Por una patria socialista, por un Primero de Mayo revolucionario

De la mis­ma mane­ra que el calen­da­rio, capri­cho­so, este 2019, ha situa­do cer­ca, con ape­nas una sema­na de dife­ren­cia entre el Abe­rri Egu­na y el Pri­me­ro de Mayo, Txa­bi situó de la mis­ma mane­ra estas dos fechas. Las pala­bras del bil­baíno no deja­ban lugar a la duda. Inde­pen­den­tzia y sozia­lis­mo son las dos caras de una mis­ma mone­da. […]

Preso politikoen nazioarteko eguna /​Día Internacional de las Presas y de los Presos Políticos

[EUS] 1975ean Pales­ti­na­ko Herri Aska­pen Fron­teak (FPLP-k) kar­tze­la­ra­tu­ta­ko mili­tan­te guz­tie­ki­ko Nazioar­te­ko Elkar­ta­sun Egu­na ezar­tze­ko deia zabal­du zuen; mili­tan­tzia hori anti­ko­lo­nia­lis­ta, anti­ka­pi­ta­lis­ta, anti­in­pe­ria­lis­ta etab. izan­da ere. Egun horren hel­bu­ruak dira ahanz­tu­ra­ren kon­tra borro­katzea, borro­ken oroi­me­na trans­mi­titzea eta kar­tze­la­ra­tu­ta­ko kideen alda­rri­ka­pe­nak gogo­ratzea. Donos­tian egin zen lehe­nen­go Pre­so Poli­ti­koen Nazioar­te­ko Kon­fe­ren­tzian mun­du oso­ko pre­so poli­ti­koen esku­bi­deen alde­ko errei­bin­di­ka­zio­ra­ko […]

Barrikada egin dute Eginoko trenbidean «zanpatzen gaituenari herri gisa erantzuteko»

Api­ri­la­ren 15ean, goi­ze­ko 06:00ak alde­ra, 40 bat gur­pi­le­kin osa­tu­ta­ko barri­ka­da bat osa­tu zuten Egino herri­tik (Ara­ba) iga­rotzen den tren­bi­dean. Nahiz eta heda­bi­de ezber­di­ne­tan oihar­tzu­nik ez izan, eze­za­gun batzuek Hala Bedi­ra igo­rri­ta­ko ohar eta argaz­ki batean eki­me­na­ren dimen­tsioa ikus dai­te­ke. Ordu batzuk beran­dua­go, suhil­tzai­leek sabo­ta­jea itza­li zuten. Argaz­kian ager­tzen den «Atzo gaur eta beti. Eus­kal Herri­tik […]

Tentsioa eta istiluak Errenterian, Donostian eta Bilbon, VOX eta Ciudadanosen ekitaldien aurkako protestetan

Auzoan bizi nahi dugulako, hotel gehiagorik ez! | Nuestros barrios y nuestras vidas no están en venta!

[EUS] Bil­bo gero eta hiri bizi­gaitza­goa da, mer­ka­ta­ritza zen­troa diru­dien hiria, turi­s­­ta-kon­tsu­­mitzai­­lea­­ren behar eta intere­sei begi­ra erai­ki­ta­ko hiria. Hau egu­ne­ro antze­man dai­te­ke gure auzoe­tan: luxuz­ko hotel berriak eta komer­tzio kon­kre­tu batzuen mono­kul­ti­boa – turis­ti­fi­ka­zioa­ren sin­to­ma–; haien burua ixte­ra behar­tu­ta ikus­ten duten komer­tzio txi­kiak eta haien auzoe­ta­tik alde egi­te­ra derri­gor­tu­ta­ko biz­tan­le his­to­ri­koak –gen­tri­fi­ka­zioa­ren sin­to­ma–; espa­zio publi­koa­ren […]

Cayo Lara y la imposibilidad de un proyecto nacional español progresista

En defen­sa de un pro­yec­to nacio­nal espa­ñol pro­gre­sis­ta hemos teni­do últi­ma­men­te las pro­pues­tas pos­mo­der­nas y popu­lis­tas de Íñi­go Erre­jón y César Ren­due­les, den­tro de esa mis­ma escue­la popu­lis­ta pos­mo­der­na pero refe­ren­cián­do­se más en Marx y en sus escri­tos sobre Espa­ña tene­mos Cla­ra Ramas San Miguel, por supues­to, obvia­mos los exabrup­tos de San­tia­go Arme­si­lla por su esca­so valor teó­ri­co; […]

Irailaren 16an hasiko dira presoen eskubideen aldeko lana epaitzen

Plan Cóndor II: cómo Prosur vuelve a poner a Latinoamérica bajo amenaza

La crea­ción del Foro para el pro­gre­so de Amé­ri­ca del Sur, Pro­sur, el pasa­do 22 de febre­ro, no pare­ce ser una impro­vi­sa­ción y, entre más repi­te el pre­si­den­te chi­leno Sebas­tián Piñei­ra que «no es un foro ideo­ló­gi­co» menos creí­ble se hace. Lo que debe preo­cu­par y ocu­par a Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be es la dis­cu­sión a puer­tas cerra­das […]

Arrestado Julian Assange en embajada de Ecuador en Londres

https://​www​.pren​sa​-lati​na​.cu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​=​r​n​&​i​d​=​2​6​8​8​7​7​&​S​E​O​=​a​r​r​e​s​t​a​d​o​–​j​u​l​i​a​n​–​a​s​s​a​n​g​e​–​e​n​–​e​m​b​a​j​a​d​a​–​d​e​–​e​c​u​a​d​o​r​–​e​n​–​l​o​n​d​res https://​actua​li​dad​.rt​.com/​a​c​t​u​a​l​i​d​a​d​/​3​1​1​3​2​3​–​e​c​u​a​d​o​r​–​r​e​t​i​r​a​r​–​a​s​i​l​o​–​d​i​p​l​o​m​a​t​i​c​o​–​a​s​s​a​nge https://​www​.berria​.eus/​a​l​b​i​s​t​e​a​k​/​1​6​5​0​9​1​/​j​u​l​i​a​n​–​a​s​s​a​n​g​e​–​a​t​x​i​l​o​t​u​–​d​u​t​e​–​w​i​k​i​l​e​a​k​s​–​a​t​a​r​i​a​r​e​n​–​s​o​r​t​z​a​i​l​e​a​.​htm

Familiares del último fallecido en la cárcel de Zaballa estuvieron 5 días sin poder ver el cuerpo y siguen sin tener sus pertenencias y cartas