Inor ez gara gure izaerari uko eginez gero /​ Si nos negamos no somos

  [EUS] Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leek 2019ko martxoa­ren 1ean egin­da­ko adie­raz­pe­na entzun berri dugu, eta bada­ki­gu hori ez dela Etxe­ra­te­ko kide­rik gehie­nen sen­ti­men­dua. Kon­tu bat has­te­ko, Etxe­ra­tek pre­soen, ihes­la­rien eta depor­ta­tuen aipa­me­na egin eta eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak zerren­datzen ditu, horre­ga­tik, ez da onar­ga­rria, gure nazio eta kla­se etsaien bik­ti­me­kin asmoak batu nahi due­nak, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal […]

Sortu konplexuak merkealditan jarraitzen du /​ El complejo Sortu continúa de rebajas

[EUS] Sor­tuk, eskuin alde­ra egin­da­ko bira­ke­ta berria dela eta, aho zaba­lik utzi gai­tu berri­ro ere. Ira­ku­rri berri dugu­na­ren ara­be­ra, orain­go hone­tan, larri­ki gai­xo dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koen­tza­ko espetxeal­di arin­dua eska­tu egin du. Gehie­giz­koa al da aske utzi eta euren etxean sus­per­tzea exijitzea bal­din eta, zor­te onez, hala­ko­rik posi­ble balitz? Posi­ble eta «ezi­nez­ko» diko­to­miak, nazio eta […]

Abstentzioa /​ Abstención

  [EUS] 2018-ko urria­ren hasie­ran idatzi genuen (bai­ta argi­ta­ra eman ere) segi­dan doan abs­ten­tzioa­ri buruz­ko iritzi arti­ku­lua. Hila­be­te haue­tan han­dik eta hemen­dik ger­ta­ka­ri aipa­ga­rriak ger­ta­tu dire­la bix­tan da. Hale­re, iritzi arti­ku­lu batek bere mugak ditu. Aipatzen ez ziren Euro­par haus­tes­kun­deak eta alda­tu diren datak bai kon­tu­tan har­tu behar dira. Horre­taz gain, beti­koa azpi­ma­rratzen dugu: Eus­kal […]

Oier

  [EUS] Latza da Oier, eus­kal pre­so poli­ti­koa, joa­na iza­tea gure hel­bu­ru nagu­siak lor­tu gabe. Bes­te behin ere. Latza da berak eman­da­koa putre batzuk euren intere­se­ta­ra egin dute­la iku­si ahal iza­tea. Bes­te behin ere. Latza da hain­bes­te guda­ri bidean ero­riak Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun inte­gra­la orain­dik ere esku­ra­tu gabe. Ez gara hasi­ko bai­na, nega­rrez ! Hori­xe suer­ta­tu […]

Iruzur gehiagorik ez! /​ ¡No más fraudes!

  [EUS] Esta­tus berria­ren hitzau­rrea­re­kin edo Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ra­ko esta­tu­tu poli­ti­koa­ren sina­du­ra­re­kin bate­ra (Eus­kal Herria­ren zati­ke­ta­tik sor­tua eta horre­tan oina­rri­tua), bes­te deri­­ba-mugi­­me­n­­du bat ger­ta­tu da hala­beha­rrez. Ez ahaz­tu Eus­kal Herriak uko egin zio­la esta­tu­tua­ri eta haren bitar­tez Espai­nia­ko dik­ta­du­ra bur­ges dik­ta­du­ra bihur­tu zela (monar­ki­koa eta par­la­men­ta­rioa), penin­tsu­la­ko, kon­ti­nen­te­ko eta nazioar­te­ko kapi­ta­la­ren agin­due­ta­ra. Atze­ra begi­ra­tuz […]

Jon Iurrebaso: «Se conformará un Movimiento socialista revolucionario vasco de liberación nacional»

Al hilo de la entre­vis­ta man­te­ni­da recien­te­men­te con Iña­ki Gil de San Vicen­te, char­lan­do de las mis­mas cues­tio­nes, hemos man­te­ni­do una con­ver­sa­ción con Jon Iurre­ba­so per­so­na que cier­ta­men­te no pre­ci­sa pre­sen­ta­ción. Expre­so polí­ti­co de ETA, inde­pen­den­tis­ta, comu­nis­ta y últi­ma­men­te liga­do al Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión, ha con­tem­pla­do de pri­me­ra mano la recon­ver­sión de […]

Indarkeriaren harira /​ Sobre la violencia

  [EUS]   Indar­ke­ria tres­na gisa eta bera­ren kon­tzep­tua­ri nahiz era­bil­pe­na­ri buruz­ko kon­tsi­de­ra­zio batzuk egi­te­ra ausar­tu­ko gara. Indar­ke­ria­rik gabe ez litza­te­ke esplo­ta­zio­rik izan­go, ezta gai­ne­ra­koen sor­bu­ru den indar­ke­ria patriar­ka­lik ere, kapi­ta­la­ren fun­tsez­ko zuta­be eta, batez ere, ema­ku­meen men­de­ratzai­le dena zen­tzu guz­tie­tan. Indar­ke­ria­rik gabe kapi­ta­la ez litza­te­ke pira­mi­de kul­tu­ral, poli­ti­ko, sozial eta eko­no­mi­koen gai­lu­rrean izan­go. Indar­ke­ria­rik […]

Parece mentira

A casi diez años del aban­dono de las posi­cio­nes de libe­ra­ción nacio­nal y social para Eus­kal Herria por par­te del com­ple­jo Sor­tu (habla­mos de estruc­tu­ras y no de per­so­nas) segui­mos asom­brán­do­nos. En un mitin dan por bueno reivin­di­car la repú­bli­ca vas­ca y al mis­mo tiem­po acep­tar la par­ti­ción de Eus­kal Herria y teo­ri­zar sobre tres pro­ce­sos polí­ti­cos en tres […]

Erreforma ala iraultza soziala? /​ Reforma o revolución social

[EUS] Hots, garai batean ames­tu­ta­koa erre­for­matzea eta, gaur egun hemen «posi­ble» denaz balia­tu­rik, haren zehaz­ta­pe­na egi­tea (hau da, euskal/​​espainiar/​​frantses kapi­ta­lak bai­men­tzen digu­na) ala ondo­rio guz­tie­kin Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta­ren alde­ko apus­tua­ri eus­tea? Eran­tsi­ko dugu, borro­ka­tik jaso­ta­ko umil­ta­su­nez, aldez aurre­tik, lehe­nen­go auke­rak porrot egin­go due­la. Gaur egun, ezta ongi­­za­­te-esta­­tuak ere ez du toki­rik, sozial­de­mo­kra­zia­ren urrez­ko eden ames­tua. […]

Abstentzioa /​ Abstención

[EUS] Behin eta berriz esa­ten digu­te maiatz ingu­ruan egin­go dire­la Hego Eus­kal Herri­ko udal hau­tes­kun­deak, dipu­tazio­koak Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koan eta foru­koak Nafa­rroan. Hori ikus­te­koa bada ere, noiz egin­go diren ez digu inon­go kez­ka­rik sor­tzen. Azken batean, lau urte­rik behin­go hau­tes­kun­de aurre­ko ikus­ki­zun hutsak bes­te­rik ez dira. Diru­die­nez hala da, eta guk ezin dugu ezer […]