Kontraesan erreformistak /​Contradicciones reformistas

Deskargak /​Descargas (10 aldiz/​veces)

FileAction
[PDF] A4Jeitsi /​Des­car­gar 
[PDF] A5Jeitsi /​Des­car­gar 
[PDF] Let­terJeitsi /​Des­car­gar 
[ePub]Jeitsi /​Des­car­gar 
[mobi] Kind­leJeitsi /​Des­car­gar 

[EUS]

Erre­pa­sa­tu ditu­gu Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ko (EAOE) kide­ren batek edo bes­tek idatzi­ta­ko arti­ku­luak eta pla­za­ra­tu­ta­ko adie­raz­pe­nak, oku­patzen eta zapal­tzen gai­tuz­ten espai­niar eta fran­tses sis­te­me­tan, esku­bi­de osoz, txer­ta­tu­rik dagoen Ezker Aber­tza­lea. Hala­ko haus­nar­ke­tak dira, gure iritzi apa­lean, erre­for­mis­moa­ren adie­raz­ga­rri bat gehia­go, kons­tan­te bat euren egu­ne­ro­koan, eta neu­rriz eklek­ti­koa den jarre­ra ideo­lo­gi­koa berretsi egi­ten dute. Ezta kei­nu iraul­tzai­le txi­kie­nik ere gale­ria­ren­tzat, era berean, eten­ga­be­ko eski­zo­fre­nia poli­ti­ko eta ideo­lo­gi­koan man­ten­tzen dituz­te euren oina­rri sozia­le­ta­ko kide batzuk.

Batzuen­tzat «men­de­kua» da eus­kal pre­so poli­ti­ko eta seni­dee­ki­ko espetxe poli­ti­ka­ren oina­rri prak­ti­koa (eta lasai-lasai geratzen dira), bes­te batzuen­tzat, esta­tu-kri­sial­dia eta lurral­de-ere­dua dire­la eta, «zigor­tzat» jotzen dute esta­tu oku­patzai­leen joka­bi­dea (eta soi­lik espai­niar esta­tuaz ari dira, berri­ro ere fran­tse­saz ahaz­tu­ta), hau da, esta­tuak ez du asmatzen, hor­taz, zigor­tu egi­ten gai­tu.

Horiek horre­la, Espai­nia, bes­te behin, kri­sial­di oro­ko­rrean bizi da, bai eta, ere­du auto­no­mi­koa­ri dago­kio­nez ere. Hemen esan­go dugu aspal­di­ko kon­tua dela espai­niar esta­tua­ren kri­sial­di oro­ko­rra, nahiz eta des­kon­po­si­zio eta desin­te­gra­zio mai­la guk nahi bes­te­koa ez izan. Edo­no­la ere, kri­sia ez da zigo­rra­ren zer­ga­tia, esta­tu kapi­ta­lis­tak eta inpe­ria­lis­tak bai­zik, eta Eus­kal Herriak aske iza­te­ko gri­na­ri irmo eus­ten dio­la­ko, eta gaur egu­nean eus­kal iraul­tza sozia­lis­ta dugu hori lor­tze­ko bide baka­rra.

Beraz, egi­zue kri­sia­ren ingu­ru­ko aipa­men gutxia­go zeru­tik ero­ri­ta­koa balitz beza­la, eta, sin­ple­ki, bere jato­rria­ren ingu­ru­ko aipa­men gehia­go, hau da, kla­se borro­ka eta gaur egun fase inpe­ria­lis­ta eta mono­po­lis­ta dagoen kapi­ta­lis­moa­ren eten­ga­be­ko kri­sia. Erre­for­mis­tek, sozial­de­mo­kra­tek, buro­kra­tek, bur­ges txi­kiek eta espai­niar, fran­tses edo eus­ko erre­gi­me­ne­ko inte­lek­tua­lek eta gai­ne­ra­koek aha­le­gin han­diak egi­ten dituz­te kla­se borro­ka ezku­tatze­ko eta, horren­bes­tez, ez dute gai horre­ki­ko jarre­ra­rik ager­tzen, ia egu­ne­ro EAOEk egi­ten due­na.

Kla­se borro­ka saihes­tu, sis­te­man sar­tze­ko apus­tua egin, Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ri uko egin eta hain­bes­te eman dute­nen ado­rea, ilu­sioa eta borro­katze­ko gogoa gal­du iza­na jus­ti­fi­ka­tu ezi­nik dabil­tza­nez, EAOEk bel­dur­tu nahi gai­tu. Dio­te­nez, subira­no­ta­su­na­ren alde egin gabe posi­ble da ere eus­kal pre­so poli­ti­ko­rik ez ego­tea. Ale­gia, argu­dio poli­ti­ko nagu­si gisa bel­du­ra sar­tzen digu­te gor­putzean.

Aldi berean, ezta inde­pen­den­tzia ere ez dute aipatzen, eta subira­no­ta­su­naz ari dira. Oina­rri­rik, ezta­bai­da zin­tzo­rik eta iru­zu­rrik gabe­ko jarre­ra eta ildo poli­ti­koz aldatze­ko tri­ki­mai­lua dara­bil­te, eta horrek lemak, kate­go­riak eta oina­rri bur­ge­sak alda­rri­katze­ra gara­matza, horiek era­bat gure­ga­natze­raino. Zer­ga­tik batzuek era­bil­tzen dute subira­no­ta­su­na zein inde­pen­den­tzia, ustez, esa­nahi ber­be­ra­re­kin? Era berean, eus­kal pre­so poli­ti­koak esan beha­rrean, «pre­soak» bes­te­rik ez dara­bil­te, eta hala­xe iku­si eta ira­ku­rri dugu age­rral­di poli­ti­ko eta arti­ku­lu uga­ri­tan. Horrek azal­pen baka­rra du: arra­ka­lak sor­tzea gure jarre­ra poli­ti­ko eta ideo­lo­gi­koe­tan: hur­bi­le­ne­tan, bihoz­ko­rre­ne­tan eta naba­rie­nak dire­ne­tan.

Gau­za bera ger­tatzen da azken borro­ka zikloa­ren gain­ditzeaz aritzen dire­nean, hau da, izan­da­ko kon­fron­ta­zio poli­ti­ko-mili­ta­rraz hitz egi­tean. Bes­te tran­pa berri bat, izan ere, begi­bis­tan dagoe­nez, kon­fron­ta­zioa eta enfren­ta­men­dua ez dira gau­za bera, are gehia­go bal­din eta borro­ka poli­ti­ko-mili­ta­rrez ari baga­ra. Zer dela eta era­bil­tzen da tes­tuin­gu­ru horre­tan? Bada, enfren­ta­men­du ter­mi­noa desage­rra­raz­tea nahi dute­la­ko.

Hala­ko «zehaz­ta­su­nak» ez dira hus­ke­ria. Behin eta berri­ro «kon­fron­ta­zio» ter­mi­noa era­bil­tzeak esta­tu oku­patzai­le eta zapal­tzai­leen kon­tra­ko enfren­ta­men­dua arbuiatzea dakar bere­kin, arme­kin edo arma­rik gabe­koa. Erre­for­mis­tek, kapi­ta­lak eta bur­ge­siek, oro har, ez dute espai­niar eta fran­tses «demo­kra­zia» oku­patzai­le eta zapal­tzai­lea­ren kon­tra­ko enfren­ta­men­duz ber­ba bat ere entzun nahi.

Aldi berean, sei­na­le edo idea mul­tzo bat trans­mi­titzen dute, itxu­ra denez, sol­te dire­nak. Des­ber­din­ta­su­nen mun­duan bizi gara, inper­fek­tua, bai…, bai­na kon­fron­ta­zioa aipa­tuz, ez, ordea, enfren­ta­men­dua. Zer­ga­tik? Enfren­ta­men­dua­re­kin gure burua­ri geroz eta gal­de­ra gehia­go egi­ten hasi­ko gina­te­kee­la­ko eta, agian, sis­te­ma­ren erre­for­mak balia­ga­rriak ez dire­la kon­tu­ratze­ko gai gare­la­ko, hor­taz, sis­te­ma goi­tik behe­ra alda­tu behar­ko litza­te­kee­la ondo­rioz­ta­tu­ko genu­ke.

Alde batean zein bes­tean dis­kur­tso eklek­ti­koa­ren kons­ta­ta­zioa ikus deza­ke­gu. Subira­no­ta­su­na aipa­tu eta, aldi berean, erre­pu­bli­kaz eta inde­pen­den­tziaz ari diren bitar­tean, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko esta­tua hobe­tu nahi dute. Horre­la­koak ez dira hutse­gi­te soi­lak edo gau­za ber­di­na adie­raz­te­ko modu des­ber­di­nak, dena ondo kal­ku­la­tu­rik bai­ta­go. Gau­za bera etor­ki­zu­nean pre­soak egon­go dire­la aipatzen dute­nean (guk eus­kal pre­so poli­ti­koak deitzen die­gu). Ondo uler­tu al dugu? hau da, nahiz eta, lotsa­ren lotsaz, alder­dien lege espai­nia­rra onar­tu, sis­te­ma­ren barruan sar­tu eta inor baino lega­lis­ta­goak izan, gaur egun espetxe­ra­tu­rik dau­de­nez gain, pre­so poli­ti­ko gehia­go­rik izan­go al ditu­gu etor­ki­zu­nean? Etor­ki­zu­ne­ko koiun­tu­ra azter­tu al dute ala berri­ro bel­dur­tu nahi gai­tuz­te bene­ta­ko gel­di­ke­ta poli­ti­koak jus­ti­fi­katze­ko? Hala nola, erre­sis­ten­tzia-eki­me­nak, erre­pre­sioa­ri egin beha­rre­ko eran­tzu­na, nazio eta kla­se posi­zio­na­men­du argia eta abar.

Aipatzen ari garen mun­du horre­ta­ko baten batzuek zera gal­detzen dio­te haien burua­ri: «nola ekin zikloei eta nola itxi?» Dagoe­ne­ko 2019. urtean gau­de­la gogo­ratzen dugu, bada, 2009ko esku kol­pe sozial­de­mo­kra­ta, buro­kra­ta eta entre­gis­ta­ren ondo­rioz ezta­bai­da­rik gabe­ko estra­te­gia alda­ke­ta­ri ekin zitzaion, eta hori­xe plan­te­atzen da orain. Kol­pea (demo­kra­ti­koa ote?) jo zute­nen bes­te ebi­den­tzia txi­ki bat dugu hori, hala­ber, gau­zak egi­te­ko modua (lehe­na­go zein geroa­go).

Bada­go eus­kal pre­so poli­ti­koen ate­ra­bi­dea­ri buruz­ko gogoe­ta egi­ten due­nik, orain­goak eta eto­rri­ko dire­nak gure jar­due­ra­ga­tik (EAOE­ren jar­due­raz uler­tu behar da). Ika­ra­ga­rria eta pate­ti­koa, izan ere, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­tik abia­tu­rik, bur­ge­sia eus­ko-espai­nia­rra­re­kin sina­tu­ta­ko esta­tu­tu berria­ren hitzau­rreak kon­trae­san astu­na­goa dakar­ki­gu. EAOEn nork esan du pre­soak sor­tzen dituen jar­dun­bi­de­rik izan­go denik? Horrek ditu bi kon­tsi­de­ra­zio, batez ere, hau­tes­kun­deei begi­ra: bata, lerroak estu­tu eta gero gero­koak, eus­kal pre­so poli­ti­ko gehia­go egon­go omen dire­la­ko, bai­na orain dago­ki­gu­na dago­ki­gu; bes­tea eta, aldi berean, para­do­xi­koa bada ere, ondo kal­ku­la­tu­rik dago, kon­tua da bel­du­rra sar­tzen jarraitzea.

Esa­tea, azke­nik, irai­na dela, EAOE­ren «abian» pro­ze­sua­ren bi ezta­bai­dak eta gero, hain­bes­te pre­so­re­kin egin dai­te­kee­naz hitz egi­tea, orain­go pre­soei etsaia­ren lege­ria­ri atxi­kitze­ko eta bizi­mo­dua euren kabuz bilatze­ko aspal­di esan zitzaie­la jakin­da.

Zoritxa­rrez, argi dago etor­ki­zu­nean eus­kal pre­so poli­ti­ko­rik egon­go dire­la, ala­bai­na, kla­se borro­ka­tik bere alder­di guz­tie­tan eta Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren alde­ko borro­ka­tik ate­ra­ko dira.

Oha­rra.

Jaki­na! abs­ten­tzio akti­bo eta iraul­tzai­lea­ren alde­ko jarre­ra­ri eus­ten dio­gu hau­tes­kun­de ziklo oso­ra­ko, nahiz eta api­ri­lak 28an mezu beldurtzaile/​posibilistak «garai­le» ate­ra. Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitze­ko ez dago bide baketsu­rik ezta oku­pa­tu eta explo­ta­tu gai­tuz­ten kla­seei­ko pak­tuen bitar­tez solu­zio­bi­de­rik egon­go.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko api­ri­lan 30ean

[ES]

Hemos repa­sa­do diver­sos artícu­los y mani­fes­ta­cio­nes de gen­tes de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta (IAOR) inser­ta­da, de pleno dere­cho, en los sis­te­mas espa­ñol y fran­cés que ocu­pan y explo­tan a Eus­kal Herria. En nues­tra modes­ta opi­nión estas refle­xio­nes son un expo­nen­te más del refor­mis­mo que a dia­rio pro­fe­san. Se vuel­ven a reafir­mar en su posi­ción ideo­ló­gi­ca medi­da­men­te ecléc­ti­ca. No mues­tran ni siquie­ra un ama­go revo­lu­cio­na­rio para la gale­ría y man­tie­nen a cier­tas gen­tes de sus bases en una con­ti­nua esqui­zo­fre­nia polí­ti­ca e ideo­ló­gi­ca.

A la vez que algu­nos cali­fi­can el fun­da­men­to prác­ti­co de la polí­ti­ca peni­ten­cia­ria como de «ven­gan­za» (y se que­dan tan pan­chos), para las y los pre­sos polí­ti­cos vas­cos como para sus fami­lia­res, otros ase­ve­ran que los Esta­dos que nos ocu­pan, y en este caso el Esta­do Espa­ñol (olvi­dan­do una vez más al Esta­do fran­cés), nos «cas­ti­ga» por su cri­sis de Esta­do y su mode­lo terri­to­rial. Es decir, como el Esta­do no acier­ta, nos cas­ti­ga.

Así pues, Espa­ña, una vez más, está en una cri­sis gene­ral que inclu­ye a su mode­lo auto­nó­mi­co. Aquí tene­mos que decir que hace mucho que el Esta­do espa­ñol está en cri­sis gene­ral aun­que no en el gra­do de des­com­po­si­ción y desin­te­gra­ción que muchas anhe­la­ría­mos. En todo caso no nos cas­ti­gan por­que están en cri­sis. Nos cas­ti­gan por­que son Esta­dos capi­ta­lis­tas e impe­ria­lis­tas y por­que Eus­kal Herria no ceja en su empe­ño de ser libre y que, a estas altu­ras, sola­men­te lo podrá ser median­te la revo­lu­ción socia­lis­ta vas­ca.

Así que, menos repe­tir lo de la cri­sis como si hubie­ra caí­do del cie­lo y más expo­ner sen­ci­lla­men­te que vie­ne deri­va­da de la lucha de cla­ses y de la con­ti­nua cri­sis del capi­ta­lis­mo, hoy en su fase impe­ria­lis­ta y mono­po­lis­ta. Los refor­mis­tas, social­de­mó­cra­tas, buró­cra­tas, peque­ños bur­gue­ses e inte­lec­tua­li­dad del régi­men (espa­ñol, fran­cés o vas­co) y demás, se esfuer­zan en ocul­tar la lucha de cla­ses y, por con­si­guien­te, evi­tan mos­trar su posi­ción ante ella. Eso es lo que hace la IAOR cua­si a dia­rio.

La IAOR, no pudien­do jus­ti­fi­car el obviar la lucha de cla­ses, la apues­ta por la inte­gra­ción en el sis­te­ma, la renun­cia a la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria, la pér­di­da del áni­mo, la ilu­sión y la volun­tad de luchar de tan­ta gen­te que ha dado tan­to, inten­tan meter­nos mie­do. Mani­fies­tan que inclu­so sin pre­ten­der la sobe­ra­nía con­se­gui­ría­mos que no hubie­ra pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Es decir, nos meten el mie­do en el cuer­po como argu­men­to polí­ti­co por exce­len­cia.

Al mis­mo tiem­po ya no hablan ni siquie­ra de inde­pen­den­tis­mo sino de sobe­ra­nis­mo. Este tru­co de cam­biar de posi­ción y línea polí­ti­ca e ideo­ló­gi­ca sin fun­da­men­tar­las, sin deba­te fran­co y sin tram­pas, nos lle­va a repe­tir lemas, cate­go­rías y fun­da­men­tos bur­gue­ses has­ta hacer­los nues­tros. ¿Por qué algu­nos uti­li­zan indis­tin­ta­men­te sobe­ra­nía e inde­pen­den­cia para supues­ta­men­te pre­ten­der decir lo mis­mo? Asi­mis­mo hablan de los «pre­sos» en vez de «presos/​as políticos/​as vascos/​as. Lo hemos vis­to y leí­do en no pocas inter­ven­cio­nes públi­cas y escri­tos. Eso no tie­ne otra expli­ca­ción que ero­sio­nar nues­tras posi­cio­nes polí­ti­cas e ideo­ló­gi­cas más cer­ca­nas, sen­ti­das y evi­den­tes.

Lo mis­mo que cuan­do hablan de supera­ción del últi­mo ciclo de lucha, de la con­fron­ta­ción polí­ti­co-mili­tar que se man­tu­vo… De nue­vo nos encon­tra­mos con otra tram­pa. Es evi­den­te que no es lo mis­mo con­fron­ta­ción que enfren­ta­mien­to. Es mas evi­den­te cuan­do la lucha es polí­ti­co-mili­tar. ¿Por qué uti­li­zar­la enton­ces en ese con­tex­to? Por­que quie­ren hacer des­apa­re­cer el tér­mino enfren­ta­mien­to.

Estos «deta­lles» no son una cues­tión bala­dí. Macha­car con el tér­mino «con­fron­ta­ción» con­lle­va el recha­zo a enfren­tar­se a los Esta­dos que nos ocu­pan y explo­tan ya sea inclu­yen­do las armas o no. Los refor­mis­tas, capi­tal y bur­gue­sías en gene­ral no quie­ren ni oír hablar de enfren­tar­se a la «demo­cra­cia» espa­ño­la y fran­ce­sa que nos opri­me y explo­ta.

A la vez, tras­la­dan un con­jun­to de seña­les o ideas, al pare­cer suel­tas. Un mun­do desigual, imper­fec­to, si…, pero con­fron­te­mos, no nos enfren­te­mos. ¿Por qué? Por­que si lo hace­mos igual aca­ba­mos hacién­do­nos cada vez más pre­gun­tas y, en ese caso, igual no nos valen las refor­mas del sis­te­ma y, en cam­bio, lle­ga­mos a la con­clu­sión que de lo que se tra­ta es de cam­biar el sis­te­ma de arri­ba aba­jo.

Por uno y otro lado cons­ta­ta­mos su dis­cur­so ecléc­ti­co. Lo mis­mo hablan de sobe­ra­nía que de repú­bli­ca e inde­pen­den­cia mien­tras pre­ten­den mejo­rar el esta­tu­to de las vas­con­ga­das. Estas cues­tio­nes no son sim­ples des­li­ces o mane­ras de expre­sar lo mis­mo de dife­ren­te mane­ra. Todo esto está cal­cu­la­do. Como cuan­do mani­fies­tan que en el futu­ro habrá pre­sos (noso­tros deci­mos presos/​as políticos/​as vascos/​as). ¿Esta­mos enten­dien­do bien que aÚn acep­tan­do has­ta la ver­güen­za la ley de par­ti­dos espa­ño­la, inte­grar­nos en el sis­te­ma, etc. sien­do más lega­lis­tas que nadie vamos a tener pre­sos polí­ti­cos en el futu­ro ade­más de los que ya están? ¿Eso es un aná­li­sis de la posi­ble coyun­tu­ra o de nue­vo inten­tan meter­nos mie­do para jus­ti­fi­car la autén­ti­ca para­li­za­ción en cuan­to a ini­cia­ti­va de resis­ten­cia, res­pues­ta a la repre­sión, posi­cio­na­mien­to nacio­nal y de cla­se cla­ro, etc.?

Den­tro de ese mun­do que alu­di­mos hay quien pre­gun­ta «¿cómo abor­da­mos y cerra­mos ciclos?» Recor­da­mos que esta­mos ya en 2019. Es decir, el deba­te que fal­tó antes del cam­bio de estra­te­gia del 2009 pro­du­ci­do por un gol­pe de mano social­de­mó­cra­ta, buró­cra­ta y entre­guis­ta, nos lo plan­tea­mos aho­ra. Otra peque­ña evi­den­cia de quié­nes die­ron el gol­pe (¿demo­crá­ti­co?) y cómo hicie­ron las cosas en el 2009. Y antes y des­pués

Hay quien refle­xio­na acer­ca de cómo sacar a los pre­sos polí­ti­cos vas­cos que hay en la actua­li­dad y los que ven­drán debi­do a nues­tra acti­vi­dad…. (Se entien­de a la acti­vi­dad de la IAOR) Impre­sio­nan­te y paté­ti­co pues la fir­ma del preám­bu­lo del nue­vo esta­tu­to con la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la par­tien­do de las vas­con­ga­das no hace sino mas pesa­da la con­tra­dic­ción. ¿Quien ha dicho en la IAOR que vayan a hacer algo que gene­re pre­sos? Esto nos lle­va a dos con­si­de­ra­cio­nes, sobre todo, cara a las elec­cio­nes. Una, cerrar filas en el sen­ti­do de que más ade­lan­te ya hare­mos algo por­que habrá pre­sos polí­ti­cos vas­cos según dicen, pero que aho­ra toca lo que toca. La otra y, al mis­mo tiem­po, y aun­que resul­te para­dó­ji­co está bien cal­cu­la­do, la cues­tión es no dejar de meter mie­do.

Por últi­mo decir que es un insul­to des­pués de los 2 deba­tes «abian» de la IAOR diser­tar sobre qué vamos a hacer con tan­to pre­so, cuan­do a los y las actua­les ya se les dijo hace tiem­po que se aco­jan a la legis­la­ción del enemi­go y que cada cual se bus­que la vida.

Por des­gra­cia cla­ro que habrá pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas en el futu­ro pero como con­se­cuen­cia de la lucha de cla­ses en sus diver­sas face­tas y como con­se­cuen­cia de la lucha por la con­se­cu­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vas­co.

Nota.
Por supues­to que man­te­ne­mos la posi­ción de abs­ten­ción acti­va y revo­lu­cio­na­ria para todo este ciclo elec­to­ral, aun­que el 28 de abril haya «ven­ci­do» el mie­do y el posi­bi­lis­mo. No hay un camino paci­fis­ta ni tam­po­co nin­gu­na solu­ción que ven­ga de tra­tos con los enemi­gos de las cla­ses que nos ocu­pan y explo­tan.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

30 de abril de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

3 Responses

  1. De jóve­nes comer­nos un pure de ver­du­ras nos repe­le, de mallo­res aún que no nos gus­te lo come­mos por que enten­de­mos que nos ali­men­ta.
    De que ha ser­vi­do la abs­ten­ción??? De nada para mí
    Dejar pelos en la gate­ra, como el puré, no gus­ta, pero es cons­truc­ti­vo.

    El hijo de Lenin

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: