

Iñaki Gil de San Vicente

Internacionalismo contra imperialismo

Has­ta la Pri­me­ra Inter­na­cio­nal El inter­na­cio­na­lis­mo pro­le­ta­rio empie­za a irrum­pir en la his­to­ria con la revo­lu­ción de 1848 apa­re­cien­do ya como tal, polí­ti­ca y teó­ri­ca­men­te, en 1864 con la fun­da­ción de la Pri­me­ra Inter­na­cio­nal, pero la soli­da­ri­dad entre los pue­blos y las cla­ses explo­ta­das es muy ante­rior. Ciñén­do­nos solo a la his­to­ria capi­ta­lis­ta, en

Boltxe

«Mahaigaineratu nahi dugu nazio auzia ebazteko beste modu bat»

Gas­teiz­ko Auzo­la­na pilo­ta­le­kuan aur­kez­tu zuten ehun­dik gora gaz­tek GKS Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, otsai­la­ren 17an. Askok agor­tutzat zituz­ten «kla­se ter­mi­noe­tan» min­tzo dira Ane Ibar­za­bal (1994) eta Unai Mar­ti­nez (1996), «ez itxu­raz­ko erra­di­kal­ta­sun bat antzez­te­ko», hau­tu poli­ti­ko gisa bai­zik, «asko­ta­ri­ko zapal­kun­tzen oina­rri komu­na aza­le­ratze­ko». «Batzen gai­tue­na sozia­lis­moa­ren defen­t­sa da», dio­zue aur­kez­pen agi­rian.