Boltxe

«Jaiki» izeneko talde politiko berria sortu da Arrasaten

«Alder­di poli­ti­koe­ta­tik at herri­gin­tza borro­ka­la­ria bul­tzatze­ko» asmoz jaio den tal­dea da. Herri­ko gaz­te batzuk dau­de eki­me­na­ren atzean, eta «inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa, femi­nis­moa eta eus­kal­tza­le­ta­su­na izan­go dituz­te» ardatz. Ez dute zehaz­tu, nor­tzuk dau­den tal­de poli­ti­ko honen atzean, ezta ere hau­tes­kun­dee­ta­ra aur­kez­te­ko asmo­rik duten. Hona hemen Jai­ki­ko kideen tal­dea­ren sorre­ra­ri buruz igo­rri duten

Boltxe

Bilboko erronda kaleko egoitzaren harira, Ikasle Abertzaleak antolakundearen oharra

Ira­kur­ke­ta honen bitar­tez Bil­bo­ko alde zaha­rre­ko Erron­da kale­ko ikas­leon egoitza­ren ingu­ruan ema­ten ari diren ger­tae­rak sala­tu nahi ditu­gu. Izan ere, argi­ta­ra ate­ratze­ko beha­rrean aur­ki­tu gara. Urte hone­ta­ko martxoan komu­ni­ka­tu baten bitar­tez adie­ra­zi genuen Ezker Aber­tza­le­ko eta Nazio Aska­pen Mugi­men­du­ko era­gi­leon artean erres­pe­tuz­ko harre­ma­nak erai­kitze­ko beha­rra dugu­la; espa­rru ezber­di­ne­tan aritzen garen

«Siriako ipar-ekialdean estatu islamikoaren aurkako guda amaituta, atzerriko indarren jokaerak zalantza pizten du» artikuluaren harira /​SIRIAREN ALDE en referencia al artículo “SIRIAKO IPAR-EKIALDEAN ESTATU ISLAMIKOAREN AURKAKO GUDA AMAITUTA, ATZERRIKO INDARREN JOKAERAK ZALANTZA PIZTEN DU” publicado el sábado 28 de julio en Gaur8 de NAIZ sobre la situación actual que atraviesa Siria.

[EUS] Siria­ren alde atzo uztai­lak 28 larun­ba­ta Nai­ze­ko Gaur8n argi­ta­ra­tu­ko «Siria­ko ipar-ekia­l­­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren hari­ra. Has­te­ko, Nai­zen Gaur8k Sirian dau­den per­tso­na kur­duak tur­kiar eta siriar gober­nuen asmoen bel­dur dire­la berres­ten du, Recep Tay­yip Erdoğa­nek zuzen­tzen duen tur­kiar gober­nu erreak­zio­na­rioa eta

Boltxe

Autogobernu faltsuen defentsatik at, Euskal Herriak askatasuna!

Espai­niar esta­tu inpe­ria­lis­ta­ren auzi­te­gi kons­ti­tu­zio­na­lak Nafar Foru Erki­de­go­ko sasi-lege­bil­tza­rra­ren era­ba­ki batzuk ber­tan behe­ra utzi ditue­la-eta hain­bat era­gi­lek mani­fes­ta­zio bat anto­la­tu dute «Nafa­rroa­ren auto­go­ber­nua­ren defen­tsan» martxoa­ren 18an Iru­ñean. Heda­tu duten ira­kur­ke­tan «bul­tza­da zen­tra­li­zatzai­lea» gaitzetsi eta «poli­ti­ka­ren judi­zia­li­za­zioa demo­kra­zia ete­ten ari dela» aipa­tu dute bes­teak bes­te. Zer­taz ari dira ordea? Zer eli­katzen

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Olaztiri babesa Audientzia Nazionalari desobeditu eta gero /​Apoyo a Olazti tras su desobediencia a la Audiencia Nacional

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Pasa den osti­ra­lean, urta­rri­lak 19, Ruben Ollo «Olaz­ti» Iru­ñe­ko gaz­teak hitzor­dua jarri­ta zeu­kan Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean, honek dekla­ra­zioa har­tze­ko asmoz dei­tu baitzion. Audien­tzia Nazio­na­lak «terro­ris­moa­ren

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Frantziako kartzelarien grebak presoen eskubideak zapaltzen ditu /​La huelga de carceleros en Francia no respeta los derechos de los presos

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos Fran­tzia­ko kar­tze­la­rien gre­bak pre­soen esku­bi­deak zapal­tzen ditu La huel­ga de car­ce­le­ros en Fran­cia no res­pe­ta los dere­chos de los pre­sos [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] Fran­tzia­ko kar­tze­la­rien gre­bak pre­soen esku­bi­deak zapal­tzen ditu [EUS]

Nación Andaluza

Manifiesto «Sí a Mariana Pineda, no a la Toma de Granada»

Los aba­jo fir­man­tes mani­fies­tan su total recha­zo a la cele­bra­ción fes­ti­va de la con­quis­ta de la ciu­dad de Gra­na­da, últi­mo reduc­to del poder sobe­rano anda­lu­sí, cada 2 de enero por el ayun­ta­mien­to de la ciu­dad. Enten­de­mos que la con­quis­ta de Anda­lu­cía abrió paso a la per­se­cu­ción y el geno­ci­dio con­tra gra­na­di­nas, mala­gue­ñas, alme­rien­ses, bas­te­ta­nas…

Boltxe

Lenin eguneko manifestu internazionalista /​Manifiesto internacionalista con motivo del Lenin eguna

&nsbp; [EUS] Iraul­tza Boltxe­bi­keak inter­na­zio­na­lis­mo pro­le­ta­rioa­ren eta iraul­tza­ra­ko bidea­ren beha­rra adie­raz­ten digu Urri­ko iraul­tza­tik 100 urte eta Che Gue­va­ra­ren erail­ke­ta­tik 50 urte pasa dire­nean, Kapi­ta­la idatzi zene­tik 150 urte pasa dire­la ahaz­tu gabe, 2017ko Lenin Egun hone­tan herrion eta zapal­du­ta­ko kla­seon aska­pe­ne­ra­ko kon­pro­mi­soan berres­ten gara; zapal­kun­tza hiru­koitza pai­ratzen dugun ema­ku­meon

Boltxe

[Comunicado firmantes Manifiesto de Compostela] El régimen español consuma el golpe de estado contra Catalunya y contra los derechos de los pueblos

El Esta­do espa­ñol ha deci­di­do con­su­mar en estos días el gol­pe de esta­do con­tra Cata­lun­ya con la apli­ca­ción del artícu­lo 155 de la cons­ti­tu­ción post­fran­quis­ta, acor­dan­do des­ti­tuir a todo el Govern de la Gene­ra­li­tat, y toman­do el con­trol de los Mos­sos de Esqua­dra, medios de comu­ni­ca­ción y limi­tan­do las fun­cio­nes del Par­la­ment

Boltxe

Declaración de solidaridad con el pueblo catalán de las organizaciones de las naciones sin Estado bajo dominación francesa

Este tex­to fue redac­ta­do y dis­tri­bui­do antes del 1 de octu­bre. Esta es la ver­sión en cas­te­llano rea­li­za­da a par­tir de la ver­sión cata­la­na. Doce orga­ni­za­cio­nes de nacio­nes sin Esta­do bajo domi­na­ción fran­ce­sa lo han fir­ma­do. Toda­vía es actual. El 1 de octu­bre se con­vi­da al pue­blo cata­lán a pro­nun­ciar­se sobre la inde­pen­den­cia de Cata­lun­ya