Otsailak 13, torturaren aurkako eguna /​ 13 de febrero, día contra la tortura

  [EUS] Otsai­la­ren 13an 38 urte betetzen dira Joxe Arre­gi Cara­ban­chel­go kar­tze­lan hil zene­tik Espai­nia­ko Poli­ziak, atxi­lo­ke­ta epeak iraun zuen den­bo­ran zehar, egin­da­ko tor­tu­rek era­gin­da­ko zau­rien ondo­rioz. Ordu­tik, data honek tor­tu­ra­ren aur­ka­ko borro­kan erre­fe­ren­tzial­ta­sun nagu­sia izan du Eus­kal Herrian. Tor­tu­ra ez da haien one­tik kan­po zeu­den zen­bait fun­tzio­na­riok aurre­ra era­man­da­ko prak­ti­ka kasua­la izan, bai­zik eta […]

Patxi Ruiz «Kapota» preso politikoaren aita hil zen atzo

Agur eta oho­re! Atzo hil zen Fran­cis­co, Patxi Ruiz pre­so poli­ti­koa­ren aita. Urteak zera­matzan gai­xo­rik eta bere semea ikus­te­ra joan ahal gabe.  Patxik juri­di­ko­ki borro­ka­tu behar izan zuen etxe­ra era­man zeza­ten aita­ri azken agu­rra ema­te­ra.  Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio fami­lia­ri eta Fran­cis­co­ri esker­tzea urte haue­tan eman digun babe­sa eta […]

Zipaioek Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren aurka burutako atxiloketen aurrean /​ Ante las detenciones llevadas a cabo por los cipayos contra Galder Barbado y Aitor Zelaia

  [EUS] Zipaioek Gal­der Bar­ba­do eta Aitor Zelaia­ren aur­ka buru­ta­ko atxi­lo­ke­ten aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Lehe­nik eta behin elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die­gu atxi­lo­tuei eta haien aska­ta­su­na gal­de­gin. Erre­pre­sioa­ren aurrean elkar­ta­su­na eta erre­pre­so­reen kon­tra­ko sala­ke­ta izan­go da beti gure eran­tzu­na. Bes­te­tik, esan beha­rra dugu gure jarre­ra ezar­tze­ko orduan ber­din […]

Azken astean sakabanaketak eragindako hiru istripuen aurrean /​ Ante los tres accidentes provocados por la dispersión la última semana

[EUS] Hiru izan dira azken astean zehar espai­niar Esta­tua­ren saka­ba­na­ke­ta poli­ti­kak era­gin­da­ko auto istri­puak : Jesus Mari Etxe­be­rria (Puer­to III), Jon Mire­na San Pedro (Herre­ra de la Man­cha) eta Luis Mari­ñe­la­re­na­ren (Cur­tis) seni­deek pai­ra­tu­ta­koak. Gure elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi die­gu haiei eta euren seni­deei ere. Gogo­ra eka­rri nahi dugu 16 dire­la espetxe saka­ba­na­ke­ta­ren ondo­rioz hil­da­ko eus­kal pre­so […]

Oier Gomezen militantzia politikoa azpimarratu eta preso erien askatasuna galdegin dute Gasteizen /​ Destacan la militancia política de Oier Gómez y exigen la libertad de lxs presxs enfermxs en Gasteiz

Gaur arratsal­dean Gas­tei­zen Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­duak pre­so gai­xoen alde­ko eta Oier Gome­zen oroi­me­nean mani­fes­ta­zioa buru­tu du. Hemen ira­ku­rri­ta­ko agi­ria: Arratsal­de on guz­tioi! Has­te­ko, Oier Gome­zen seni­de eta lagun guz­tiei gure dolu­mi­nik sen­ti­ko­rre­nak hela­ra­zi nahi diz­kie­gu. Ani­mo eta besar­ka­da bat! Gogoan zai­tu­gu Oier! Gaur Oier Gomez gogo­ra­tu eta espetxe­ra­tu­ta jarraitzen duten 21 pre­so […]

Gudariak direlako amnistia osoa! /​ ¡Porque son gudaris amnistía total!

  [EUS] Guda­riak dire­la­ko amnis­tia osoa! Lotsa­rik gabe eta argi­ta­sun osoz dio­gu Eus­kal Herria­ren aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­ka­la­riak dire­la, horre­ga­tik dau­de­la kar­tze­lan, erbes­tean eta depor­ta­zioan, eta horre­ga­tik ere alda­rri­katzen dugu­la amnis­tia. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen aska­ta­su­na­ren alda­rria baino askoz gehia­go ere bada. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na herrien eta lan­gi­leen aska­ta­su­na­ren alde­ko oihua da. Amnis­tia zapal­kun­tza­ren aurrean altxa­tu eta […]

«Gudariak direlako, amnistia osoa» lelopean manifestazioa deitu du amnistiaren aldeko mugimenduak azaroaren 24an Bilbon

[ES] Pre­ci­sa­men­te por eso reivin­di­ca­mos la amnis­tía para los repre­sa­lia­dos y las repre­sa­lia­das polí­ti­cas: por­que son guda­ris. Como dice la can­ción, “no nos da mie­do, no nos da ver­güen­za reco­no­cer quié­nes somos, qué somos”. El sis­te­ma capi­ta­lis­ta bus­ca la ani­qui­la­ción de los pue­blos para crear un mer­ca­do uni­for­me a su ser­vi­cio y en favor de los gran­des mono­po­lios. […]

Kartzelarien grebaren aurrean /​ Ante la huelga de carceleros

  [EUS] Espai­nia­ko kar­tze­la­riek aza­roa­ren 17tik 20ra bitar­tean dei­tu­ta­ko gre­ba­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Gre­ba honen ondo­rioz, espai­niar Esta­tuak bahi­tu­ta duen ezein pre­sok ez du ber­ma­tu­ta edu­ki­ko aste­bu­ru hone­tan seni­de edo lagu­nen bisi­ta jaso ahal iza­tea. Ez da kasua­la, gai­ne­ra, gre­ba hau aste­bu­ruan has­tea, izan ere sis­te­ma­ren txa­kur […]

Estrasburgoko epaiaren aurean /​ Ante la sentencia de Estrasburgo

[EUS] Giza Esku­bi­deen Euro­pa­ko Auzi­te­giak Fran­tzian bete­ta­ko zigo­rren metatzea­ren hari­ra gaur kale­ra­tu­ta­ko epaia­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na eta babe­sa adie­ra­zi nahi die era­ba­ki honek era­gi­ten dien pre­so zein hur­koei, eta hona­ko balo­ra­zio poli­ti­koa egin nahi du: Eus­kal Herria zan­patzen duten Esta­tuei gure herria oku­patze­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen ez die­gun neu­rri berean, ez […]

Amnistiaren aldeko manifestazioa buturuko da abuztuaren 25ean Bilboko Aste Nagusian