Boltxe

Preso politikoen nazioarteko eguna /​Día Internacional de las Presas y de los Presos Políticos

[EUS] 1975ean Pales­ti­na­ko Herri Aska­pen Fron­teak (FPLP-k) kar­tze­la­ra­tu­ta­ko mili­tan­te guz­tie­ki­ko Nazioar­te­ko Elkar­ta­sun Egu­na ezar­tze­ko deia zabal­du zuen; mili­tan­tzia hori anti­ko­lo­nia­lis­ta, anti­ka­pi­ta­lis­ta, anti­in­pe­ria­lis­ta etab. izan­da ere. Egun horren hel­bu­ruak dira ahanz­tu­ra­ren kon­tra borro­katzea, borro­ken oroi­me­na trans­mi­titzea eta kar­tze­la­ra­tu­ta­ko kideen alda­rri­ka­pe­nak gogo­ratzea. Donos­tian egin zen lehe­nen­go Pre­so Poli­ti­koen Nazioar­te­ko Kon­fe­ren­tzian mun­du oso­ko

Boltxe

Gasteiz 1976

M1Eginek gaur, martxoak 3, 1976an izan­da­ko gre­ba gogo­ra eka­rri nahi du. Gre­ba har­tan Lan­gi­le Kla­seak bi hila­be­te luzez erre­ji­me­na estu­ta­su­nean jarri zuen. Eta bere­zi­ki gogoan izan nahi ditu­gu due­la 43 urte­ko martxoa­ren 3an poli­zia faxis­tak erail­da­ko 5 per­tso­nak. Ger­tae­ra esan­gu­ratsua da bere bai­tan. Gas­teiz­ko Zara­ma­ga auzo­ko San Fran­tzis­ko Asis eli­zan asan­bla­da

Boltxe

1969ko urtarrilaren 24an Francoren gobernuak salbuespen egoera ezarri zuen estatuko lurralde osoan

Fran­co­ren gober­nuak sal­­bue­s­­pen-egoe­­ra eza­rri zuen esta­tu­ko lurral­de osoan, lehe­nen­goz 1936–1939ko gerra iraul­tzai­leaz geroz­tik. Ika­s­­le-mobi­­li­­za­­zio han­diak (batik bat, Bar­tze­lo­nan eta Madri­len) eta Biz­kai­ko Labe Garaie­ta­ko gre­ba gogo­rrak izan ziren Fran­co­ren erre­ji­men faxis­tak eman zituen arra­zoiak. Urta­rri­la­ren 20an Enri­que Ruano erail zuten Bri­ga­da Poli­­ti­­ko-Sozia­­la­­ren Madril­go egoitzan. Fra­ga Iri­bar­ne­ren ara­be­ra «sal­­bue­s­­pen-egoe­­ra eza­rri zen