Endavant

¡Los pactos y las sentencias se tumban en las calles: la autodeterminación no se negocia, se ejerce! /​ L’autodeterminació no es negocia, s’exerceix! Els pactes i les sentències es tomben als carrers!

  [ES] Ante el jui­cio con­tra per­so­nas encau­sa­das por el refe­rén­dum del 1 de octu­bre de 2017, inclui­das 9 pre­sas polí­ti­cas, es nece­sa­rio recor­dar algu­nas cosas. Los jui­cios no son nin­gún ejer­ci­cio de demo­cra­cia del esta­do, sino un acto de ven­gan­za y cas­ti­go colec­ti­vo por su par­te. Son, en defi­ni­ti­va, un jui­cio polí­ti­co.

Boltxe

[gedar​.eus] Zergatik Langile Kazeta?

Oihua, alda­rria da Gedar. Ez, ordea, demo­kra­zia­ren prin­tzi­pioak zain­tze alde­ra hutsu­ne infor­ma­ti­boa betetze­ra dato­rren alda­rri­ka­pe­na. Ez. Gedar Lan­gi­le Kaze­tak ez du soi­lik baz­te­rrean dau­de­nak erdi­gu­ne­ra ekar­tze­ko xedea, ahaz­tu­ta­koak oroitzea; ezta oro­ko­rrean ger­tatzen ari dena kon­tatze­koa ere. Horiek baino hel­bu­ru han­dia­goak ezar­tzen diz­kio­gu lan­gi­le kla­sea­ren tres­na poli­ti­ko honi: ez modu pasi­bo

Iñaki Gil de San Vicente

De la V Asamblea al marxismo vasco (I)

Os pre­sen­ta­mos el pri­mer capí­tu­lo del tex­to De la V Asam­blea al mar­xis­mo vas­co escri­to por Iña­ki Gil de San Vicen­te para el libro recien­te­men­te publi­ca­do por Boltxe Libu­ruak bajo el títu­lo El nacio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio: her­ma­nos Etxe­ba­rrie­ta, Txi­kia, Arga­la. Sema­nal­men­te vamos a publi­car cada uno de los capí­tu­los que con­for­man el tex­to.

Boltxe

Entre la falsa conciencia y la conciencia de lo falso. Cómo se las ingenia el capital para convencernos de que el capital por encima de lo humano es lindo

Tan amplio es, y tan con­cre­to, el reper­to­rio ideo­ló­gi­co desa­rro­lla­do por la «cla­se domi­nan­te» que las mejo­res defi­ni­cio­nes han reque­ri­do méto­dos, diná­mi­cos e ins­tru­men­ta­les, muy pre­ci­sos para carac­te­ri­zar sus raí­ces, efec­tos y pers­pec­ti­vas. En lo obje­ti­vo y en lo sub­je­ti­vo. Decía Marx: «Las ideas de la cla­se domi­nan­te son las ideas domi­nan­tes en cada

Emakume Langilea Iraultzarako Prest

Emakume langilea iraultzarako prest! dinamikaren jatorria

Dagoe­ne­ko jaki­na­ra­zi dugun beza­la, martxoak 8ari begi­ra hain­bat eskual­de­ta­ko ema­ku­meok batu eta jar­du­nal­di batzuk anto­la­tu ditu­gu. Due­la hila­be­te pare komu­nean genuen kez­ka batek elkar­tu gin­tuen: nola jarri martxan ema­ku­me lan­gi­leon aska­pen pro­ze­su era­gin­kor bat? Zen­tzu horre­tan, bada, eta gal­de­ra horrek pla­za­ratzen diz­ki­gun kora­pi­loak askatzen aha­le­gin­tzea­rren, dato­zen egu­ne­tan hain­bat hitzor­du izan­go

Boltxe

Entrevista a Josemari Lorenzo Espinosa, autor del libro «ETA, la historia no se rinde»

Jose­ma­ri Loren­zo Espi­no­sa, his­to­ria­dor y autor del libro ETA. La his­to­ria no se rin­de. Una entre­vis­ta en la que se tra­ta el arco his­tó­ri­co del nacio­na­lis­mo vas­co en Eus­kal Herria (actual­men­te las comu­ni­da­des autó­no­mas de País Vas­co y Nava­rra), el PNV, ETA, su diso­lu­ción y el fin de la lucha arma­da. ¿Qué era

Itaia

Martxoak 8 (I). M8 Emakume langileon nazioarteko eguna! Batu grebara! Batu iraultzara!

Berri­ro ere hur­bil­tzen ari zai­gu matxoa­ren 8a, eta egun honek sor­tzen duen atxi­ki­men­du zein mobi­li­za­zio egoe­ra oro­kor­tua­re­kin bate­ra, azto­ratzen hasi zaiz­ki­gu espa­zio mili­tan­te guz­tiak. Azken urtee­tan Eus­kal Herrian oihar­tzu­na har­tu duten ezta­bai­dek giro­tu­ta, urdu­ri gabil­tza denak, zer egin, nola egin, zei­ne­kin egin… zalan­tzaz josi­ta gau­de, elka­rre­kin ezta­bai­da­tu arren, geu­re buruak

Boltxe

Crítica de Rosa Luxemburg del feminismo burgués y de la primera tentativa de teoría de la reproducción social

  La acu­mu­la­ción del capi­tal Luxem­burg no escri­bió muchos tex­tos sobre la lla­ma­da « cues­tión de la mujer». Sin embar­go, eso no sig­ni­fi­ca que su tra­ba­jo deba ser omi­ti­do de la his­to­ria del femi­nis­mo revo­lu­cio­na­rio. Por el con­tra­rio, sería erró­neo afir­mar que sus tra­ba­jos, espe­cí­fi­ca­men­te, su crí­ti­ca de la eco­no­mía polí­ti­ca

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Otsailak 13, torturaren aurkako eguna /​ 13 de febrero, día contra la tortura

  [EUS] Otsai­la­ren 13an 38 urte betetzen dira Joxe Arre­gi Cara­ban­chel­go kar­tze­lan hil zene­tik Espai­nia­ko Poli­ziak, atxi­lo­ke­ta epeak iraun zuen den­bo­ran zehar, egin­da­ko tor­tu­rek era­gin­da­ko zau­rien ondo­rioz. Ordu­tik, data honek tor­tu­ra­ren aur­ka­ko borro­kan erre­fe­ren­tzial­ta­sun nagu­sia izan du Eus­kal Herrian. Tor­tu­ra ez da haien one­tik kan­po zeu­den zen­bait fun­tzio­na­riok aurre­ra era­man­da­ko