Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Txikitok bataila irabazi du /​Txikito ha ganado la batalla

[EUS] Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koak batai­la ira­ba­zi dio Puer­to III-ko kar­tze­la­ri. Bisi­te­ta­ra joa­te­ko esku­bur­di­nak jarri­ta ate­ra behar­ko zue­la jaki­na­ra­zi zion orain egun gutxi kar­tze­la­ko Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­deak Txi­ki­to­ri. Txi­ki­tok ira­ga­rri zuen ez zue­la horre­la­ko neu­rri­rik onar­tu­ko eta han­dik aurre­ra bisi­tei uko egin­go zie­la. Ala­bai­na, pasa den oste­gu­nean Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­dea

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Juan Jose Regoren heriotzaren aurrean /​Ante el fallecimiento de Juan Jose Rego

[EUS] Ohar honen bidez, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere tris­te­zia era­kutsi nahi du Juan Jose Rego Donos­tia­ko pre­so poli­ti­ko ohia­ren heriotza­ren aurrean, eta bere fami­lia­ri dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio. Era berean gogo­ra­ra­zi nahi dugu Juan Jose kar­tze­lan gai­xo­tu zela eta lau urtez egon zela borro­kan, herria­re­kin bate­ra, espetxe­tik

Boltxe

Gure duintasuna ez dago salgai /​Nuestra dignidad no está en venta

[EUS] Gutun hau sinatzen dugu­nok hain­bat eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko­ren seni­de eta hur­koak gara, haien sos­ten­gua, haien arna­sa, haien begiak eta haien bela­rriak kalean eta Eus­kal Herrian eta, eskatzen digu­ten guz­tie­tan haien ahot­sa ere bihur­tzen gara. Gaur­koan, ordea, seni­de moduan guk geuk sen­titzen dugu­na­ri buruz hitz egin nahi dugu. Bada­ki­gu bes­te

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Etxeraten adierazpenaren aurrean /​Ante la declaración de Etxerat

[EUS] Pasa den osti­ra­lean, martxoak 1, Etxe­rat elkar­teak egin­da­ko adie­raz­pen harri­ga­rria­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Pre­so poli­ti­koen seni­deek zer­bait era­gi­ten badi­gu­te, hori era­ba­te­ko erres­pe­tua da, pre­soen mili­tan­tzia­re­kin ados ez dau­den kasue­tan ere bai, izan ere borro­ka­ren hau­tua egin zuen per­tso­na horren ondoan urte

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Otsailak 13, torturaren aurkako eguna /​13 de febrero, día contra la tortura

[EUS] Otsai­la­ren 13an 38 urte betetzen dira Joxe Arre­gi Cara­ban­chel­go kar­tze­lan hil zene­tik Espai­nia­ko Poli­ziak, atxi­lo­ke­ta epeak iraun zuen den­bo­ran zehar, egin­da­ko tor­tu­rek era­gin­da­ko zau­rien ondo­rioz. Ordu­tik, data honek tor­tu­ra­ren aur­ka­ko borro­kan erre­fe­ren­tzial­ta­sun nagu­sia izan du Eus­kal Herrian. Tor­tu­ra ez da haien one­tik kan­po zeu­den zen­bait fun­tzio­na­riok aurre­ra era­man­da­ko prak­ti­ka

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Patxi Ruiz «Kapota» preso politikoaren aita hil zen atzo

Agur eta oho­re! Atzo hil zen Fran­cis­co, Patxi Ruiz pre­so poli­ti­koa­ren aita. Urteak zera­matzan gai­xo­rik eta bere semea ikus­te­ra joan ahal gabe. Patxik juri­di­ko­ki borro­ka­tu behar izan zuen etxe­ra era­man zeza­ten aita­ri azken agu­rra ema­te­ra. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio fami­lia­ri eta Fran­cis­co­ri esker­tzea urte

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Azken astean sakabanaketak eragindako hiru istripuen aurrean /​Ante los tres accidentes provocados por la dispersión la última semana

[EUS] Hiru izan dira azken astean zehar espai­niar Esta­tua­ren saka­ba­na­ke­ta poli­ti­kak era­gin­da­ko auto istri­puak : Jesus Mari Etxe­be­rria (Puer­to III), Jon Mire­na San Pedro (Herre­ra de la Man­cha) eta Luis Mari­ñe­la­re­na­ren (Cur­tis) seni­deek pai­ra­tu­ta­koak. Gure elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi die­gu haiei eta euren seni­deei ere. Gogo­ra eka­rri nahi dugu 16 dire­la espetxe

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Oier Gomezen militantzia politikoa azpimarratu eta preso erien askatasuna galdegin dute Gasteizen /​Destacan la militancia política de Oier Gómez y exigen la libertad de lxs presxs enfermxs en Gasteiz

Gaur arratsal­dean Gas­tei­zen Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­duak pre­so gai­xoen alde­ko eta Oier Gome­zen oroi­me­nean mani­fes­ta­zioa buru­tu du. Hemen ira­ku­rri­ta­ko agi­ria: Arratsal­de on guz­tioi! Has­te­ko, Oier Gome­zen seni­de eta lagun guz­tiei gure dolu­mi­nik sen­ti­ko­rre­nak hela­ra­zi nahi diz­kie­gu. Ani­mo eta besar­ka­da bat! Gogoan zai­tu­gu Oier! Gaur Oier Gomez gogo­ra­tu eta

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Gudariak direlako amnistia osoa! /​¡Porque son gudaris amnistía total!

[EUS] Guda­riak dire­la­ko amnis­tia osoa! Lotsa­rik gabe eta argi­ta­sun osoz dio­gu Eus­kal Herria­ren aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­ka­la­riak dire­la, horre­ga­tik dau­de­la kar­tze­lan, erbes­tean eta depor­ta­zioan, eta horre­ga­tik ere alda­rri­katzen dugu­la amnis­tia. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen aska­ta­su­na­ren alda­rria baino askoz gehia­go ere bada. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na herrien eta lan­gi­leen aska­ta­su­na­ren alde­ko oihua da. Amnis­tia