Jon Iurrebaso Atutxa

Oier

  [EUS] Latza da Oier, eus­kal pre­so poli­ti­koa, joa­na iza­tea gure hel­bu­ru nagu­siak lor­tu gabe. Bes­te behin ere. Latza da berak eman­da­koa putre batzuk euren intere­se­ta­ra egin dute­la iku­si ahal iza­tea. Bes­te behin ere. Latza da hain­bes­te guda­ri bidean ero­riak Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun inte­gra­la orain­dik ere esku­ra­tu gabe. Ez gara

Askapena

Venezuelari buruzko Sanchezen gezurrak

Marc Gar­cia, Ita­ca Herrial­de Kata­la­ne­ta­ko era­kun­de iter­na­zio­na­lis­tako mili­tan­te­ak, Gober­nu espai­nia­rrak Guai­dó kol­pis­ta pre­si­den­te aitor­tu iza­na­ren hari­ra idatzia. Arti­ku­lua l’Accent aldiz­ka­ri digi­ta­lak argi­ta­ra­tu du. Bela­rrian entzun­gai­lu bat dut eta esa­ta­riak elka­rriz­ke­ta ete­ten du Pedro Sán­chez Espai­nia­ko pre­si­den­tea­ren pren­tsau­rre­koa jar­tze­ko. Pape­ra eta arkatz bat har­tu eta hitz egin aha­la aipatzen dituen hitz

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Patxi Ruiz «Kapota» preso politikoaren aita hil zen atzo

Agur eta oho­re! Atzo hil zen Fran­cis­co, Patxi Ruiz pre­so poli­ti­koa­ren aita. Urteak zera­matzan gai­xo­rik eta bere semea ikus­te­ra joan ahal gabe.  Patxik juri­di­ko­ki borro­ka­tu behar izan zuen etxe­ra era­man zeza­ten aita­ri azken agu­rra ema­te­ra.  Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio fami­lia­ri eta Fran­cis­co­ri esker­tzea urte

Boltxe

Herri Unibertsitate Nazionala

Urteak dira ikas­leok, jasotzen dugun edu­kia zalan­tzan jarriaz gure intere­se­ta­ra­ko edu­kia, eta fun­tsean uni­ber­tsi­ta­tea bere oso­ta­su­nean, egi­ka­ritze­ko hau­tua egin genue­ne­tik. Argi dugu­la­ko, gaur egun­go uni­ber­tsi­ta­tea­ren bidez bar­ne­ratzen dugun edu­kia ez dagoe­la gure, hots, esplo­ta­tuak eta zapal­duak gare­non, beha­rre­ta­ra erai­kia. Ez behin­tzat uni­ber­tsi­ta­tea kapi­ta­lis­moa bizi­be­rritze­ko fun­tzioa betetzen duen insi­ti­tu­zioa den hei­nean.

Zipaioek Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren aurka burutako atxiloketen aurrean /​ Ante las detenciones llevadas a cabo por los cipayos contra Galder Barbado y Aitor Zelaia

  [EUS] Zipaioek Gal­der Bar­ba­do eta Aitor Zelaia­ren aur­ka buru­ta­ko atxi­lo­ke­ten aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Lehe­nik eta behin elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die­gu atxi­lo­tuei eta haien aska­ta­su­na gal­de­gin. Erre­pre­sioa­ren aurrean elkar­ta­su­na eta erre­pre­so­reen kon­tra­ko sala­ke­ta izan­go da beti gure eran­tzu­na. Bes­te­tik, esan beha­rra dugu

La Ertzaintza ha detenido a dos militantes de la izquierda abertzale en Gasteiz y Amurrio

La Ertzain­tza ha dete­ni­do a dos miem­bros de la izquier­da aber­tza­le en Gas­teiz y Amu­rrio. La Poli­cía auto­nó­mi­ca ha con­fir­ma­do a NAIZ las deten­cio­nes, pero no ha dado más deta­lles sobre la ope­ra­ción. Los dete­ni­dos son Gal­der Bar­ba­do y Aitor Zelaia. Por su par­te Sor­tu jue­ga con decla­ra­cio­nes impre­ci­sas afir­man­do «Algu­nos nos quie­ren man­te­ner

Boltxe

El concepto de praxis en Lenin

De 1908 data uno de los escri­tos filo­sófi­cos más impor­tan­tes de Lenin ; el otro, de 1914 – 1916, lo cons­ti­tu­yen sus Cua­der­nos filo­só­fi­cos. ¿Qué alcan­ce filo­só­fi­co y prá­c­­ti­­co-polí­­ti­­co tie­ne el pri­me­ro de ellos?; ¿qué es lo que lle­va a Lenin a pole­mi­zar con los segui­do­res rusos de una « varie­dad del idea­lis­mo »?; ¿por qué

Boltxe

¿Crisis de dirección o crisis de dirigentes?

Con el sur­gi­mien­to de la Revo­lu­ción Bol­che­vi­que, y la Unión Sovié­ti­ca, el mun­do expe­ri­men­tó (tam­bién) una trans­for­ma­ción cul­tu­ral y comu­ni­ca­cio­nal que sacu­dió todos los cimen­tos his­tó­ri­cos. Por negar­las o com­ba­tir­las, por valo­rar­las y seguir­las… en todos los ámbi­tos de la teo­ría o de la prác­ti­ca, se dejó sen­tir un vien­to «nue­vo» que con­mo­cio­nó las for­mas

Panorama de África en 2018: Política electoral, estabilidad social y necesidad de un verdadero desarrollo económico (I) – Desde la República Democrática de Congo a Sudán es evidente la necesidad de soluciones continentales

  Intro­duc­ción Hay mucho que apren­der de lo suce­di­do en el año 2018 en el con­ti­nen­te afri­cano don­de las nacio­nes Esta­do y las masas del pue­blo con­ti­núan su bús­que­da de una autén­ti­ca libe­ra­ción nacio­nal y de uni­dad. Este es el pri­me­ro de una serie de artícu­los que des­ta­can algu­nos aspec­tos de los acon­te­ci­mien­tos