Boltxe

Gasteiz 1976

M1Eginek gaur, martxoak 3, 1976an izan­da­ko gre­ba gogo­ra eka­rri nahi du. Gre­ba har­tan Lan­gi­le Kla­seak bi hila­be­te luzez erre­ji­me­na estu­ta­su­nean jarri zuen. Eta bere­zi­ki gogoan izan nahi ditu­gu due­la 43 urte­ko martxoa­ren 3an poli­zia faxis­tak erail­da­ko 5 per­tso­nak. Ger­tae­ra esan­gu­ratsua da bere bai­tan. Gas­teiz­ko Zara­ma­ga auzo­ko San Fran­tzis­ko Asis eli­zan asan­bla­da

Boltxe

1969ko urtarrilaren 24an Francoren gobernuak salbuespen egoera ezarri zuen estatuko lurralde osoan

Fran­co­ren gober­nuak sal­­bue­s­­pen-egoe­­ra eza­rri zuen esta­tu­ko lurral­de osoan, lehe­nen­goz 1936-1939­­ko gerra iraul­tzai­leaz geroz­tik. Ika­s­­le-mobi­­li­­za­­zio han­diak (batik bat, Bar­tze­lo­nan eta Madri­len) eta Biz­kai­ko Labe Garaie­ta­ko gre­ba gogo­rrak izan ziren Fran­co­ren erre­ji­men faxis­tak eman zituen arra­zoiak. Urta­rri­la­ren 20an Enri­que Ruano erail zuten Bri­ga­da Poli­­ti­­ko-Sozia­­la­­ren Madril­go egoitzan. Fra­ga Iri­bar­ne­ren ara­be­ra «sal­­bue­s­­pen-egoe­­ra eza­rri zen