ETA: Más que una entrega de armas, desarme ideológico paulatino e integración en el sistema

ETA nació para com­ba­tir por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria. ETA ejer­ció de van­guar­dia de la Resis­ten­cia Vas­ca duran­te los últi­mos casi 60 años. Par­te de ETA deci­dió el aban­dono de la lucha arma­da en las mejo­res con­di­cio­nes que fue­ra posi­ble bas­tan­te antes del 2004. Diver­sos acon­te­ci­mien­tos coyun­tu­ra­les más la pre­sión del lobby […]

[Aurrerantz 6] Aberri Eguna, Maiatzaren lehena, borroka bakarra /​Aberri Eguna, Primero de Mayo una misma lucha

[EUS] 60 urte baino gehia­go dara­matza­gu Esta­tu espai­nol eta fran­tse­sa­ren, bur­ge­sia­ren eta herriak zapal­tzen dituen nazioar­te­ko kapi­ta­lis­moa­ren atza­pa­rre­tan Eus­kal Herria desager­tu ez dadin erre­sis­ten­tziaz­ko borro­kan, eta borro­ka hori izan da eus­ka­ra­ren bizi­rau­pe­na ahal­bi­de­ra­tu, herri lan­gi­lea­ren kon­tzien­tzia piz­tu, herria­ren nuklea­ri­za­zioa era­gotzi eta lan­gi­leen bizi bal­din­tzak hobetzea lor­tu due­na, kapi­ta­lis­moa inoiz baino gor­din eta kru­de­la­go azatzen zai­gun […]