Aza­la

Gazte Koordinadora Sozialista eta Ikasle Abertzaleei elkarrizketa: «Prozesu sozialistari bultzada ematea, komunitate politikoa indartzea eta langile kultura hedatzea dagokigu»

«Jaial­di kapi­ta­lis­tak daka­rren des­po­li­ti­za­zioa­ren aurrean, guri bes­te ospa­ki­zun ere­du bat garatzea dago­ki­gu. Guk ez dau­ka­gu for­mu­la per­fek­tu­rik, bai­na Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­neak ospa­ki­zun ere­du horre­tan ekar­pe­na egin nahi du» Api­ri­la­ren 23an aur­kez­tu zenu­ten Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­nea, Azpei­tian (Gipuz­koa). Zerk era­man zai­tuz­te Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko eta Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta­ko kideei Topa­gu­nea elka­rre­kin anto­latze­ra? IA eta GKS pro­ze­su sozia­lis­ta­re­kin lerro­katzen garen bi anto­la­kun­de gara, eta hor­tik dator gure arte­ko harre­ma­na. Hau da, ere­mu des­ber­di­ne­tan gau­zatzen dugu prak­ti­ka, bai­na kon­pro­mi­so eta boron­da­te berak batzen gai­tu: lan­gi­le anto­la­kun­tza­ren indar gabe­zia eta sub­jek­ti­bi­ta­te des­po­li­ti­koa gizar­tean era­bat heda­tu­ta dau­den garai hone­tan, sozia­lis­moa­ren defen­t­sa egi­tea beha­rrez­koa dela uste dugu. Izan ere, gaur egun Eus­kal Herrian pro­ze­su sozia­lis­ta garatze­ko auke­rak ire­kitzen ari dira, eta pro­ze­su horren gaur­ko­ta­su­na eta beha­rrez­ko­ta­su­na alda­rri­katze­ko, Topa­gu­nea

Para qué sirve la Historia (I de III)

La juven­tud tra­ba­ja­do­ra, ellas sobre todo, mal­vi­ve en una reali­dad incom­pren­si­ble para el poder adul­to, tan­to más en las nacio­nes opri­mi­das. El gaz­tetxe de Hon­da­rri­bia ha pla­nea­do al menos tres cha­­r­­­las-deba­­­te sobre el tema. El sába­do 25 de mayo dis­cu­ti­re­mos sobre este tex­to y más ade­lan­te

Azkenak

images (7)

Vergüenza nacional vasca

Aun­que su pro­me­te­dor títu­lo indi­que lo con­tra­rio, este artícu­lo no tra­ta asun­tos polí­ti­cos… O no es esa la inten­ción. Aun­que al final… pue­de ser inevi­ta­ble. Lo

Doce apuntes sobre marxismo (III de XII)

Hace­mos la entre­ga III de la serie de XII escri­ta para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. Como diji­mos, en esta entre­ga ana­li­za­re­mos el perío­do que

PicsArt_06-09-04.50.20

Txikitok bataila irabazi du /​Txikito ha ganado la batalla

[EUS] Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koak batai­la ira­ba­zi dio Puer­to III-ko kar­tze­la­ri. Bisi­te­ta­ra joa­te­ko esku­bur­di­nak jarri­ta ate­ra behar­ko zue­la jaki­na­ra­zi zion orain egun gutxi

Irudietan

Berriak

Vergüenza nacional vasca

Aun­que su pro­me­te­dor títu­lo indi­que lo con­tra­rio, este artícu­lo no tra­ta asun­tos polí­ti­cos… O no es esa la inten­ción. Aun­que al final… pue­de ser inevi­ta­ble. Lo cier­to es que yo que­ría decir que, este año en tie­rras de Aban­do, se van a vol­ver a tor­tu­rar y matar en públi­co,

Doce apuntes sobre marxismo (III de XII)

Hace­mos la entre­ga III de la serie de XII escri­ta para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. Como diji­mos, en esta entre­ga ana­li­za­re­mos el perío­do que va de 1848 a 1871. Avi­sa­mos que en la IV tra­ta­re­mos del perío­do que va de la Comu­na de 1871 has­ta

Txikitok bataila irabazi du /​Txikito ha ganado la batalla

[EUS] Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koak batai­la ira­ba­zi dio Puer­to III-ko kar­tze­la­ri. Bisi­te­ta­ra joa­te­ko esku­bur­di­nak jarri­ta ate­ra behar­ko zue­la jaki­na­ra­zi zion orain egun gutxi kar­tze­la­ko Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­deak Txi­ki­to­ri. Txi­ki­tok ira­ga­rri zuen ez zue­la horre­la­ko neu­rri­rik onar­tu­ko eta han­dik aurre­ra bisi­tei uko egin­go zie­la. Ala­bai­na,

Iñaki eta Eneko (GKS): «Gazte soziologia pixkanaka iraultza prozesura batzea da gure helburua»

Otsai­lean aur­kez­tu zen GKS, Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, Gas­teiz­ko Auzo­la­na Pilo­ta­le­kuan. Bi kide­re­kin hitz egi­te­ko auke­ra izan dugu Hiz­pi­dean, GKSk irra­ti­ra­ko eman­da­ko lehen elka­rriz­ke­tan. Lehen elka­rriz­ke­ta iza­nik, anto­la­kun­dea­ren non­dik nora­koak eza­gu­tu nahi izan ditu­gu. Non­dik sor­tzen den, zer­ga­tik den Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, anto­la­kun­dea­ren hel­bu­ruak, gaz­te pres­pek­ti­baz

Gazte Koordinadora Sozialista eta Ikasle Abertzaleei elkarrizketa: «Prozesu sozialistari bultzada ematea, komunitate politikoa indartzea eta langile kultura hedatzea dagokigu»

«Jaial­di kapi­ta­lis­tak daka­rren des­po­li­ti­za­zioa­ren aurrean, guri bes­te ospa­ki­zun ere­du bat garatzea dago­ki­gu. Guk ez dau­ka­gu for­mu­la per­fek­tu­rik, bai­na Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­neak ospa­ki­zun ere­du horre­tan ekar­pe­na egin nahi du» Api­ri­la­ren 23an aur­kez­tu zenu­ten Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­nea, Azpei­tian (Gipuz­koa). Zerk era­man zai­tuz­te Ikas­le

Selektibitateari ez!

Bada­tor Selek­ti­bi­ta­tea, ikas­leon bizitza bal­din­tzatzen duen eta gure etor­ki­zu­na­ren nola­ko­ta­su­na jokoan jar­tzen duen fro­ga. Neur­tu ezin diren ezi­ne­gon, estres eta buruhaus­teak sor­tzen diz­ki­gun azter­ke­tal­di naz­ka­ga­rria. Amaitze­ko gogoa­re­kin has­ten ditu­gun hiru egun hauek geroz eta ger­tua­go dau­de -ekai­nak 4,5, 6 eta 7-, eta egu­nak pasa aha­la urdu­ri­ta­su­na

Auzolana nos habla de la apuesta por la abstención en este ciclo electoral

En esta cola­bo­ra­ción para Suel­ta la olla, el maga­zi­ne matu­tino pro­du­ci­do por las radios libres de Eus­kal Herria Hala­be­di irra­tia, 97 irra­tia, el colec­ti­vo Auzo­la­na nos habla del ciclo elec­to­ral en el que esta­mos inmer­sos y la apues­ta por la abs­ten­ción acti­va que hace este colec­ti­vo.

Herri poterea /​Poder popular

[EUS] Egun­go hau­tes­kun­de fasea buka­tu­ta­koan, maiatza­ren 26an, Pers­pec­ti­vasen bil­du­ta­ko ana­li­si sai­lak, zei­na­ren lehe­nen­go alea argi­ta­ra­tu zen, jarrai­tu­ko du, biga­rren alean ziklo honen balo­ra­zio bat jaso­ko due­la­rik. Orain­goan, eske­ma itxu­ra­ko ekar­pen txi­ki hone­kin, Eus­kal Herri­ko pro­ze­su iraul­tzai­lea­ren barruan ezta­bai­da estra­te­gi­koa izan den herri-bote­­­rea­­­ren ingu­ru­ko ezta­bai­da era­gin

Agenda

Efemerideak

Feb 05
Feb 21

Boltxeteka

Boltxe

Mao Zedong y el Che Guevara: el encuentro de dos revolucionarios

El Che Gue­va­ra admi­ra­ba a Mao Zedong. En noviem­bre de 1960, ambos diri­gen­tes revo­lu­cio­na­rios se reunie­ron por pri­me­ra vez en Bei­jing. La revo­lu­ción cuba­na esta­ba a pun­to de cum­plir el segun­do aniver­sa­rio de la toma del poder. Y en el año que esta­ba

Rolando Astarita

FMI, deuda externa y consignas transicionales

Un lec­tor del blog pre­gun­tó, en la sec­ción Comen­ta­rios, si la con­sig­na del Fren­te de Izquier­da, «rup­tu­ra total con el FMI», en el actual con­tex­to, es de tipo tran­si­cio­nal. Las con­sig­nas tran­si­cio­na­les son aque­llas que, en prin­ci­pio, impul­sa­rían a las masas

Doce apuntes sobre marxismo (I de XII)

Doce apun­tes sobre mar­xis­mo (I de XII) Nota: Serie de doce apar­ta­dos bre­ves sobre mar­xis­mo, escri­ta para el pro­gra­ma de for­ma­ción teó­ri­ca ela­bo­ra­do por el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. «Ser mar­xis­ta es algo muy difí­cil […] mide la tem­pe­ra­tu­ra de

Iñaki Gil de San Vicente

Cinco lecciones básicas de las movilizaciones antifascistas

Cada nación resis­te al fas­cis­mo y al neo­fas­cis­mo depen­dien­do de varios fac­to­res de entre los que aho­ra des­ta­ca­mos, por una par­te, su memo­ria, iden­ti­dad de cla­se y con­cien­cia de lucha; por otro lado, su auto­or­ga­ni­za­ción pro­pia y su inde­pen­den­cia polí­ti­ca con res­pec­to al

Editoriala

Gasteiz 1976: Pasan los años…

Pasan los años des­de aquel mar­zo de 1976 y los ros­tros de los cin­co obre­ros ase­si­na­dos en Gas­teiz por la poli­cía fas­cis­ta espa­ño­la se man­tie­nen como

Koadro eskola

Feminismoa

Amnistiaren txokoa

Txikitok bataila irabazi du /​Txikito ha ganado la batalla

[EUS] Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koak batai­la ira­ba­zi dio Puer­to III-ko kar­tze­la­ri. Bisi­te­ta­ra joa­te­ko esku­bur­di­nak jarri­ta ate­ra behar­ko zue­la jaki­na­ra­zi zion orain egun gutxi

La doc­tri­na de Marx sus­ci­ta en todo el mun­do civi­li­za­do la mayor hos­ti­li­dad y el odio de toda la cien­cia bur­gue­sa (tan­to la ofi­cial como la libe­ral), que ve en el mar­xis­mo algo así como una "sec­ta per­ni­cio­sa". Y no pue­de espe­rar­se otra acti­tud, pues en una socie­dad que tie­ne como base la lucha de cla­ses no pue­de exis­tir una cien­cia social "impar­cial". De uno u otro modo, toda la cien­cia ofi­cial y libe­ral defien­de la escla­vi­tud asa­la­ria­da, mien­tras que el mar­xis­mo ha decla­ra­do una gue­rra impla­ca­ble a esa escla­vi­tud. Espe­rar que la cien­cia sea impar­cial en una socie­dad de escla­vi­tud asa­la­ria­da, sería la mis­ma absur­da inge­nui­dad que espe­rar impar­cia­li­dad por par­te de los fabri­can­tes en lo que se refie­re al pro­ble­ma de si deben aumen­tar­se los sala­rios de los obre­ros dis­mi­nu­yen­do los bene­fi­cios del capi­tal. — Lenin