Oier

  [EUS] Latza da Oier, eus­kal pre­so poli­ti­koa, joa­na iza­tea gure hel­bu­ru nagu­siak lor­tu gabe. Bes­te behin ere. Latza da berak eman­da­koa putre batzuk euren intere­se­ta­ra egin dute­la iku­si ahal iza­tea. Bes­te behin ere. Latza da hain­bes­te guda­ri bidean ero­riak Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun inte­gra­la orain­dik ere esku­ra­tu gabe. Ez gara hasi­ko bai­na, nega­rrez ! Hori­xe suer­ta­tu […]

Iruzur gehiagorik ez! /​ ¡No más fraudes!

  [EUS] Esta­tus berria­ren hitzau­rrea­re­kin edo Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ra­ko esta­tu­tu poli­ti­koa­ren sina­du­ra­re­kin bate­ra (Eus­kal Herria­ren zati­ke­ta­tik sor­tua eta horre­tan oina­rri­tua), bes­te deri­­ba-mugi­­me­n­­du bat ger­ta­tu da hala­beha­rrez. Ez ahaz­tu Eus­kal Herriak uko egin zio­la esta­tu­tua­ri eta haren bitar­tez Espai­nia­ko dik­ta­du­ra bur­ges dik­ta­du­ra bihur­tu zela (monar­ki­koa eta par­la­men­ta­rioa), penin­tsu­la­ko, kon­ti­nen­te­ko eta nazioar­te­ko kapi­ta­la­ren agin­due­ta­ra. Atze­ra begi­ra­tuz […]

Jon Iurrebaso: «Se conformará un Movimiento socialista revolucionario vasco de liberación nacional»

Al hilo de la entre­vis­ta man­te­ni­da recien­te­men­te con Iña­ki Gil de San Vicen­te, char­lan­do de las mis­mas cues­tio­nes, hemos man­te­ni­do una con­ver­sa­ción con Jon Iurre­ba­so per­so­na que cier­ta­men­te no pre­ci­sa pre­sen­ta­ción. Expre­so polí­ti­co de ETA, inde­pen­den­tis­ta, comu­nis­ta y últi­ma­men­te liga­do al Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión, ha con­tem­pla­do de pri­me­ra mano la recon­ver­sión de […]

Indarkeriaren harira /​ Sobre la violencia

  [EUS]   Indar­ke­ria tres­na gisa eta bera­ren kon­tzep­tua­ri nahiz era­bil­pe­na­ri buruz­ko kon­tsi­de­ra­zio batzuk egi­te­ra ausar­tu­ko gara. Indar­ke­ria­rik gabe ez litza­te­ke esplo­ta­zio­rik izan­go, ezta gai­ne­ra­koen sor­bu­ru den indar­ke­ria patriar­ka­lik ere, kapi­ta­la­ren fun­tsez­ko zuta­be eta, batez ere, ema­ku­meen men­de­ratzai­le dena zen­tzu guz­tie­tan. Indar­ke­ria­rik gabe kapi­ta­la ez litza­te­ke pira­mi­de kul­tu­ral, poli­ti­ko, sozial eta eko­no­mi­koen gai­lu­rrean izan­go. Indar­ke­ria­rik […]

Parece mentira

A casi diez años del aban­dono de las posi­cio­nes de libe­ra­ción nacio­nal y social para Eus­kal Herria por par­te del com­ple­jo Sor­tu (habla­mos de estruc­tu­ras y no de per­so­nas) segui­mos asom­brán­do­nos. En un mitin dan por bueno reivin­di­car la repú­bli­ca vas­ca y al mis­mo tiem­po acep­tar la par­ti­ción de Eus­kal Herria y teo­ri­zar sobre tres pro­ce­sos polí­ti­cos en tres […]

Erreforma ala iraultza soziala? /​ Reforma o revolución social

[EUS] Hots, garai batean ames­tu­ta­koa erre­for­matzea eta, gaur egun hemen «posi­ble» denaz balia­tu­rik, haren zehaz­ta­pe­na egi­tea (hau da, euskal/​espainiar/​frantses kapi­ta­lak bai­men­tzen digu­na) ala ondo­rio guz­tie­kin Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta­ren alde­ko apus­tua­ri eus­tea? Eran­tsi­ko dugu, borro­ka­tik jaso­ta­ko umil­ta­su­nez, aldez aurre­tik, lehe­nen­go auke­rak porrot egin­go due­la. Gaur egun, ezta ongi­za­te-esta­tuak ere ez du toki­rik, sozial­de­mo­kra­zia­ren urrez­ko eden ames­tua. […]

Abstentzioa /​ Abstención

[EUS] Behin eta berriz esa­ten digu­te maiatz ingu­ruan egin­go dire­la Hego Eus­kal Herri­ko udal hau­tes­kun­deak, dipu­tazio­koak Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koan eta foru­koak Nafa­rroan. Hori ikus­te­koa bada ere, noiz egin­go diren ez digu inon­go kez­ka­rik sor­tzen. Azken batean, lau urte­rik behin­go hau­tes­kun­de aurre­ko ikus­ki­zun hutsak bes­te­rik ez dira. Diru­die­nez hala da, eta guk ezin dugu ezer […]

Ezinezko berdinketa /​ El imposible empate

[ES] Lee­mos que repre­sen­tan­tes del Foro Social se han entre­vis­ta­do con dos miem­bros de la inter­lo­cu­ción del EPPK. Nos dicen que los miem­bros de este colec­ti­vo mues­tran su dis­po­si­ción a reco­rrer un camino den­tro de la lega­li­dad de los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Están espe­ran­za­dos, aña­den. Dis­pues­tos a pedir per­dón por su acti­vi­dad polí­ti­ca. Pri­me­ra […]

60 urte geroago /​ 60 años después

[EUS] Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­duak (ENAM) Eus­kal Herria oku­pa­tu eta zapal­tzen duten bi esta­tuen kon­tra­ko 60 urte baino luzea­go­ko borro­kal­di heroi­koa­ren eta desore­ka­tua­ren ostean, gaur egun, ordea, ikus­ten dugu Ezker Aber­tza­le Ofi­zia­la eta erre­for­mis­ta (EAO) bur­ge­sia txi­kia­re­kin, erre­for­mis­moa­re­kin, buro­kra­zia­re­kin eta morron­tza­re­kin lerro­ka­tu egin dela, eta EAJ­ri begi­ra dagoe­la, egia esan, hala­ko joka­mol­dea izan du beti, […]

Barkatu /​ Perdón

[EUS] ETAk gaur­koan, 2018ko api­ri­lak 20, pla­za­ra­tu­ta­ko oha­rra ira­ku­rri ondo­ren, eta geroa­go bes­te­la­ko zki­nik egi­tea­ri utzi gabe, ondo­ren­go hau adie­ra­zi beha­rrean gau­de: Lehe­nik, bada­goe­la ETAk ain­tzat har­tzen ez duen kon­tu bat, kon­tu nagu­sia dena, hain zuzen. ETA Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la erdies­te­ko izan zen sor­tua. Horren­bes­tez, lehe­nen­go eta behin, bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko […]