Boltxe

Manifest sobre fets del 20 de setembre en relació al referèndum de d’octubre al Principat de Catatunya /​ Manifiesto sobre hechos del 20 de septiembre en relación al referéndum del 1 de octubre en el Principat de Catalunya

  [CAT] Els Pai­sos Cata­lans hem assis­tit hui a un dels espec­ta­cles més llas­ti­mo­sos des que s’instaurà la demo­crà­cia par­la­men­ta­ria, ara fa qua­si qua­ran­ta anys: Les for­ces d’ocupació espan­yo­les han efec­tuat una sèrie d’operacions, amb deten­cions, iden­ti­fi­ca­cions i escor­colls, enca­mi­na­des a impe­dir el dret a deci­dir dels i les cata­la­nes del Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. Sen­se

Boltxe

Per la independència, ara és el moment de la desobediència /​ Por la independencia, es el momento de la desobediencia

[CAT] Enda­vant (OSAN), orga­nitza­ció que llui­ta per la inde­pen­dèn­cia ple­na dels Paï­sos Cata­lans, és a dir, per la super­ació de la domi­na­ció dels estats espan­yol i fran­cès sobre el nos­tre poble, així com per la super­ació de les rela­cions de domi­na­ció capi­ta­lis­tes i patriar­cals que sot­me­ten la clas­se tre­ba­lla­do­ra i les clas­ses popu­lars, però

Primeira Linha

El ejemplo Marulanda y Arenas sigue intacto en nuestra mochila de combate por la Revolución Galega

  [ES] Resul­ta para­dó­ji­co que en el 100 aniver­sa­rio de la Revo­lu­ción Bol­che­vi­que y en el 50 aniver­sa­rio del ase­si­na­to del Che en Boli­via, pro­si­ga el goteo de deser­cio­nes del mar­­xi­s­­mo-leni­­ni­s­­mo para el espa­cio del amor­fis­mo pro­gre­sis­ta. Que ejem­pla­res y heroi­cas fuer­zas des­ta­ca­das del cam­po revo­lu­cio­na­rio a esca­la inter­na­cio­nal, opten por renun­ciar a sus

Boltxe

Comunicado de Hontzak konpartsa: Ante la polémica desatada por la decoración de nuestra txosna

Ante la polé­mi­ca desata­da por la deco­ra­ción de la txos­na de Hon­tzak Kon­par­t­sa, que­re­mos mani­fes­tar lo siguien­te: Hemos pre­ten­di­do (y has­ta este momen­to con­se­gui­do) hacer un ejer­ci­cio prác­ti­co de liber­tad de expre­sión y desobe­dien­cia civil en con­tra la exis­ten­cia en el códi­go penal espa­ñol del absur­do e injus­to «deli­to con­tra los sen­ti­mien­tos

Boltxe

No ens espantaran, no ens dividiran, no deixarem que ens prenguin més llibertats. No passaran!

[CAT] Des d’Endavant OSAN volem expres­sar la nos­tra soli­da­ri­tat amb les víc­ti­mes del bru­tal atac d’ahir a les Ram­bles de Bar­ce­lo­na i tam­bé a Cam­brils. Els indi­vi­dus que han per­pe­trat aquest atac sal­vat­ge con­tra el poble tre­ba­lla­dor bus­ca­ven, i han acon­se­guit, esten­dre un dolor irre­pa­ra­ble en molts casos. El Daesh i la seva ideo­lo­gia són

Boltxe

África en el siglo XXI: El legado del imperialismo y perspectivas de desarrollo

Algu­nos de los argu­men­tos que hoy se esgri­men acer­ca de por qué Áfri­ca no se pue­de poner a nivel de Occi­den­te tam­bién se esgri­mie­ron hace cien años cuan­do Áfri­ca esta­ba bajo la colo­ni­za­ción euro­pea y los colo­ni­za­do­res cul­pa­ban a todo excep­to al impe­ria­lis­mo de ser la cau­sa fun­da­men­tal del sub­de­sa­rro­llo. La estruc­tu­ra eco­nó­mi­ca

Boltxe

Inperialismo eta faxismoaren aurka, klaseko antifaxismo borrokalaria!/Contra el fascismo y el imperialismo, ¡antifascismo de clase y combativo!

[EUS] Nazioar­tean pai­ratzen ari garen gerra inpe­ria­lis­ta egoe­ra­ren aurrean, Ezke­rral­dea Anti­fa­xis­tak hona­ko haus­nar­ke­tak pla­za­ra­tu nahi ditu herri lan­gi­lea­ren aurrean: FAXISMOAREN AGERPENA KAPITALISMOAREN GARAPENARI LOTUTA DAGOELA ULERTZEN DUGU. Honek zer esan nahi du: nazioar­te­ko bur­ge­sia han­dia­ren geroz eta sek­to­re gutxia­go­tan kon­tzen­tra­tu­ta­ko bote­re ekonomikoak(monopolismoa), mun­du­ko herrien arte­ko ber­din­ta­su­na eta elkar­ta­su­ne­tik urrun­tzen gai­tue­la,

Aurrerantz

[Aurrerantz 6] Aberri Eguna, Maiatzaren lehena, borroka bakarra /​ Aberri Eguna, Primero de Mayo una misma lucha

[EUS] 60 urte baino gehia­go dara­matza­gu Esta­tu espai­nol eta fran­tse­sa­ren, bur­ge­sia­ren eta herriak zapal­tzen dituen nazioar­te­ko kapi­ta­lis­moa­ren atza­pa­rre­tan Eus­kal Herria desager­tu ez dadin erre­sis­ten­tziaz­ko borro­kan, eta borro­ka hori izan da eus­ka­ra­ren bizi­rau­pe­na ahal­bi­de­ra­tu, herri lan­gi­lea­ren kon­tzien­tzia piz­tu, herria­ren nuklea­ri­za­zioa era­gotzi eta lan­gi­leen bizi bal­din­tzak hobetzea lor­tu due­na, kapi­ta­lis­moa inoiz baino

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Hiru gazteen espetxeratzearen aurrean /​ Ante el encarcelamiento de los tres jóvenes

(EUS) Poli­ziak Iru­ñean era­gin­da­ko isti­luen ondo­rioz atxi­lo­tu­ta­ko Ore­re­ta­ko lau gaz­tee­ta­tik hiru kar­tze­la­ra bida­li ditu Iru­ñe­ko 4. ins­truk­zio epai­te­giak. Era­so larri honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi ahi du: Gure mugi­men­duak era­ba­te­ko babe­sa eta elkar­ta­su­na era­kutsi nahi die atxi­lo­tuei eta beraien seni­deei eta, atzo egin genuen beza­la,

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Ante los incidentes provocados por la policía en Iruñea /​ Poliziak Iruñean sortutako istiluen aurrean

(ES) Ante los inci­den­tes pro­vo­ca­dos por la Poli­cía Espa­ño­la ayer en Iru­ñea, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar lo siguien­te: En pri­mer lugar que­re­mos expre­sar nues­tra total soli­da­ri­dad a las cua­tro per­so­nas dete­ni­das y exi­gi­mos su inme­dia­ta libe­ra­ción, sin nin­gún tipo de car­go. No sabe­mos si estas per­so­nas han