Final autonomista de la última ETA y su entorno

David Pla nos con­ta­rá lo que le parez­ca, evi­den­te­men­te, pero el final de ETA, en sus manos y entre las de otros, fue un des­pro­pó­si­to detrás de otro. Es decir, se pasó de una pri­me­ra deci­sión clan­des­ti­na (entre algunos/​as de ETA más el lobby que dio el gol­pe de Esta­do en 2009) de aban­do­nar los pos­tu­la­dos, […]

Kontraesan erreformistak /​Contradicciones reformistas

[EUS] Erre­pa­sa­tu ditu­gu Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ko (EAOE) kide­ren batek edo bes­tek idatzi­ta­ko arti­ku­luak eta pla­za­ra­tu­ta­ko adie­raz­pe­nak, oku­patzen eta zapal­tzen gai­tuz­ten espai­niar eta fran­tses sis­te­me­tan, esku­bi­de osoz, txer­ta­tu­rik dagoen Ezker Aber­tza­lea. Hala­ko haus­nar­ke­tak dira, gure iritzi apa­lean, erre­for­mis­moa­ren adie­raz­ga­rri bat gehia­go, kons­tan­te bat euren egu­ne­ro­koan, eta neu­rriz eklek­ti­koa den jarre­ra ideo­lo­gi­koa berretsi egi­ten dute. […]

Inor ez gara gure izaerari uko eginez gero /​Si nos negamos no somos

[EUS] Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leek 2019ko martxoa­ren 1ean egin­da­ko adie­raz­pe­na entzun berri dugu, eta bada­ki­gu hori ez dela Etxe­ra­te­ko kide­rik gehie­nen sen­ti­men­dua. Kon­tu bat has­te­ko, Etxe­ra­tek pre­soen, ihes­la­rien eta depor­ta­tuen aipa­me­na egin eta eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak zerren­datzen ditu, horre­ga­tik, ez da onar­ga­rria, gure nazio eta kla­se etsaien bik­ti­me­kin asmoak batu nahi due­nak, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta […]

Sortu konplexuak merkealditan jarraitzen du /​El complejo Sortu continúa de rebajas

[EUS] Sor­tuk, eskuin alde­ra egin­da­ko bira­ke­ta berria dela eta, aho zaba­lik utzi gai­tu berri­ro ere. Ira­ku­rri berri dugu­na­ren ara­be­ra, orain­go hone­tan, larri­ki gai­xo dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koen­tza­ko espetxeal­di arin­dua eska­tu egin du. Gehie­giz­koa al da aske utzi eta euren etxean sus­per­tzea exijitzea bal­din eta, zor­te onez, hala­ko­rik posi­ble balitz? Posi­ble eta «ezi­nez­ko» diko­to­miak, nazio eta […]

Abstentzioa /​Abstención

[EUS] 2018-ko urria­ren hasie­ran idatzi genuen (bai­ta argi­ta­ra eman ere) segi­dan doan abs­ten­tzioa­ri buruz­ko iritzi arti­ku­lua. Hila­be­te haue­tan han­dik eta hemen­dik ger­ta­ka­ri aipa­ga­rriak ger­ta­tu dire­la bix­tan da. Hale­re, iritzi arti­ku­lu batek bere mugak ditu. Aipatzen ez ziren Euro­par haus­tes­kun­deak eta alda­tu diren datak bai kon­tu­tan har­tu behar dira. Horre­taz gain, beti­koa azpi­ma­rratzen dugu: Eus­kal Herriak […]

Oier

[EUS] Latza da Oier, eus­kal pre­so poli­ti­koa, joa­na iza­tea gure hel­bu­ru nagu­siak lor­tu gabe. Bes­te behin ere. Latza da berak eman­da­koa putre batzuk euren intere­se­ta­ra egin dute­la iku­si ahal iza­tea. Bes­te behin ere. Latza da hain­bes­te guda­ri bidean ero­riak Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun inte­gra­la orain­dik ere esku­ra­tu gabe. Ez gara hasi­ko bai­na, nega­rrez ! Hori­xe suer­ta­tu zen […]

Iruzur gehiagorik ez! /​¡No más fraudes!

[EUS] Esta­tus berria­ren hitzau­rrea­re­kin edo Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ra­ko esta­tu­tu poli­ti­koa­ren sina­du­ra­re­kin bate­ra (Eus­kal Herria­ren zati­ke­ta­tik sor­tua eta horre­tan oina­rri­tua), bes­te deri­­ba-mugi­­me­n­­du bat ger­ta­tu da hala­beha­rrez. Ez ahaz­tu Eus­kal Herriak uko egin zio­la esta­tu­tua­ri eta haren bitar­tez Espai­nia­ko dik­ta­du­ra bur­ges dik­ta­du­ra bihur­tu zela (monar­ki­koa eta par­la­men­ta­rioa), penin­tsu­la­ko, kon­ti­nen­te­ko eta nazioar­te­ko kapi­ta­la­ren agin­due­ta­ra. Atze­ra begi­ra­tuz gero, […]

Jon Iurrebaso: «Se conformará un Movimiento socialista revolucionario vasco de liberación nacional»

Al hilo de la entre­vis­ta man­te­ni­da recien­te­men­te con Iña­ki Gil de San Vicen­te, char­lan­do de las mis­mas cues­tio­nes, hemos man­te­ni­do una con­ver­sa­ción con Jon Iurre­ba­so per­so­na que cier­ta­men­te no pre­ci­sa pre­sen­ta­ción. Expre­so polí­ti­co de ETA, inde­pen­den­tis­ta, comu­nis­ta y últi­ma­men­te liga­do al Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión, ha con­tem­pla­do de pri­me­ra mano la recon­ver­sión de […]

Indarkeriaren harira /​Sobre la violencia

[EUS] Indar­ke­ria tres­na gisa eta bera­ren kon­tzep­tua­ri nahiz era­bil­pe­na­ri buruz­ko kon­tsi­de­ra­zio batzuk egi­te­ra ausar­tu­ko gara. Indar­ke­ria­rik gabe ez litza­te­ke esplo­ta­zio­rik izan­go, ezta gai­ne­ra­koen sor­bu­ru den indar­ke­ria patriar­ka­lik ere, kapi­ta­la­ren fun­tsez­ko zuta­be eta, batez ere, ema­ku­meen men­de­ratzai­le dena zen­tzu guz­tie­tan. Indar­ke­ria­rik gabe kapi­ta­la ez litza­te­ke pira­mi­de kul­tu­ral, poli­ti­ko, sozial eta eko­no­mi­koen gai­lu­rrean izan­go. Indar­ke­ria­rik gabe ez […]

Parece mentira

A casi diez años del aban­dono de las posi­cio­nes de libe­ra­ción nacio­nal y social para Eus­kal Herria por par­te del com­ple­jo Sor­tu (habla­mos de estruc­tu­ras y no de per­so­nas) segui­mos asom­brán­do­nos. En un mitin dan por bueno reivin­di­car la repú­bli­ca vas­ca y al mis­mo tiem­po acep­tar la par­ti­ción de Eus­kal Herria y teo­ri­zar sobre tres pro­ce­sos polí­ti­cos en tres […]