Boltxe

Llamamiento para el 8 de marzo de la Marcha Mundial de las Mujeres

Que­ri­das com­pa­ñe­ras, ami­gas, acti­vis­tas y lucha­do­ras, Noso­tras, muje­res de la Mar­cha Mun­dial de las Muje­res, uni­mos nues­tras voces para ren­dir home­na­je a las luchas his­tó­ri­cas y lle­nas de vigor de las muje­res y de los movi­mien­tos femi­nis­tas de todo el mun­do. Denun­cia­mos el con­tex­to polí­ti­co mun­dial, mar­ca­do por la cre­cien­te toma de con­trol de

Aurrerantz

[Aurrerantz 4] Euskal Herriko herri eta langile mugimenduaren (berr)eraketarako deialdia /​ Llamamiento para la (re)creación del movimiento popular y obrero en Euskal Herria

(eus) Herri eta lan­gi­le mugi­men­duak eus­kal herri lan­gi­leak pai­ratzen dituen zapal­kun­tza zehatzei aurre egi­ten die; bere burua anto­la­tuz eta kudea­tuz, auto­de­ter­mi­na­zioa eta auto­de­fen­t­sa prak­ti­ka­tuz aurre egi­ten die. Herri eta lan­gi­le mugi­men­dua ENAM­ren sorre­ra his­to­ri­koa­ren oina­rria izan da. Aurre­ra era­man duen borro­ka dela eta, Esta­tu kapi­ta­lis­ta eta patriar­kal espai­no­la­ren eta fran­tse­sa­ren

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Otegiren deklarazio larrien aurrean /​ Ante las graves declaraciones de Otegi

  Ote­gi­ren dekla­ra­zio larrien aurrean /​​ Ante las gra­ves decla­ra­cio­nes de Ote­gi Arnal­do Ote­gi Sor­tu­ko Idaz­ka­ri Nagu­siak pasa den otsai­la­ren 10ean Eus­ka­di Irra­ti­ko Fak­to­ria saioan Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri zuzen­du­ta­ko aku­sa­zio larrien aurrean, gure mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Anti­guon ger­ta­tu­ta­koa­ren ingu­ru­ko infor­ma­zio guz­tia eman genuen urta­rri­la­ren 29an,

Boltxe

En denuncia de la politica proimperialista de GARA

Que­re­mos denun­ciar des­de estas líneas el nefas­to papel proim­pe­ria­lis­ta que está mani­fes­tan­do GARA en casi todos los temas inter­na­cio­na­les así como su iden­ti­fi­ca­ción de hecho con el sal­va­je terro­ris­mo islá­mi­co mer­ce­na­rio y sus secue­las al ser­vi­cio de los EEUU, las poten­cias occi­den­ta­les (RU, Fran­cia, Israel, Tur­quía…) y las monar­quías del Gol­fo (Ara­bia

Aurrerantz

Aurrerantz III: Antiguon gertatutakoaren inguruan /​ Sobre los acontecimientos ocurridos en el Antiguo

Anti­guon ger­ta­tu­ta­koa­ren ingu­ruan Heda­bi­de harra­pa­riak zela­tan dau­de eta Ezker Aber­tza­le­ko sek­to­reen kon­tra oldar­tze­ko irri­kan dau­de: bere bar­ne gataz­kak eta berres­ku­rae­zi­nez­ko porro­ta fro­gatze­ko bei­ta behar dute. Euren nagu­si poli­ti­koak eta mani­pu­la­zioa­ren indus­tria­re­kin abe­ras­ten diren enpre­sa­riak atzean dituz­te, ziri­katzen eta agin­tzen. Orain dela sei edo zaz­pi urte, Ezker Aber­tza­le­ko sek­to­re ofi­zia­la dei­tu­ri­koa

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Eraso faxistak errefuxatuz burutu du prentsaurrekoa Amnistiaren aldeko mugimenduak /​ El movimiento pro amnistía ha realizado una rueda de prensa rechazando los ataques fascistas

[eus] Donos­tia­ko Anti­guon geta­tu­ta­koa­ren hari­ra amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak azal­pe­nak eman nahi izan ditu, ber­tan 80 bat lagun par­te har­tu dute eta ondo­ren­go agi­ria ira­kur­tzeaz gain, kro­no­lo­gia eta amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­te bik idatzi­ta­ko gutu­nak ira­ku­rri dira, guz­tiak erre­pro­du­zitzen ditu­gu: Pren­t­sa Oha­rra: Gaur hemen elkar­tu gara, lehen­go astean, gure mugi­men­du­ko gaz­teek eta

Boltxe

Balance del año

Este, ha sido un año espe­cial­men­te duro para noso­tras, fami­lia­res de pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Hemos sufri­do las enves­ti­das típi­cas de los Car­ce­le­ros. Y, cuan­do habla­mos de Car­ce­le­ros, habla­mos del Sis­te­ma, ese que tor­tu­ra y ase­si­na; del sis­te­ma peni­ten­cia­rio, lo mis­mo en el Esta­do Espa­ñol, Fran­cés, Por­tu­gués, Sui­zo, o de cual­quier lugar don­de

Boltxe

Villapinteko euskal preso politikoen eskutitza /​ Carta de los presos politicos vascos de la cárcel de Villapinte /​ Lettre des prisonniers politiques basques dans Villapinte

[EUS] p> Kai­xo Eus­kal Herria, Ville­pin­ten espetxe­ra­tuak gau­den eta EEPK osatzen dugun kide­goa­ren artean, bi pre­so gara: Arkaitz Agi­rre­ga­bi­ria eta Igor Uriar­te. Gutun honen bitar­tez, gure egoe­ra­ren berri eman nahi dio­gu eus­kal jen­dar­tea­ri. Due­la urte­be­te, zuzen­da­ritza tal­de berria hel­du zen Ville­pin­te­ra, eta haien eto­rre­ra­re­kin bate­ra, gure kolek­ti­bo «txi­kia­ren» kon­tra­ko era­soak

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Guardia Zibilaren operazioaren aurrean /​ Ante la operación de la Guardia Civil

Guar­dia Zibi­lak gaur Eus­kal Herrian eta Madri­len buru­tu­ta­ko ope­ra­zioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die atxi­lo­tu­ta­koei eta haien bereha­la­ko aska­ta­su­na exijitzen du. Hila­be­te bat pasa­tu da bi guar­dia zibil, alkoho­la­ren era­gin­pean, Altsa­su­ko Kox­ka taber­nan beze­roak pro­bo­katze­ra eta mehatxatze­ra sar­tu zire­ne­tik. Guar­dia zibi­len jarre­rak lis­ka­rra era­gin

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Gari Etxeberria en huelga de hambre por la libertad de l@s pres@s enferm@s /​ Gari Etxeberria gose greban preso gaixoen askatasunaren alde

El Movi­mien­to pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re infor­mar de que Ibai Agi­na­ga ha fina­li­za­do el encie­rro que man­te­nía por la liber­tad de l@s pres@s enferm@s. Ibai ini­ció una huel­ga de ham­bre el domin­go de la sema­na pasa­da, pero al ter­cer día tuvo que dejar­la tras sufrir dos pér­di­das de